Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

pożyczka

 • 16.06.2011Kiedy umowa pożyczki nie będzie podlegała PCC
  Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni posiada obywatelstwo polskie. Od roku 2003 mieszka w Wielkiej Brytanii. Wnioskodawczyni planuje zawarcie umowy pożyczki z obcokrajowcem, który nie posiada miejsca zamieszkania ani nie przebywa w Polsce. Umowa pożyczki ma zostać zawarta w Wielkiej Brytanii i poddana prawu brytyjskiemu, a środki uzyskane z pożyczki przekazane z rachunku bankowego pożyczkodawcy w Wielkiej Brytanii na rachunek Wnioskodawczyni w Wielkiej Brytanii. Czy umowa pożyczki, którą zamierza zawrzeć Wnioskodawczyni, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
  • 15.06.2011Pożyczka zaciągnięta na wypłatę dywidendy a KUP
   Wypłata dywidendy nie jest związana z żadną z przesłanek z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie stanowi bowiem wydatku umożliwiającego powstanie przychodu, ani też nie jest związana z utrzymaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów. Oznacza to, że nie stanowi ona kosztu podatkowego, a zatem koszty związane z pożyczką zaciągniętą na ten cel również nie mogą stanowić kosztów podatkowych - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
   • 03.06.2011Wsparcie osób niepełnosprawnych ze środków PFRON
    Ze środków PFRON realizowane są zadania określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. By ułatwić indywidualnym osobom niepełnosprawnym korzystanie ze wsparcia Funduszu, część zadań ustawowych PFRON realizowana jest przez samorząd powiatowy i wojewódzki. W poniższej tabeli wymieniono wynikające z ustawy o rehabilitacji zadania finansowane lub współfinansowane ze środków PFRON.
    • 18.05.2011Czas działa na korzyść dłużnika
     Interpelacja nr 20808 do ministra finansów oraz ministra gospodarki w sprawie stosowanego masowo procederu zalegania z zapłatą za faktury VAT powodującego bankructwo firm
     • 13.04.2011Skapitalizowane odsetki w kosztach uzyskania przychodów
      Skapitalizowane odsetki od pożyczek zaciągniętych w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich kapitalizacji. Zasadę tę potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 17 marca 2011 r. nr IPPB5/423-148/11-3/RS.
      • 17.03.2011Orzecznictwo: Pozycje denominowane a różnice kursowe
       Tezy: W ocenie Sądu pojęcie różnic kursowych użyte w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. jest tożsame z pojęciem występującym na gruncie ustawy o podatku dochodowym i w ustawie o rachunkowości. Przez użyty w ustępie 20 zwrot, iż transakcja może być " wyrażona w walucie obcej" dotyczy przewidywanej płatności zobowiązania nie zaś klauzul denominacyjnych. Potwierdza to ust. 29 Rozporządzenia o treści: "Gdy zawarcie transakcji w walucie obcej prowadzi do powstania pozycji pieniężnych i gdy zachodzi zmiana kursu wymiany w okresie między dniem zawarcia transakcji, a dniem jej rozliczenia, powstają różnice kursowe. Jeżeli transakcja jest rozliczana w tym samym okresie obrotowym, w którym ją zawarto, to wszystkie związane z nią różnice kursowe ujmuje się w tym okresie. Jeżeli jednak transakcja jest rozliczana w kolejnym okresie obrotowym, różnice kursowe ujęte w każdym z następujących okresów, aż do czasu rozliczenia transakcji, ustala się na podstawie zmian kursów wymiany, które miały miejsce w każdym kolejnym okresie."
       • 15.02.2011Dopłaty wspólników jako źródło dofinansowania spółki z o.o.
        Dopłaty są jednym ze sposobów dokapitalizowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Innymi możliwymi sposobami są pożyczka albo podwyższenie kapitału zakładowego spółki.
        • 14.02.2011Odsetki od kredytu na mieszkanie mogą być kosztem firmy
         Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Przedmiotem działalności gospodarczej będą usługi szeroko rozumiane jako usługi edukacyjne. Miejscem, w którym Wnioskodawczyni będzie prowadzić działalność gospodarczą jest mieszkanie, które Wnioskodawczyni nabyła w całości ze środków hipotecznego kredytu bankowego udzielonego w 2009 r. Czy odsetki od kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego przeznaczonego w określonej części na prowadzenie działalności gospodarczej będą stanowiły koszty uzyskania przychodów?
