Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

pożyczka

 • 03.09.2008ZOZ-y: Przekształcenie w spółki, oddłużenie, ulgi podatkowe
  Umorzenie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej, które przekształcą się w spółki prawa handlowego i przyznanie im dwuletnich zwolnień z podatku od osób prawnych przewiduje poselski projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawy z zakresu ochrony zdrowia. Rozwiązania te poparł rząd.
  • 26.08.2008Umorzenie pożyczki zmarłego pracownika
   Pytanie podatnika: Jak należy prawidłowo opodatkować umorzoną pożyczkę po zmarłym pracowniku, czy będzie ona podstawą naliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, czy będzie długiem spadkowym i czy w związku z tym Wnioskodawca obowiązany jest do sporządzenia informacji PIT-8C?
   • 28.07.2008Podstawa wymiaru składek ZUS przedsiębiorcy
    Interpelacja nr 2916 do ministra gospodarki w sprawie wysokości ubezpieczenia społecznego osób prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą
    • 17.07.2008KE zbada pomoc państwa dla C. Hartwig Katowice
     Komisja Europejska zadecydowała o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego w sprawie pożyczki restrukturyzacyjnej udzielonej przez Polskę przedsiębiorstwu spedycyjnemu C. Hartwig Katowice. Komisja podjęła również decyzję o szczegółowym zbadaniu działań podjętych przez PKP Cargo, kontrolowanego przez państwo operatora przewozów towarowych, na korzyść C. Hartwig Katowice oraz ceny zapłaconej przez PKP Cargo za przejęcie C. Hartwig Katowice.
     • 14.07.2008Nieoprocentowane pożyczki z zakładu pracy
      Pytanie podatnika: Czy wartość odsetek w przypadku udzielenia pracownikowi przez pracodawcę pożyczki nieoprocentowanej nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
      • 08.07.2008Opodatkowanie pożyczki udzielonej przez udziałowca
       Pytania podatnika: 1. Czy każda kolejna wypłata z tytułu już zawartej umowy pożyczki o charakterze rewolwingowym (kilka wypłat zostało już dokonanych) powinna być przedmiotem podatku PCC? Jeżeli Wnioskodawca spłaci całą wypłaconą kwotę, a następnie ponownie zostanie mu wypłacona cała kwota pożyczki lub jej część, następnie Pożyczkobiorca częściowo ją spłaci i znów zostanie mu ona wypłacona, to czy takie wypłaty kwoty pożyczki będą podlegać podatkowi PCC, czy też będą z PCC zwolnione?
       • 10.06.2008Skutki podatkowe umorzenia odsetek od pożyczek
        Pytanie podatnika: Czy w przypadku umorzenia przez Pożyczkodawcę odsetek od pożyczki powstanie w Spółce przychód z nieodpłatnych świadczeń, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podlegający opodatkowaniu?
        • 26.05.2008Skutki podatkowe umorzenia pożyczki
         Pytanie podatnika: Czy kwota umorzonej pożyczki stanowi dla żony zmarłego pracownika przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy w związku z tym wnioskodawca obowiązany jest przesłać żonie zmarłego pracownika informację PIT-8C?
         • 13.05.2008Pożyczka z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
          Pytanie: Czy z ZFŚS można przyznać pożyczkę w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego?
          • 08.05.2008Kredyt refinansowy - utrata ulgi odsetkowej, ale bez konieczności zwrotu odliczonych już kwot
           Interpelacja nr 1139 do ministra finansów w sprawie ulgi odsetkowej
           • 07.05.2008Orzecznictwo podatkowe: Odsetki od dopłat nie są kosztem uzyskania przychodów
            1. Art. 16 ust. 1 pkt 13a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczy jedynie odsetek od dopłat wnoszonych na rzecz spółki przez jej wspólników w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 2. Skoro w myśl art. 12 ust. 4 pkt 3 i pkt 11 ww. ustawy do przychodów nie zalicza się ani dopłat wnoszonych do spółki w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, ani dopłat zwracanych udziałowcom zgodnie z odrębnymi przepisami, to tym samym związanych z nimi powinności finansowych, w tych ramach także wydatków będących konsekwencją ich nieterminowego spełnienia, nie można uznać za koszty uzyskania przychodu.
            • 28.04.2008Ustawa o oddłużeniu kolei
             25 kwietnia Sejm przyjął nowelizację ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe. Nowelizacja dotyczy udzielenia spółce PKP Przewozy Regionalne rekompensaty z tytułu niepokrytych strat, jakie ponosiła w związku ze świadczeniem pasażerskich usług przewozowych w ramach wykonywania usług publicznych od 1 października 2001 r. do 20 kwietnia 2004 r.
