Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

%kasy fiskalne%

 • 27.12.2017Podatki 2018. MF o JPK dla mikroprzedsibiorców - pytania i odpowiedzi
  Jednolity Plik Kontrolny (JPK) jest zestawem informacji o operacjach gospodarczych przedsibiorcy za dany okres. Przesya si go wycznie w wersji elektronicznej. Dane s pobierane bezporednio z systemów finansowo-ksigowych przedsibiorstwa. JPK posiada okrelony ukad i format (schemat xml), który uatwia jego przetwarzanie. Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT wysyaj JPK_VAT, czyli ewidencj zakupu i sprzeday VAT, z kolei od 1 lipca 2018 r. – wszyscy podatnicy VAT, którzy prowadz ksigowo w formie elektronicznej, przekazuj inne struktury JPK na danie organów podatkowych.
  • 14.12.2017NSA: Podatek u róda od opat licencyjnych
   Moliwo opodatkowania przychodów z tytuu praw autorskich zalena jest od dokonanego w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania podziau wadztwa podatkowego - stwierdzi NSA oddalajc skarg kasacyjn Ministerstwa Finansów
   • 13.12.2017Kasy fiskalne 2018: Nowe rozporzdzenie bez zwolnienia dla e-usug
    Ministerstwo Finansów powinno wprowadzi zwolnienie z obowizku ewidencjonowania na kasach rejestrujcych (fiskalnych) równie dla usug elektronicznych – oceniaj eksperci podatkowi Konfederacji Lewiatan. Nowe rozporzdzenie dotyczce kas fiskalnych ma wej w ycie z pocztkiem przyszego roku.
    • 12.12.2017Kasy fiskalne 2018: Nowe rozporzdzenie bez zwolnienia dla e-usug
     Ministerstwo Finansów powinno wprowadzi zwolnienie z obowizku ewidencjonowania na kasach rejestrujcych (fiskalnych) równie dla usug elektronicznych – oceniaj eksperci podatkowi Konfederacji Lewiatan. Nowe rozporzdzenie dotyczce kas fiskalnych ma wej w ycie z pocztkiem przyszego roku.
     • 11.12.2017Kasy fiskalne 2018: Biznes przeciwny zmianom dotyczcym wymiany walut
      Nie ma uzasadnienia dla objcia obowizkiem ewidencjonowania za pomoc kas fiskalnych usug wymiany walut, z wyczeniem usug wiadczonych przez banki i spódzielcze kasy oszczdnociowo-kredytowe (SKOK) – twierdzi Konfederacja Lewiatan. Eksperci organizacji krytycznie oceniaj propozycj zawart w projekcie nowego rozporzdzenia, które ma wej w ycie 1 stycznia 2018 r.
      • 08.12.2017Kasy fiskalne 2018: Biznes przeciwny zmianom dotyczcym wymiany walut
       Nie ma uzasadnienia dla objcia obowizkiem ewidencjonowania za pomoc kas fiskalnych usug wymiany walut, z wyczeniem usug wiadczonych przez banki i spódzielcze kasy oszczdnociowo-kredytowe (SKOK) – twierdzi Konfederacja Lewiatan. Eksperci organizacji krytycznie oceniaj propozycj zawart w projekcie nowego rozporzdzenia, które ma wej w ycie 1 stycznia 2018 r.
       • 06.12.2017Kasy fiskalne 2018: Nowe rozporzdzenie ws. zwolnie z ewidencji na kasach
        Z pocztkiem 2018 r. obowizywa zacznie nowe rozporzdzenie dotyczce zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych (fiskalnych). Wikszo przepisów ma pozosta bez zmian, ale resort finansów zaproponowa te kilka modyfikacji dotyczcych zakresu zwolnie. Zmiany obejm w sumie ok. 3,8 tys. podmiotów.