         • 31.01.2011WSA: Warunki korzystania ze zwolnienia z PCC przy pożyczkach pomiędzy osobami bliskimi
          Tezy: Udokumentowanie faktu przekazania pieniędzy na rachunek bankowy, rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym, umożliwia jednoznaczne stwierdzenie, że pożyczka miała w rzeczywistości miejsce. Cel ten jest osiągnięty nie tylko poprzez przekazanie pożyczki na rachunek bankowy prowadzony na imię i nazwisko pożyczkobiorcy, ale także na każdy inny wskazany przez niego rachunek bankowy. Nie musi to być konto, które bank prowadzi na rzecz pożyczkobiorcy.
          • 19.01.2011Jakie są skutki podatkowe przewalutowania kredytu?
           Samo przewalutowanie kredytu na złotówki jest neutralne pod względem podatkowym, tj. nie wywołuje skutków ani po stronie przychodów ani po stronie kosztów uzyskania przychodu. Jednak fakt spłaty w rublach rosyjskich przewalutowanej na złotówki pożyczki przesądza o możliwości powstania podatkowych różnic kursowych, o których mowa w art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.
           • 18.01.2011Broszura informacyjna do załącznika PIT/D składanego wraz z zeznaniem PIT-28, PIT-36 lub PIT-37 za 2010 rok
            ZAŁĄCZNIK PIT/D przeznaczony jest dla podatników, którzy w zeznaniu podatkowym za 2010 r. dokonują odliczeń z tytułu wydatków poniesionych:
            • 12.01.2011NSA: Przedmiotem pożyczki może być także pieniądz bezgotówkowy
             Pożyczka pieniężna może być udzielona nie tylko przez wręczenie pożyczkobiorcy określonej ilości znaków pieniężnych, ale także przez przekazanie pożyczkobiorcy określonej sumy pieniężnej w każdej dostępnej formie - w tym przez elektroniczny przelew pieniądza bezgotówkowego. Czynność ta - zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych- podlega obowiązkowi podatkowemu.
             • 10.01.2011Zmiany w OFE: Składki odebrane funduszom sfinansują bieżące świadczenia
              Zdaniem prof. Stanisława Gomułki, głównego ekonomisty Business Centre Club, wymuszone ustawą przesunięcie części składki z OFE do ZUS należy interpretować jako swego rodzaju pożyczkę udzieloną ZUS-owi, czyli państwu, przez opłacających składki na sfinansowanie bieżących emerytur i rent. Tzw. reforma OFE jest więc grą podatnika z emerytem i rządzących teraz z rządzącymi w przyszłości.  
              • 03.01.2011Gdzie po pożyczkę hipoteczną?
               Wiele osób myśli o kredycie gotówkowym, ale nie odpowiada im fakt, że rozłożenie spłaty na kilkanaście lat nie wchodzi w grę. Nie mają też ochoty na wysokie oprocentowanie, na które skazuje często zwykły kredyt gotówkowy. Jeśli posiadają nieruchomość, pożyczka hipoteczna może okazać się strzałem w dziesiątkę.
               • 03.01.2011Podatek VAT 2011: Nowe regulacje dotyczące zwolnień z podatku VAT
                W odniesieniu do usług, założenia metodologiczne klasyfikacji PKWiU 2008 nie pozwoliły na takie „przełożenie” przepisów wykorzystujących te klasyfikacje, aby zakres zwolnień, określony w załączniku nr 4 do ustawy był zgodny z przepisami dyrektywy 2006/112/WE. Dlatego też załącznik nr 4 do ustawy o VAT, zawierający wykaz usług zwolnionych od podatku został uchylony. Jednocześnie uregulowania dotyczące tej tematyki zostały przeniesione do treści ustawy.
                • 31.12.2010Podatek VAT 2011: Zestawienie zwolnień i stawek obniżonych podatku VAT stosowanych od 1 stycznia 2011 r.
