Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

%kasy fiskalne%

 • 31.07.2020Pomykowe wystawienie faktury do paragonu bez NIP
  Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug obowizek ewidencjonowania sprzeday w kasie rejestrujcej dotyczy podatników dokonujcych sprzeday na na rzecz osób prywatnych. Z tej treci zapisu wynika, e obowizek ewidencjonowania obrotu za pomoc kasy nie zaistnieje w przypadku sprzeday na rzecz przedsibiorców. Jednake przepisy nie stawiaj bezwzgldnej przeszkody zaewidencjonowaniu sprzeday na rzecz podmiotu prowadzcego dziaalno gospodarcz w kasie fiskalnej.
  • 31.07.2020WSA. Ulga rehabilitacyjna: Niepenosprawno to nie wszystko
   Z przepisów ustawy o PIT nie mona wywodzi, i ulga rehabilitacyjna przysuguje z samego faktu niepenosprawnoci. Wydatki musz by faktycznie poniesione przez osob niepenosprawn na okrelone cele, przy spenieniu okrelonych w nich warunków. Organ podatkowy ma prawo kwestionowania wydatku w takim samym stopniu jak w wypadku wykorzystywania przez kadego z podatników ulgi podatkowej, a podatnik musi uwiarygodni swoje twierdzenie - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Gdasku.
   • 30.07.2020Pomykowe wystawienie faktury do paragonu bez NIP
    Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug obowizek ewidencjonowania sprzeday w kasie rejestrujcej dotyczy podatników dokonujcych sprzeday na na rzecz osób prywatnych. Z tej treci zapisu wynika, e obowizek ewidencjonowania obrotu za pomoc kasy nie zaistnieje w przypadku sprzeday na rzecz przedsibiorców. Jednake przepisy nie stawiaj bezwzgldnej przeszkody zaewidencjonowaniu sprzeday na rzecz podmiotu prowadzcego dziaalno gospodarcz w kasie fiskalnej.
    • 24.07.2020Nowe podatki unijne. W kolejnych latach wprowadzone zostan cztery daniny
     Na zakoczonym w tym tygodniu szczycie przywódców krajów czonkowskich Unii Europejskiej ustalono szczegóy dotyczce budetu UE na lata 2021-2027 oraz tzw. funduszu odbudowy po pandemii koronawirusa. Uzgodnienia obejmuj te plany wdroenia nowych podatków. Pierwszy z nich, czyli podatek od niepoddanych recyklingowi odpadów z tworzyw sztucznych, ma zosta wprowadzony ju z pocztkiem 2021 r.
     • 23.07.2020Nowe podatki unijne. W kolejnych latach wprowadzone zostan cztery daniny
      Na zakoczonym w tym tygodniu szczycie przywódców krajów czonkowskich Unii Europejskiej ustalono szczegóy dotyczce budetu UE na lata 2021-2027 oraz tzw. funduszu odbudowy po pandemii koronawirusa. Uzgodnienia obejmuj te plany wdroenia nowych podatków. Pierwszy z nich, czyli podatek od niepoddanych recyklingowi odpadów z tworzyw sztucznych, ma zosta wprowadzony ju z pocztkiem 2021 r.
      • 15.07.2020Samorzdy chc odroczenia tzw. janosikowego
       Janosikowe to specjalny podatek opacany przez bogate gminy na rzecz biedniejszych. Obliczany jest w oparciu o poziom dochodów podatkowych danej jednostki samorzdu terytorialnego osignitych dwa lata wczeniej w stosunku do biecego roku budetowego. Co do zasady idea takiego podatku jest suszna i suy zrównowaonemu rozwojowi, wyrównywaniu szans i podnoszeniu biedniejszych gmin przez te bogatsze. Niemniej jednak w zwizku z pandemi COVID-19 to wanie duzi (zwaszcza miasta) stracili najwicej, gównie ze wzgldu na zawieszenie dziaalnoci gospodarczej wielu firm.
