Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

pożyczka

 • 21.02.2008Refinansowanie kredytu hipotecznego a ulga odsetkowa
  Pytanie podatnika: Czy w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 9 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Podatnik ma prawo skorzystać z tzw. „ulgi odsetkowej” w rozliczeniu podatku za rok 2007 i lata kolejne oraz czy w zeznaniu podatkowym za 2007 r. może odliczyć w całości zapłacone do końca 2007 r. odsetki od kredytów?
  • 20.02.20082,16 mld zł na oddłużenie kolei
   Przekazanie ponad 2 mld zł tytułem rekompensaty start poniesionych przez PKP Przewozy Regionalne w związku z utrzymywaniem przez nią deficytowych połączeń oraz wsparcie modernizacji infrastruktury kwotą blisko 1,9 mld zł – to główne rozwiązania zawarte w projekcie zmian do ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe
   • 19.02.2008Pożyczka udziałowców dla spółki
    Pytanie podatnika: Czy nieoprocentowana pożyczka otrzymana od udziałowców i członków ich rodzin na rozwój działalności gospodarczej (zakup gruntu) stanowi nieodpłatne świadczenie w świetle przepisów art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: updop)?
    • 31.01.2008Odsetki od kredytu zaciągniętego na zapłatę dywidendy stanowią KUP
     Pytanie podatnika: Czy odsetki od pożyczki (kredytu) zaciągniętej przez Podatnika i wykorzystanej w całości lub w części na wypłatę dywidendy lub wypłatę kwot należnych akcjonariuszom z tytułu obniżenia kapitału zakładowego (w drodze zmiany statutu, przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji lub przez umorzenie akcji) stanowią koszt uzyskania przychodu?
     • 22.01.2008Broszura informacyjna do załącznika PIT/D
      Załącznik PIT/D przeznaczony jest dla podatników, którzy w zeznaniu podatkowym za 2007 r. dokonują odliczeń z tytułu wydatków poniesionych:
      • 03.01.2008Wystawienie i sprzedaż weksla własnego pełniącego funkcję kredytową a skutki prawno-podatkowe w podatku dochodowym
       Weksel w obrocie gospodarczym może pełnić funkcję obiegową, płatniczą, gwarancyjną i kredytową, przy czym nie jest surogatem pieniądza, a jego wręczenie nie staje się powodem wygaśnięcia zobowiązania dłużnika. Wygaśnięcie zobowiązania następuje dopiero w momencie zamiany weksla (będącego w posiadaniu wierzyciela) na odpowiednią kwotę, którą płaci dłużnik.
       • 05.12.2007Zmiana banku a ulga odsetkowa
        Pytanie podatnika: Czy przeniesienie kredytu do innego banku będzie miało wpływ na nabyte już prawo do ulgi odsetkowej?
        • 28.11.2007Orzecznictwo - Inwestycja finansowana z pożyczki podmiotu powiązanego (i interpretacja po terminie)
         Wnioskiem, złożonym do Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie 27 czerwca 2006 r. C. sp. z o.o. (zwana dalej skarżącą lub spółką) zwróciła się o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.
         • 26.11.2007Orzecznictwo - Czy od pożyczki udzielanej sporadycznie należy odprowadzić PCC?
          Zaskarżoną decyzją z dnia 17 sierpnia 2006 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, póz. 60 z późn. zm., dalej powoływanej jako „Ordynacja podatkowa"), odmówił zmiany postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Wola z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego.
          • 17.10.2007Orzecznictwo podatkowe - Pożyczka udziałowców dla spółki i świadczenie nieodpłatne
           Zaskarżonym wyrokiem z dnia 8 lutego 2006 r. (I SA/Sz 848/04) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu sprawy ze skargi B A Spółki z o.o. w S w upadłości na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 30 września 2004 r. nr PB.1 29-4218/823-93/2003 w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1998 r. uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie nr UKS-13/4/98/0971/N2/P1 z dnia 5 grudnia 2003 r. oraz stwierdził, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu i zasądził od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz skarżącej kwotę 5 615,00 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.
