Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

pożyczka

 • 02.03.2010Lewiatan: Projekt zmian w VAT niezgodny z unijną dyrektywą
  Zespół ekspertów ds. VAT Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan uważa, że niektóre przepisy projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług z 11 lutego 2010 r. są  niezgodne z dyrektywą Rady 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Zgodnie z unijną dyrektywą, państwa członkowskie mają obowiązek zwolnić z podatku VAT transakcje udzielania kredytów i pośrednictwo kredytowe, a także zarządzanie kredytami przez kredytodawcę.
  • 09.02.2010Ekspresowa pożyczka nie dla dłużników
   Działające w Internecie firmy oferujące błyskawiczne pożyczki zaostrzają wymogi wobec klientów. Osoby, które chcą szybko pożyczyć niewielkie kwoty przez internet, nie mogą figurować w bazie firmy InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej SA jako dłużnik. Serwisy łączy wspólny dostawca oprogramowania - CREDITONLINE Soft, który zobowiązuje swoich partnerów do korzystania z usług biur informacji kredytowej.
   • 27.01.2010Separacja i rozdzielność majątkowa a ulga odsetkowa
    Pytania podatnika: 1. Jaki procent ulgi odsetkowej (50%, czy 100%) przysługuje Wnioskodawczyni w związku ze wspólnym kredytem, separacją oraz stanem faktycznego spłacania rat kredytu? 2. Czy oświadczenie męża Wnioskodawczyni i notarialny podział majątku (i zawarte w nim zobowiązanie Wnioskodawczyni) są wystarczającymi dowodami faktycznego spłacania kredytu w świetle załączonego artykułu?
    • 26.01.2010Ulga odsetkowa na dokończenie budowy
     Pytanie podatnika: W jaki sposób ustalić wysokość kwoty odsetek przypadających do odliczenia od dochodu w zeznaniu podatkowym w sytuacji, gdy wysokość kredytu zaciągniętego na potrzeby mieszkaniowe przewyższa kwotę 189.000,00 zł i gdy ten kredyt został w części przeznaczony na zakup od osób fizycznych działki z rozpoczętą budową?
     • 21.01.2010Moment powstania przychodu z tytułu kapitalizacji odsetek
      Zwrot zawarty w przepisie art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych „skapitalizowane odsetki od tych pożyczek (kredytów)" należy odnosić do „pożyczek (kredytów) zwróconych". Nie można ich odnosić do „otrzymanych pożyczek (kredytów)" bowiem te dotyczą kategorii przysporzeń wyłączonych z pojęcia przychodu po stronie pożyczkobiorcy (kredytobiorcy) a nie pożyczkodawcy (kredytodawcy). W odniesieniu do wspomnianej kapitalizacji odsetek nie mają zastosowania powołane przepisy art. 12 ust. 3a, 3c i 3d u.p.d.o.p. w takim przypadku za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty, co należy wiązać z momentem zwrotu (spłaty) pożyczki (kredytu) czyli otrzymaniem przez pożyczkodawcę (kredytodawcę) wartości udzielonej pożyczki (kredytu) wraz z zapłatą skapitalizowanych odsetek powiększających kwotę udzielonej pożyczki (kredytu). Momentem powstania przychodu z tytułu kapitalizacji odsetek jest data ich otrzymania przez pożyczkodawcę (kredytodawcę) - orzekł Wojewódzki Sądu Administracyjny we Wrocławiu.
      • 07.01.2010Broszura informacyjna do załącznika PIT/D składanego wraz z zeznaniem PIT-28, PIT-36 lub PIT-37 za 2009 rok
       ZAŁĄCZNIK PIT/D przeznaczony jest dla podatników, którzy w zeznaniu podatkowym za 2009 r. dokonują odliczeń z tytułu wydatków poniesionych:
       • 05.01.2010Amortyzacja lokalu użytkowego
        Pytania podatnika: 1. Czy w sytuacji, gdy kredyty przyznane zostały na inny cel, a wykorzystane na działalność gospodarczą można: a) zwiększyć wartość nieruchomości o koszty finansowe (odsetki, prowizje od kredytów i różnice kursowe), b) poniesione do dnia przekazania środka trwałego do użytkowania, koszty finansowe powstałe po oddaniu środków trwałych do użytkowania zaliczać do kosztów uzyskania przychodów? 2. Czy po skorygowaniu wartości początkowej środków trwałych należy zmienić wartość odpisów amortyzacyjnych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środków trwałych do użytkowania?