        • 05.12.2017NSA. Nieuywanie kasy moe powodowa obowizek zwrotu ulgi na jej zakup
         Z uzasadnienia: Uyte w art. 111 ust. 6 ustawy o VAT sformuowanie naley odczytywa literalnie, tj. odwoa si do potocznego rozumienia sów "uywanie" – jako "posuenie si czym, zastosowanie czego jako rodek, narzdzie, oraz "zaprzesta" – "przerwa jak czynno, zaniecha robienia czego". Suszny jest pogld, e "zaprzestanie uywania" naley interpretowa w ten sposób, i bez znaczenia pozostaj przyczyny, z jakich podatnik zaprzesta ewidencjonowania obrotu za pomoc kasy rejestrujcej, tzn. czy zaprzestanie uywania byo wynikiem nieumylnego zdarzenia losowego, czy te wynikao bezporednio z zaplanowanego dziaania.
         • 05.12.2017Kasy fiskalne 2018: Nowe rozporzdzenie ws. zwolnie z ewidencji na kasach
          Z pocztkiem 2018 r. obowizywa zacznie nowe rozporzdzenie dotyczce zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych (fiskalnych). Wikszo przepisów ma pozosta bez zmian, ale resort finansów zaproponowa te kilka modyfikacji dotyczcych zakresu zwolnie. Zmiany obejm w sumie ok. 3,8 tys. podmiotów.
          • 30.11.2017Nowe rozporzdzenie o kasach fiskalnych – cz propozycji budzi wtpliwoci
           Cz przepisów zaproponowanych w projekcie nowego rozporzdzenia ws. kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestrujce, moe budzi wtpliwoci – oceniaj eksperci podatkowi Konfederacji Lewiatan. Eksperci wskazuj, e proponowany ksztat przepisów moe nie gwarantowa realizacji celu, czyli zniesienia koniecznoci wydruku oryginau paragonu w papierowej formie.
           • 28.11.2017Kasy rejestrujce od 1 stycznia 2018 r.
            Do 31 grudnia 2017 r. obowizywa bdzie rozporzdzenie Ministra Gospodarki z 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestrujce (Dz.U. poz. 1076). Z dniem 1 stycznia 2018 r. wejdzie w ycie cakiem nowy akt prawny regulujcy to zagadnienie.
            • 27.11.2017Kasy rejestrujce od 1 stycznia 2018 r.
             Do 31 grudnia 2017 r. obowizywa bdzie rozporzdzenie Ministra Gospodarki z 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestrujce (Dz.U. poz. 1076). Z dniem 1 stycznia 2018 r. wejdzie w ycie cakiem nowy akt prawny regulujcy to zagadnienie.
             • 22.11.2017Dokumentowanie sprzeday na rzecz konsumentów: Albo paragon, albo faktura
              Czy w przypadku, gdy firma bdzie wydawaa klientowi zarówno paragon, jak i faktur dokumentujc sprzeda zaewidencjonowan w kasie rejestrujcej, lecz jednoczenie w swojej dokumentacji bdzie przechowywaa drugi egzemplarz faktury, z którego to bdzie jednoznacznie wynikao którego paragonu dotyczy faktura, za sam paragon w razie potrzeby bdzie moliwy do odszukania w kopiach dokumentów fiskalnych przechowywanych przez firm, takie postpowanie bdzie zgodne z art. 106h ustawy o VAT?
              • 16.11.2017VAT przy usugach kompleksowych
               Usuga kompleksowa to termin szeroko stosowany, mimo e pojcie to nie wystpuje w adnych przepisach regulujcych zagadnienie podatku od towarów i usug. Regulacje dyrektyw prawa wspólnotowego ani samej ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (test jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221) nie formuuj definicji tego pojcia, nie okrelaj nawet elementów, których wystpienie przy wykonywaniu przez podatników okrelonych czynnoci warunkowaoby moliwo rozpoznania takiego wiadczenia.
               • 15.11.2017VAT przy usugach kompleksowych
                Usuga kompleksowa to termin szeroko stosowany, mimo e pojcie to nie wystpuje w adnych przepisach regulujcych zagadnienie podatku od towarów i usug. Regulacje dyrektyw prawa wspólnotowego ani samej ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (test jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221) nie formuuj definicji tego pojcia, nie okrelaj nawet elementów, których wystpienie przy wykonywaniu przez podatników okrelonych czynnoci warunkowaoby moliwo rozpoznania takiego wiadczenia.
                • 31.10.2017Paragony tylko na danie klienta?
