Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

amortyzacja lokalu

 • 08.09.2020[Szkolenie on-line] Podatki dla inwestujcych w nieruchomoci
  Niskie oprocentowanie lokat i innych instrumentów finansowych skania inwestorów do szukania innych form lokaty kapitau. Jedn z najpopularniejszych, bo przynoszcych dobre zyski jest inwestowanie w nieruchomoci. Dochód moe by uzyskiwany z tytuu wynajmu oraz sprzeday nieruchomoci z zyskiem.  Tam, gdzie pojawia si konieczno pacenia podatków, powinno pojawi si równie planowanie podatkowe - jest niezbdnym elementem analizy zyskownoci. Przepisy o podatku dochodowym pozwalaj na wybór rónych form opodatkowania dochodów z najmu (ryczat, zasady ogólne, dziaalno gospodarcza) a sprzeda nieruchomoci moe si wiza z podatkiem lub nie, mona te skorzysta z ulg.
  • 16.07.2020PIT. Amortyzacja wynajmowanego mieszkania lepsza ni ryczat
   Powszechnie uwaa si, e opodatkowanie najmu ryczatem od przychodów jest korzystniejsze ni rozliczenie dochodów wedug zasad ogólnych. Najmu mieszka starszych ni 5-letnie moe jednak nie opaca si opodatkowywa ryczatem. Dziki zasadom ogólnym i amortyzacji mona bowiem w ogóle nie paci podatku.
   • 15.07.2020PIT. Amortyzacja wynajmowanego mieszkania lepsza ni ryczat
    Powszechnie uwaa si, e opodatkowanie najmu ryczatem od przychodów jest korzystniejsze ni rozliczenie dochodów wedug zasad ogólnych. Najmu mieszka starszych ni 5-letnie moe jednak nie opaca si opodatkowywa ryczatem. Dziki zasadom ogólnym i amortyzacji mona bowiem w ogóle nie paci podatku.
    • 13.07.2020rodek trway do 10 tys. z jednorazowo w koszty
     Przypomnijmy, e od pocztku 2018 r. obowizuje przepis, zgodnie z którym limit wartoci rodków trwaych lub wartoci niematerialnych i prawnych umoliwiajcy jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych rodków lub wartoci do kosztów uzyskania przychodów zosta podwyszony z 3500 z do 10 000 z. Stosowne zmiany w ustawie o PIT, a take w ustawie o CIT, wprowadzia tzw. dua nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych. Dodajmy, e nowy limit dotyczy skadników majtku przyjtych do uywania po dniu 31 grudnia 2017 r.
     • 18.06.2020Amortyzacja mieszkania wykorzystywanego w dziaalnoci
      W celu zmniejszenia kosztu noclegów oraz w celu zapewnienia sobie staych noclegów i alternatywnego miejsca do wykonywania usug przedsibiorca postanowi zakupi mieszkanie, blisko siedziby kontrahenta. Czy wydatki z tytuu zakupu mieszkania bd stanowiy koszty uzyskania przychodu, o które przedsibiorca  bdzie móg pomniejsza przychody uzyskane w zwizku z prowadzon dziaalnoci gospodarcz w postaci odpisów amortyzacyjnych wedug stawki amortyzacji 1,5%?
      • 10.06.2020Najem i amortyzacja: Meble i sprzt AGD nie zwiksz wartoci pocztkowej budynku
       Czy przy oddaniu do uytkowania budynku mieszkalnego wartoci:  mebli wolno stojcych i sprztu AGD,  opraw owietleniowych,   zlewozmywaków, natrysków, umywalek, sedesów, baterii,  wymienników ciepa, kolektorów, regulatorów, grzejników,  przewodów ciepocigowych,  sterowników naciennych do regulacji ogrzewania podogowego,  instalacji RTV i Internet (wiatowody) niewbudowanych w konstrukcj budynku,  naley wliczy do wartoci pocztkowej budynku czy te (zalenie od wartoci jednostkowej lub wartoci zestawu) wliczy do kosztów uzyskania przychodu bd amortyzowa jako odrbny rodek trway?
       • 12.12.2019Podwyszona do 10% stawka amortyzacji lokalu niemieszkalnego - jak udokumentowa uywanie?