             • 25.04.2008Skorzystasz z kredytu refinansowego – stracisz ulgę odsetkową
              Interpelacja nr 978 do ministra finansów w sprawie interpretacji przepisów dotyczących ulgi odsetkowej związanej z kredytem lub pożyczką mieszkaniową
              • 14.04.2008Orzecznictwo podatkowe: Nieoprocentowane pożyczki udzielone najbliższej rodzinie
               Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 19 grudnia 2007 r., sygn. akt I SA/Sz 845/07
               • 03.04.2008Orzecznictwo podatkowe: Dochód z nieujawnionych źródeł - jak urząd ustala dochody i koszty
                Wyrokiem z dnia 24 maja 2006 r., sygn. akt I SA/Sz 35/06, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Danuty S na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 21 grudnia 2005 r. w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r.
                • 07.03.2008Moment zaliczenia do kosztów skapitalizowanych odsetek
                 Pytanie podatnika: Czy w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka może zaliczyć kwotę odsetek naliczonych w każdym okresie rozliczeniowym, a następnie skapitalizowanych bezpośrednio w koszty uzyskania przychodów już w dniu ich kapitalizacji?
                 • 27.02.2008Orzecznictwo podatkowe: Wniosek o wydanie interpretacji złożony tuż przed zmianą przepisów
                  ,,P.” Sp. z o.o. S.K.A. w Warszawie, pismem z dnia 9 listopada 2006 r., na podstawie art. 14a § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - dalej jako Ordynacja, zwróciła się do Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego – przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - dalej jako ustawa o VAT oraz ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2005 r. Nr 41, poz. 399 ze zm.) - dalej jako ustawa o pcc, a mianowicie czy pożyczka udzielona Spółce przez jej akcjonariusza podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
                  • 21.02.2008Refinansowanie kredytu hipotecznego a ulga odsetkowa
                   Pytanie podatnika: Czy w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 9 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Podatnik ma prawo skorzystać z tzw. „ulgi odsetkowej” w rozliczeniu podatku za rok 2007 i lata kolejne oraz czy w zeznaniu podatkowym za 2007 r. może odliczyć w całości zapłacone do końca 2007 r. odsetki od kredytów?
                   • 20.02.20082,16 mld zł na oddłużenie kolei
                    Przekazanie ponad 2 mld zł tytułem rekompensaty start poniesionych przez PKP Przewozy Regionalne w związku z utrzymywaniem przez nią deficytowych połączeń oraz wsparcie modernizacji infrastruktury kwotą blisko 1,9 mld zł – to główne rozwiązania zawarte w projekcie zmian do ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe
                    • 19.02.2008Pożyczka udziałowców dla spółki
                     Pytanie podatnika: Czy nieoprocentowana pożyczka otrzymana od udziałowców i członków ich rodzin na rozwój działalności gospodarczej (zakup gruntu) stanowi nieodpłatne świadczenie w świetle przepisów art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: updop)?
                     • 31.01.2008Odsetki od kredytu zaciągniętego na zapłatę dywidendy stanowią KUP
                      Pytanie podatnika: Czy odsetki od pożyczki (kredytu) zaciągniętej przez Podatnika i wykorzystanej w całości lub w części na wypłatę dywidendy lub wypłatę kwot należnych akcjonariuszom z tytułu obniżenia kapitału zakładowego (w drodze zmiany statutu, przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji lub przez umorzenie akcji) stanowią koszt uzyskania przychodu?
                      • 22.01.2008Broszura informacyjna do załącznika PIT/D
                       Załącznik PIT/D przeznaczony jest dla podatników, którzy w zeznaniu podatkowym za 2007 r. dokonują odliczeń z tytułu wydatków poniesionych:
                       • 03.01.2008Wystawienie i sprzedaż weksla własnego pełniącego funkcję kredytową a skutki prawno-podatkowe w podatku dochodowym
                        Weksel w obrocie gospodarczym może pełnić funkcję obiegową, płatniczą, gwarancyjną i kredytową, przy czym nie jest surogatem pieniądza, a jego wręczenie nie staje się powodem wygaśnięcia zobowiązania dłużnika. Wygaśnięcie zobowiązania następuje dopiero w momencie zamiany weksla (będącego w posiadaniu wierzyciela) na odpowiednią kwotę, którą płaci dłużnik.
                        • 05.12.2007Zmiana banku a ulga odsetkowa
                         Pytanie podatnika: Czy przeniesienie kredytu do innego banku będzie miało wpływ na nabyte już prawo do ulgi odsetkowej?
                         • 28.11.2007Orzecznictwo - Inwestycja finansowana z pożyczki podmiotu powiązanego (i interpretacja po terminie)
                          Wnioskiem, złożonym do Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie 27 czerwca 2006 r. C. sp. z o.o. (zwana dalej skarżącą lub spółką) zwróciła się o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.
