Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

interpretacje kasy fiskalne

 • 21.05.2020Zapata kart a stosowanie kasy rejestrujcej
  Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, sprzeda na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz rolników ryczatowych dokonywana przez vatowca musi by dokumentowana przy uyciu kasy rejestrujcej. Rozporzdzenie Ministra Finansów z 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych w § 2 ust. 1 przewiduje czasowe – do 31 grudnia 2021 r. – nieobejmowanie tym obowizkiem szeregu czynnoci. Ich katalog zawarty jest w zaczniku do rozporzdzenia.
  • 05.09.2019Wydanie paragonu fiskalnego oznacza udostpnienie paragonu nabywcy i umoliwienie zabrania go
   Przed Naczelnym Sdem Administracyjnym zakoczy si kilkuletni spór podatnika z Ministrem Finansów, dotyczcy sposobu rozumienia pojcia wydania paragonu. NSA, wydajc w dniu 29.08.2019 r. wyrok I FSK 734/17 oddali kasacj szefa KAS do wyroku WSA w Warszawie III SA/Wa 2700/15 z 16.01.2017 r.     
   • 15.02.2019Ulga z tytuu zakupu kasy fiskalnej
    Podatnicy, którzy rozpoczynaj ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku nalenego za pomoc kas rejestrujcych w obowizujcych terminach, mog odliczy od tego podatku kwot wydatkowan na zakup kadej z kas rejestrujcych zgoszonych na dzie rozpoczcia (powstania obowizku) ewidencjonowania w wysokoci 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie wicej jednak ni 700 z.
    • 09.10.2018Ponowne rozpoczcie dziaalnoci a kasa rejestrujca
     W praktyce gospodarczej nie s odosobnione przypadki, gdy podatnik likwiduje dziaalno gospodarcz, lecz po pewnym czasie j wznawia. Jeeli sprzeda bya prowadzona na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej, podatnik mia obowizek ewidencjonowa j przy uyciu kasy rejestrujcej. Przykadem moe by wynajem domków letniskowych nad morzem, który jest dokonywany wycznie w sezonie letnim. W pozostaych miesicach podatnik ze wzgldu na wysok stawk podatku od nieruchomoci wykorzystywanych do dziaalnoci gospodarczej wyrejestrowuje j. Ponownej rejestracji jako podatnik VAT dokonuje z pocztkiem nowego sezonu letniego.
     • 08.10.2018Ponowne rozpoczcie dziaalnoci a kasa rejestrujca
      W praktyce gospodarczej nie s odosobnione przypadki, gdy podatnik likwiduje dziaalno gospodarcz, lecz po pewnym czasie j wznawia. Jeeli sprzeda bya prowadzona na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej, podatnik mia obowizek ewidencjonowa j przy uyciu kasy rejestrujcej. Przykadem moe by wynajem domków letniskowych nad morzem, który jest dokonywany wycznie w sezonie letnim. W pozostaych miesicach podatnik ze wzgldu na wysok stawk podatku od nieruchomoci wykorzystywanych do dziaalnoci gospodarczej wyrejestrowuje j. Ponownej rejestracji jako podatnik VAT dokonuje z pocztkiem nowego sezonu letniego.
      • 18.09.2018Zapata kart a stosowanie kasy rejestrujcej
       Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, sprzeda na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz rolników ryczatowych dokonywana przez vatowca musi by dokumentowana przy uyciu kasy rejestrujcej. Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych w § 2 ust. 1 przewiduje czasowe – do 31 grudnia 2018 r. – nieobejmowanie tym obowizkiem szeregu czynnoci. Ich katalog zawarty jest w zaczniku do rozporzdzenia.
       • 30.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. VI
        W kolejnym odcinku poradnika omawiajcego zasady rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych w ujciu teoretycznym i praktycznym kontynuujemy rozwaania powicone rozliczeniu delegacji zagranicznych. Zajmujemy si w nim m.in. zasadami postpowania z dokumentami ksigowymi sporzdzonymi w jzyku obcym, ustaleniem wartoci zotowej kosztu poniesionego w walucie obcej czy rozliczaniem zaliczek.
        • 26.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. VI
         W kolejnym odcinku poradnika omawiajcego zasady rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych w ujciu teoretycznym i praktycznym kontynuujemy rozwaania powicone rozliczeniu delegacji zagranicznych. Zajmujemy si w nim m.in. zasadami postpowania z dokumentami ksigowymi sporzdzonymi w jzyku obcym, ustaleniem wartoci zotowej kosztu poniesionego w walucie obcej czy rozliczaniem zaliczek.