                 Zmiany w ustawie o podatku VAT, nowe rozporządzenie wykonawcze, przepisy przejściowe – prawie wszystkie przepisy ukazały się w ostatnich dniach starego roku. Konieczność stosowania ujednoliconych i nowych przepisów powoduje, że stawki VAT 2011 są dla wielu podatników trudne do określenia. Przygotowaliśmy zestawienie stawek podatku VAT, które będą obowiązywały już od jutra. Jednocześnie prezentujemy nowe rozporządzenie wykonawcze VAT oraz ujednolicony tekst ustawy o podatku od towarów i usług.
                 • 15.12.2010MRR nie zastąpi dotacji pożyczkami i poręczeniami
                  Interpelacja nr 18998 do ministra rozwoju regionalnego w sprawie dotacji unijnych
                  • 14.12.2010Nieoprocentowane pożyczki dla pracowników i ich skutki podatkowe
                   Zakłady pracy, znajdujące się w dobrej kondycji finansowej, często udzielają pracownikom pożyczek – i często są to pożyczki nieoprocentowane. Powstaje w tym momencie pytanie – czy takie pożyczki, ze względu na brak oprocentowania będą stanowić dla pracowników przychód ze świadczeń nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych?
                   • 10.12.2010Czy udzielenie pożyczki podlega PCC?
                    Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649), umowa pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku podlega opodatkowaniu PCC. Pod pewnymi warunkami może jednak być z tego podatku zwolniona.
                    • 08.12.2010350 mln euro pożyczki z EBI
                     Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) przyznał Polsce dwa nowe kredyty. Pierwszy, w wysokości 225 mln euro, jest przeznaczony na współfinansowanie rozbudowy autostrady A1, drugi, wynoszący 500 mln zł (około 125 mln euro), ma zasilić fundusz, z którego są finansowane małe projekty infrastrukturalne realizowane przez miasto Lublin w dziedzinie transportu publicznego, połączeń drogowych i sektora kultury.  
                     • 19.11.2010Banki: Utrata wartości wierzytelności a KUP
                      Interpelacja nr 18181 do ministra finansów w sprawie skutków podatkowych związanych z nabyciem przez bank wierzytelności z tytułu kredytów i pożyczek od innego banku
                      • 16.11.2010MF: Nie będzie obniżki podatków
                       Interpelacja nr 18169 do ministra finansów w sprawie stanu systemu podatkowego w Polsce
                       • 15.11.2010Pożyczki dla samorządów – nowelizacja rozporządzenia
                        Szczegółowy zakres danych zawartych we wniosku o udzielenie pożyczki z budżetu państwa, wykaz dołączanych do niego dokumentów oraz rodzaje i zakres przyjmowanych zabezpieczeń określa projekt nowego rozporządzenia ministra finansów w sprawie pożyczek z budżetu państwa udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego w ramach postępowań ostrożnościowych lub naprawczych. Dokument stanowi wykonanie delegacji ustawowej zawartej w ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, która weszła w życie 1 stycznia 2010 r.
                        • 15.11.2010Ulga odsetkowa: O wysokości odsetek do odliczenia decyduje podatnik
                         Pytanie podatnika: Wnioskodawca w 2006 r. uzyskał kredyt na budowę domu mieszkalnego. Budowa została ukończona w 2008 r. W zeznaniu podatkowym za 2008 r. Wnioskodawca po raz pierwszy odliczył przysługującą część odsetek. Urzędnik skarbowy stwierdził, że Wnioskodawca musi odliczyć taką część odsetek za lata 2006-2007, aby pokryć całkowicie swój dochód, co było dla Niego niekorzystne, gdyż nie mógł rozliczyć składki zdrowotnej. Czy w danym roku podatkowym Wnioskodawca „może” czy „musi” odliczyć ulgę odsetkową?
                         • 12.11.2010Nowa klasyfikacja zobowiązań państwa
                          Pożyczki i kredyty będą stanowiły wspólną kategorię zobowiązań – to jedno z uregulowań zawartych w projekcie rozporządzenia ministra finansów w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa. Nowe przepisy zostaną wydane na podstawie w art. 72 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
                          • 10.11.2010NSA: Spadkobierca odpowiada za rozliczenia zmarłego
                           Na podstawie art. 97 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa dziedziczący spadkobierca podatnika przejmuje jego, to jest spadkodawcy, obowiązek podatkowy, który uzasadnia ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na podstawie art. 102 § 2 Ordynacji, w razie śmierci strony w toku postępowania w sprawach dotyczących praw lub obowiązków wymienionych w art. 97 Ordynacji podatkowej w miejsce dotychczasowej strony wstępują jej spadkobiercy.