        Podatnicy maj prawo w niektórych sytuacjach indywidualnie okreli stawk amortyzacji. W przypadku uywanych lokali niemieszkalnych, dla których maksymalna stawka amortyzacji wynosi nawet 10% (przy normatywnej stawce 2,5%) w gr wchodz spore korzyci podatkowe. Ale ustawa o podatku dochodowym nie reguluje kwestii dokumentowania okresu uywania lokalu niemieszkalnego - a wanie ten okres ma zasadnicze znaczenie dla ustalenia wysokoci stawki. Jak wobec tego ma fakt i okres uywania udokumentowa podatnik?
        • 07.10.2019Wydatki na wytworzenie programu komputerowego w kosztach podatkowych
         Pytanie: Czy poniesione przez Spók wydatki na wytworzenie programu komputerowego (wynagrodzenia pracowników Wnioskodawcy, zapata za usugi specjalistów zewntrznych (przedsibiorców na podstawie umów o wspópracy), wynagrodzenia wypacane na podstawie umów cywilnoprawnych osobom fizycznym, koszty dzierawy serwera, na którym program komputerowy jest tworzony, koszty koniecznych certyfikatów dla tworzonego programu komputerowego) mog by ujte w kosztach uzyskania przychodów po jego wytworzeniu jako wartoci niematerialne i prawne, poprzez dokonywanie odpisów amortyzacyjnych oraz czy wydatki te mona zaliczy do kosztów w momencie ich poniesienia?
         • 05.09.2019Warto pocztkowa i stawka amortyzacji lokalu mieszkalnego ustalana kilka lat po zakupie
          Zasadnicze znaczenie dla sposobu ustalenia wartoci pocztkowej rodka trwaego ma sposób jego nabycia lub wytworzenia. Moliwo ustalenia wartoci pocztkowej rodka trwaego przez wycen dokonan przez podatnika lub przez biegego dotyczy jedynie tych przypadków, w których rodek trway odpowiednio zosta nabyty przed dniem zaoenia ewidencji rodków trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych i brak jest moliwoci ustalenia tej wartoci (w przypadku nabycia) lub w przypadku, gdy zosta wytworzony przez podatnika we wasnym zakresie.
          • 28.08.2019Amortyzacja: Gdy nie moesz ustali ceny nabycia, ustal warto rynkow
           Pytanie: Czy prawidowe jest przyjcie zgodnie z art. 22g ust. 8 ustawy o PIT, z uwagi na brak moliwoci ustalenia przez Wnioskodawczyni do amortyzacji wartoci pocztkowej rodka trwaego (mieszkania nabytego w 1995 r. za kwot 6414 z 30 gr, w którym w latach wczeniejszych Wnioskodawczyni bya zmuszona na wasne potrzeby przeprowadzi modernizacj i remonty, a z przyczyn od Niej niezalenych nie posiada dokumentów potwierdzajcych warto poniesionych wydatków) wedug cen rynkowych rodków trwaych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzajcego rok (w przypadku Wnioskodawczyni 2018 r.) zaoenia ewidencji lub sporzdzenia wykazu oraz stanu i stopnia ich zuycia?
           • 16.08.2019Spóka jawna: wycofanie skadników majtku z jednej spóki w celu wniesienia ich do innej
            Aporty wnoszone do spóek osobowych, niezalenie od tego jak maj posta (jednego skadnika majtku, zespou skadników majtkowych itp.) zwolnione s z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Nieodpatne przekazanie uprzednio wniesionego aportu do majtku osobistego wspólnika równie jest neutralne w kontekcie podatku dochodowego od osób fizycznych.
            • 07.08.2019Dziaalno w mieszkaniu: Amortyzacja lokalu oraz miejsca postojowego
             Pytanie: Wnioskodawca zamierza dokona zakupu lokalu mieszkalnego na rynku pierwotnym. Po zakupie przedmiotowego lokalu Wnioskodawca zamierza zmieni adres siedziby swojej firmy zgodny z adresem nowo nabytego lokalu. W lokalu tym bdzie równie zamieszkiwa. Do lokalu przynalene jest take miejsce parkingowe w garau podziemnym, które bdzie wykorzystywane do parkowania samochodu osobowego znajdujcego si w rodkach trwaych jego firmy. Czy ww. lokal mieszkalny oraz miejsce postojowe podlega bd amortyzacji stanowicej koszty uzyskania przychodów?