         • 29.03.2018Zapata kart a stosowanie kasy rejestrujcej
          Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221, z pón.zm.) sprzeda na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz rolników ryczatowych dokonywana przez vatowca musi by dokumentowana przy uyciu kasy rejestrujcej. Rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych (Dz.U. poz. 2454) w § 2 ust. 1 przewiduje czasowe – do 31 grudnia 2018 r. – nieobejmowanie tym obowizkiem szeregu czynnoci. Ich katalog zawarty jest w zaczniku do rozporzdzenia.
          • 05.03.2018Przejcie innego przedsibiorcy posugujcego si kas
           Pytanie: Czy Wnioskodawca bdzie uprawniony, po poczeniu ze Spók B, do stosowania zwolnienia z obowizku ewidencjonowania sprzeday na kasie rejestrujcej wynikajcego z § 2 ust. 1 w zw. z poz. 36 zacznika do rozporzdzenia? Czy bdzie uprawniony, w przypadku gdy zapata za usugi bdzie potrcana z wynagrodzeniem pracownika, do stosowania zwolnienia z obowizku ewidencjonowania sprzeday na kasie rejestrujcej wynikajcego z § 2 ust. 1 w zw. z poz. 39 zacznika do rozporzdzenia?
           • 01.03.2018Kasy fiskalne: Utrata zwolnienia wskutek przejcia
            Jeeli spóka przejmowana nie ma prawa do zwolnienia z obowizku rejestrowania czynnoci w kasie rejestrujcej, to spóka zawizana po przejciu równie tego zwolnienia nie ma - mimo, i ma do niego prawo spóka przejmujca.
            • 01.03.2017Przychody pracownika: Zabezpieczenie przed gryp z PIT
             Pytanie podatnika: Czy pokrywane przez spók koszty szczepie na gryp dla pracowników stanowi dla nich przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
             • 16.01.2017Odliczanie VAT od zakupów przed rejestracj firmy
              Pytanie podatnika: Wnioskodawca od pocztku prowadzenia dziaalnoci tj. od 1 wrzenia 2015 r. chcia si zarejestrowa jako czynny podatnik VAT. Przy czym biuro rachunkowe, z którym wspópracuje, nie dopenio formalnoci rejestracyjnych. 17 czerwca 2016 r. Wnioskodawca dokona zgoszenia rejestracyjnego wskazujc rezygnacj ze zwolnienia od 18 czerwca 2016 r., a deklaracje bdzie skada od 06/2016. Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia VAT wynikajcego z faktur zakupu zwizanych z prowadzon dziaalnoci wystawionych w okresie od 09/2015 do 05/2016?
              • 29.12.2016Odliczanie podatku od zakupów przed rejestracj VAT
               Pytanie podatnika: Wnioskodawca od pocztku prowadzenia dziaalnoci tj. od 1 wrzenia 2015 r. chcia si zarejestrowa jako czynny podatnik VAT. Przy czym biuro rachunkowe, z którym wspópracuje, nie dopenio formalnoci rejestracyjnych. 17 czerwca 2016 r. Wnioskodawca dokona zgoszenia rejestracyjnego wskazujc rezygnacj ze zwolnienia od 18 czerwca 2016 r., a deklaracje bdzie skada od 06/2016. Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia VAT wynikajcego z faktur zakupu zwizanych z prowadzon dziaalnoci wystawionych w okresie od 09/2015 do 05/2016?
               • 10.11.2016VAT. Przekazanie prezentów o maej wartoci na rzecz pracowników jako dostawa towarów
                Pytanie podatnika: Czy nieodpatne przekazania na rzecz pracowników napojów, jako przekazanie prezentów o maej wartoci, nie bdzie stanowi odpatnej dostawy towarów podlegajcej opodatkowaniu VAT i w konsekwencji, nie bdzie podlega obowizkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrujcej?
                • 06.09.2016Ulgi podatkowe mona zlikwidowa?
                 Jako podatnicy zgadzamy si pewnie wszyscy, e prawo podatkowe jest trudne, nadmiernie skomplikowane i niejednoznaczne. Niemal kady przepis mona zinterpretowa na rne sposoby. Minister Finansw uwaa jednak zupenie inaczej. Prawo jest proste, wtpliwoci nie ma, a interpretowanie zasad prawnych ma tylko jedno oblicze – fiskalne. A moe naleaoby jeszcze zlikwidowa ulgi podatkowe?
                 • 05.09.2016Ulgi podatkowe mona zlikwidowa?
                  Jako podatnicy zgadzamy si pewnie wszyscy, e prawo podatkowe jest trudne, nadmiernie skomplikowane i niejednoznaczne. Niemal kady przepis mona zinterpretowa na rne sposoby. Minister Finansw uwaa jednak zupenie inaczej. Prawo jest proste, wtpliwoci nie ma, a interpretowanie zasad prawnych ma tylko jedno oblicze – fiskalne. A moe naleaoby jeszcze zlikwidowa ulgi podatkowe?