                           • 08.11.2010WSA: W latach 2007-2008 pożyczka od udziałowca spółki była zwolniona z PCC
                            Skoro Polska z dniem akcesji do Unii Europejskiej na mocy art. 9 pkt 10 lit. h ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zwolniła z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umowy pożyczki udzielane spółce przez jej udziałowców, to nie mogła ponownie - wbrew klauzuli stand still - wprowadzić takiego opodatkowania od dnia 1 stycznia 2007 r.
                            • 03.11.2010Odsetki od kredytu przejmowanej spółki a koszt uzyskania przychodów
                             W sytuacji, gdy przejęcie spółki wymaga przejęcia za wynagrodzeniem jej zobowiązań z tytułu kredytu, spółka przejmująca może zaliczyć odsetki od tego kredytu do kosztów uzyskania przychodów. W takim przypadku zachodzi bowiem związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy poniesionymi wydatkami a uzyskiwanymi przychodami, który jest uregulowany w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – orzekł Naczelny Sądu Administracyjny.
                             • 27.09.2010Pożyczka jako czynność sporadyczna w rozumieniu VAT
                              Przy bardzo nieostrych granicach podlegającego wykładni pojęcia „incydentalnych (pomocniczych) transakcji finansowych” nie powinien decydować jeden wskaźnik, punkt odniesienia czy też jedno tylko kryterium, ale ich całokształt wyznaczający miejsce, znaczenie i zakres danych transakcji w całokształcie działalności gospodarczej podatnika. Chodzi więc zasadniczo o to, aby tego rodzaju transakcje (przy obliczaniu proporcji stosowanej do odliczenia podatku naliczonego) nie zniekształcały obrazu i istoty działalności danego podmiotu (czynności opodatkowane i zwolnione) rzutujących na zakres prawa do odliczania podatku naliczonego. O ocenie sporadyczności dokonywanych transakcji nie decyduje wpis do stosownego rejestru, ale faktyczny charakter czynności – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie.
                              • 17.09.2010WSA: Nie można uzależniać prawa do ulgi odsetkowej od uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku
                               Z uzasadnienia: Skoro do użytkowania obiektu budowlanego można przystąpić po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy (jeżeli nie wniesie on w odpowiednim terminie sprzeciwu), to w sensie techniczno-budowlanym można mówić o zakończeniu budowy, gdy obiekt budowlany odpowiada wymogom, jakie przewiduje Prawo budowlane (u.p.b.), przy zawiadomieniu ww. organu o zakończeniu budowy (art. 57 u.p.b.). Obiekt powinien być bowiem w takim stanie, by można było przekazać go do normalnej eksploatacji i użytkowania. Stąd też w orzecznictwie nie budzi wątpliwości, że o zakończeniu budowy świadczy spełnienie przez inwestora warunków przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego, a zatem złożenie zawiadomienia, o jakim mowa w art. 54 ust. 1 u.p.b., względnie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie z art. 55 u.p.b.
                               • 03.09.2010Informacja MPiPS na temat pomocy dla pracowników i przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi w 2010 r.
                                Publikujemy opracowany w Departamencie Funduszy MPiPS poradnik, informujący o pomocy dla pracowników i przedsiębiorców, dotkniętych skutkami powodzi w 2010 r. Środki finansowe przeznaczone na ten cel pochodzą z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Funduszu Pracy. Z poradnika można dowiedzieć się m.in.: • Jakie środki Minister Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył na realizację zadań określonych w ustawie powodziowej? • Na co mogą liczyć pracodawcy i pracownicy? • Jak ubiegać się o nieoprocentowaną pożyczkę? • Na co pracodawca może ją przeznaczyć? • Czy może ona zostać umożona i kiedy? • Jakie dokumenty i gdzie trzeba złożyć? • Jaka pomoc przysługuje bezrobotnym? • Na podstawie jakich aktów prawnych jest udzielana pomoc? • Gdzie mieszczą się Krajowe Biuro i Biura Terenowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych?