       • 14.07.2020Podatki 2020: Faktura do paragonu w deklaracji VAT
        Brak podstaw prawnych aby przedsibiorca dwukrotnie zadeklarowa podatek naleny w przypadku sprzeday na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz rolników ryczatowych, w sytuacji, gdy do paragonu dokumentujcego sprzeda na rzecz ww. osób zostanie na danie nabywcy wystawiona faktura. Podatek naleny do zadeklarowania w takim przypadku bdzie wynika z ewidencji sprzeday prowadzonej za pomoc kasy rejestrujcej. Tak uzna Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.
        • 29.06.2020Ulga B+R uwzgldni cyfrow transformacj?
         Polskie pastwo powinno w wikszym stopniu bra pod uwag elementy transformacji cyfrowej – oceniaj eksperci firmy doradczej PwC. Zdaniem ekspertów, ulga podatkowa na dziaalno badawczo-rozwojow (B+R) mogaby w praktyce bardziej wspiera transformacj polskich przedsibiorstw.
         • 25.06.2020Podatki 2020: Wane zmiany dla JST
          W Dzienniku Ustaw opublikowano tzw. tarcz antykryzysow 4.0. Pakiet zmian obejmuje m.in. rozwizania wspierajce jednostki samorzdu terytorialnego (JST). Nowoci jest m.in. moliwo przesunicia na kolejne miesice wpat do budetu pastwa dokonywanych przez samorzdy o ponadprzecitnych dochodach podatkowych. Przewidziano te zagodzenie reguy fiskalnej ograniczajcej zaduenie o kwot faktycznego ubytku w dochodach z podatków.
          • 24.06.2020Podatki 2020: Wane zmiany dla JST
           W Dzienniku Ustaw opublikowano tzw. tarcz antykryzysow 4.0. Pakiet zmian obejmuje m.in. rozwizania wspierajce jednostki samorzdu terytorialnego (JST). Nowoci jest m.in. moliwo przesunicia na kolejne miesice wpat do budetu pastwa dokonywanych przez samorzdy o ponadprzecitnych dochodach podatkowych. Przewidziano te zagodzenie reguy fiskalnej ograniczajcej zaduenie o kwot faktycznego ubytku w dochodach z podatków.
           • 22.06.2020Kasy fiskalne 2020: Wicej czasu na wymian kas
            W ycie weszo nowe rozporzdzenie resortu finansów, w którym przewidziano przeduenie terminów na wymian kas na kasy online do 31 grudnia 2020 lub 30 czerwca 2021 r. W praktyce przesunite terminy pozwalaj na dusze prowadzenie ewidencji przy zastosowaniu dotychczasowych kas fiskalnych z elektronicznym albo papierowym zapisem kopii. Zmiany mog mie bezporedni wpyw na ok. 400 tys. podatników.
            • 19.06.2020Kasy fiskalne 2020: Wicej czasu na wymian kas
             W ycie weszo nowe rozporzdzenie resortu finansów, w którym przewidziano przeduenie terminów na wymian kas na kasy online do 31 grudnia 2020 lub 30 czerwca 2021 r. W praktyce przesunite terminy pozwalaj na dusze prowadzenie ewidencji przy zastosowaniu dotychczasowych kas fiskalnych z elektronicznym albo papierowym zapisem kopii. Zmiany mog mie bezporedni wpyw na ok. 400 tys. podatników.
             • 10.06.2020Kasy fiskalne 2020: MF o kopotach z terminowymi przegldami kas
              Podatnicy mog wnioskowa o odroczenie terminów przegldu technicznego kas rejestrujcych – poinformowao w oficjalnym komunikacie Ministerstwo Finansów. Jak zaznacza resort, w takiej sytuacji podatnik powinien zoy wqniosek jeszcze przed upywem danego terminu. Obecnie w zwizku z sytuacj pandemiczn cz serwisantów obawia si problemów z przeprowadzeniem okresowych przegldów.
              • 09.06.2020Kasy fiskalne 2020: MF o kopotach z terminowymi przegldami kas
               Podatnicy mog wnioskowa o odroczenie terminów przegldu technicznego kas rejestrujcych – poinformowao w oficjalnym komunikacie Ministerstwo Finansów. Jak zaznacza resort, w takiej sytuacji podatnik powinien zoy wqniosek jeszcze przed upywem danego terminu. Obecnie w zwizku z sytuacj pandemiczn cz serwisantów obawia si problemów z przeprowadzeniem okresowych przegldów.