        • 30.12.2009Środki na podwyższenie kapitału zakładowego a KUP
         Środki otrzymane przez spółkę na podwyższenie kapitału zakładowego nie stanowią przychodów w rozumieniu podatku dochodowego od osób prawnych. Natomiast koszty poniesione w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, takie jak koszty związane z przygotowaniem prospektu emisyjnego (koszty badania finansowego i prawnego Spółki, koszty zawarcia dodatkowych umów zlecenia), koszty doradztwa prawnego i finansowego, koszty administracyjne (druk, publikacja i dystrybucja prospektu), koszty prawne (opłaty notarialne, sądowe, skarbowe, koszty wymaganych ogłoszeń), podatek od czynności cywilnoprawnych, koszty marketingowe związane z poszukiwaniem inwestorów, koszty związane z zawarciem umowy subemisji, uznać należy za koszty ogólne działalności Spółki związane w sposób pośredni z osiąganym przez Spółkę przychodem – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
         • 08.12.2009825 mln euro na rozwój infrastruktury transportowej w Polsce
          Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) poinformował o przyznaniu Polsce dwóch pożyczek na rozwój i modernizację infrastruktury transportu drogowego: 500 mln euro na budowę 91-kilometrowego odcinka autostrady A2 oraz 325 mln euro na remont krajowych i lokalnych sieci drogowych.
          • 01.12.2009PKPiR krok po kroku – odcinek 11
           Odsetki i prowizje związane z zaciągniętymi kredytami i pożyczkami dotyczącymi prowadzonej działalności gospodarczej stanowią koszty uzyskania przychodów. Jeśli kredyt lub pożyczka zostały zaciągnięte w związku z nabyciem lub wytworzeniem środka trwałego, wydatki poniesione w związku z tym kredytem lub pożyczką do dnia oddania środka trwałego do użytkowania zwiększają jego wartość początkową. Również w przypadku inwestycji koszty finansowe zwiększają jej wartość, która w przyszłości podlegać będzie amortyzacji.
           • 19.11.2009Orzecznictwo podatkowe: Moment powstania przychodu z tytułu kapitalizacji odsetek
            1. Zwrot zawarty w przepisie art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych "skapitalizowane odsetki od tych pożyczek (kredytów)" należy odnosić do "pożyczek (kredytów) zwróconych". Nie można ich odnosić do "otrzymanych pożyczek (kredytów)" albowiem te dotyczą kategorii przysporzeń wyłączonych z pojęcia przychodu po stronie pożyczkobiorcy (kredytobiorcy) a nie pożyczkodawcy (kredytodawcy). 2. W odniesieniu do wspomnianej kapitalizacji odsetek nie mają zastosowania powołane przepisy art. 12 ust. 3a, 3c i 3d u.p.d.o.p. W takim przypadku za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty, co należy wiązać z momentem zwrotu (spłaty) pożyczki (kredytu) czyli otrzymaniem przez pożyczkodawcę (kredytodawcę) wartości udzielonej pożyczki (kredytu) wraz z zapłatą skapitalizowanych odsetek powiększających kwotę udzielonej pożyczki (kredytu). 3. Momentem powstania przychodu z tytułu kapitalizacji odsetek jest data ich otrzymania przez pożyczkodawcę (kredytodawcę).
            • 12.11.2009Szybkie kredyty przez Internet – wyniki kontroli UOKiK
             W efekcie przeprowadzonej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów kontroli 24 stron internetowych oferujących szybkie kredyty, regulator wszczął dziewięć postępowań wyjaśniających i planuje rozpoczęcie kolejnych dwóch. Skontrolowane oferty najczęściej nie zawierały informacji dotyczących kosztów udzielanej pożyczki. UOKiK wziął udział w akcji przeszukiwania Internetu w ramach Międzynarodowej Sieci Ochrony Konsumentów (ICPEN).