                                • 25.08.2010CIT: Warunki zaliczenia wydatku do kategorii „innych wydatków”
                                 Norma prawna zawarta w art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych tworzy zamknięty katalog, którego zakres nie podlega rozszerzeniu czy też zwężeniu poprzez stosowanie analogii czy wykładni rozszerzającej. Aby dany wydatek mógł być zaliczony do kategorii "innych wydatków", o których mowa w art. 12 ust. 4 pkt 6a konieczne jest by "wydatek ten nie został zaliczony do kosztów uzyskania przychodów" w rozumieniu art. 16 tej ustawy, oraz by wydatek został wcześniej przez podatnika poniesiony a następnie zwrócony podatnikowi przy czym wydatek poniesiony jest odpowiednikiem wydatku zwróconego. Tak więc "wydatek zwrócony" to ten sam, a nie taki sam wydatek, który został poniesiony.
                                 • 17.08.2010Orzecznictwo: Ulga odsetkowa – trzeba w terminie zawiadomić o zakończeniu budowy
                                  Teza: Art. 26 b ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że zakończenie budowy w sensie terminowo-budowlanym oraz zawiadomienie o zakończeniu budowy, winno zostać wykonane przed upływem 3 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym skarżący uzyskał pozwolenie na budowę, w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego.
                                  • 13.08.2010Odsetki od kredytu na zakup nieruchomości jako koszt podatkowy
                                   Przedsiębiorcy korzystający z kredytu, który zaciągany jest na zakup nieruchomości lub inwestycje prowadzone w nieruchomościach, które przeznaczone są na cele związane z działalnością gospodarczą, mają wątpliwości, czy odsetki od takiego kredytu stanowią dla nich koszt podatkowy w całości, części, czy też nie mogą stanowić kosztu uzyskania, zwiększając wartość początkową nieruchomości (w przypadku modernizacji – razem z wartością nakładów poniesionych na modernizację nieruchomości).
                                   • 13.08.2010Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
                                    Zmiany zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług dotyczą dostosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wykorzystujących odwołania do klasyfikacji statystycznej (obecnie jest to Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. – Dz. U. Nr 42, poz. 264, z późn. zm. – PKWiU 1997) do klasyfikacji obecnie obowiązującej w statystyce.
                                    • 13.08.2010Posłowie zatwierdzili program pomocy dla firm poszkodowanych w powodzi
                                     Do 50 tys. zł nieoprocentowanej pożyczki dla mikro i małych firm, które poniosły straty spowodowane tegoroczną powodzią, przewiduje ustawa o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi w 2010 r. przyjęta w czwartek przez Sejm. Pożyczka będzie przyznawana na odbudowę majątku trwałego lub obrotowego, zniszczonego lub utraconego w wyniku klęski żywiołowej w miejscu wykonywania działalności gospodarczej.
                                     • 12.08.2010Odsetki jako koszt w przypadku niedostatecznej kapitalizacji
                                      Zjawisko tzw. niedostatecznej kapitalizacji („cienkiej” kapitalizacji) polega na finansowaniu działalności spółki kapitałowej w znacznej części z kapitału zwrotnego (np. pożyczek), przy jednoczesnym utworzeniu kapitału zakładowego takiej spółki na minimalnym poziomie, przewidzianym przez przepisy Kodeksu spółek handlowych. Zjawisko to jest niewątpliwie pewnego rodzaju „nadużyciem”, w szczególności w przypadku przeważającego finansowania działalności spółki z pożyczek udzielanych przez podmioty powiązane z tą spółką. Działania takie mogą bowiem prowadzić do maksymalnego obniżenia podstawy opodatkowania w podatku dochodowym na skutek odpowiedniego ukształtowania przez podmioty powiązane swoich ekonomicznych interesów. W celu zwalczania takich praktyk ustawodawca wprowadził do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych regulacje ograniczające możliwość zaliczania do kosztów podatkowych odsetek z tytułu pożyczek udzielanych spółce od udziałowców lub od spółek-sióstr takiej spółki.
                                      • 11.08.2010Kiedy skapitalizowane odsetki od pożyczki są kosztem uzyskania przychodu
                                       Pytanie podatnika: Czy w przypadku kapitalizacji odsetek do kwoty głównej pożyczki, wykorzystywanej na działalność bieżącą Spółki kwota skapitalizowanych odsetek stanowić będzie dla Spółki koszt uzyskania przychodów w momencie ich faktycznej zapłaty?