               • 09.06.2020Sposób wystawienia faktury do paragonu
                Zasada generalna jest taka, e podatnik dokonujc sprzeday na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej obrót z tego tytuu rejestruje w kasie fiskalnej. Operacj t dokumentuje paragonem, który otrzymuje nabywca. Brak jest jednak zakazu zadania wystawienia faktury w póniejszym terminie. Obowizek podatnika w tym wzgldzie wynika z art. 106b ust. 3 w zwizku z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug.
                • 08.06.2020Sposób wystawienia faktury do paragonu
                 Zasada generalna jest taka, e podatnik dokonujc sprzeday na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej obrót z tego tytuu rejestruje w kasie fiskalnej. Operacj t dokumentuje paragonem, który otrzymuje nabywca. Brak jest jednak zakazu zadania wystawienia faktury w póniejszym terminie. Obowizek podatnika w tym wzgldzie wynika z art. 106b ust. 3 w zwizku z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug.
                 • 02.06.2020Od 2021 r. obowizkowe kasy on-line dla lekarzy i lekarzy dentystów
                  Czy spóka, jako podmiot leczniczy zatrudniajcy lekarzy oraz lekarzy dentystów w ramach wiadczonych przez nich na rzecz pacjentów podmiotu usug, zobowizany jest do wymiany aktualnie uywanych kas fiskalnych na kasy fiskalne on-line z dniem 1 stycznia 2021 r., na podstawie ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug?
                  • 02.06.2020Kasy fiskalne 2020: W ycie weszy nowe przepisy ws. kas wirtualnych
                   Z pocztkiem czerwca br. w ycie weszo nowe rozporzdzenie resortu finansów ws. grup podatników lub rodzajów czynnoci, w odniesieniu do których moliwe jest uywanie kas rejestrujcych majcych posta oprogramowania. Zgodnie z nowymi regulacjami, wirtualne kasy mog by stosowane gównie w usugach zwizanych z transportem, ale te hotelarstwem i gastronomi.
                   • 01.06.2020Kasy fiskalne 2020: W ycie weszy nowe przepisy ws. kas wirtualnych
                    Z pocztkiem czerwca br. w ycie weszo nowe rozporzdzenie resortu finansów ws. grup podatników lub rodzajów czynnoci, w odniesieniu do których moliwe jest uywanie kas rejestrujcych majcych posta oprogramowania. Zgodnie z nowymi regulacjami, wirtualne kasy mog by stosowane gównie w usugach zwizanych z transportem, ale te hotelarstwem i gastronomi.
                    • 01.06.2020Od 2021 r. obowizkowe kasy on-line dla lekarzy i lekarzy dentystów
                     Czy spóka, jako podmiot leczniczy zatrudniajcy lekarzy oraz lekarzy dentystów w ramach wiadczonych przez nich na rzecz pacjentów podmiotu usug, zobowizany jest do wymiany aktualnie uywanych kas fiskalnych na kasy fiskalne on-line z dniem 1 stycznia 2021 r., na podstawie ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug?
                     • 28.05.2020Kasy fiskalne 2020: Wirtualne kasy coraz bliej
                      Pilota wirtualnych kas fiskalnych powinien ruszy ju z pocztkiem czerwca br. Jak przekonuje Ministerstwo Finansów, takie kasy mog uatwi wyjcie podatników z szarej strefy. Cz ekspertów krytykuje jednak rozszerzenie pilotau wirtualnych kas na wraliwe podatkowo brane (gastronomia i hotelarstwo), wskazujc na ewentualne zagroenia i kwestie dotyczce bezpieczestwa.
                      • 27.05.2020Kasy fiskalne 2020: Wirtualne kasy coraz bliej
                       Pilota wirtualnych kas fiskalnych powinien ruszy ju z pocztkiem czerwca br. Jak przekonuje Ministerstwo Finansów, takie kasy mog uatwi wyjcie podatników z szarej strefy. Cz ekspertów krytykuje jednak rozszerzenie pilotau wirtualnych kas na wraliwe podatkowo brane (gastronomia i hotelarstwo), wskazujc na ewentualne zagroenia i kwestie dotyczce bezpieczestwa.
