Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

pożyczka

 • 14.12.2010Nieoprocentowane pożyczki dla pracowników i ich skutki podatkowe
  Zakłady pracy, znajdujące się w dobrej kondycji finansowej, często udzielają pracownikom pożyczek – i często są to pożyczki nieoprocentowane. Powstaje w tym momencie pytanie – czy takie pożyczki, ze względu na brak oprocentowania będą stanowić dla pracowników przychód ze świadczeń nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych?
  • 10.12.2010Czy udzielenie pożyczki podlega PCC?
   Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649), umowa pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku podlega opodatkowaniu PCC. Pod pewnymi warunkami może jednak być z tego podatku zwolniona.
   • 08.12.2010350 mln euro pożyczki z EBI
    Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) przyznał Polsce dwa nowe kredyty. Pierwszy, w wysokości 225 mln euro, jest przeznaczony na współfinansowanie rozbudowy autostrady A1, drugi, wynoszący 500 mln zł (około 125 mln euro), ma zasilić fundusz, z którego są finansowane małe projekty infrastrukturalne realizowane przez miasto Lublin w dziedzinie transportu publicznego, połączeń drogowych i sektora kultury.  
    • 19.11.2010Banki: Utrata wartości wierzytelności a KUP
     Interpelacja nr 18181 do ministra finansów w sprawie skutków podatkowych związanych z nabyciem przez bank wierzytelności z tytułu kredytów i pożyczek od innego banku
     • 16.11.2010MF: Nie będzie obniżki podatków
      Interpelacja nr 18169 do ministra finansów w sprawie stanu systemu podatkowego w Polsce
      • 15.11.2010Pożyczki dla samorządów – nowelizacja rozporządzenia
       Szczegółowy zakres danych zawartych we wniosku o udzielenie pożyczki z budżetu państwa, wykaz dołączanych do niego dokumentów oraz rodzaje i zakres przyjmowanych zabezpieczeń określa projekt nowego rozporządzenia ministra finansów w sprawie pożyczek z budżetu państwa udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego w ramach postępowań ostrożnościowych lub naprawczych. Dokument stanowi wykonanie delegacji ustawowej zawartej w ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, która weszła w życie 1 stycznia 2010 r.
       • 15.11.2010Ulga odsetkowa: O wysokości odsetek do odliczenia decyduje podatnik
        Pytanie podatnika: Wnioskodawca w 2006 r. uzyskał kredyt na budowę domu mieszkalnego. Budowa została ukończona w 2008 r. W zeznaniu podatkowym za 2008 r. Wnioskodawca po raz pierwszy odliczył przysługującą część odsetek. Urzędnik skarbowy stwierdził, że Wnioskodawca musi odliczyć taką część odsetek za lata 2006-2007, aby pokryć całkowicie swój dochód, co było dla Niego niekorzystne, gdyż nie mógł rozliczyć składki zdrowotnej. Czy w danym roku podatkowym Wnioskodawca „może” czy „musi” odliczyć ulgę odsetkową?
        • 12.11.2010Nowa klasyfikacja zobowiązań państwa
         Pożyczki i kredyty będą stanowiły wspólną kategorię zobowiązań – to jedno z uregulowań zawartych w projekcie rozporządzenia ministra finansów w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa. Nowe przepisy zostaną wydane na podstawie w art. 72 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
         • 10.11.2010NSA: Spadkobierca odpowiada za rozliczenia zmarłego
          Na podstawie art. 97 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa dziedziczący spadkobierca podatnika przejmuje jego, to jest spadkodawcy, obowiązek podatkowy, który uzasadnia ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na podstawie art. 102 § 2 Ordynacji, w razie śmierci strony w toku postępowania w sprawach dotyczących praw lub obowiązków wymienionych w art. 97 Ordynacji podatkowej w miejsce dotychczasowej strony wstępują jej spadkobiercy.
          • 08.11.2010WSA: W latach 2007-2008 pożyczka od udziałowca spółki była zwolniona z PCC
           Skoro Polska z dniem akcesji do Unii Europejskiej na mocy art. 9 pkt 10 lit. h ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zwolniła z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umowy pożyczki udzielane spółce przez jej udziałowców, to nie mogła ponownie - wbrew klauzuli stand still - wprowadzić takiego opodatkowania od dnia 1 stycznia 2007 r.