           • 12.10.2007Grupa PKP nad kreską?
            Na koniec 2007 roku grupa PKP prawdopodobnie nie odnotuje straty — poinformował minister transportu Jerzy Polaczek. Po dziewięciu miesiącach 9 z 11 spółek PKP przyniosło zysk. Najlepsze wyniki osiągnęły PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa, PKP Intercity oraz PKP Polskie Linie Kolejowe.
            • 24.09.2007Odsetki od kredytu rewolwingowego
             Pytanie podatnika: dot. możliwości uznania za koszt uzyskania przychodów odsetek od kredytu rewolwingowego (odnawialnego), wykorzystanego m.in na wypłatę dywidendy.
             • 20.08.2007Nieoprocentowana pożyczka w działalności jako świadczenie nieodpłatne
              Pytanie: Czy otrzymanie przez podatnika prowadzącego działalność gospodarczą nieoprocentowanej pożyczki stanowi nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy?
              • 17.08.2007Świadczenia nieodpłatne w pozarolniczej działalności gospodarczej (1)
               Pytanie: Czy w momencie korzystania z pomocy członka rodziny przy wykonywaniu działalności gospodarczej powstanie przychód podlegający opodatkowaniu?
               • 01.08.2007Umowa przedwstępna i prawo do ulgi odsetkowej
                Interpelacja nr 7796 do ministra finansów w sprawie wpływu cesji wierzytelności z tytułu umowy rezerwacyjnej (przedwstępnej) na prawo nabywcy nieruchomości do skorzystania z ulgi odsetkowej
                • 24.07.2007Orzecznictwo: Zakwestionowane koszty uzyskania
                 Wyrokiem z 2 marca 2005 r. sygn. akt l SA/Sz 419/04 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego A Spółki z o.o. w S na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z 30 marca 2004 r. Nr PB. 1.27-4218/823-76/2003 w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych za 2000 r.  
                 • 10.07.2007Ulga odsetkowa
                  Interpelacja nr 7497 do ministra finansów w sprawie zmiany limitu ulgi podatkowej na spłatę odsetek od kredytów hipotecznych
                  • 10.07.2007TK: Pożyczka ze środków PFRON - upoważnienie ustawowe
                   12 lipca 2007 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący pożyczki ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) (upoważnienie ustawowe).
                   • 10.07.2007Orzecznictwo: Historia pewnych pożyczek
                    Zaskarżonym wyrokiem z dnia 8 lutego 2006 r. (I SA/Sz 848/04) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu sprawy ze skargi B A Spółki z o.o. w S w upadłości na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 30 września 2004 r. nr PB.1 29-4218/823-93/2003 w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1998 r. uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie nr UKS-13/4/98/0971/N2/P1 z dnia 5 grudnia 2003 r. oraz stwierdził, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu i zasądził od Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz skarżącej kwotę 5 615,00 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. W uzasadnieniu wyroku Sąd l instancji stwierdził, iż zaskarżoną decyzją wydaną na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, art. 7 ust. 1, art. 12 ust. 1 pkt 2, pkt 3, ust. 6 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia 5 grudnia 2003 r. określającą wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 1998 r. w kwocie 183 786,00 zł.  
                    • 09.07.2007Określanie wartości zadłużenia
                     Pytanie podatnika: Jak należy interpretować pojęcie wartość zadłużenia, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
                     • 29.06.2007Pożyczka od osoby fizycznej a obowiązek sporządzania informacji PIT-8C
                      Pytanie podatnika: Czy od 1 stycznia 2007 r. spoczywa na Spółce także obowiązek sporządzania oraz złożenia we właściwym miejscowo urzędzie skarbowym informacji na druku (PIT-8C), z zaznaczeniem w części D przedmiotowej informacji, jaką kwotę brutto odsetek umownych uzyskała dana osoba fizyczna w roku podatkowym z tytułu zawartej ze Spółką umowy pożyczki?