                       • 26.05.2020Kasy fiskalne 2020: Zmiany ws. wirtualnych kas zwiksz szar stref?
                        Wirtualne kasy fiskalne bdzie mona stosowa w branach gastronomicznej, hotelarskiej i transportowej – wynika z zapowiedzi resortu finansów. Cz ekspertów negatywnie ocenia planowane zmiany i wskazuje na ryzyko powikszenia si w efekcie tzw. szarej strefy.
                        • 25.05.2020Kasy fiskalne 2020: Zmiany ws. wirtualnych kas zwiksz szar stref?
                         Wirtualne kasy fiskalne bdzie mona stosowa w branach gastronomicznej, hotelarskiej i transportowej – wynika z zapowiedzi resortu finansów. Cz ekspertów negatywnie ocenia planowane zmiany i wskazuje na ryzyko powikszenia si w efekcie tzw. szarej strefy.
                         • 21.05.2020Zapata kart a stosowanie kasy rejestrujcej
                          Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, sprzeda na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz rolników ryczatowych dokonywana przez vatowca musi by dokumentowana przy uyciu kasy rejestrujcej. Rozporzdzenie Ministra Finansów z 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych w § 2 ust. 1 przewiduje czasowe – do 31 grudnia 2021 r. – nieobejmowanie tym obowizkiem szeregu czynnoci. Ich katalog zawarty jest w zaczniku do rozporzdzenia.
                          • 20.05.2020Kasy fiskalne 2020: MF potwierdza przesunicie terminów na wymian kas
                           Terminy umoliwiajce prowadzenie ewidencji przy zastosowaniu dotychczasowych kas rejestrujcych z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii bd przesunite – potwierdzio oficjalnie Ministerstwo Finansów. W efekcie terminy na wymian kas na kasy online maj zosta przeduone do 31 grudnia 2020 i 30 czerwca 2021 r. Przeoenie terminów wpynie nawet na ok. 400 tys. podatników.
                           • 19.05.2020Zoto pomoe w walce z koronawirusem?
                            Pandemia COVID-19 i zwizane z ni ograniczenia s gównym czynnikiem oddziaujcym negatywnie na kondycj przedsibiorstw i rynek pracy. Istotne ograniczenia aktywnoci gospodarczej s coraz mocniej odczuwane przez firmy, dlatego istnieje potrzeba wprowadzenia szerokich programów pomocowych. Czy zasoby zota Narodowego Banku Polskiego zostan wykorzystane na potrzeby ratowania przedsibiorstw dotknitych gospodarczymi skutkami pandemii koronawirusa? - posanka pyta, Ministerstwo Finansów odpowiada.
                            • 15.05.2020Kasy fiskalne 2020: Bdzie wicej czasu na wymian kas na kasy online
                             Terminy na wymian kas fiskalnych na kasy online zostan przeduone w zwizku z kryzysem wynikajcym z pandemii koronawirusa. W efekcie podatnicy przyporzdkowani do I oraz II grupy bd mogli przez duszy czas prowadzi ewidencj sprzeday z wykorzystaniem kas rejestrujcych z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii. Zmiany mog dotyczy w sumie ok. 400 tys. podatników.
                             • 15.05.2020Kasy fiskalne 2020: Wicej firm skorzysta z kas w formie oprogramowania
                              Kasy rejestrujce w formie oprogramowania, czyli tzw. kasy wirtualne, z których mona korzysta np. za pomoc tabletu czy smartfona, bd mogy stosowa take firmy hotelarskie i gastronomiczne. Ministerstwo Finansów przygotowao ju odpowiednie rozporzdzenie w tej sprawie. rodowisko przedsibiorców apeluje natomiast o uwzgldnienie w przepisach wikszej liczby firm.