                          • 26.11.2007Orzecznictwo - Czy od pożyczki udzielanej sporadycznie należy odprowadzić PCC?
                           Zaskarżoną decyzją z dnia 17 sierpnia 2006 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, póz. 60 z późn. zm., dalej powoływanej jako „Ordynacja podatkowa"), odmówił zmiany postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Wola z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego.
                           • 17.10.2007Orzecznictwo podatkowe - Pożyczka udziałowców dla spółki i świadczenie nieodpłatne
                            Zaskarżonym wyrokiem z dnia 8 lutego 2006 r. (I SA/Sz 848/04) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu sprawy ze skargi B A Spółki z o.o. w S w upadłości na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 30 września 2004 r. nr PB.1 29-4218/823-93/2003 w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1998 r. uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie nr UKS-13/4/98/0971/N2/P1 z dnia 5 grudnia 2003 r. oraz stwierdził, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu i zasądził od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz skarżącej kwotę 5 615,00 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.
                            • 12.10.2007Grupa PKP nad kreską?
                             Na koniec 2007 roku grupa PKP prawdopodobnie nie odnotuje straty — poinformował minister transportu Jerzy Polaczek. Po dziewięciu miesiącach 9 z 11 spółek PKP przyniosło zysk. Najlepsze wyniki osiągnęły PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa, PKP Intercity oraz PKP Polskie Linie Kolejowe.
                             • 24.09.2007Odsetki od kredytu rewolwingowego
                              Pytanie podatnika: dot. możliwości uznania za koszt uzyskania przychodów odsetek od kredytu rewolwingowego (odnawialnego), wykorzystanego m.in na wypłatę dywidendy.
                              • 20.08.2007Nieoprocentowana pożyczka w działalności jako świadczenie nieodpłatne
                               Pytanie: Czy otrzymanie przez podatnika prowadzącego działalność gospodarczą nieoprocentowanej pożyczki stanowi nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy?
                               • 17.08.2007Świadczenia nieodpłatne w pozarolniczej działalności gospodarczej (1)
                                Pytanie: Czy w momencie korzystania z pomocy członka rodziny przy wykonywaniu działalności gospodarczej powstanie przychód podlegający opodatkowaniu?
                                • 01.08.2007Umowa przedwstępna i prawo do ulgi odsetkowej
                                 Interpelacja nr 7796 do ministra finansów w sprawie wpływu cesji wierzytelności z tytułu umowy rezerwacyjnej (przedwstępnej) na prawo nabywcy nieruchomości do skorzystania z ulgi odsetkowej
                                 • 24.07.2007Orzecznictwo: Zakwestionowane koszty uzyskania
                                  Wyrokiem z 2 marca 2005 r. sygn. akt l SA/Sz 419/04 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego A Spółki z o.o. w S na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z 30 marca 2004 r. Nr PB. 1.27-4218/823-76/2003 w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych za 2000 r.  
                                  • 10.07.2007Ulga odsetkowa
                                   Interpelacja nr 7497 do ministra finansów w sprawie zmiany limitu ulgi podatkowej na spłatę odsetek od kredytów hipotecznych
                                   • 10.07.2007TK: Pożyczka ze środków PFRON - upoważnienie ustawowe
                                    12 lipca 2007 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący pożyczki ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) (upoważnienie ustawowe).
                                    • 10.07.2007Orzecznictwo: Historia pewnych pożyczek
                                     Zaskarżonym wyrokiem z dnia 8 lutego 2006 r. (I SA/Sz 848/04) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu sprawy ze skargi B A Spółki z o.o. w S w upadłości na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 30 września 2004 r. nr PB.1 29-4218/823-93/2003 w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1998 r. uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie nr UKS-13/4/98/0971/N2/P1 z dnia 5 grudnia 2003 r. oraz stwierdził, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu i zasądził od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz skarżącej kwotę 5 615,00 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. W uzasadnieniu wyroku Sąd l instancji stwierdził, iż zaskarżoną decyzją wydaną na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, art. 7 ust. 1, art. 12 ust. 1 pkt 2, pkt 3, ust. 6 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia 5 grudnia 2003 r. określającą wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 1998 r. w kwocie 183 786,00 zł.  
                                     • 09.07.2007Określanie wartości zadłużenia
                                      Pytanie podatnika: Jak należy interpretować pojęcie wartość zadłużenia, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
                                      • 29.06.2007Pożyczka od osoby fizycznej a obowiązek sporządzania informacji PIT-8C
                                       Pytanie podatnika: Czy od 1 stycznia 2007 r. spoczywa na Spółce także obowiązek sporządzania oraz złożenia we właściwym miejscowo urzędzie skarbowym informacji na druku (PIT-8C), z zaznaczeniem w części D przedmiotowej informacji, jaką kwotę brutto odsetek umownych uzyskała dana osoba fizyczna w roku podatkowym z tytułu zawartej ze Spółką umowy pożyczki?