                  • 30.12.2015Prywatne korzystanie z samochodów subowych a kasa fiskalna u pracodawcy
                   Pytanie podatnika: Czy Spóka wiadczy bdzie na rzecz pracowników nieodpatn usug polegajc na uyciu pojazdów samochodowych do celów osobistych pracowników, która to usuga, zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o VAT, nie bdzie podlega opodatkowaniu VAT? Czy Spóka zobowizana bdzie zaewidencjonowa wiadczenie usugi, o której mowa w Pytaniu nr 1, na kasie rejestrujcej?
                   • 22.10.2015Sprzeda kart podarunkowych a przychd podatkowy
                    Pytanie podatnika: Czy w momencie sprzeday karty podarunkowej powstanie po stronie Spki obowizek podatkowy.
                    • 20.03.2015Prawo do wystawienia faktury na podstawie skanu paragonu fiskalnego
                     Pytanie podatnika: Czy w razie dokonania sprzeday, w stosunku do której wystawiona zostaa faktura VAT, zewidencjonowana przy uyciu kasy fiskalnej z elektronicznym zapisem kopii paragonów, ujtej w raporcie fiskalnym dobowym teje kasy, wystarczajce w wietle art. 106h ustawy o podatku od towarów i usug jest doczenie wydruku zeskanowanego obrazu oryginau takiego paragonu? Czy wystarczajce jest przechowywanie wydruku zeskanowanego obrazu oryginau paragonu, jeeli sprzeda jest jednoczenie zewidencjonowana przy uyciu kasy fiskalnej z elektronicznym zapisem kopii paragonów i ujta w raporcie fiskalnym dobowym teje kasy?
                     • 02.10.2013Koszty dziaalnoci: Bezprawne przywaszczenie przez wspmaonka majtku firmy
                      Pytanie podatnika: Czy bezprawne przywaszczenie przez wspmaonka rodkw majtku obrotowego w kwocie 42.905,36 z i rodka trwaego - motocykla firmy Wnioskodawczyni moe by zaliczone w koszty uzyskania przychodu jako strata nadzwyczajna? Czy istnieje moliwo dokonania korekty PIT-36 dotyczcej ww. zdarzenia?
                      • 23.09.2013Opis na paragonie fiskalnym
                       12 wrzenia 2013 r. minister finansów wyda interpretacj ogóln dotyczc sposobu opisywania na paragonach fiskalnych sprzedawanych towarów lub usug (nr PT7/033/1/589/MHL/13). Pismo zostao przez podatników przyjte z duym entuzjazmem. Gówn przyczyn ogólnego zadowolenia jest sam fakt wydania w sprawie rozstrzygnicia o charakterze ogólnym (a nie indywidualnym) i to jeszcze przed faktycznym momentem wejcia w ycie kontrowersyjnych przepisów.
                       • 12.06.2013Obowizek przechowywania paragonów razem z kopi faktury VAT
                        Pytanie podatnika: Czy w przypadku sprzeday towarów na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz rolników ryczatowych, dokumentowanej za pomoc faktury VAT, Spóka ma obowizek przechowywania paragonów fiskalnych razem z egzemplarzem (kopi) faktury VAT, czy te moe wysya paragon fiskalny klientowi razem z faktur VAT?
                        • 06.06.2013Kasy rejestrujce: Jak rejestrowa nieodpatne usugi?
                         Pytanie podatnika: Jak rejestrowa nieodpatne usugi, jeli kasa fiskalna nie akceptuje kwoty 0 z?
                         • 04.12.2012PIT: Wysoko przychodu po udzieleniu bonifikaty
                          Pytanie podatnika: Czy dla celw podatku dochodowego od osb fizycznych, w przypadku udzielanych bonifikat, przychodem (postaw opodatkowania) jest kwota nalena po uwzgldnieniu bonifikat, pomniejszona o podatek VAT, czy te podstawa podatkowania powinna by ustalana z pominiciem udzielonych bonifikat?
                          • 30.05.2012Sprzeda biletw okresowych a moment powstania przychodu
                           Z uzasadnienia: Zapata ceny biletu miesicznego, bez wzgldu czy znajduj si na nim informacje pozwalajce uzna bilet za faktur VAT, stanowi przychd podatkowy przewonika uzyskany w momencie sprzeday, o ktrym mowa w art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych.