                              • 14.05.2020Kasy fiskalne 2020: Wicej firm skorzysta z kas w formie oprogramowania
                               Kasy rejestrujce w formie oprogramowania, czyli tzw. kasy wirtualne, z których mona korzysta np. za pomoc tabletu czy smartfona, bd mogy stosowa take firmy hotelarskie i gastronomiczne. Ministerstwo Finansów przygotowao ju odpowiednie rozporzdzenie w tej sprawie. rodowisko przedsibiorców apeluje natomiast o uwzgldnienie w przepisach wikszej liczby firm.
                               • 06.05.2020Kasy fiskalne online. Sprzeda bezgotówkowa uchroni przed obowizkiem wymiany
                                Przedsibiorca prowadzi sprzeda usug noclegowych (PKWiU 55.20.19.0). Od 1 lipca 2020 r. zobowizany jest do stosowania kasy fiskalnej online. Biorc pod uwag niewielk ilo transakcji gotówkowych i sporadycznym uywaniem kasy chce zrezygnowa z tej formy sprzeday. Wszystkie usugi bdzie sprzedawa w obrocie bezgotówkowym, tj. wszystkie patnoci bd realizowane poprzez przelewy bankowe i dokumentowane fakturami, w tym od osób fizycznych te. Czy w takim przypadku nadal bdzie musia kupi kas online skoro nie bdzie ona w ogóle uytkowana?
                                • 30.04.2020Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (4)
                                 Prowadzcy dziaalno nierejestrow teoretycznie nie powinien martwi si o kwestie zwizane z VAT. Jednak gdyby zupenie zaniedba zagadnienia zwizane z tym podatkiem, wkrótce mogyby pojawi si spore kopoty. Dzieje si tak dlatego, e ustawa o podatku od towarów i usug zawiera wiele wycze, wyklucze i wyjtków - które mog dotyczy równie dziaalnoci nierejestrowej. Równie obowizek rejestrowania przychodów w kasie rejestrujcej (kasie fiskalnej) moe w specyficznych sytuacjach obj prowadzcego dziaalno w tej formie, mimo, i nie zostaj przekroczone adne limity.
                                 • 23.04.2020Kasy fiskalne online dopiero od 2021 r.
                                  Jak wyjanio Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelacj poselsk, planuje si odroczenie terminu na wdroenie kas on-line dla podatników wchodzcych w ten obowizek z dniem 1 lipca 2020 r. na dzie 1 stycznia 2021 r. (m.in. dot. usug zwizanych z wyywieniem oraz usug w zakresie krótkotrwaego zakwaterowania), a dla podatników wchodzcych w ten obowizek z dniem 1 stycznia 2021 r. na dzie 1 lipca 2021 r. (m.in. dot. usug fryzjerskich, kosmetycznych, czy usug budowlanych).
                                  • 15.04.2020MF: Faktury uproszczone a JPK_VAT
                                   Ministerstwo Finansów przypomina, e od 1 kwietnia 2020 r. obowizuj nowe przepisy dotyczce szczegóowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie VAT [1]. Zgodnie z nowymi rozwizaniami, które zostay objte okresem przejciowym, paragony fiskalne uznane za faktury uproszczone, wystawione zgodnie z ustaw VAT [2], nie bd musiay by wykazywane odrbnie w nowym JPK_VAT - w okresie do 31 grudnia 2020 r.
                                   • 09.04.2020Pandemia pandemi, ale deklaracj VAT zó w terminie
                                    Z uwagi na specyfik wykonywanej pracy wiele firm, kancelarii podatkowych czy biur ksigowych nie ma moliwoci zlecenia swym pracownikom zdalnej pracy. Czy rozwaana jest moliwo odroczenia terminów skadania deklaracji i zezna podatkowych, w szczególnoci przypadajcego na dzie 25 marca 2020 r. obowizku zoenia deklaracji VAT i JPK oraz na dzie 31 marca 2020 r. terminu sporzdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. i zoenia m.in. deklaracji CIT-8 (za 2019 r.), MDR w zakresie schematów podatkowych, IFT-2R, ORD-U? - posanka pyta, Ministerstwo Finansów odpowiada.