             • 12.11.2009Orzecznictwo: Urząd skarbowy sprawdzi, skąd pochodzą pieniądze na większe wydatki

              Z uzasadnienia: „Organ podatkowy wysokość przychodu podatnika ustala na podstawie znamion zewnętrznych, tj. wydatków świadczących o sytuacji ekonomicznej podatnika. W tym celu przyrównuje wysokość wydatków, jakie podatnik poniósł w ciągu roku podatkowego, do uzyskanych przychodów, zarówno opodatkowanych, jak i zwolnionych z opodatkowania, oraz zasobów finansowych, które zgromadził wcześniej. W przypadku ustalenia, że poniesione wydatki przekraczają przychody oraz zgromadzone wcześniej zasoby finansowe, organ podatkowy zyskuje uprawnienia do przyjęcia, że powstała różnica stanowi przychód podatnika nie znajdujący pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzący ze źródeł nieujawnionych (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 marca 2007 roku, sygn. akt II FSK 437/06). 
              • 21.10.2009Wydatki z tytułu opłaty przygotowawczej w kosztach firmy
               Pytanie podatnika: Czy wydatki z tytułu opłaty przygotowawczej należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości trwania umowy pożyczki?
               • 20.10.2009Opodatkowanie umów pożyczek zawartych z pracownikami
                Pytanie podatnika: Czy umowa pożyczki zawarta z pracownikiem będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w świetle przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?
                • 12.10.2009Konferencja: PODATKI 2009/2010 - już w najbliższą środę w Warszawie
                 W dniach 14-16.10.2009 r. w Warszawie, w Hotelu Sofitel Victoria odbędzie się konferencja organizowana wspólnie przez Akademię Biznesu MDDP oraz www.podatki.biz. Podczas dwóch dni konferencji zostaną wyczerpująco omówione bieżące problemy i zmiany, zarówno te dokonane jak i planowane w podatku VAT i podatku dochodowym od osób prawnych. Tematem przewodnim trzeciego, specjalnego dnia konferencji będzie MSR / MSSF. Konferencję poprowadzą znani praktycy stosowania prawa. Wśród prowadzących znajdują się:
                 • 08.10.2009Pożyczka dla Islandii
                  630 mln zł, czyli około 200 mln dol., Polska pożyczy Islandii na zmniejszenie skutków kryzysu finansowego. O podpisaniu umowy w tej sprawie przez ministrów finansów Polski oraz Islandii – Jana Vincenta-Rostowskiego i Steingrimura J. Sigfussona – poinformował resort finansów w Warszawie. Pomoc, której celem jest wzmocnienie płynności islandzkich rezerw walutowych, stanowi uzupełnienie pożyczki w wysokości 2,1 mld dol. udzielonej przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW).
                  • 23.09.2009Podwyższenie kapitału zakładowego a koszty firmy
                   Pytanie podatnika: Czy koszty obsługi notarialnej, a także podatek od czynności cywilnoprawnych związane z podniesieniem kapitału zakładowego Spółki?
                   • 09.09.2009Obowiązek podatkowy w VAT przy udzieleniu kredytu konsumenckiego
                    Wprawdzie udzielenie kredytu konsumenckiego jest czynnością zwolnioną z VAT, jednakże moment powstania obowiązku podatkowego ma w tej sytuacji znaczenie dla podatników, którzy rozliczają podatek naliczony tzw. metodą współczynnikową. Obowiązek ten powstaje w momencie zapłaty odsetek lub w momencie upływu terminu ich płatności. W sytuacji gdy odsetki płacone są przez kredytobiorcę w ratach, obowiązek podatkowy powstaje częściowo w każdym z terminów płatności – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                    • 08.09.2009Budżet państwa pożyczył w sierpniu 1,5 mld euro
                     Ministerstwo Finansów poinformowało, że w sierpniu na rachunek budżetu państwa wpłynęły środki w wysokości 1,55 mld euro z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w międzynarodowych instytucjach finansowych – EBI i MBOiR.