                 Czy obecnie obowizujce przepisy dopuszczaj moliwo odstpienia od wydrukowania paragonu, jeeli klient nie zada jego wydania? Jeeli tak, czy zagwarantowany jest i w jaki sposób mona sprawdzi zapis transakcji w kasie fiskalnej?
                 • 30.10.2017Nie zawsze sprzeda pyt CD czy DVD podlega ewidencji na kasie
                  Spóka wiadczy usugi fotograficzne na rzecz osób nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej. Zdjcia przekazywane s klientowi na wybranym przez niego noniku danych cyfrowych (np. pyta DVD, dysk, karta pamici, pendrive) i s nierozerwalnie zwizane z wykonan usug oraz stanowi efekt kocowy realizacji tej usugi. Czy spóka wiadczca ww. usugi, otrzymujca w caoci zapat za porednictwem przelewu bankowego, a z prowadzonej przez ni ewidencji i dowodów dokumentujcych zapat jednoznacznie wynika jakiej konkretnie czynnoci (usugi) dotyczy, musi rozpocz ewidencjonowanie za pomoc kasy fiskalnej?
                  • 25.10.2017Klienci bd otrzymywa informacje o e-paragonach
                   Ju w 2018 r. rozpocznie si wprowadzanie systemu elektronicznych paragonów fiskalnych. Aktualnie trwaj prace nad rozwizaniem, które pozwoli poczy klientów z danymi. Jak wskazuj eksperci, jednym z wyzwa jest przygotowanie sposobu otrzymywania informacji nt. przesanych e-paragonów.
                   • 18.10.2017Prawo do wydawania paragonów niezawierajcych NIP
                    Czy z uwagi na to, e program aplikacyjny wykorzystywany przez spók nie bdzie posiada funkcjonalnoci umoliwiajcej wydruk paragonów fiskalnych ze wskazanym numerem NIP nabywcy, i w zwizku z czym spóka nie bdzie miaa technicznych moliwoci na wystawienie takiego paragonu, spóka moe wydawa paragony niezawierajce danych wskazanych w § 8 ust. 1 pkt 17 rozporzdzenia Ministra Finansów?
                    • 18.10.2017MF: Likwidacji podatku Belki nie bdzie
                     Wprowadzenie zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów (dochodów) z kapitaów pieninych byoby moliwe tylko wówczas, gdy skutki tej preferencji podatkowej, w postaci zmniejszenia wpywów do budetu pastwa pozwoliyby na realizacj celów, które w konsekwencji stworzyyby dugotrwae mechanizmy do dalszego rozwoju gospodarki pastwa i poprawy ycia polskich obywateli – wyjanio Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
                     • 17.10.2017Prawo do wydawania paragonów niezawierajcych NIP
                      Czy z uwagi na to, e program aplikacyjny wykorzystywany przez spók nie bdzie posiada funkcjonalnoci umoliwiajcej wydruk paragonów fiskalnych ze wskazanym numerem NIP nabywcy, i w zwizku z czym spóka nie bdzie miaa technicznych moliwoci na wystawienie takiego paragonu, spóka moe wydawa paragony niezawierajce danych wskazanych w § 8 ust. 1 pkt 17 rozporzdzenia Ministra Finansów?
                      • 17.10.2017NSA. Dochody z prostytucji naley udowodni
                       Z uzasadnienia: Prawidowa wykadnia art. 20 ust. 3 ustawy o PIT nie pozwala na przyjcie jako róda pokrycia wydatków, a zatem posiadania jako legalnych dochodów z tytuu uprawiania procederu prostytucji, tych na które tylko powoa si w toku postpowania podatnik. Konieczne jest bowiem chociaby uprawdopodobnienie ich uzyskania.