                                    • 08.04.2020RPP po raz kolejny obniya stopy procentowe
                                     Rada Polityki Pieninej, po dzisiejszym posiedzeniu, postanowia ponownie obniy stopy procentowe NBP o 0,50 pkt. proc. Uchwaa w tej sprawie wchodzi w ycie jutro, tj. 9 kwietnia 2020 r. Obnienie stóp ma ograniczy negatywne gospodarcze skutki pandemii, a take stworzy warunki do szybkiego oywienia aktywnoci gospodarczej. Przypomnijmy, e to ju druga obnika w cigu miesica.
                                     • 08.04.2020RPP po raz kolejny obniya stopy procentowe
                                      Rada Polityki Pieninej, po dzisiejszym posiedzeniu, postanowia ponownie obniy stopy procentowe NBP o 0,50 pkt. proc. Uchwaa w tej sprawie wchodzi w ycie jutro, tj. 9 kwietnia 2020 r. Obnienie stóp ma ograniczy negatywne gospodarcze skutki pandemii, a take stworzy warunki do szybkiego oywienia aktywnoci gospodarczej. Przypomnijmy, e to ju druga obnika w cigu miesica.
                                      • 03.04.2020Kasy fiskalne 2020: Zwolnienie ws. paragonów uznanych za faktury uproszczone
                                       W ycie weszo nowe rozporzdzenie resortu finansów, dziki któremu podatnicy posiadajcy kasy rejestrujce zostali zwolnieni z obowizku wykazywania w nowym JPK_VAT odrbnie paragonów uznanych za faktury uproszczone. Zwolnienie bdzie obowizywa do koca 2020 r.
                                       • 03.04.2020Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (1)
                                        Prawo Przedsibiorców umoliwia wszystkim planujcym rozpoczcie dziaalnoci gospodarczej podjcie do bezpiecznej próby. Znaczco odformalizowana dziaalno w niewielkim rozmiarze, okrelana jako dziaalno nierejestrowa pozwala spróbowa, jak to jest by przedsibiorc. Inne nazwy tej aktywnoci to dziaalno nierejestrowana lub dziaalno nieewidencjonowana - wszystkie one oznaczaj w kontekcie Prawa Przedsibiorców to samo. Dziaalno nierejestrowa moliwa jest od 30 kwietnia 2018 r. Naroso wokó niej mnóstwo mitów i nieporozumie. Pojawiaj si te pytania wymagajce odpowiedzi. 
                                        • 02.04.2020Kasy fiskalne 2020: Zwolnienie ws. paragonów uznanych za faktury uproszczone
                                         W ycie weszo nowe rozporzdzenie resortu finansów, dziki któremu podatnicy posiadajcy kasy rejestrujce zostali zwolnieni z obowizku wykazywania w nowym JPK_VAT odrbnie paragonów uznanych za faktury uproszczone. Zwolnienie bdzie obowizywa do koca 2020 r.
                                         • 02.04.2020Kasy fiskalne 2020: Kasy w postaci oprogramowania bd stosowane szerzej?
                                          Kasy rejestrujce w postaci oprogramowania mog zwikszy bezpieczestwo klientów oraz pracowników – twierdz eksperci Konfederacji Lewiatan. Organizacja apeluje do Ministerstwa Finansów o okrelenie jak najszerszej grupy podatników, którzy byliby uprawnieni do korzystania z tego rodzaju kas.
                                          • 01.04.2020Kasy fiskalne 2020: Kasy w postaci oprogramowania bd stosowane szerzej?
                                           Kasy rejestrujce w postaci oprogramowania mog zwikszy bezpieczestwo klientów oraz pracowników – twierdz eksperci Konfederacji Lewiatan. Organizacja apeluje do Ministerstwa Finansów o okrelenie jak najszerszej grupy podatników, którzy byliby uprawnieni do korzystania z tego rodzaju kas.
                                           • 31.03.2020Kasy fiskalne 2020: Wany projekt ws. paragonów w postaci elektronicznej
                                            Ministerstwo Finansów opublikowao projekt zmian w rozporzdzeniu dotyczcym kas rejestrujcych. Rozporzdzenie zostanie dostosowane do zmian przewidzianych w specustawie ws. koronawirusa. W projekcie przewidziano wprowadzenie moliwoci przesyania paragonów fiskalnych w postaci elektronicznej (za zgod klienta i w uzgodniony z nim sposób).