                     • 08.09.2009Nie wszystkie odsetki mogą być kosztem uzyskania przychodu w ramach amortyzacji
                      Pytanie podatnika: Czy odsetki od pożyczki, za którą został nabyty środek trwały, naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania, które nie mogłyby zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, powiększają cenę nabycia zgodnie z art. 16g ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
                      • 07.09.2009Prywatna pożyczka bez oprocentowania a PIT
                       Nieoprocentowana pożyczka prowadzi do powstania korzyści po stronie pożyczkobiorcy i korzyść ta powinna być zaliczona do przychodów na podstawie przepisów o tzw. nieodpłatnych świadczeniach. Dotyczy to także sytuacji, w której pożyczka ma charakter zupełnie prywatny, a jej stronami są osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.
                       • 04.09.2009Opodatkowanie umowy pożyczki zawartej przez podmiot powiązany
                        Pytanie podatnika: Czy zawierane przez Wnioskodawcę umowy pożyczki będą podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych?
                        • 24.08.2009Zaliczenie do kosztów uzyskania odsetek od kredytu hipotecznego
                         Pytanie podatnika: Czy odsetki od kredytu hipotecznego płacone po przyjęciu lokalu do używania i wprowadzeniu do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych stanowią w pełnej wysokości koszty uzyskania przychodów z działalności gospodarczej?
                         • 17.08.2009BGK uruchomił finansowanie pomostowe projektów z PROW 2007-2013
                          Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał trzy pierwsze umowy na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) w latach 2007-2013. Podstawowe zalety nowych pożyczek, to łatwa procedura - realizowana bez przetargu, brak badania zdolności kredytowej pożyczkobiorcy, niska prowizja i oprocentowanie.
                          • 10.08.2009BIK i UKNF sprawdzą stan rynku kredytowego
                           Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) i Biuro Informacji Kredytowej (BIK) zawarły porozumienie o współpracy w zakresie analizy i prognozowania jakości portfeli kredytowych sektora bankowego. Realizacji wspólnego projektu analityczno-badawczego ma pomóc w zdiagnozowaniu poziomu zadłużenia sektora niefinansowego, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska tzw. przekredytowania, czyli spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów nowymi pożyczkami.
                           • 04.08.2009Orzecznictwo: Koszty pożyczki na wypłatę dywidendy w kosztach uzyskania przychodów
                            Z uzasadnienia: Oceniając dopuszczalność zaliczenia spornych wydatków do kosztów podatkowych nie sposób nie dostrzec, że zaspokojenie roszczeń udziałowców z tytułu ich prawa do otrzymania dywidendy stanowi działanie na rzecz zabezpieczenia, albo wręcz zachowania źródła przychodów, o którym mowa w art. 15 ust. 1, a więc warunkuje niejako kontynuację działalności w formie spółki kapitałowej. Niezgodne z prawem niewypłacenie dywidendy mogłoby niewątpliwie prowadzić do wyprzedawania udziałów, spadku ich wartości, utraty wypracowanej przez Spółkę pozycji.
                            • 21.07.2009Orzecznictwo podatkowe: Cash pooling - ustalenie wartości świadczeń nieodpłatnych
                             Z uzasadnienia: Organ podatkowy stwierdził, że brak możliwości zidentyfikowania w danym momencie, która ze spółek biorąca udział w systemie "cash poolingu" jest kredytowana nie uniemożliwia ustalenia okresów w jakich spółka oddawała własne środki finansowe innym podmiotom. Naturalną konsekwencją w obrocie gospodarczym i warunkach przyjętych na rynku usług finansowych jest pobieranie wynagrodzenia w postaci odsetek z tytułu korzystania z cudzego kapitału. Niezależne podmioty w takiej sytuacji ustaliłyby należne odsetki od kapitału wykorzystanego na potrzeby kredytowe, stanowiące cenę otrzymanego kapitału. Spółka w istocie udostępniła swoje środki pieniężne innym spółkom z grupy V. nie otrzymując z tego tytułu wynagrodzenia i dlatego transakcja ta może być porównana do pożyczki.