                      • 19.06.2007Rodzina na swoim?
                       Interpelacja nr 7084 do ministra budownictwa w sprawie rządowego programu „Rodzina na swoim”
                       • 21.05.2007Propozycja reformy systemu emerytalnego i podatkowego
                        Otrzymaliśmy od Pana Jacka Chołoniewskiego materiał zawierający autorską propozycję reformy systemu emerytalnego i podatkowego. Zapraszamy naszych Czytelników do lektury i dyskusji oraz oceny rozwiązań zawartych w publikowanym artykule.
                        • 11.05.2007Przekazywanie majątku między członkami rodziny
                         W niniejszym artykule omówione zostanie zagadnienie przekazywania majątku między członkami rodziny w drodze darowizny i związanymi z tym kwestiami podatkowymi. Umowa darowizny uregulowana jest w przepisach tytułu XXXIII Księgi trzeciej Kodeksu cywilnego (art. 888-902 kc). Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku (art. 888 kc).
                         • 04.05.2007Opodatkowanie umowy pożyczki
                          Pożyczka zawarta zgodnie z art. 720 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, który z kolei uregulowany jest ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450). Ustawa, o której mowa, została w znacznym stopniu zmieniona ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 222, poz. 1629), zaś wprowadzone zmiany obowiązują od dnia 1 stycznia 2007 r.
                          • 04.05.2007Wygaśnięcie zobowiązania z tytułu pożyczki przy połączeniu spółek
                           Pytanie podatnika: Kwestia wygaśnięcia zobowiązania z tytułu udzielonej pożyczki przy połączeniu spółek kapitałowych poprzez przejęcie spółki pożyczkodawcy przez spółkę pożyczkobiorcę.
                           • 30.04.2007Garaż i odsetki od kredytu mieszkaniowego
                            Czy wydatki na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego, którym w części został sfinansowany zakup lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym do tego lokalu pomieszczeniem gospodarczym, garażem, udziałem we wspólnych częściach budynku i udziałem we własności gruntu, podlegają w całości odliczeniu od podstawy opodatkowania?
                            • 12.04.2007Zakup samochodu na kredyt
                             Wśród wielu możliwości finansowania zakupu samochodu do celów prowadzenia działalności gospodarczej jest też opcja zakupu samochodu finansowana kredytem bankowym. Zakup samochodu do potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej w wyniku zaciągniętego na ten cel kredytu to przede wszystkim możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych bądź zwiększenie wartości początkowej samochodu o naliczone i zapłacone odsetki, prowizje oraz dodatkowe opłaty bankowe za uruchomienie linii kredytowej. W zależności od daty przekazania samochodu do używania i wprowadzenia go do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych koszty obsługi kredytu, a także same odsetki, będą różnorodnie traktowane.
                             • 03.04.2007Zakup na rynku wtórnym rozpoczętej budowy budynku mieszkalnego
                              Pytanie podatnika: Dotyczy możliwości korzystania z ulgi odsetkowej.
                              • 06.03.2007Darowizna budynku i ulga odsetkowa
                               Pytanie podatnika: Czy podlegają odliczeniu odsetki od kredytu zaciągniętego na dokończenie budowy budynku mieszkalnego otrzymanego w darowiźnie od rodziców?
                               • 30.01.2007Albo małżeństwo, albo ulga
                                Interpelacja nr 5474 do ministra finansów w sprawie korzystania z ulgi odsetkowej przez osoby pozostające w związku małżeńskim
                                • 16.01.2007Kiedy spółka może pożyczyć bez podatku
                                 Pytanie podatnika: Czy zawarcie umowy odpłatnej pożyczki przez podatnika VAT prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą ze spółką z o.o., w której jest udziałowcem podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
                                 • 15.01.2007Podatek od czynności cywilnoprawnych – istotne zmiany w 2007 roku (1)
                                  Od pierwszego stycznia 2007 roku obowiązuje zmieniona w istotny sposób ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zmiany dotyczą przedmiotu opodatkowania, zwolnień i wyłączeń, ustalenia momentu obowiązku podatkowego, ustalenia podatnika podatku czy podstawy opodatkowania. W konsekwencji zmiany dotyczą również formularzy służących deklarowaniu podstawy i wysokości podatku od czynności cywilnoprawnych. Czytając znowelizowaną ustawę o PCC należy jednak mieć na uwadze, iż do czynności cywilnoprawnych z tytułu których obowiązek podatkowy w pcc powstał przed dniem 1 stycznia 2007 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.
