Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

pożyczka

 • 23.09.2009Podwyższenie kapitału zakładowego a koszty firmy
  Pytanie podatnika: Czy koszty obsługi notarialnej, a także podatek od czynności cywilnoprawnych związane z podniesieniem kapitału zakładowego Spółki?
  • 09.09.2009Obowiązek podatkowy w VAT przy udzieleniu kredytu konsumenckiego
   Wprawdzie udzielenie kredytu konsumenckiego jest czynnością zwolnioną z VAT, jednakże moment powstania obowiązku podatkowego ma w tej sytuacji znaczenie dla podatników, którzy rozliczają podatek naliczony tzw. metodą współczynnikową. Obowiązek ten powstaje w momencie zapłaty odsetek lub w momencie upływu terminu ich płatności. W sytuacji gdy odsetki płacone są przez kredytobiorcę w ratach, obowiązek podatkowy powstaje częściowo w każdym z terminów płatności – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
   • 08.09.2009Budżet państwa pożyczył w sierpniu 1,5 mld euro
    Ministerstwo Finansów poinformowało, że w sierpniu na rachunek budżetu państwa wpłynęły środki w wysokości 1,55 mld euro z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w międzynarodowych instytucjach finansowych – EBI i MBOiR.
    • 08.09.2009Nie wszystkie odsetki mogą być kosztem uzyskania przychodu w ramach amortyzacji
     Pytanie podatnika: Czy odsetki od pożyczki, za którą został nabyty środek trwały, naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania, które nie mogłyby zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, powiększają cenę nabycia zgodnie z art. 16g ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
     • 07.09.2009Prywatna pożyczka bez oprocentowania a PIT
      Nieoprocentowana pożyczka prowadzi do powstania korzyści po stronie pożyczkobiorcy i korzyść ta powinna być zaliczona do przychodów na podstawie przepisów o tzw. nieodpłatnych świadczeniach. Dotyczy to także sytuacji, w której pożyczka ma charakter zupełnie prywatny, a jej stronami są osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.
      • 04.09.2009Opodatkowanie umowy pożyczki zawartej przez podmiot powiązany
       Pytanie podatnika: Czy zawierane przez Wnioskodawcę umowy pożyczki będą podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych?
       • 24.08.2009Zaliczenie do kosztów uzyskania odsetek od kredytu hipotecznego
        Pytanie podatnika: Czy odsetki od kredytu hipotecznego płacone po przyjęciu lokalu do używania i wprowadzeniu do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych stanowią w pełnej wysokości koszty uzyskania przychodów z działalności gospodarczej?
        • 17.08.2009BGK uruchomił finansowanie pomostowe projektów z PROW 2007-2013
         Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał trzy pierwsze umowy na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) w latach 2007-2013. Podstawowe zalety nowych pożyczek, to łatwa procedura - realizowana bez przetargu, brak badania zdolności kredytowej pożyczkobiorcy, niska prowizja i oprocentowanie.
         • 10.08.2009BIK i UKNF sprawdzą stan rynku kredytowego
          Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) i Biuro Informacji Kredytowej (BIK) zawarły porozumienie o współpracy w zakresie analizy i prognozowania jakości portfeli kredytowych sektora bankowego. Realizacji wspólnego projektu analityczno-badawczego ma pomóc w zdiagnozowaniu poziomu zadłużenia sektora niefinansowego, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska tzw. przekredytowania, czyli spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów nowymi pożyczkami.
          • 04.08.2009Orzecznictwo: Koszty pożyczki na wypłatę dywidendy w kosztach uzyskania przychodów
           Z uzasadnienia: Oceniając dopuszczalność zaliczenia spornych wydatków do kosztów podatkowych nie sposób nie dostrzec, że zaspokojenie roszczeń udziałowców z tytułu ich prawa do otrzymania dywidendy stanowi działanie na rzecz zabezpieczenia, albo wręcz zachowania źródła przychodów, o którym mowa w art. 15 ust. 1, a więc warunkuje niejako kontynuację działalności w formie spółki kapitałowej. Niezgodne z prawem niewypłacenie dywidendy mogłoby niewątpliwie prowadzić do wyprzedawania udziałów, spadku ich wartości, utraty wypracowanej przez Spółkę pozycji.