                             • 07.07.2009Orzecznictwo: Dochody z nieujawnionych źródeł - porównawcza pułapka
                              Z uzasadnienia: W okresie wrzesień 1994-czerwiec 2000 r. Z. S. prowadził działalność w zakresie przewozu osób taksówką osobową opodatkowaną w formie karty podatkowej (bez zatrudniania pracowników). Dla określenia wysokości dochodu w tym okresie organy podatkowe przyjęły przychody podatników prowadzących działalność w tym samym okresie, w tej samej miejscowości opodatkowanych w formie ryczałtu ewidencjonowanego, bez zatrudniania pracowników. Nie ma żadnych racjonalnych podstaw do przyjęcia, że sam fakt opodatkowania w formie karty podatkowej gwarantował osiąganie kilkunastokrotnie większych dochodów. W takim wypadku żaden z świadczących usługi przewozu osobowego nie byłby opodatkowany w formie ryczałtu ewidencjonowanego.
                              • 22.06.2009Prawo do ulgi odsetkowej w razie przeniesienia własności nieruchomości
                               Pytania podatnika: 1. Czy w przypadku przeniesienia własności nieruchomości na małoletnią córkę (1 rok), z którą Wnioskodawca zamierza zamieszkiwać w przedmiotowej nieruchomości, będzie mógł mimo tego, że przestanie być właścicielem, odliczać ulgę odsetkową co roku z racji kredytu? 2. Czy w związku z przeniesieniem na małoletnią córkę własności nieruchomości, w związku z którą Wnioskodawca spłaca do 2033 r. kredyt hipoteczny, będzie mógł do końca spłaty kredytu (do 2027 r.) odliczać ulgę odsetkową?
                               • 04.06.2009Orzecznictwo: Opodatkowanie odsetek od kredytu kupieckiego na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
                                Zgodnie z art. 3 ust. 2 u.p.d.op. podatnicy, którzy nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu podlegają ograniczonemu obowiązki podatkowemu, od dochodów , które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 1 u.p.d.op. podatek dochodowy z tytułu uzyskanych odsetek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników wymienionych w art. 3 ust. 2 wynosi 20 % przychodów. Przepis ten ma zastosowanie przy uwzględnieniu postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczypospolita Polska. Zgodnie z art. 11 ust. 1 Umowy odsetki, które powstają w Umawiającym się Państwie (Polska) i wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie (Chiny) mogą podlegać opodatkowaniu w tym drugim Umawiającym się Państwie. Jednakże zgodnie z art. 11 ust. 2 Umowy odsetki takie mogą być także opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie, w którym powstają zgodnie z prawem tego Umawiającego się Państwa, ale jeżeli odbiorca odsetek jest ich właścicielem, podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 10 % kwoty brutto tych odsetek.
                                • 21.05.2009Wydatki na podwyższenie kapitału nie mogą być kosztem
                                 Pytanie podatnika: Czy Spółka ma prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na obsługę prawną i zapłatę podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego?
                                 • 08.05.2009Prawo do ulgi odsetkowej
                                  Pytanie podatnika: Czy w zaistniałej sytuacji (posiadania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego) Wnioskodawca może po raz pierwszy skorzystać z ulgi odsetkowej w zeznaniu podatkowym składanym za rok 2008?
                                  • 07.04.2009Pożyczka rodzinna otrzymana z konta firmowego
                                   Pytanie: Otrzymałam pożyczkę od swojej siostry w kwocie 30 tys. zł. Pieniądze będące przedmiotem pożyczki pochodzą z pożyczki udzielonej mojej siostrze przez bank na cele osobiste, niedotyczące działalności gospodarczej, którą prowadzi jednoosobowo jako osoba fizyczna pod nazwą „X” S.K. Zgodnie z wydaną przez pożyczkodawcę dyspozycją bank przelał pieniądze na moje osobiste konto bankowe tytułem pożyczki na podstawie zawartej między mną a moją siostrą pisemnej umowy pożyczki. Na przelewie bankowym jako zleceniodawcę określono firmę „X” S.K. a nie S.K. – imię i nazwisko siostry. Czy pożyczka ta może korzystać ze zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych, pomimo że przekazana została przez siostrę z konta firmowego, a nie z konta osobistego?