           • 03.11.2010Odsetki od kredytu przejmowanej spółki a koszt uzyskania przychodów
            W sytuacji, gdy przejęcie spółki wymaga przejęcia za wynagrodzeniem jej zobowiązań z tytułu kredytu, spółka przejmująca może zaliczyć odsetki od tego kredytu do kosztów uzyskania przychodów. W takim przypadku zachodzi bowiem związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy poniesionymi wydatkami a uzyskiwanymi przychodami, który jest uregulowany w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – orzekł Naczelny Sądu Administracyjny.
            • 27.09.2010Pożyczka jako czynność sporadyczna w rozumieniu VAT
             Przy bardzo nieostrych granicach podlegającego wykładni pojęcia „incydentalnych (pomocniczych) transakcji finansowych” nie powinien decydować jeden wskaźnik, punkt odniesienia czy też jedno tylko kryterium, ale ich całokształt wyznaczający miejsce, znaczenie i zakres danych transakcji w całokształcie działalności gospodarczej podatnika. Chodzi więc zasadniczo o to, aby tego rodzaju transakcje (przy obliczaniu proporcji stosowanej do odliczenia podatku naliczonego) nie zniekształcały obrazu i istoty działalności danego podmiotu (czynności opodatkowane i zwolnione) rzutujących na zakres prawa do odliczania podatku naliczonego. O ocenie sporadyczności dokonywanych transakcji nie decyduje wpis do stosownego rejestru, ale faktyczny charakter czynności – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie.
             • 17.09.2010WSA: Nie można uzależniać prawa do ulgi odsetkowej od uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku
              Z uzasadnienia: Skoro do użytkowania obiektu budowlanego można przystąpić po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy (jeżeli nie wniesie on w odpowiednim terminie sprzeciwu), to w sensie techniczno-budowlanym można mówić o zakończeniu budowy, gdy obiekt budowlany odpowiada wymogom, jakie przewiduje Prawo budowlane (u.p.b.), przy zawiadomieniu ww. organu o zakończeniu budowy (art. 57 u.p.b.). Obiekt powinien być bowiem w takim stanie, by można było przekazać go do normalnej eksploatacji i użytkowania. Stąd też w orzecznictwie nie budzi wątpliwości, że o zakończeniu budowy świadczy spełnienie przez inwestora warunków przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego, a zatem złożenie zawiadomienia, o jakim mowa w art. 54 ust. 1 u.p.b., względnie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie z art. 55 u.p.b.
              • 03.09.2010Informacja MPiPS na temat pomocy dla pracowników i przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi w 2010 r.
               Publikujemy opracowany w Departamencie Funduszy MPiPS poradnik, informujący o pomocy dla pracowników i przedsiębiorców, dotkniętych skutkami powodzi w 2010 r. Środki finansowe przeznaczone na ten cel pochodzą z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Funduszu Pracy. Z poradnika można dowiedzieć się m.in.: • Jakie środki Minister Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył na realizację zadań określonych w ustawie powodziowej? • Na co mogą liczyć pracodawcy i pracownicy? • Jak ubiegać się o nieoprocentowaną pożyczkę? • Na co pracodawca może ją przeznaczyć? • Czy może ona zostać umożona i kiedy? • Jakie dokumenty i gdzie trzeba złożyć? • Jaka pomoc przysługuje bezrobotnym? • Na podstawie jakich aktów prawnych jest udzielana pomoc? • Gdzie mieszczą się Krajowe Biuro i Biura Terenowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych?
               • 25.08.2010CIT: Warunki zaliczenia wydatku do kategorii „innych wydatków”
                Norma prawna zawarta w art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych tworzy zamknięty katalog, którego zakres nie podlega rozszerzeniu czy też zwężeniu poprzez stosowanie analogii czy wykładni rozszerzającej. Aby dany wydatek mógł być zaliczony do kategorii "innych wydatków", o których mowa w art. 12 ust. 4 pkt 6a konieczne jest by "wydatek ten nie został zaliczony do kosztów uzyskania przychodów" w rozumieniu art. 16 tej ustawy, oraz by wydatek został wcześniej przez podatnika poniesiony a następnie zwrócony podatnikowi przy czym wydatek poniesiony jest odpowiednikiem wydatku zwróconego. Tak więc "wydatek zwrócony" to ten sam, a nie taki sam wydatek, który został poniesiony.