             • 02.07.2019Darowizna firmowego lokalu uytkowego a PIT
              Pytanie: Wnioskodawca jest osob fizyczn prowadzc dziaalno gospodarcz. Do celów prowadzenia tej dziaalnoci, w 1998 r. zakupi lokal usugowy i w tym roku rozpocz jego uytkowanie. Lokal ten jest wykorzystywany wycznie do dziaalnoci. Poniewa Wnioskodawca ma ju 70 lat, podj decyzj o zakoczeniu dziaalnoci gospodarczej we wrzeniu 2019 r. Nastpnie zamierza darowa ww. lokal swojej siostrze. Czy dokonujc czynnoci darowizny Wnioskodawca bdzie zobowizany do zapaty podatku dochodowego?
              • 29.05.2019Amortyzacja wyodrbnionych lokali
               Pytanie: Wnioskodawca w 2007 roku zakupi nieruchomo wielorodzinn. Od dnia zakupu zalicza w koszty amortyzacj w wysokoci 1/120 miesicznie. W latach 2007-2008 dokona znacznych inwestycji (ciany dziaowe, nowe azienki, kuchnie, wykonanie nowych instalacji wod-kan), które doprowadziy do powstania 11 samodzielnych lokali. Czy utworzenie 11 lokali moe by powodem do rozpoczcia nowej amortyzacji?
               • 24.05.2019Ustalenie wartoci pocztkowej licencji przy patnociach ratalnych
                W przypadku nabycia licencji, dla której cz nalenoci przypada na okres po oddaniu jej do uywania, dla okrelenia wartoci pocztkowej tej licencji naley przyj warto okrelon w umowie licencyjnej. Bez wzgldu na to jaka jego cz zostaa zapacona przed wprowadzeniem licencji, przy ustalaniu wartoci pocztkowej wartoci niematerialnych i prawnych naley przyj cznie wartoci wynikajce ze wszystkich dotyczcych jej faktur. Do wartoci pocztkowej wartoci niematerialnej i prawnej zalicza si nie tylko kwot nalen sprzedajcemu z tego tytuu, ale take inne wydatki zwizane z zakupem, naliczone do dnia przekazania skadnika majtku do uywania.
                • 14.05.2019rodek trway do 10 tys. z jednorazowo w koszty
                 Przypomnijmy, e ju kilkanacie miesicy obowizuje przepis, zgodnie z którym limit wartoci rodków trwaych lub wartoci niematerialnych i prawnych umoliwiajcy jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych rodków lub wartoci do kosztów uzyskania przychodów zosta podwyszony z 3500 z do 10 000 z. Stosowne zmiany w ustawie o PIT, a take w ustawie o CIT, wprowadzia tzw. dua nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych. Dodajmy, e nowy limit dotyczy skadników majtku przyjtych do uywania po dniu 31 grudnia 2017 r.
                 • 03.01.2019Odpisy amortyzacyjne dokonywane przez podatników CIT
                  Ministerstwo Finansów przedstawio wyjanienia, dotyczce ogólnych zasad dokonywania odpisów amortyzacyjnych i wartoci niematerialnych i prawnych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych.
                  • 21.12.2018MF: Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych
                   Ministerstwo Finansów przedstawio wyjanienia, dotyczce ogólnych zasad dokonywania odpisów amortyzacyjnych i wartoci niematerialnych i prawnych przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych.
                   • 26.11.2018Zrozumie PKPiR - ostatnia w tym roku edycja e-kursu
                    Wydaje si, e PKPiR to prosta ewidencja i ksigowanie w niej nie powinno sprawia nikomu problemów. Nic bardziej mylnego. Osoby potrafice biegle porusza si w zagadnieniach dotyczcych PKPiR - i ogólniej podatku dochodowego - w zakresie ustalania kosztów i przychodów s bardzo poszukiwane na rynku pracy, nie ma ich bowiem zbyt wiele. Tymczasem zagadnienia zwizane z prowadzeniem PKPiR mona zrozumie i w cigu zaledwie paru miesicy sta si ekspertem w prowadzeniu tej ewidencji. Wystarczy po prostu zapoznawa si z zagadnieniami w logicznej kolejnoci. W sytuacji, w której mamy podstawy do zdobycia nastpnej porcji wiedzy, jej przyswojenie jest proste, skuteczne i - co istotne - trwae. Dzisiaj koczymy przyjmowa zapisy na ostatni w tym roku edycj e-kursu.