           • 21.07.2009Orzecznictwo podatkowe: Cash pooling - ustalenie wartości świadczeń nieodpłatnych
            Z uzasadnienia: Organ podatkowy stwierdził, że brak możliwości zidentyfikowania w danym momencie, która ze spółek biorąca udział w systemie "cash poolingu" jest kredytowana nie uniemożliwia ustalenia okresów w jakich spółka oddawała własne środki finansowe innym podmiotom. Naturalną konsekwencją w obrocie gospodarczym i warunkach przyjętych na rynku usług finansowych jest pobieranie wynagrodzenia w postaci odsetek z tytułu korzystania z cudzego kapitału. Niezależne podmioty w takiej sytuacji ustaliłyby należne odsetki od kapitału wykorzystanego na potrzeby kredytowe, stanowiące cenę otrzymanego kapitału. Spółka w istocie udostępniła swoje środki pieniężne innym spółkom z grupy V. nie otrzymując z tego tytułu wynagrodzenia i dlatego transakcja ta może być porównana do pożyczki.
            • 07.07.2009Orzecznictwo: Dochody z nieujawnionych źródeł - porównawcza pułapka
             Z uzasadnienia: W okresie wrzesień 1994-czerwiec 2000 r. Z. S. prowadził działalność w zakresie przewozu osób taksówką osobową opodatkowaną w formie karty podatkowej (bez zatrudniania pracowników). Dla określenia wysokości dochodu w tym okresie organy podatkowe przyjęły przychody podatników prowadzących działalność w tym samym okresie, w tej samej miejscowości opodatkowanych w formie ryczałtu ewidencjonowanego, bez zatrudniania pracowników. Nie ma żadnych racjonalnych podstaw do przyjęcia, że sam fakt opodatkowania w formie karty podatkowej gwarantował osiąganie kilkunastokrotnie większych dochodów. W takim wypadku żaden z świadczących usługi przewozu osobowego nie byłby opodatkowany w formie ryczałtu ewidencjonowanego.
             • 22.06.2009Prawo do ulgi odsetkowej w razie przeniesienia własności nieruchomości
              Pytania podatnika: 1. Czy w przypadku przeniesienia własności nieruchomości na małoletnią córkę (1 rok), z którą Wnioskodawca zamierza zamieszkiwać w przedmiotowej nieruchomości, będzie mógł mimo tego, że przestanie być właścicielem, odliczać ulgę odsetkową co roku z racji kredytu? 2. Czy w związku z przeniesieniem na małoletnią córkę własności nieruchomości, w związku z którą Wnioskodawca spłaca do 2033 r. kredyt hipoteczny, będzie mógł do końca spłaty kredytu (do 2027 r.) odliczać ulgę odsetkową?
              • 04.06.2009Orzecznictwo: Opodatkowanie odsetek od kredytu kupieckiego na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
               Zgodnie z art. 3 ust. 2 u.p.d.op. podatnicy, którzy nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu podlegają ograniczonemu obowiązki podatkowemu, od dochodów , które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 1 u.p.d.op. podatek dochodowy z tytułu uzyskanych odsetek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników wymienionych w art. 3 ust. 2 wynosi 20 % przychodów. Przepis ten ma zastosowanie przy uwzględnieniu postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczypospolita Polska. Zgodnie z art. 11 ust. 1 Umowy odsetki, które powstają w Umawiającym się Państwie (Polska) i wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie (Chiny) mogą podlegać opodatkowaniu w tym drugim Umawiającym się Państwie. Jednakże zgodnie z art. 11 ust. 2 Umowy odsetki takie mogą być także opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie, w którym powstają zgodnie z prawem tego Umawiającego się Państwa, ale jeżeli odbiorca odsetek jest ich właścicielem, podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 10 % kwoty brutto tych odsetek.
               • 21.05.2009Wydatki na podwyższenie kapitału nie mogą być kosztem
                Pytanie podatnika: Czy Spółka ma prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na obsługę prawną i zapłatę podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego?
                • 08.05.2009Prawo do ulgi odsetkowej
                 Pytanie podatnika: Czy w zaistniałej sytuacji (posiadania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego) Wnioskodawca może po raz pierwszy skorzystać z ulgi odsetkowej w zeznaniu podatkowym składanym za rok 2008?