                                       • 19.06.2007Rodzina na swoim?
                                        Interpelacja nr 7084 do ministra budownictwa w sprawie rządowego programu „Rodzina na swoim”
                                        • 21.05.2007Propozycja reformy systemu emerytalnego i podatkowego
                                         Otrzymaliśmy od Pana Jacka Chołoniewskiego materiał zawierający autorską propozycję reformy systemu emerytalnego i podatkowego. Zapraszamy naszych Czytelników do lektury i dyskusji oraz oceny rozwiązań zawartych w publikowanym artykule.
                                         • 11.05.2007Przekazywanie majątku między członkami rodziny
                                          W niniejszym artykule omówione zostanie zagadnienie przekazywania majątku między członkami rodziny w drodze darowizny i związanymi z tym kwestiami podatkowymi. Umowa darowizny uregulowana jest w przepisach tytułu XXXIII Księgi trzeciej Kodeksu cywilnego (art. 888-902 kc). Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku (art. 888 kc).
                                          • 04.05.2007Opodatkowanie umowy pożyczki
                                           Pożyczka zawarta zgodnie z art. 720 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, który z kolei uregulowany jest ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450). Ustawa, o której mowa, została w znacznym stopniu zmieniona ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 222, poz. 1629), zaś wprowadzone zmiany obowiązują od dnia 1 stycznia 2007 r.
                                           • 04.05.2007Wygaśnięcie zobowiązania z tytułu pożyczki przy połączeniu spółek
                                            Pytanie podatnika: Kwestia wygaśnięcia zobowiązania z tytułu udzielonej pożyczki przy połączeniu spółek kapitałowych poprzez przejęcie spółki pożyczkodawcy przez spółkę pożyczkobiorcę.
                                            • 30.04.2007Garaż i odsetki od kredytu mieszkaniowego
                                             Czy wydatki na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego, którym w części został sfinansowany zakup lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym do tego lokalu pomieszczeniem gospodarczym, garażem, udziałem we wspólnych częściach budynku i udziałem we własności gruntu, podlegają w całości odliczeniu od podstawy opodatkowania?
                                             • 12.04.2007Zakup samochodu na kredyt
                                              Wśród wielu możliwości finansowania zakupu samochodu do celów prowadzenia działalności gospodarczej jest też opcja zakupu samochodu finansowana kredytem bankowym. Zakup samochodu do potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej w wyniku zaciągniętego na ten cel kredytu to przede wszystkim możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych bądź zwiększenie wartości początkowej samochodu o naliczone i zapłacone odsetki, prowizje oraz dodatkowe opłaty bankowe za uruchomienie linii kredytowej. W zależności od daty przekazania samochodu do używania i wprowadzenia go do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych koszty obsługi kredytu, a także same odsetki, będą różnorodnie traktowane.
                                              • 03.04.2007Zakup na rynku wtórnym rozpoczętej budowy budynku mieszkalnego
                                               Pytanie podatnika: Dotyczy możliwości korzystania z ulgi odsetkowej.
                                               • 06.03.2007Darowizna budynku i ulga odsetkowa
                                                Pytanie podatnika: Czy podlegają odliczeniu odsetki od kredytu zaciągniętego na dokończenie budowy budynku mieszkalnego otrzymanego w darowiźnie od rodziców?
                                                • 30.01.2007Albo małżeństwo, albo ulga
                                                 Interpelacja nr 5474 do ministra finansów w sprawie korzystania z ulgi odsetkowej przez osoby pozostające w związku małżeńskim
                                                 • 16.01.2007Kiedy spółka może pożyczyć bez podatku
                                                  Pytanie podatnika: Czy zawarcie umowy odpłatnej pożyczki przez podatnika VAT prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą ze spółką z o.o., w której jest udziałowcem podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
                                                  • 15.01.2007Podatek od czynności cywilnoprawnych – istotne zmiany w 2007 roku (1)
                                                   Od pierwszego stycznia 2007 roku obowiązuje zmieniona w istotny sposób ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zmiany dotyczą przedmiotu opodatkowania, zwolnień i wyłączeń, ustalenia momentu obowiązku podatkowego, ustalenia podatnika podatku czy podstawy opodatkowania. W konsekwencji zmiany dotyczą również formularzy służących deklarowaniu podstawy i wysokości podatku od czynności cywilnoprawnych. Czytając znowelizowaną ustawę o PCC należy jednak mieć na uwadze, iż do czynności cywilnoprawnych z tytułu których obowiązek podatkowy w pcc powstał przed dniem 1 stycznia 2007 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] następna strona »