                                  • 14.01.2007Umorzenie niespłaconych pożyczek udzielonych z ZFŚS
                                   Pytanie podatnika: Czy umorzone bądź przedawnione wierzytelności stanowią dla pracowników i byłych pracowników Spółki przychód podlegający opodatkowaniu?
                                   • 03.01.2007Zmiany w podatku dochodowym – o czym trzeba pamiętać
                                    Obowiązująca od 1.01.2007 r. nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadziła wiele zmian. Niestety – ustawodawca zdaje się spodziewać, że wszyscy obywatele posiadają umiejętności co najmniej na poziomie biura prawnego Sejmu czy Senatu. Wskazuje na to sposób kształtowania przepisów. Zmiany wprowadzone do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są tego przykładem.
                                    • 01.01.2007ZFŚS w pytaniach i odpowiedziach (8)
                                     Pytanie: Z własnych środków obrotowych zakład pracy sfinansował wycieczkę zakładową dla pracowników. Czy wydatek ten stanowi dla pracownika przychód podlegający opodatkowaniu?
                                     • 05.12.2006Udzielanie odpłatnych pożyczek podmiotom krajowym i zagranicznym
                                      Pytanie podatnika: Czy udzielanie pożyczek podlega opodatkowaniu podatkiem VAT oraz czy czynność ta na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy, korzysta ze zwolnienia w opodatkowania, zarówno w przypadku gdy pożyczkobiorca jest polskim podmiotem - czynnym podatnikiem podatku VAT, jak również "podmiotem zagranicznym", posiadającym siedzibę poza terytorium kraju?
                                      • 28.11.2006Odliczenie w ramach ulgi odsetkowej odsetek od kredytu zaciągniętego w kolejnym banku na spłatę poprzedniego kredytu
                                       Pytanie: Na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych skorzystałem z odliczenia od dochodu wykazanego we wspólnym zeznaniu małżonków spłaconych odsetek od kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego. Czy mogę skorzystać z ulgi odsetkowej w sytuacji zaciągnięcia nowego kredytu na spłatę poprzedniego kredytu mieszkaniowego na korzystniejszych warunkach finansowych?
                                       • 23.10.2006Czy nieoprocentowana pożyczka od rodziny jest opodatkowana?
                                        Interpelacja nr 3836 do ministra finansów w sprawie interpretacji przez organy skarbowe przepisów podatkowych dotyczących nieoprocentowanych pożyczek udzielonych najbliższej rodzinie
                                        • 09.10.2006Pożyczka dla pracownika na zakup samochodu
                                         Pytanie podatnika: Czy różnica między wysokością odsetek zawartych w umowie (umowa pomiędzy pracodawcą a pracownikiem), a odsetkami kredytów bankowych jest przychodem pracownika?
                                         • 17.07.2006Z kredytem i kupnem mieszkania nie warto czekać
                                          Podatnicy, którzy chcą odliczyć odsetki od kredytu mieszkaniowego, powinni zaciągnąć go przed końcem tego roku. Podobnie ci, którzy nie chcą płacić 19 proc. podatku od sprzedaży mieszkania – w tym przypadku z zakupem własnego lokum również warto się pospieszyć.