                                   • 06.04.2009KNF: Jak banki powinny dbać o zabezpieczenie kredytów
                                    Banki, prowadzając politykę kredytową, powinny uwzględniać cykliczność gospodarki, tworząc bufor na ewentualne zmiany na rynkach – podkreśla Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. UKNF opublikował wskazówki na temat sposobu stosowania tzw. Rekomendacji S, czyli zbioru zaleceń dla wewnętrznych systemów kontroli banków udzielających kredytów zabezpieczonych hipotecznie.
                                    • 02.03.2009Polska otrzyma 4 mld euro od EBI
                                     Prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego Philippe Maystadt zapowiedział, że w 2009 r. EBI pożyczy Polsce od 3,5 do 4 miliardów euro. Deklaracja padła po spotkaniu szefa EBI z premierem Donaldem Tuskiem w Brukseli. Rozmowa dotyczyła m.in. możliwości zwiększenia akcji kredytowej banku w Polsce.
                                     • 02.03.2009MF: Raport „Paying Taxes 2009” nie odzwierciedla sytuacji obecnej
                                      Interpelacja nr 6970 do ministra finansów w sprawie zmian w systemie podatkowym
                                      • 25.02.2009Pomoc dla kredytobiorców, którzy stracili pracę – więcej konkretów
                                       Premier Donald Tusk poinformował o niektórych szczegółach przygotowywanej przez rząd pomocy dla osób, które utraciły miejsce pracy, a posiadają kredyt hipoteczny. Osoby te będą mogły liczyć na roczną pomoc w spłacie kredytu.
                                       • 03.02.2009Sprzedaż działki nabytej w wyniku zniesienia współwłasności
                                        Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca powinien składać PIT-23 wraz z oświadczeniem? Jak powinien postąpić dalej?
                                        • 27.01.2009Opodatkowanie ustanowienia hipoteki
                                         Pytania podatnika: 1. Czy zabezpieczenie długu o określonej znanej wartości (np. 100 jednostek pieniężnych) hipoteką zwykłą na dwóch nieruchomościach oznacza konieczność zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych od każdej czynności ustanowienia hipoteki zwykłej, czy tylko od jednej? 2. Czy w przypadku ustanowienia hipoteki kaucyjnej na zabezpieczenie zwrotu należności głównej wraz z odsetkami prawidłowa jest zapłata podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości jak w przypadku ustanowienia hipoteki na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej? 3. Czy w przypadku ustanowienia hipoteki kaucyjnej na zabezpieczenie zwrotu należności głównej wraz z odsetkami w razie skorzystania przez Spółkę z kredytu odnawialnego, czyli tzw. linii kredytowej, prawidłowa jest zapłata PCC w wysokości jak w przypadku ustanowienia hipoteki na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej?
                                         • 15.01.2009Broszura informacyjna do załącznika PIT/D składanego wraz z zeznaniem PIT-28, PIT-36 lub PIT-37 za 2008 rok
                                          Załącznik PIT/D przeznaczony jest dla podatników, którzy w zeznaniu podatkowym za 2008 r. dokonują odliczeń z tytułu wydatków poniesionych:
                                          • 23.12.2008Orzecznictwo: Pożyczka czy nieodpłatne świadczenie?
                                           Z uzasadnienia: „Nie chodzi bowiem tylko o fakt posiadania przez organ podatkowy przelewów, zestawienia i deklaracji podatkowej w ogóle, ale o fakt wykorzystania zawartych w niej danych w tym konkretnym postępowaniu podatkowym dotyczącym określenia spółce zobowiązania podatkowego za 1999 r.”.