                • 17.08.2010Orzecznictwo: Ulga odsetkowa – trzeba w terminie zawiadomić o zakończeniu budowy
                 Teza: Art. 26 b ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że zakończenie budowy w sensie terminowo-budowlanym oraz zawiadomienie o zakończeniu budowy, winno zostać wykonane przed upływem 3 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym skarżący uzyskał pozwolenie na budowę, w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego.
                 • 13.08.2010Odsetki od kredytu na zakup nieruchomości jako koszt podatkowy
                  Przedsiębiorcy korzystający z kredytu, który zaciągany jest na zakup nieruchomości lub inwestycje prowadzone w nieruchomościach, które przeznaczone są na cele związane z działalnością gospodarczą, mają wątpliwości, czy odsetki od takiego kredytu stanowią dla nich koszt podatkowy w całości, części, czy też nie mogą stanowić kosztu uzyskania, zwiększając wartość początkową nieruchomości (w przypadku modernizacji – razem z wartością nakładów poniesionych na modernizację nieruchomości).
                  • 13.08.2010Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
                   Zmiany zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług dotyczą dostosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wykorzystujących odwołania do klasyfikacji statystycznej (obecnie jest to Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. – Dz. U. Nr 42, poz. 264, z późn. zm. – PKWiU 1997) do klasyfikacji obecnie obowiązującej w statystyce.
                   • 13.08.2010Posłowie zatwierdzili program pomocy dla firm poszkodowanych w powodzi
                    Do 50 tys. zł nieoprocentowanej pożyczki dla mikro i małych firm, które poniosły straty spowodowane tegoroczną powodzią, przewiduje ustawa o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi w 2010 r. przyjęta w czwartek przez Sejm. Pożyczka będzie przyznawana na odbudowę majątku trwałego lub obrotowego, zniszczonego lub utraconego w wyniku klęski żywiołowej w miejscu wykonywania działalności gospodarczej.
                    • 12.08.2010Odsetki jako koszt w przypadku niedostatecznej kapitalizacji
                     Zjawisko tzw. niedostatecznej kapitalizacji („cienkiej” kapitalizacji) polega na finansowaniu działalności spółki kapitałowej w znacznej części z kapitału zwrotnego (np. pożyczek), przy jednoczesnym utworzeniu kapitału zakładowego takiej spółki na minimalnym poziomie, przewidzianym przez przepisy Kodeksu spółek handlowych. Zjawisko to jest niewątpliwie pewnego rodzaju „nadużyciem”, w szczególności w przypadku przeważającego finansowania działalności spółki z pożyczek udzielanych przez podmioty powiązane z tą spółką. Działania takie mogą bowiem prowadzić do maksymalnego obniżenia podstawy opodatkowania w podatku dochodowym na skutek odpowiedniego ukształtowania przez podmioty powiązane swoich ekonomicznych interesów. W celu zwalczania takich praktyk ustawodawca wprowadził do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych regulacje ograniczające możliwość zaliczania do kosztów podatkowych odsetek z tytułu pożyczek udzielanych spółce od udziałowców lub od spółek-sióstr takiej spółki.
                     • 11.08.2010Kiedy skapitalizowane odsetki od pożyczki są kosztem uzyskania przychodu
                      Pytanie podatnika: Czy w przypadku kapitalizacji odsetek do kwoty głównej pożyczki, wykorzystywanej na działalność bieżącą Spółki kwota skapitalizowanych odsetek stanowić będzie dla Spółki koszt uzyskania przychodów w momencie ich faktycznej zapłaty?