                       • 16.10.2017NSA. Z ulgi na zakup kas mona skorzysta tylko raz
                        Przepis art. 111 ust. 4 ustawy o VAT przewiduje dofinansowanie jedynie nabycia kas rejestrujcych zgoszonych przez podatnika na dzie rozpoczcia (powstania obowizku) ewidencjonowania, tzw. pierwszych kas, a wszystkie inne kasy, nabyte przez podatnika po dokonaniu pierwszego zgoszenia - np. wymieniane z uwagi na zuycie, rozszerzenie dziaalnoci gospodarczej podatnika, czy te w zwizku z wznowieniem przez niego uprzednio zawieszonej lub zakoczonej dziaalnoci gospodarczej - nie korzystaj ju z okrelonego w tym przepisie uprawnienia, które zostao skonsumowane przez niego na dzie „rozpoczcia (powstania obowizku) ewidencjonowania” - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                        • 12.10.2017Podatki 2018: Plany MF ws. faktur i paragonów budz wtpliwoci
                         Planowane przez Ministerstwo Finansów ograniczenie moliwoci uzyskania faktury do przypadków, gdy na paragonie fiskalnym wskazano NIP nabywcy, budzi wtpliwoci – oceniaj eksperci podatkowi Konfederacji Lewiatan. Organizacja apeluje do resortu finansów o odpowiednie modyfikacje w projekcie.
                         • 11.10.2017Podatki 2018. MF o JPK dla mikroprzedsibiorców - pytania i odpowiedzi
                          Jednolity Plik Kontrolny (JPK) jest zestawem informacji o operacjach gospodarczych przedsibiorcy za dany okres. Przesya si go wycznie w wersji elektronicznej. Dane s pobierane bezporednio z systemów finansowo-ksigowych przedsibiorstwa. JPK posiada okrelony ukad i format (schemat xml), który uatwia jego przetwarzanie. Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT wysyaj JPK_VAT, czyli ewidencj zakupu i sprzeday VAT, z kolei od 1 lipca 2018 r. – wszyscy podatnicy VAT, którzy prowadz ksigowo w formie elektronicznej, przekazuj inne struktury JPK na danie organów podatkowych.
                          • 11.10.2017Podatki 2018: Faktura tylko za paragon z NIP?
                           Zgodnie z projektem noweli VAT, jeeli nabywca, bdcy podatnikiem, bdzie chcia otrzyma faktur do paragonu, który posiada, to sprzedawca wystawi tak faktur tylko w sytuacji, kiedy na paragonie bdzie wpisany numer NIP tego nabywcy. Zmiana w sposobie dokumentowania transakcji  bdzie miaa odzwierciedlenie równie w skadanych plikach JPK_VAT. Jeeli faktura bdzie wystawiana na rzecz podmiotu innego ni podatnik (konsumenta), czyli bdzie wystawiana na danie konsumenta, wówczas taka faktura wykazywana bdzie odrbnie w ewidencji sprzeday – poinformowao Mfw odpowiedzi na interpelacj poselsk.
                           • 10.10.2017Kasy fiskalne 2018: MF zapowiada nowe moliwoci ws. uytkowania kas
                            W ustawie o VAT zostanie wyranie wskazane, e podatnik moe do prowadzenia ewidencji stosowa nie tylko kasy rejestrujce (fiskalne) zakupione, ale te urzdzenia uywane na podstawie umowy najmu, dzierawy, leasingu lub podobnych umów – wynika z projektu nowelizacji przygotowanego w Ministerstwie Finansów.
                            • 10.10.2017Dobowe raporty fiskalne przy braku sprzeday
                             Pytanie: Czy w sytuacji gdy u Wnioskodawcy w danym dniu nie wystpuje sprzeda, która podlega ewidencji przy uyciu kasy rejestrujcej (tzn. nie wystpuje sprzeda na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz rolników ryczatowych), bdzie on zobowizany sporzdzi i wydrukowa raport dobowy fiskalny?
                             • 04.10.2017Kasy fiskalne 2018: MF chce duszego okresu na zwrot odliczonych kwot
                              System dofinansowania do nabycia kas rejestrujcych (fiskalnych) bdzie dotyczy wycznie nabycia urzdze nowego typu, czyli kas fiskalnych online – wynika z projektu przygotowanego w resorcie finansów. Ministerstwo zakada, e takie rozwizanie przyczyni si do dodatkowej promocji nowych kas.
                              • 03.10.2017Kasy fiskalne 2018: Nowe kasy z nowymi obowizkami?
                               Stopniowe wprowadzanie kas rejestrujcych (fiskalnych) online bdzie wiza si ze zmianami dotyczcymi obowizków cicych na podatnikach – wynika z projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usug (VAT), który w ubiegym tygodniu opublikowa resort finansów. Nowoci bdzie m.in. obowizek przekazywania informacji do Centralnego Repozytorium Kas (CRK).