                    • 07.11.2018PIT. Amortyzacja wynajmowanego mieszkania lepsza ni ryczat
                     Powszechnie uwaa si, e opodatkowanie najmu ryczatem od przychodów jest korzystniejsze ni rozliczenie dochodów wedug zasad ogólnych. Najmu mieszka starszych ni 5-letnie moe jednak nie opaca si opodatkowywa ryczatem. Dziki zasadom ogólnym i amortyzacji mona bowiem w ogóle nie paci podatku.
                     • 25.07.2018Nieodpatne prace jako skadnik wartoci pocztkowej lokalu
                      Pytanie: Czy na warto pocztkow lokalu skaday si bd take elementy prac remontowych/ulepszeniowych wykonanych samodzielnie przez Wnioskodawc - tj. np., gdy sam pooy glazur, zainstaluje armatur, pomaluje ciany, itd.? Czy jako warto wykonanej przez Wnioskodawc pracy moe On przyj warto odpowiadajcej jej usugi wycenionej przez sklep, w którym zaopatrywa si bdzie w potrzebne do remontu materiay?
                      • 10.05.2018PIT. Amortyzacja wynajmowanego mieszkania lepsza ni ryczat
                       Powszechnie uwaa si, e opodatkowanie najmu ryczatem od przychodów jest korzystniejsze ni rozliczenie dochodów wedug zasad ogólnych. Najmu mieszka starszych ni 5-letnie moe jednak nie opaca si opodatkowywa ryczatem. Dziki zasadom ogólnym i amortyzacji mona bowiem w ogóle nie paci podatku.
                       • 20.02.2018WSA. Kontynuacja amortyzacji po zmianie najmu z prywatnego na dziaalno
                        Z uzasadnienia: Nie mona przyj, i w przypadku zmiany róda przychodów, w ramach którego dokonywana jest amortyzacja rodka trwaego, podatnicy mog dowolnie ksztatowa obowizki podatkowe, w tym w szczególnoci dotyczce amortyzacji rodków trwaych. Zatem, podatnik nie bdzie móg ustali wartoci pocztkowej budynków mieszkalnych wedug jej wartoci rynkowej, poniewa wybrana ju wczeniej przez niego metoda amortyzacji w ramach róda przychodów jakim by najem nieruchomoci w sposób "uproszczony", nie ulega zmianie poprzez wyczenie (przeniesienie) tych budynków do innego róda przychodów, tj. pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej, gdy ten sposób amortyzacji moe by stosowany zarówno w ramach tzw. wynajmu prywatnego, jak i w ramach dziaalnoci.
                        • 01.02.2018Podatki 2018: rodek trway do 10 tys. z jednorazowo w koszty
                         Od pocztku roku limit wartoci rodków trwaych lub wartoci niematerialnych i prawnych umoliwiajcy jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych rodków lub wartoci do kosztów uzyskania przychodów zosta podwyszony z dotychczasowych 3500 z do 10 000 z. Stosowne zmiany w ustawie o PIT, a take w ustawie o CIT, wprowadza tzw. dua nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych (Dz.U. poz. 2175). Nowy limit ma zastosowanie do skadników majtku przyjtych do uywania po dniu 31 grudnia 2017 r.
                         • 13.12.2017Podatki 2018: Zmiany w zwolnieniach z PIT
                          Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, które wejd w ycie 1 stycznia 2018 r., nie omin take zwolnie przedmiotowych (art. 21). Celem tych zmian jest ujednolicenie opodatkowania wygranych w grach hazardowych, a take podniesienie limitu zwolnie w zakresie m.in. zapomóg z funduszu zakadowej organizacji zwizkowej otrzymywanych w przypadku indywidualnych zdarze losowych, wiadcze z ZFS, czy dopat do wypoczynku. W ustawie pojawi si równie nowe zwolnienia, które do tej pory regulowane byy w rozporzdzeniach, a dotyczce szkole z zakresu opieki paliatywnej lub hospicyjnej, czy umorzonych nalenoci zwizanych z lokalem mieszkalnym.
                          • 01.12.2017Podatki 2018: rodek trway do 10 tys. z jednorazowo w koszty
                           Od nowego roku limit wartoci rodków trwaych lub wartoci niematerialnych i prawnych umoliwiajcy jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych rodków lub wartoci do kosztów uzyskania przychodów zostanie podwyszony z obecnych 3500 z do 10 000 z. Stosowne zmiany w ustawie o PIT, a take w ustawie o CIT, wprowadza tzw. dua nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych (Dz.U. poz. 2175). Nowy limit bdzie mie zastosowanie do skadników majtku przyjtych do uywania po dniu 31 grudnia 2017 r.