                      • 19.07.2010Jak rząd zachęci młodych ludzi do zakładania własnych przedsiębiorstw
                       Interpelacja nr 16310 do ministra finansów w sprawie pomocy przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność gospodarczą
                       • 07.07.2010Pożyczka dla małych firm poszkodowanych podczas powodzi
                        Właściciele warsztatów, osoby prowadzące gospodarstwa agroturystyczne, małe sklepy i punkty usługowe mogą liczyć na 50 tys. zł pożyczki, która w całości lub w części będzie umorzona. Pożyczek będą udzielać lokalne fundusze pożyczkowe, z którymi minister gospodarki będzie zawierał umowy określające szczegółowe zasady wsparcia. To najważniejsze założenia projektu ustawy o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami klęski żywiołowej, przedłożonego przez ministra gospodarki.
                        • 28.06.2010Pożyczka dla Islandii - pierwsza transza zrealizowana
                         Ministerstwo Finansów poinformowało, że w poniedziałek 28 czerwca zrealizowano pierwszą transzę pożyczki udzielonej Islandii na zmniejszenie skutków kryzysu finansowego. Wartość transzy wyniosła blisko 210 mln zł. Łącznie Polska pożyczy Islandii 630 mln zł. Pożyczka będzie udzielana w trzech transzach, stanowiąc uzupełnienie długoterminowego wsparcia finansowego udzielonego Islandii przez MFW i państwa skandynawskie.
                         • 11.06.2010Pomoc dla firm poszkodowanych przez powódź – BCC chwali projekt ustawy
                          Projektowane przepisy są aktem o dużym znaczeniu praktycznym w systemie przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych – stwierdził Business Centre Club w opinii do projektu ustawy o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami klęsk żywiołowych. BCC podkreśla, że bezpośrednimi beneficjentami pomocy mają być mali przedsiębiorcy, dla których możliwości konkurowania na rynku są ograniczone w porównaniu ze średnimi i dużymi przedsiębiorstwami.
                          • 10.06.2010PCC: Gdy wspólnik ratuje finanse spółki
                           Pytanie podatnika: Czy czasowe zasilenie konta firmowego własnymi środkami wspólników spółki cywilnej na wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy na rzecz pracowników i innych osób wykonujących pracę dla spółki podlega obowiązkowi podatkowemu i w jakiej wysokości?
                           • 26.05.2010Lewiatan apeluje o pomoc dla zalanych firm
                            Obok dramatów związanych z zalanymi domami i mieszkaniami, utratą dobytku, ogromnymi szkodami w infrastrukturze, chcemy zwrócić uwagę na gospodarczy aspekt powodzi – napisali w liście do premiera Donalda Tuska przedsiębiorcy z PKPP Lewiatan. Organizacja zaproponowała udostępnienie poszkodowanym firmom nieoprocentowanych kredytów ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Funduszu Pracy.
                            • 25.05.2010Prowadzenie działalności gospodarczej na niewielką skalę jest nieopłacalne
                             Interpelacja nr 15272 do ministra gospodarki w sprawie trudności w prowadzeniu samodzielnej działalności gospodarczej na niewielką skalę
                             • 11.05.2010Zarzut naruszenia prawa materialnego poprzez błędną wykładnię nie może służyć podważeniu ustaleń faktycznych
                              1. Podkreślić przede wszystkim należy, iż aby zarzut naruszenia przepisów postępowania odniósł skutek pożądany przez stronę składającą skargę kasacyjną, winna ona wykazać, iż naruszenie to jest na tyle istotne, iż mogło mieć wpływ na wynik postępowania. 2. Z żadnej części uzasadnienia zaskarżonego wyroku nie można jednak wysnuć wniosku, iż Sąd uznał istnienie oszczędności na początek badanego roku podatkowego za nieistotne. Przeciwnie, jego treść wskazuje na to, iż uwzględnienie ich przy wyliczeniu wysokości przychodu pochodzącego ze źródeł nieujawnionych lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach było zgodne z prawem. 3. Zarzut naruszenia prawa materialnego poprzez błędną jego wykładnię nie może jednak służyć podważeniu ustaleń faktycznych.
                              • 17.03.201050 mln euro dla MŚP
                               Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) przyznał pożyczkę w wysokości 50 mln euro Bankowi Gospodarstwa Krajowego (BGK) na wsparcie projektów realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa oraz lokalne władze publiczne w Polsce. Pożyczka EBI sfinansuje mniejsze projekty w dziedzinie przemysłu, środowiska, energii, zdrowia, edukacji i gospodarki opartej na wiedzy, a także usług, w tym turystyki. Finansowane będą projekty o wartości do 25 mln euro.