                               • 02.10.2017Kasy fiskalne 2018: MF chce duszego okresu na zwrot odliczonych kwot
                                Okres, w którym podatnik zwraca odliczone lub zwrócone mu kwoty wydatkowane na zakup kas rejestrujcych (fiskalnych) zostanie wyduony z obecnych 3 do 4 lat – wynika  z projektu przygotowanego w Ministerstwie Finansów. Takiego zwrotu naley dokona m.in. w sytuacji zakoczenia prowadzenia dziaalnoci przed upywem ustalonego terminu.
                                • 29.09.2017Kasy fiskalne 2018: MF zapowiada nowe moliwoci ws. uytkowania kas
                                 W ustawie o VAT zostanie wyranie wskazane, e podatnik moe do prowadzenia ewidencji stosowa nie tylko kasy rejestrujce (fiskalne) zakupione, ale te urzdzenia uywane na podstawie umowy najmu, dzierawy, leasingu lub podobnych umów – wynika z projektu nowelizacji przygotowanego w Ministerstwie Finansów.
                                 • 28.09.2017Kasy fiskalne 2018: Nowe kasy z nowymi obowizkami?
                                  Stopniowe wprowadzanie kas rejestrujcych (fiskalnych) online bdzie wiza si ze zmianami dotyczcymi obowizków cicych na podatnikach – wynika z projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usug (VAT), który w ubiegym tygodniu opublikowa resort finansów. Nowoci bdzie m.in. obowizek przekazywania informacji do Centralnego Repozytorium Kas (CRK).
                                  • 27.09.2017Kasy fiskalne 2018: MF zapowiada zmiany ws. dofinansowania zakupu kas
                                   System dofinansowania do nabycia kas rejestrujcych (fiskalnych) bdzie dotyczy wycznie nabycia urzdze nowego typu, czyli kas fiskalnych online – wynika z projektu przygotowanego w resorcie finansów. Ministerstwo zakada, e takie rozwizanie przyczyni si do dodatkowej promocji nowych kas.
                                   • 27.09.2017Kasy fiskalne 2018: Cz firm bdzie musiaa szybciej wymieni kasy?
                                    Wprowadzanie systemu kas rejestrujcych (fiskalnych) online zostanie rozoone w czasie, ale w przypadku niektórych bran obowizywa bd dodatkowe ograniczenia – wynika z projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usug (VAT), przedstawionego niedawno przez Ministerstwo Finansów. Ograniczenia maj dotyczy m.in. usug motoryzacyjnych, gastronomicznych i budowlanych.
                                    • 26.09.2017Kasy fiskalne 2018: MF chce duszego okresu na zwrot odliczonych kwot
                                     Okres, w którym podatnik zwraca odliczone lub zwrócone mu kwoty wydatkowane na zakup kas rejestrujcych (fiskalnych) zostanie wyduony z obecnych 3 do 4 lat – wynika  z projektu przygotowanego w Ministerstwie Finansów. Takiego zwrotu naley dokona m.in. w sytuacji zakoczenia prowadzenia dziaalnoci przed upywem ustalonego terminu.
                                     • 26.09.2017Kasy fiskalne 2018: MF zamierza ograniczy okresy wanoci potwierdze
                                      Okres wanoci potwierdze wydanych na podstawie obecnych przepisów zostanie ograniczony do 31 grudnia 2018 r. (dla kas z kopi papierow) oraz do 31 grudnia 2022 r. (dla kas z elektronicznym zapisem kopii) – wynika z projektu nowelizacji przygotowanego przez Ministerstwo Finansów. Zmiany maj cisy zwizek z planowanym zastpieniem obecnych urzdze tzw. kasami fiskalnymi online.
                                      • 25.09.2017Kasy fiskalne 2018: Cz firm bdzie musiaa szybciej wymieni kasy?
                                       Wprowadzanie systemu kas rejestrujcych (fiskalnych) online zostanie rozoone w czasie, ale w przypadku niektórych bran obowizywa bd dodatkowe ograniczenia – wynika z projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usug (VAT), przedstawionego niedawno przez Ministerstwo Finansów. Ograniczenia maj dotyczy m.in. usug motoryzacyjnych, gastronomicznych i budowlanych.