                                          • 09.07.2006MF w sprawie podatku od pożyczki
                                           W związku z pojawiającymi się w mediach błędnymi informacjami na temat opodatkowania od 1 stycznia 2007 r. pożyczek udzielanych najbliższej rodzinie, Ministerstwo Finansów informuje, iż w obecnym stanie prawnym, umowa pożyczki co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych wg stawki 2%. Zwolnione z tego podatku są pożyczki do kwoty 9 637 zł zawierane między małżonkami, zstępnymi, wstępnymi, pasierbem, zięciem, synową, rodzeństwem, ojczymem, macochą i teściami. Jeżeli wartość pożyczki przekracza 9 637 zł w ciągu 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiła ostatnia pożyczka - strony czynności mają obowiązek zapłacić podatek w wysokości 2% od nadwyżki ponad 9 637 zł.
                                           • 09.07.2006Będzie sankcja za niezpłacony podatek
                                            Będą sankcje za fikcyjne darowizny. Jeśli podatnik powoła się na darowiznę, od której nie zapłacił podatku, fiskus zażąda od niego 20 proc. jej wartości. Ta sama zasada będzie dotyczyła pożyczek.
                                            • 18.06.2006Korzystanie z ulgi odsetkowej przez współkredytobiorców
                                             Pytanie: Wraz z małżonkiem mam zamiar dokonać odliczeń z tytułu wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu budowlano-hipotecznego. Kredytobiorcą jestem ja, mój małżonek oraz moja matka. Dodam, że moja matka nie ponosi ciężaru spłaty kredytu, a tym samym nie spłaca odsetek. Całość spłaty odsetek ponoszę ja wraz z mężem. Jaką kwotę odsetek możemy odliczyć od dochodu? Czy będzie to cała kwota zapłaconych odsetek, czy też 2/3 tej kwoty?
                                             • 11.06.2006Udzielenie przez rodzica dziecku nieoprocentowanej pożyczki na zakup mieszkania
                                              Pytanie podatnika: Czy otrzymana nieoprocentowana pożyczka tworzy po stronie pożyczkodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
                                              • 07.06.2006Interpelacja nr 2240 do ministra finansów w sprawie odmowy przez urzędy skarbowe zwrotu części odsetek od kredytu mieszkaniowego przy zmianie podmiotu kredytującego
                                               Zgodnie z przepisami ustawy o podatku osobowym od osób fizycznych od podstawy obliczenia podatku odlicza się faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. W ostatnich miesiącach na rynku utrzymuje się tendencja, w której konkurujące ze sobą o klienta banki proponują coraz korzystniejsze warunki zaciągnięcia kredytu na cele mieszkaniowe pod warunkiem przejęcia całości operacji, deklarując zrefinansowanie kredytu zaciągniętego w banku pierwotnym. Bardzo duża liczba inwestorów w celu obniżenia swoich wydatków w postaci odsetek od kredytu zmienia podmiot kredytujący i przenosi swoje zobowiązania do banku oferującego korzystniejsze warunki kredytowania.
                                               • 05.06.2006Spłata pożyczki mieszkaniowej z ZFŚS a kwota wydatków mieszkaniowych umniejszających przychód ze sprzedaży nieruchomości
                                                Pytanie: W dniu 03.06.2002 r. zakupiłem mieszkanie, które następnie w dniu 15.02.2006 r. zostało sprzedane. Po podpisaniu ze Spółdzielnią Mieszkaniową umowy na wybudowanie domu, a przed sprzedażą mieszkania, w dniu 14.11.2005 roku zaciągnąłem pożyczkę na cele mieszkaniowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Otrzymana pożyczka podlegała spłacie w jednej racie do dnia 15.05.2006 r. W dniu 21.11.2005 r. wpłaciłem na konto powyższej spółdzielni zadatek na budowę domu, wykorzystując przy tym kwotę otrzymanej pożyczki. Natomiast pożyczka z ZFŚS została spłacona środkami uzyskanymi ze sprzedaży mieszkania. Czy kwota wydatkowana na spłatę pożyczki mieszkaniowej z ZFŚS, dokonana ze środków otrzymanych ze sprzedaży mieszkania, stanowi wydatek poniesiony na cele mieszkaniowe podlegający odliczeniu od przychodu?