                 • 07.04.2009Pożyczka rodzinna otrzymana z konta firmowego
                  Pytanie: Otrzymałam pożyczkę od swojej siostry w kwocie 30 tys. zł. Pieniądze będące przedmiotem pożyczki pochodzą z pożyczki udzielonej mojej siostrze przez bank na cele osobiste, niedotyczące działalności gospodarczej, którą prowadzi jednoosobowo jako osoba fizyczna pod nazwą „X” S.K. Zgodnie z wydaną przez pożyczkodawcę dyspozycją bank przelał pieniądze na moje osobiste konto bankowe tytułem pożyczki na podstawie zawartej między mną a moją siostrą pisemnej umowy pożyczki. Na przelewie bankowym jako zleceniodawcę określono firmę „X” S.K. a nie S.K. – imię i nazwisko siostry. Czy pożyczka ta może korzystać ze zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych, pomimo że przekazana została przez siostrę z konta firmowego, a nie z konta osobistego?
                  • 06.04.2009KNF: Jak banki powinny dbać o zabezpieczenie kredytów
                   Banki, prowadzając politykę kredytową, powinny uwzględniać cykliczność gospodarki, tworząc bufor na ewentualne zmiany na rynkach – podkreśla Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. UKNF opublikował wskazówki na temat sposobu stosowania tzw. Rekomendacji S, czyli zbioru zaleceń dla wewnętrznych systemów kontroli banków udzielających kredytów zabezpieczonych hipotecznie.
                   • 02.03.2009Polska otrzyma 4 mld euro od EBI
                    Prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego Philippe Maystadt zapowiedział, że w 2009 r. EBI pożyczy Polsce od 3,5 do 4 miliardów euro. Deklaracja padła po spotkaniu szefa EBI z premierem Donaldem Tuskiem w Brukseli. Rozmowa dotyczyła m.in. możliwości zwiększenia akcji kredytowej banku w Polsce.
                    • 02.03.2009MF: Raport „Paying Taxes 2009” nie odzwierciedla sytuacji obecnej
                     Interpelacja nr 6970 do ministra finansów w sprawie zmian w systemie podatkowym
                     • 25.02.2009Pomoc dla kredytobiorców, którzy stracili pracę – więcej konkretów
                      Premier Donald Tusk poinformował o niektórych szczegółach przygotowywanej przez rząd pomocy dla osób, które utraciły miejsce pracy, a posiadają kredyt hipoteczny. Osoby te będą mogły liczyć na roczną pomoc w spłacie kredytu.
                      • 03.02.2009Sprzedaż działki nabytej w wyniku zniesienia współwłasności
                       Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca powinien składać PIT-23 wraz z oświadczeniem? Jak powinien postąpić dalej?
                       • 27.01.2009Opodatkowanie ustanowienia hipoteki
                        Pytania podatnika: 1. Czy zabezpieczenie długu o określonej znanej wartości (np. 100 jednostek pieniężnych) hipoteką zwykłą na dwóch nieruchomościach oznacza konieczność zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych od każdej czynności ustanowienia hipoteki zwykłej, czy tylko od jednej? 2. Czy w przypadku ustanowienia hipoteki kaucyjnej na zabezpieczenie zwrotu należności głównej wraz z odsetkami prawidłowa jest zapłata podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości jak w przypadku ustanowienia hipoteki na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej? 3. Czy w przypadku ustanowienia hipoteki kaucyjnej na zabezpieczenie zwrotu należności głównej wraz z odsetkami w razie skorzystania przez Spółkę z kredytu odnawialnego, czyli tzw. linii kredytowej, prawidłowa jest zapłata PCC w wysokości jak w przypadku ustanowienia hipoteki na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej?
                        • 15.01.2009Broszura informacyjna do załącznika PIT/D składanego wraz z zeznaniem PIT-28, PIT-36 lub PIT-37 za 2008 rok
                         Załącznik PIT/D przeznaczony jest dla podatników, którzy w zeznaniu podatkowym za 2008 r. dokonują odliczeń z tytułu wydatków poniesionych:
                         • 23.12.2008Orzecznictwo: Pożyczka czy nieodpłatne świadczenie?
                          Z uzasadnienia: „Nie chodzi bowiem tylko o fakt posiadania przez organ podatkowy przelewów, zestawienia i deklaracji podatkowej w ogóle, ale o fakt wykorzystania zawartych w niej danych w tym konkretnym postępowaniu podatkowym dotyczącym określenia spółce zobowiązania podatkowego za 1999 r.”.