                               • 17.03.2010Opodatkowanie VAT pożyczek z ZFŚS
                                Pytanie: Zamierzam udzielać swoim pracownikom niskooprocentowanych pożyczek ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Czy odsetki od tych pożyczek będą podlegały przepisom ustawy o VAT?
                                • 15.03.2010Pomoc na cele mieszkaniowe ze środków ZFŚS
                                 Działalność socjalna, której finansowaniu służy ZFŚS są to usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową (art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych; Dz. U. z 1996 r. nr 70, poz. 335, z późn. zm.). Z ZFŚS finansowane mogą być tylko te rodzaje działalności socjalnej, jakikolwiek inny wydatek staje się wydatkiem sprzecznym z ustawą (niezależnie od tego, czy zgodę na niego wyrazili - w zależności od sytuacji - pracownicy lub organizacje związkowe).
                                 • 11.03.2010330 mln zł z EBI na inwestycje komunalne w Krakowie
                                  Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) pożyczy 330 mln zł, czyli około 73,7 mln euro, na sfinansowanie modernizacji i rozbudowy infrastruktury wodnej i ściekowej na terenie miasta Krakowa. Łącznie z nowo przyznaną pożyczką, bank od 2007 r. przyznał podmiotom z polskiego sektora samorządowego pożyczki w wysokości około 1,2 mld euro.
                                  • 02.03.2010Lewiatan: Projekt zmian w VAT niezgodny z unijną dyrektywą
                                   Zespół ekspertów ds. VAT Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan uważa, że niektóre przepisy projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług z 11 lutego 2010 r. są  niezgodne z dyrektywą Rady 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Zgodnie z unijną dyrektywą, państwa członkowskie mają obowiązek zwolnić z podatku VAT transakcje udzielania kredytów i pośrednictwo kredytowe, a także zarządzanie kredytami przez kredytodawcę.
                                   • 09.02.2010Ekspresowa pożyczka nie dla dłużników
                                    Działające w Internecie firmy oferujące błyskawiczne pożyczki zaostrzają wymogi wobec klientów. Osoby, które chcą szybko pożyczyć niewielkie kwoty przez internet, nie mogą figurować w bazie firmy InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej SA jako dłużnik. Serwisy łączy wspólny dostawca oprogramowania - CREDITONLINE Soft, który zobowiązuje swoich partnerów do korzystania z usług biur informacji kredytowej.
                                    • 27.01.2010Separacja i rozdzielność majątkowa a ulga odsetkowa
                                     Pytania podatnika: 1. Jaki procent ulgi odsetkowej (50%, czy 100%) przysługuje Wnioskodawczyni w związku ze wspólnym kredytem, separacją oraz stanem faktycznego spłacania rat kredytu? 2. Czy oświadczenie męża Wnioskodawczyni i notarialny podział majątku (i zawarte w nim zobowiązanie Wnioskodawczyni) są wystarczającymi dowodami faktycznego spłacania kredytu w świetle załączonego artykułu?
                                     • 26.01.2010Ulga odsetkowa na dokończenie budowy
                                      Pytanie podatnika: W jaki sposób ustalić wysokość kwoty odsetek przypadających do odliczenia od dochodu w zeznaniu podatkowym w sytuacji, gdy wysokość kredytu zaciągniętego na potrzeby mieszkaniowe przewyższa kwotę 189.000,00 zł i gdy ten kredyt został w części przeznaczony na zakup od osób fizycznych działki z rozpoczętą budową?
                                      • 21.01.2010Moment powstania przychodu z tytułu kapitalizacji odsetek
                                       Zwrot zawarty w przepisie art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych „skapitalizowane odsetki od tych pożyczek (kredytów)" należy odnosić do „pożyczek (kredytów) zwróconych". Nie można ich odnosić do „otrzymanych pożyczek (kredytów)" bowiem te dotyczą kategorii przysporzeń wyłączonych z pojęcia przychodu po stronie pożyczkobiorcy (kredytobiorcy) a nie pożyczkodawcy (kredytodawcy). W odniesieniu do wspomnianej kapitalizacji odsetek nie mają zastosowania powołane przepisy art. 12 ust. 3a, 3c i 3d u.p.d.o.p. w takim przypadku za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty, co należy wiązać z momentem zwrotu (spłaty) pożyczki (kredytu) czyli otrzymaniem przez pożyczkodawcę (kredytodawcę) wartości udzielonej pożyczki (kredytu) wraz z zapłatą skapitalizowanych odsetek powiększających kwotę udzielonej pożyczki (kredytu). Momentem powstania przychodu z tytułu kapitalizacji odsetek jest data ich otrzymania przez pożyczkodawcę (kredytodawcę) - orzekł Wojewódzki Sądu Administracyjny we Wrocławiu.