                                       • 22.09.2017Kasy fiskalne 2018: MF zamierza ograniczy okresy wanoci potwierdze
                                        Okres wanoci potwierdze wydanych na podstawie obecnych przepisów zostanie ograniczony do 31 grudnia 2018 r. (dla kas z kopi papierow) oraz do 31 grudnia 2022 r. (dla kas z elektronicznym zapisem kopii) – wynika z projektu nowelizacji przygotowanego przez Ministerstwo Finansów. Zmiany maj cisy zwizek z planowanym zastpieniem obecnych urzdze tzw. kasami fiskalnymi online.
                                        • 21.09.2017Podatki 2017: MF szykuje nowe przepisy wymierzone w tzw. puste faktury
                                         W przypadku sprzeday rejestrowanej za pomoc kasy fiskalnej faktur bdzie mona wystawi jedynie wtedy, gdy paragon zawiera numer, za pomoc którego nabywca jest identyfikowany dla potrzeb podatkowych – wynika z przygotowanego przez Ministerstwo Finansów projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usug (VAT).
                                         • 20.09.2017Podatki 2017: MF przedstawio wany projekt ws. VAT i kas fiskalnych
                                          Resort finansów przedstawi nowy projekt dotyczcy sprzeday i stosowania kas rejestrujcych (fiskalnych). Nowe propozycje dotycz wdroenia systemu e-paragonów oraz kas fiskalnych online. Zgodnie z projektem, nowe kasy maj mie wbudowan funkcjonalno pozwalajc na zautomatyzowany przesy danych do Centralnego Repozytorium Kas.
                                          • 18.09.2017Miesiczny raport fiskalny obejmujcy niepeny miesic
                                           Kasa drukuje sprzeda nie od pierwszego dnia danego miesica do ostatniego dnia miesica sprzeday, tylko za okres kiedy bya dokonywana sprzeda. Czy takie zestawienia s prawidowe i czy urzd skarbowy nie bdzie podwaa prawidowoci wydruku podsumowa za dany miesic?
                                           • 12.09.2017Miesiczny raport fiskalny obejmujcy niepeny miesic
                                            Kasa drukuje sprzeda nie od pierwszego dnia danego miesica do ostatniego dnia miesica sprzeday, tylko za okres kiedy bya dokonywana sprzeda. Czy takie zestawienia s prawidowe i czy urzd skarbowy nie bdzie podwaa prawidowoci wydruku podsumowa za dany miesic?
                                            • 28.08.2017Nie trzeba ewidencjonowa faktur wystawianych do paragonów
                                             Czy spóka postpuje prawidowo, e rozlicza VAT naleny w deklaracji VAT-7 tylko wedug raportu fiskalnego z pominiciem faktur wystawionych na yczenie klienta zarówno w sytuacji gdy klient zwraca orygina paragonu jak równie w przypadku braku zwrotu paragonu?
                                             • 14.08.2017WSA. Podatek od domku letniskowego: Ewidencja to nie wszystko
                                              Z uzasadnienia: Przepis art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opatach lokalnych nie wymienia kategorii domu letniskowego. W caym ust. 1 rónicuje si stawki podatku od poszczególnych konkretnych kategorii budynków i od pozostaych budynków. W wietle art. 5 ust. 1 ustawy budynek moe by zaliczony do kategorii budynków mieszkalnych, jeeli jego parametry techniczne umoliwiaj zamieszkanie w nim przez cay rok. A zatem, podczas ustalania wysokoci zobowizania podatkowego istotne staj si parametry techniczne budynku oraz to, jakie potrzeby podatnika zaspakaja ten obiekt.
                                              • 11.08.2017Dokumentowanie sprzeday na rzecz konsumentów – paragon, faktura czy faktura z paragonem?
                                               Paragon dowodem sprzeday  Sprzeda na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz rolników ryczatowych co do zasady podlega obowizkowi rejestracji za pomoc kasy fiskalnej. Obowizek ten wynika z art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221, dalej: ustawa o VAT).