                          • 07.11.2008Opodatkowanie kwot otrzymanych ze środków pomocy społecznej i z ZFŚS
                           Kwoty otrzymane ze środków pomocy społecznej i z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, mimo iż nie pochodzą bezpośrednio z działalności zarobkowej, podlegają regulacji ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176, z późn. zm.; dalej: updof) jako dochód uzyskiwany przez podatnika. Zgodnie z art. 9 ust. 1 tej ustawy opodatkowaniu podlegają bowiem wszelkiego rodzaju dochody, poza tymi, które zostały zwolnione od podatku, oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Szczególny charakter świadczeń z tych dwóch źródeł zadecydował jednak o szerokim uregulowaniu przez ustawodawcę obejmujących je zwolnień podatkowych.
                           • 16.10.2008Pożyczka ze środków pracodawcy i pożyczka ze środków ZFŚS - a podatek VAT
                            Wielu pracodawców jest zobowiązanych do tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z 4 marca 1994 r. o ZFŚS działalnością socjalną są usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form krajowego wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, udzielanie pomocy materialnej, rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.
                            • 13.10.2008Opodatkowanie pożyczki dla pracownika
                             W praktyce gospodarczej pracodawcy często udzielają pracownikom pożyczek na specjalnych, często preferencyjnych warunkach. Czy w takiej sytuacji pracownik otrzymuje nieodpłatne świadczenie? Czy otrzymanie przez pracownika takiej pożyczki skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego?
                             • 30.09.2008Pożyczka udzielona pracownikom a podatek od czynności cywilnoprawnych
                              Pytanie: Pracownik zwrócił się do zarządu o udzielenie pożyczki. Jesteśmy skłonni tę pożyczkę wypłacić, ale powstaje pytanie – czy będziemy musieli zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych? Firma nie prowadzi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
                              • 29.09.2008Opodatkowanie PIT wynagrodzeń osób realizujących programy finansowane przez UE
                               Wynagrodzenia osób bezpośrednio realizujących cele projektów pomocowych wypłacane z unijnych środków są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.
                               • 22.09.2008Wymogi proceduralne uzasadnienia interpretacji wydanej przez fiskus
                                Rozstrzygnięcie wydawane w ramach postępowania o wydanie interpretacji musi spełniać wszystkie określone w przepisach Ordynacji podatkowej wymagania przewidziane dla decyzji organów podatkowych. Jedynie spełnienie wszystkich warunków formalnych zawartych w art. 210 Ordynacji podatkowej oznacza, że wiążąca interpretacja jest zgodna z przepisami procedury podatkowej. Dlatego też brak wyczerpującego uzasadnienia decyzji dotyczącej wiążącej interpretacji podatkowej powoduje konieczność jej uchylenia przez sąd, czyli uwzględnienie skargi podatnika – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
                                • 16.09.2008Oprocentowana pożyczka mieszkaniowa z ZFŚS a VAT
                                 Pytanie podatnika: Czy udzielanie oprocentowanych pożyczek ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i usług? Jeżeli tak, to czy stanowi zwolnioną od podatku usługę finansową świadczoną przez pracodawcę i czy wówczas usługi te wymagają dokumentowania i czy należy wykazywać je w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług oraz czy obrót z tego tytułu należy wykazywać w poz. 20 deklaracji VAT-7?
                                 • 04.09.2008Orzecznictwo: Odsetki od pozyczek z ZFŚS i VAT
                                  A. (zwana dalej "Stroną", "Skarżącą") zwróciła się 24 czerwca 2006r. do Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie o udzielenie, w trybie art. 14a § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60, ze zm., dalej zwana "O.p."), pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm., dalej zwana "ustawą o VAT"), stawiając pytanie czy odsetki od pożyczek mieszkaniowych udzielanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dalej jako "ZFŚS") stanowią obrót podlegający przepisom ustawy o VAT. Czy powinny być wykazywane w deklaracji VAT-7 i ujmowane przy ustalaniu proporcji określonej w art. 90 tej ustawy.
                                  • 03.09.2008ZOZ-y: Przekształcenie w spółki, oddłużenie, ulgi podatkowe
                                   Umorzenie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej, które przekształcą się w spółki prawa handlowego i przyznanie im dwuletnich zwolnień z podatku od osób prawnych przewiduje poselski projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawy z zakresu ochrony zdrowia. Rozwiązania te poparł rząd.