                                       • 07.01.2010Broszura informacyjna do załącznika PIT/D składanego wraz z zeznaniem PIT-28, PIT-36 lub PIT-37 za 2009 rok
                                        ZAŁĄCZNIK PIT/D przeznaczony jest dla podatników, którzy w zeznaniu podatkowym za 2009 r. dokonują odliczeń z tytułu wydatków poniesionych:
                                        • 05.01.2010Amortyzacja lokalu użytkowego
                                         Pytania podatnika: 1. Czy w sytuacji, gdy kredyty przyznane zostały na inny cel, a wykorzystane na działalność gospodarczą można: a) zwiększyć wartość nieruchomości o koszty finansowe (odsetki, prowizje od kredytów i różnice kursowe), b) poniesione do dnia przekazania środka trwałego do użytkowania, koszty finansowe powstałe po oddaniu środków trwałych do użytkowania zaliczać do kosztów uzyskania przychodów? 2. Czy po skorygowaniu wartości początkowej środków trwałych należy zmienić wartość odpisów amortyzacyjnych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środków trwałych do użytkowania?
                                         • 30.12.2009Środki na podwyższenie kapitału zakładowego a KUP
                                          Środki otrzymane przez spółkę na podwyższenie kapitału zakładowego nie stanowią przychodów w rozumieniu podatku dochodowego od osób prawnych. Natomiast koszty poniesione w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, takie jak koszty związane z przygotowaniem prospektu emisyjnego (koszty badania finansowego i prawnego Spółki, koszty zawarcia dodatkowych umów zlecenia), koszty doradztwa prawnego i finansowego, koszty administracyjne (druk, publikacja i dystrybucja prospektu), koszty prawne (opłaty notarialne, sądowe, skarbowe, koszty wymaganych ogłoszeń), podatek od czynności cywilnoprawnych, koszty marketingowe związane z poszukiwaniem inwestorów, koszty związane z zawarciem umowy subemisji, uznać należy za koszty ogólne działalności Spółki związane w sposób pośredni z osiąganym przez Spółkę przychodem – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
                                          • 08.12.2009825 mln euro na rozwój infrastruktury transportowej w Polsce
                                           Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) poinformował o przyznaniu Polsce dwóch pożyczek na rozwój i modernizację infrastruktury transportu drogowego: 500 mln euro na budowę 91-kilometrowego odcinka autostrady A2 oraz 325 mln euro na remont krajowych i lokalnych sieci drogowych.
                                           • 01.12.2009PKPiR krok po kroku – odcinek 11
                                            Odsetki i prowizje związane z zaciągniętymi kredytami i pożyczkami dotyczącymi prowadzonej działalności gospodarczej stanowią koszty uzyskania przychodów. Jeśli kredyt lub pożyczka zostały zaciągnięte w związku z nabyciem lub wytworzeniem środka trwałego, wydatki poniesione w związku z tym kredytem lub pożyczką do dnia oddania środka trwałego do użytkowania zwiększają jego wartość początkową. Również w przypadku inwestycji koszty finansowe zwiększają jej wartość, która w przyszłości podlegać będzie amortyzacji.