                           • 13.05.2011Przejazd takswk moe by potwierdzony paragonem
                            Pytanie podatnika: Spka wiadczy usugi z zakresu konsultingu, nowoczesnych technologii i outsourcingu. Na potrzeby prowadzonej dziaalnoci pracownicy spki korzystaj czsto z usug takswkarskich / przewozu osb, w szczeglnoci w trakcie delegacji subowych, jak rwnie w zwizku z wykonywaniem innych obowizkw subowych. Czy prawidowe jest zaliczenie do kosztw uzyskania przychodw spki wydatkw udokumentowanych paragonami fiskalnymi z kas rejestrujcych zainstalowanych w takswkach lub rachunkami wystawionymi przez takswkarzy?
                            • 11.04.2011WSA: Podatnik zwolniony z VAT rwnie musi mie kas fiskaln
                             Rezultatem wykadni gramatycznej, systemowej wewntrznej, celowociowej i historycznej art. 111 ust. 1 i ust. 5 ustawy o VAT jest konstatacja, i obowizkiem prowadzenia ewidencji przy pomocy kasy rejestrujcej obcieni s nie tylko podatnicy czynni, ale take zwolnieni od podatku od towarw i usug ze wzgldu na przedmiot transakcji lub podmiot dokonujcy czynnoci (art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT).
                             • 01.12.2010Zwrot za wyywienie podczas podry subowej bez PIT
                              Pytania podatnika: 1. Czy nadwyka kwoty przysugujcej pracownikom i Kierownik Regionalny z uchwalonego regulaminu wynagrodzenia i otrzymanej przez pracownika za wyywienie podczas podry subowej ponad kwot diety okrelonej w przepisach powoanego wyej rozporzdzenia, jest zwolniona z opodatkowania w wietle przepisw ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych? 2. Czy wystarczajcym dokumentem potwierdzajcym wydatek obok faktury wystawionej na spk jest faktura wystawiona na pracownika, rachunek, lub paragon z kasy fiskalnej a w przypadku braku ww. dokumentw owiadczenie pracownika o dokonanym wydatku i podanie przyczyn braku jej udokumentowania?
                              • 20.09.2010WSA: O momencie powstania obowizku podatkowego decyduje wykonanie usugi
                               W wietle art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych, o momencie powstania obowizku podatkowego decyduje w pierwszej kolejnoci wykonanie usugi. Samo wystawienie faktury, bd uregulowanie nalenoci, jeli nie wykonano usugi, nie moe zatem powodowa powstania obowizku podatkowego w podatku dochodowym od osb prawnych. Art. 12 ust. 4 pkt 1 u.p.d.p. nie ogranicza si wycznie do zaliczek. Zgodnie z art. 12 ust. 3a i art. 12 ust. 4 pkt 1 u.p.d.p. - obowizek podatkowy powstanie jeli zostanie wykonana usuga lub wydana rzecz. Natomiast w razie wystawienia faktury, uregulowania nalenoci lub zarachowania nalenoci przed wykonaniem usugi bd dostaw towaru obowizek podatkowy w podatku dochodowym od osb prawnych nie powstanie, jeli wykonanie usugi lub dostawa bd mie miejsce w trakcie nastpnego (pniejszego) okresu sprawozdawczego.
                               • 09.08.2010Orzecznictwo: Samo wystawienie faktury nie powoduje powstania obowizku podatkowego
                                W wietle art. 12 ust. 3a u.p.d.f., o momencie powstania obowizku podatkowego decyduje w pierwszej kolejnoci wykonanie usugi. Samo wystawienie faktury, bd uregulowanie nalenoci, jeli nie wykonano usugi, nie moe zatem powodowa powstania obowizku podatkowego w podatku dochodowym od osb prawnych. Art. 12 ust. 4 pkt 1 u.p.d.p. nie ogranicza si wycznie do zaliczek. Zgodnie z art. 12 ust. 3a i art. 12 ust. 4 pkt 1 u.p.d.p. - obowizek podatkowy powstanie jeli zostanie wykonana usuga lub wydana rzecz. Natomiast w razie wystawienia faktury, uregulowania nalenoci lub zarachowania nalenoci przed wykonaniem usugi bd dostaw towaru obowizek podatkowy w podatku dochodowym od osb prawnych nie powstanie, jeli wykonanie usugi lub dostawa bd mie miejsce w trakcie nastpnego (pniejszego) okresu sprawozdawczego.
                                • 12.02.2006Czekaj nas zmiany w systemie podatkowym
                                 W sobot na konferencji prasowej urzdnicy ministerstwa finansw przedstawili kilkadziesit propozycji zmian i uatwie, ktre maj zosta wprowadzone jeszcze w tym roku lub od pierwszego stycznia roku 2007. Zmiany mona podzieli na dwie grupy – uatwiajce ycie podatnika, ale nie majce wpywu na wysoko obcie podatkowych oraz na zmiany, ktre bd miay wpyw na wysoko podatkw paconych przez podatnikw (niektre proponowane zmiany mog zwikszy obcienia podatkowe).