                                   • 26.08.2008Umorzenie pożyczki zmarłego pracownika
                                    Pytanie podatnika: Jak należy prawidłowo opodatkować umorzoną pożyczkę po zmarłym pracowniku, czy będzie ona podstawą naliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, czy będzie długiem spadkowym i czy w związku z tym Wnioskodawca obowiązany jest do sporządzenia informacji PIT-8C?
                                    • 28.07.2008Podstawa wymiaru składek ZUS przedsiębiorcy
                                     Interpelacja nr 2916 do ministra gospodarki w sprawie wysokości ubezpieczenia społecznego osób prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą
                                     • 17.07.2008KE zbada pomoc państwa dla C. Hartwig Katowice
                                      Komisja Europejska zadecydowała o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego w sprawie pożyczki restrukturyzacyjnej udzielonej przez Polskę przedsiębiorstwu spedycyjnemu C. Hartwig Katowice. Komisja podjęła również decyzję o szczegółowym zbadaniu działań podjętych przez PKP Cargo, kontrolowanego przez państwo operatora przewozów towarowych, na korzyść C. Hartwig Katowice oraz ceny zapłaconej przez PKP Cargo za przejęcie C. Hartwig Katowice.
                                      • 14.07.2008Nieoprocentowane pożyczki z zakładu pracy
                                       Pytanie podatnika: Czy wartość odsetek w przypadku udzielenia pracownikowi przez pracodawcę pożyczki nieoprocentowanej nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                                       • 08.07.2008Opodatkowanie pożyczki udzielonej przez udziałowca
                                        Pytania podatnika: 1. Czy każda kolejna wypłata z tytułu już zawartej umowy pożyczki o charakterze rewolwingowym (kilka wypłat zostało już dokonanych) powinna być przedmiotem podatku PCC? Jeżeli Wnioskodawca spłaci całą wypłaconą kwotę, a następnie ponownie zostanie mu wypłacona cała kwota pożyczki lub jej część, następnie Pożyczkobiorca częściowo ją spłaci i znów zostanie mu ona wypłacona, to czy takie wypłaty kwoty pożyczki będą podlegać podatkowi PCC, czy też będą z PCC zwolnione?
                                        • 10.06.2008Skutki podatkowe umorzenia odsetek od pożyczek
                                         Pytanie podatnika: Czy w przypadku umorzenia przez Pożyczkodawcę odsetek od pożyczki powstanie w Spółce przychód z nieodpłatnych świadczeń, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podlegający opodatkowaniu?
                                         • 26.05.2008Skutki podatkowe umorzenia pożyczki
                                          Pytanie podatnika: Czy kwota umorzonej pożyczki stanowi dla żony zmarłego pracownika przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy w związku z tym wnioskodawca obowiązany jest przesłać żonie zmarłego pracownika informację PIT-8C?
                                          • 13.05.2008Pożyczka z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
                                           Pytanie: Czy z ZFŚS można przyznać pożyczkę w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego?
                                           • 08.05.2008Kredyt refinansowy - utrata ulgi odsetkowej, ale bez konieczności zwrotu odliczonych już kwot
                                            Interpelacja nr 1139 do ministra finansów w sprawie ulgi odsetkowej
                                            • 07.05.2008Orzecznictwo podatkowe: Odsetki od dopłat nie są kosztem uzyskania przychodów
                                             1. Art. 16 ust. 1 pkt 13a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczy jedynie odsetek od dopłat wnoszonych na rzecz spółki przez jej wspólników w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 2. Skoro w myśl art. 12 ust. 4 pkt 3 i pkt 11 ww. ustawy do przychodów nie zalicza się ani dopłat wnoszonych do spółki w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, ani dopłat zwracanych udziałowcom zgodnie z odrębnymi przepisami, to tym samym związanych z nimi powinności finansowych, w tych ramach także wydatków będących konsekwencją ich nieterminowego spełnienia, nie można uznać za koszty uzyskania przychodu.
                                             • 28.04.2008Ustawa o oddłużeniu kolei
                                              25 kwietnia Sejm przyjął nowelizację ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe. Nowelizacja dotyczy udzielenia spółce PKP Przewozy Regionalne rekompensaty z tytułu niepokrytych strat, jakie ponosiła w związku ze świadczeniem pasażerskich usług przewozowych w ramach wykonywania usług publicznych od 1 października 2001 r. do 20 kwietnia 2004 r.