                                            • 19.11.2009Orzecznictwo podatkowe: Moment powstania przychodu z tytułu kapitalizacji odsetek
                                             1. Zwrot zawarty w przepisie art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych "skapitalizowane odsetki od tych pożyczek (kredytów)" należy odnosić do "pożyczek (kredytów) zwróconych". Nie można ich odnosić do "otrzymanych pożyczek (kredytów)" albowiem te dotyczą kategorii przysporzeń wyłączonych z pojęcia przychodu po stronie pożyczkobiorcy (kredytobiorcy) a nie pożyczkodawcy (kredytodawcy). 2. W odniesieniu do wspomnianej kapitalizacji odsetek nie mają zastosowania powołane przepisy art. 12 ust. 3a, 3c i 3d u.p.d.o.p. W takim przypadku za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty, co należy wiązać z momentem zwrotu (spłaty) pożyczki (kredytu) czyli otrzymaniem przez pożyczkodawcę (kredytodawcę) wartości udzielonej pożyczki (kredytu) wraz z zapłatą skapitalizowanych odsetek powiększających kwotę udzielonej pożyczki (kredytu). 3. Momentem powstania przychodu z tytułu kapitalizacji odsetek jest data ich otrzymania przez pożyczkodawcę (kredytodawcę).
                                             • 12.11.2009Szybkie kredyty przez Internet – wyniki kontroli UOKiK
                                              W efekcie przeprowadzonej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów kontroli 24 stron internetowych oferujących szybkie kredyty, regulator wszczął dziewięć postępowań wyjaśniających i planuje rozpoczęcie kolejnych dwóch. Skontrolowane oferty najczęściej nie zawierały informacji dotyczących kosztów udzielanej pożyczki. UOKiK wziął udział w akcji przeszukiwania Internetu w ramach Międzynarodowej Sieci Ochrony Konsumentów (ICPEN).
                                              • 12.11.2009Orzecznictwo: Urząd skarbowy sprawdzi, skąd pochodzą pieniądze na większe wydatki

                                               Z uzasadnienia: „Organ podatkowy wysokość przychodu podatnika ustala na podstawie znamion zewnętrznych, tj. wydatków świadczących o sytuacji ekonomicznej podatnika. W tym celu przyrównuje wysokość wydatków, jakie podatnik poniósł w ciągu roku podatkowego, do uzyskanych przychodów, zarówno opodatkowanych, jak i zwolnionych z opodatkowania, oraz zasobów finansowych, które zgromadził wcześniej. W przypadku ustalenia, że poniesione wydatki przekraczają przychody oraz zgromadzone wcześniej zasoby finansowe, organ podatkowy zyskuje uprawnienia do przyjęcia, że powstała różnica stanowi przychód podatnika nie znajdujący pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzący ze źródeł nieujawnionych (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 marca 2007 roku, sygn. akt II FSK 437/06). 
                                               • 21.10.2009Wydatki z tytułu opłaty przygotowawczej w kosztach firmy
                                                Pytanie podatnika: Czy wydatki z tytułu opłaty przygotowawczej należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości trwania umowy pożyczki?
                                                • 20.10.2009Opodatkowanie umów pożyczek zawartych z pracownikami
                                                 Pytanie podatnika: Czy umowa pożyczki zawarta z pracownikiem będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w świetle przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?
                                                 • 12.10.2009Konferencja: PODATKI 2009/2010 - już w najbliższą środę w Warszawie
                                                  W dniach 14-16.10.2009 r. w Warszawie, w Hotelu Sofitel Victoria odbędzie się konferencja organizowana wspólnie przez Akademię Biznesu MDDP oraz www.podatki.biz. Podczas dwóch dni konferencji zostaną wyczerpująco omówione bieżące problemy i zmiany, zarówno te dokonane jak i planowane w podatku VAT i podatku dochodowym od osób prawnych. Tematem przewodnim trzeciego, specjalnego dnia konferencji będzie MSR / MSSF. Konferencję poprowadzą znani praktycy stosowania prawa. Wśród prowadzących znajdują się:
                                                  • 08.10.2009Pożyczka dla Islandii
                                                   630 mln zł, czyli około 200 mln dol., Polska pożyczy Islandii na zmniejszenie skutków kryzysu finansowego. O podpisaniu umowy w tej sprawie przez ministrów finansów Polski oraz Islandii – Jana Vincenta-Rostowskiego i Steingrimura J. Sigfussona – poinformował resort finansów w Warszawie. Pomoc, której celem jest wzmocnienie płynności islandzkich rezerw walutowych, stanowi uzupełnienie pożyczki w wysokości 2,1 mld dol. udzielonej przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW).

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] następna strona »