                           • 01.12.2017Podatki 2018. Najem prywatny: Ryczat 8,5% tylko do 100 tys. z
                            Od przyszego roku obowizywa bdzie limit w wysokoci 100 000 z rocznie dla przychodów z najmu, które mog korzysta ze zryczatowanej formy opodatkowania w wysokoci 8,5% przychodów, przy czym limit ten dotyczy bdzie cznie maonków, midzy którymi istnieje wspólno majtkowa. Zmiana ta, zgodnie z zamysem projektodawców, pozwoli na ograniczenie stosowania tej formy opodatkowania tylko do podatników, którzy tego rodzaju przychody traktuj jako dodatkowe ródo dochodów.
                            • 23.11.2017Opaty eksploatacyjne i czynsz z najmu a warto inwestycji
                             Spóka rozpocza roczn inwestycj w dwóch najmowanych lokalach majc na celu przystosowanie tych lokali do planowanej w tym miejscu przyszej siedziby spóki. Oprócz wydatków bezporednio zwizanych z pracami budowlano-remontowymi, spóka ponosi co miesic koszty zwizane z utrzymaniem lokalu, tj. czynsz najmu dla najemcy oraz koszty opat eksploatacyjnych. Czy ww. wydatki stanowi koszty w dacie poniesienia, czy bd podwyszay warto inwestycji w obcym rodku trwaym?
                             • 18.10.2017Amortyzacja wyposaenia wynajmowanego mieszkania
                              Pytanie: Wnioskodawczyni wynajmuje lokal mieszkalny rozliczajc si z podatku na zasadach ogólnych. W mieszkaniu znajdowa si bdzie uywane wyposaenie, nabyte na podstawie umowy kupna-sprzeday wraz z wpisan kwot kupna. Warto jednostkowa kadego z elementów wyposaenia nie przekroczy 3500 z. Ponadto wszystkie elementy wyposaenia zostan wprowadzone do ewidencji rodków trwaych. Czy Wnioskodawczyni moe amortyzowa uywane wyposaenie?
                              • 14.08.2017Sprzeda firmowego mieszkania bez podatku od dziaalnoci
                               Z uzasadnienia: Do przychodów z pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT) nie zalicza si przychodów z odpatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby zwizane z dziaalnoci gospodarcz m.in. lokalu mieszkalnego stanowicego odrbn nieruchomo lub udziau w takim lokalu. Wobec tego sprzeda t naley zakwalifikowa do róda przychodu okrelonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy.
                               • 09.06.2017Amortyzacja wynajmowanej czci budynku
                                Pytanie podatnika: Czy mona, w ramach dziaalnoci gospodarczej, dokonywa odpisów amortyzacyjnych od wynajmowanej czci budynku na podstawie art. 22g ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                                • 08.06.2017Podatek od nieruchomoci za gabinet kancelarii
                                 Tezy: Gabinet radcy prawnego czasowo nie zajty na potrzeby jego kancelarii, który nie utraci charakteru lokalu biurowego, naley uzna w rozumieniu przepisu art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy o podatkach i opatach lokalnych, jako zwizany z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej, podlegajcy opodatkowaniu najwysz stawk podatku od nieruchomoci. 
                                 • 17.05.2017Amortyzacja mieszkania wykorzystywanego w czci w dziaalnoci
                                  Pytanie podatnika: Czy po wprowadzeniu lokalu do ewidencji rodków trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych Wnioskodawca bdzie móg, zgodnie z art. 22h ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych rozpocz jego amortyzacj i na podstawie art. 22j ustawy stosowa stawk amortyzacyjn w wysokoci 10% rocznie od wartoci pocztkowej lokalu, w czci, w jakiej jest wykorzystywany na cele dziaalnoci gospodarczej?
                                  • 15.03.2017Amortyzacja lokalu mieszkalnego wykorzystywanego czciowo w dziaalnoci
                                   Pytanie podatnika: Czy po wprowadzeniu lokalu do ewidencji rodków trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych Wnioskodawca bdzie móg rozpocz jego amortyzacj i stosowa stawk amortyzacyjn w wysokoci 10% rocznie od wartoci pocztkowej lokalu, w czci, w jakiej jest wykorzystywany na cele dziaalnoci gospodarczej?