                                           • 07.11.2008Opodatkowanie kwot otrzymanych ze środków pomocy społecznej i z ZFŚS
                                            Kwoty otrzymane ze środków pomocy społecznej i z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, mimo iż nie pochodzą bezpośrednio z działalności zarobkowej, podlegają regulacji ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176, z późn. zm.; dalej: updof) jako dochód uzyskiwany przez podatnika. Zgodnie z art. 9 ust. 1 tej ustawy opodatkowaniu podlegają bowiem wszelkiego rodzaju dochody, poza tymi, które zostały zwolnione od podatku, oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Szczególny charakter świadczeń z tych dwóch źródeł zadecydował jednak o szerokim uregulowaniu przez ustawodawcę obejmujących je zwolnień podatkowych.
                                            • 16.10.2008Pożyczka ze środków pracodawcy i pożyczka ze środków ZFŚS - a podatek VAT
                                             Wielu pracodawców jest zobowiązanych do tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z 4 marca 1994 r. o ZFŚS działalnością socjalną są usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form krajowego wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, udzielanie pomocy materialnej, rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.
                                             • 13.10.2008Opodatkowanie pożyczki dla pracownika
                                              W praktyce gospodarczej pracodawcy często udzielają pracownikom pożyczek na specjalnych, często preferencyjnych warunkach. Czy w takiej sytuacji pracownik otrzymuje nieodpłatne świadczenie? Czy otrzymanie przez pracownika takiej pożyczki skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego?
                                              • 30.09.2008Pożyczka udzielona pracownikom a podatek od czynności cywilnoprawnych
                                               Pytanie: Pracownik zwrócił się do zarządu o udzielenie pożyczki. Jesteśmy skłonni tę pożyczkę wypłacić, ale powstaje pytanie – czy będziemy musieli zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych? Firma nie prowadzi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
                                               • 29.09.2008Opodatkowanie PIT wynagrodzeń osób realizujących programy finansowane przez UE
                                                Wynagrodzenia osób bezpośrednio realizujących cele projektów pomocowych wypłacane z unijnych środków są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.
                                                • 22.09.2008Wymogi proceduralne uzasadnienia interpretacji wydanej przez fiskus
                                                 Rozstrzygnięcie wydawane w ramach postępowania o wydanie interpretacji musi spełniać wszystkie określone w przepisach Ordynacji podatkowej wymagania przewidziane dla decyzji organów podatkowych. Jedynie spełnienie wszystkich warunków formalnych zawartych w art. 210 Ordynacji podatkowej oznacza, że wiążąca interpretacja jest zgodna z przepisami procedury podatkowej. Dlatego też brak wyczerpującego uzasadnienia decyzji dotyczącej wiążącej interpretacji podatkowej powoduje konieczność jej uchylenia przez sąd, czyli uwzględnienie skargi podatnika – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
                                                 • 16.09.2008Oprocentowana pożyczka mieszkaniowa z ZFŚS a VAT
                                                  Pytanie podatnika: Czy udzielanie oprocentowanych pożyczek ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i usług? Jeżeli tak, to czy stanowi zwolnioną od podatku usługę finansową świadczoną przez pracodawcę i czy wówczas usługi te wymagają dokumentowania i czy należy wykazywać je w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług oraz czy obrót z tego tytułu należy wykazywać w poz. 20 deklaracji VAT-7?
                                                  • 04.09.2008Orzecznictwo: Odsetki od pozyczek z ZFŚS i VAT
                                                   A. (zwana dalej "Stroną", "Skarżącą") zwróciła się 24 czerwca 2006r. do Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie o udzielenie, w trybie art. 14a § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60, ze zm., dalej zwana "O.p."), pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm., dalej zwana "ustawą o VAT"), stawiając pytanie czy odsetki od pożyczek mieszkaniowych udzielanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dalej jako "ZFŚS") stanowią obrót podlegający przepisom ustawy o VAT. Czy powinny być wykazywane w deklaracji VAT-7 i ujmowane przy ustalaniu proporcji określonej w art. 90 tej ustawy.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] następna strona »