                                            • 30.03.2020Kasy fiskalne 2020: Wany projekt ws. paragonów w postaci elektronicznej
                                             Ministerstwo Finansów opublikowao projekt zmian w rozporzdzeniu dotyczcym kas rejestrujcych. Rozporzdzenie zostanie dostosowane do zmian przewidzianych w specustawie ws. koronawirusa. W projekcie przewidziano wprowadzenie moliwoci przesyania paragonów fiskalnych w postaci elektronicznej (za zgod klienta i w uzgodniony z nim sposób).
                                             • 30.03.2020Kasy fiskalne 2020: Zmiany ws. paragonów uznanych za faktury uproszczone
                                              Podatnicy posiadajcy kasy rejestrujce zostan zwolnieni z obowizku wykazywania w nowym JPK_VAT odrbnie paragonów uznanych za faktury uproszczone. Zgodnie z projektem rozporzdzenia, które przygotowao Ministerstwo Finansów, zwolnienie ma obowizywa do 31 grudnia 2020 r.
                                              • 27.03.2020Kasy fiskalne 2020: Zmiany ws. paragonów uznanych za faktury uproszczone
                                               Podatnicy posiadajcy kasy rejestrujce zostan zwolnieni z obowizku wykazywania w nowym JPK_VAT odrbnie paragonów uznanych za faktury uproszczone. Zgodnie z projektem rozporzdzenia, które przygotowao Ministerstwo Finansów, zwolnienie ma obowizywa do 31 grudnia 2020 r.
                                               • 20.03.2020Kasy fiskalne 2020: Nowy projekt ws. kas majcych posta oprogramowania
                                                Resort finansów opublikowa projekt nowego rozporzdzenia ws. grup podatników lub rodzajów czynnoci, w odniesieniu do których moliwe jest uywanie kas rejestrujcych majcych posta oprogramowania. Rozporzdzenie okreli 15 rodzajów usug, w przypadku których mona bdzie stosowa kasy fiskalne majce posta specjalnych aplikacji mobilnych. W praktyce katalog obejmie przede wszystkim rónego typu usugi transportowe.
                                                • 19.03.2020Kasy fiskalne 2020: Nowy projekt ws. kas majcych posta oprogramowania
                                                 Resort finansów opublikowa projekt nowego rozporzdzenia ws. grup podatników lub rodzajów czynnoci, w odniesieniu do których moliwe jest uywanie kas rejestrujcych majcych posta oprogramowania. Rozporzdzenie okreli 15 rodzajów usug, w przypadku których mona bdzie stosowa kasy fiskalne majce posta specjalnych aplikacji mobilnych. W praktyce katalog obejmie przede wszystkim rónego typu usugi transportowe.
                                                 • 19.03.2020Wystawianie paragonów elektronicznych zamiast paragonów papierowych
                                                  Spóka planuje wdroy rozwizanie, w wyniku którego klient po dokonaniu zakupów bdzie mia moliwo otrzymania paragonu w wersji elektronicznej, zamiast w wersji papierowej, pod warunkiem e wyrazi na to zgod. Czy w tym przypadku speniony zostanie warunek wydrukowania i wydania paragonu fiskalnego wynikajcy z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy VAT oraz z § 6 ust. 1 pkt 1 rozporzdzenia?
                                                  • 12.03.2020Kasy online dla hoteli i gastronomii ju od 1 lipca 2020 r.
                                                   Brana hotelarska i gastronomiczna zostanie objta obowizkiem stosowania kas on-line na pocztku sezonu letniego 2020 r. Jak wyjanio Ministerstwo Finansów, dziki temu moliwe bdzie wprowadzenie rozwizania uszczelniajcego VAT w momencie, w którym w tych branach jest najwikszy obrót, a co za tym idzie, równie najbardziej s nasilone niekorzystne zjawiska zwizane z nieewidencjonowaniem transakcji za pomoc kas. Przesunicie tego obowizku, np. do padziernika 2020 r., oznaczaoby, e w praktyce rozwizanie uszczelniajce przesunite byoby efektywnie o kolejny rok, poniewa nie objoby szczytu sezonu.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 18 ] nastpna strona »