                                   • 17.02.2017Metody amortyzacji w ustawie o rachunkowoci
                                    rodek trway stanowi skadnik rzeczowych aktywów trwaych jednostki gospodarczej, który charakteryzuje si dugim czasem uytkowania, form rzeczow oraz jest wykorzystywany na potrzeby przedsibiorstwa. Definicja rodka trwaego zawarta jest równie w ustawie o rachunkowoci. 
                                    • 18.01.2017Amortyzacja. Jak ustali warto pocztkow przedmiotu leasingu?
                                     Pytanie podatnika: Czy warto pocztkowa rodków trwaych lub wartoci niematerialnych i prawnych ustalona w wysokoci wartoci pocztkowej okrelonej w umowie leasingu, równej sumie ustalonych w umowie kapitaowych czci opat oraz ewentualnej opaty kocowej (za wykup przedmiotu leasingu), pomniejszonych o naleny podatek VAT, bdzie podstaw dokonywania odpisów amortyzacyjnych przez spók?
                                     • 19.12.2016Amortyzacja rodka trwaego po zmianie roku podatkowego
                                      Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych maj moliwo zmiany roku podatkowego. Modyfikacja rozlicze CIT ma jednak wpyw na amortyzacj rodków trwaych. Warto o tym pamita. 
                                      • 09.12.2016PIT. Amortyzacja mieszkania wedug stawki 10 proc.
                                       Pytanie podatnika: Czy zgodnie z art. 22j ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mog zastosowa indywidualn stawk amortyzacji wynajmowanego mieszkania w wysokoci 10% w skali roku, przez okres 10 lat?
                                       • 06.12.2016Amortyzacja rodków trwaych w leasingu
                                        Pytanie podatnika: Czy warto pocztkowa rodków trwaych lub wartoci niematerialnych i prawnych ustalona w wysokoci wartoci pocztkowej okrelonej w umowie leasingu, równej sumie ustalonych w umowie kapitaowych czci opat oraz ewentualnej opaty kocowej (za wykup przedmiotu leasingu), pomniejszonych o naleny podatek VAT, bdzie podstaw dokonywania odpisów amortyzacyjnych przez spók?
                                        • 04.10.2016Amortyzacja jako jedno z podstawowych narzdzi optymalizacji podatkowej
                                         Istota i znaczenie amortyzacji w planowaniu kosztw  Istot amortyzacji jest rozoenie w czasie wydatku, ktry zosta poniesiony na zakup lub wytworzenie rodka trwaego. Nakady te s zaliczane do kosztw uzyskania przychodw poszczeglnych okresw rozliczeniowych przez odpisy amortyzacyjne.
                                         • 01.09.2016Odpisy amortyzacyjne po zmianie roku podatkowego 
                                          Odpisy amortyzacyjne ustala si, przemnaajc warto pocztkow skadnika majtku przez roczn stawk amortyzacyjn. Skoro stawki okrelone s w skali roku, naley przyj, e dotycz one okresu 12 miesicy. Zatem miesiczny odpis amortyzacyjny powinien by ustalony poprzez podzielenie rocznego odpisu amortyzacyjnego przez 12 miesicy. 
                                          • 26.08.2016Amortyzacja logo nabytego w darowinie
                                           Pytanie podatnika: Jak ustali warto pocztkow wartoci niematerialnej i prawnej w postaci autorskich praw majtkowych do logo sowno-graficznego otrzymanego przez Spk w formie darowizny? Czy Wnioskodawczyni bdzie uprawniona do zaliczania do kosztw uzyskania przychodw odpisw amortyzacyjnych od autorskich praw majtkowych do logo sowno-graficznego otrzymanych przez Spk w darowinie, stosownie do przypadajcego Jej udziau w zysku?
                                           • 05.08.2016Uproszczona amortyzacja bilansowa rodkw trwaych o niskiej wartoci
                                            Przepisy ustawy o rachunkowoci przewiduj, e dla rodkw trwaych o niskiej jednostkowej wartoci pocztkowej mona ustala odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe w sposb uproszczony. Ustawa nie precyzuje jednak pojcia niskiej wartoci pocztkowej. Jak zatem ksigowa takie wartoci?
                                            • 19.07.2016Rachunkowo. Amortyzacja bilansowa rodkw trwaych
                                             Zaznaczmy w pierwszej kolejnoci, e zgodnie z przepisami ustawy z 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z pn. zm.) przez rodki trwae rozumie si rzeczowe aktywa trwae i zrwnane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej uytecznoci duszym ni rok, kompletne, zdatne do uytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.
                                             • 18.07.2016Rachunkowo. Amortyzacja bilansowa rodkw trwaych
                                              Zaznaczmy w pierwszej kolejnoci, e zgodnie z przepisami ustawy z 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z pn. zm.) przez rodki trwae rozumie si rzeczowe aktywa trwae i zrwnane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej uytecznoci duszym ni rok, kompletne, zdatne do uytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.
                                              • 24.06.2016WSA. Odsetki od kredytu jako koszt zbycia nieruchomoci
                                               Z uzasadnienia: Zdefiniowanie pojcia ceny nabycia zostao dokonane przez ustawodawc na potrzeby ustalania wartoci pocztkowej rodkw trwaych oraz wartoci niematerialnych i prawnych (tj. art. 22g ustawy), w ramach ktrej to pojcie funkcjonuje, a nie w art. 5a ustawy, ktry ustanawia znaczenie okrelonych zwrotw na potrzeby caego aktu prawnego. Nie sposb tym samym przyj, e cen nabycia w znaczeniu, o ktrym mowa w art. 22g ust. 3 ustawy naley odnosi w jakikolwiek sposb do ustalania kosztw uzyskania przychodw z odpatnego zbycia nieruchomoci na podstawie art. 22 ust. 6c ww. ustawy, tym bardziej, e w dyspozycji art. 22 ust. 6c nie wystpuje pojcie "ceny nabycia", ale "kosztw nabycia".
                                               • 10.06.2016Program komputerowy dla firmy. Amortyzacja i warto pocztkowa
                                                Kosztem uzyskania przychodu s wydatki poniesione w celu osignicia przychodw lub zachowania albo zabezpieczenia rda przychodw. Niektrych zakupw nie mona jednak odlicza od razu. Konieczne jest ustalenie ich wartoci pocztkowej i dokonanie odpisw amortyzacyjnych. Sprawdmy zatem, w jaki sposb rozliczy wydatek na zakup oprogramowania do firmy.
                                                • 09.06.2016Program komputerowy dla firmy. Amortyzacja i warto pocztkowa
                                                 Kosztem uzyskania przychodu s wydatki poniesione w celu osignicia przychodw lub zachowania albo zabezpieczenia rda przychodw. Niektrych zakupw nie mona jednak odlicza od razu. Konieczne jest ustalenie ich wartoci pocztkowej i dokonanie odpisw amortyzacyjnych. Sprawdmy zatem, w jaki sposb rozliczy wydatek na zakup oprogramowania do firmy.
                                                 • 07.06.2016Dokumentowanie najmu. Czynsz i opaty za media jako jedno wiadczenie
                                                  Pytanie podatnika: Czy Spka powinna zastosowa stawk VAT zwolnion zarwno do czynszu najmu lokali mieszkalnych jak i do pozostaych elementw opaty miesicznej tj. rwnie do kosztw mediw, ktrymi obciani s najemcy lokali mieszkalnych? Czy Spka powinna zastosowa 23% stawk VAT, zarwno do czynszu najmu budynkw, gruntw i lokali uytkowych wynajmowanych na cele inne ni mieszkaniowe, jak i pozostaych elementw opaty miesicznej (mediw)? Czy Spka moe wystawi jedn faktur dokumentujc usug najmu ze wskazaniem opaty miesicznej, obejmujcej czynsz najmu i opaty za media?
                                                  • 13.05.2016Najem. Bdy w amortyzacji a korekta zeznania podatkowego
                                                   Pytanie: W PIT-36 za rok 2013 r. w wyniku bdnej formuy w arkuszu kalkulacyjnym bdnie naliczyem wysoko amortyzacji w ten sposb, e koszt amortyzacji mieszkania policzyem za 12 miesicy, a nie za 6 miesicy (przychody z najmu uzyskiwa przez okres 6-ciu miesicy). Rozliczajc si za rok 2014 r. oparem si na wyliczeniach z poprzedniego roku i rwnie omykowo wyliczyem nieprawidow wysoko kosztu amortyzacji (dwukrotnie wysz). Czy mog dokona korekty rozliczenia za lata 2013 i 2014 r. aby wskaza faktyczne koszty najmu?

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] nastpna strona »