                                       • 19.07.2010Jak rząd zachęci młodych ludzi do zakładania własnych przedsiębiorstw
                                        Interpelacja nr 16310 do ministra finansów w sprawie pomocy przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność gospodarczą
                                        • 07.07.2010Pożyczka dla małych firm poszkodowanych podczas powodzi
                                         Właściciele warsztatów, osoby prowadzące gospodarstwa agroturystyczne, małe sklepy i punkty usługowe mogą liczyć na 50 tys. zł pożyczki, która w całości lub w części będzie umorzona. Pożyczek będą udzielać lokalne fundusze pożyczkowe, z którymi minister gospodarki będzie zawierał umowy określające szczegółowe zasady wsparcia. To najważniejsze założenia projektu ustawy o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami klęski żywiołowej, przedłożonego przez ministra gospodarki.
                                         • 28.06.2010Pożyczka dla Islandii - pierwsza transza zrealizowana
                                          Ministerstwo Finansów poinformowało, że w poniedziałek 28 czerwca zrealizowano pierwszą transzę pożyczki udzielonej Islandii na zmniejszenie skutków kryzysu finansowego. Wartość transzy wyniosła blisko 210 mln zł. Łącznie Polska pożyczy Islandii 630 mln zł. Pożyczka będzie udzielana w trzech transzach, stanowiąc uzupełnienie długoterminowego wsparcia finansowego udzielonego Islandii przez MFW i państwa skandynawskie.
                                          • 11.06.2010Pomoc dla firm poszkodowanych przez powódź – BCC chwali projekt ustawy
                                           Projektowane przepisy są aktem o dużym znaczeniu praktycznym w systemie przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych – stwierdził Business Centre Club w opinii do projektu ustawy o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami klęsk żywiołowych. BCC podkreśla, że bezpośrednimi beneficjentami pomocy mają być mali przedsiębiorcy, dla których możliwości konkurowania na rynku są ograniczone w porównaniu ze średnimi i dużymi przedsiębiorstwami.
                                           • 10.06.2010PCC: Gdy wspólnik ratuje finanse spółki
                                            Pytanie podatnika: Czy czasowe zasilenie konta firmowego własnymi środkami wspólników spółki cywilnej na wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy na rzecz pracowników i innych osób wykonujących pracę dla spółki podlega obowiązkowi podatkowemu i w jakiej wysokości?
                                            • 26.05.2010Lewiatan apeluje o pomoc dla zalanych firm
                                             Obok dramatów związanych z zalanymi domami i mieszkaniami, utratą dobytku, ogromnymi szkodami w infrastrukturze, chcemy zwrócić uwagę na gospodarczy aspekt powodzi – napisali w liście do premiera Donalda Tuska przedsiębiorcy z PKPP Lewiatan. Organizacja zaproponowała udostępnienie poszkodowanym firmom nieoprocentowanych kredytów ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Funduszu Pracy.
                                             • 25.05.2010Prowadzenie działalności gospodarczej na niewielką skalę jest nieopłacalne
                                              Interpelacja nr 15272 do ministra gospodarki w sprawie trudności w prowadzeniu samodzielnej działalności gospodarczej na niewielką skalę
                                              • 11.05.2010Zarzut naruszenia prawa materialnego poprzez błędną wykładnię nie może służyć podważeniu ustaleń faktycznych
                                               1. Podkreślić przede wszystkim należy, iż aby zarzut naruszenia przepisów postępowania odniósł skutek pożądany przez stronę składającą skargę kasacyjną, winna ona wykazać, iż naruszenie to jest na tyle istotne, iż mogło mieć wpływ na wynik postępowania. 2. Z żadnej części uzasadnienia zaskarżonego wyroku nie można jednak wysnuć wniosku, iż Sąd uznał istnienie oszczędności na początek badanego roku podatkowego za nieistotne. Przeciwnie, jego treść wskazuje na to, iż uwzględnienie ich przy wyliczeniu wysokości przychodu pochodzącego ze źródeł nieujawnionych lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach było zgodne z prawem. 3. Zarzut naruszenia prawa materialnego poprzez błędną jego wykładnię nie może jednak służyć podważeniu ustaleń faktycznych.
                                               • 17.03.201050 mln euro dla MŚP
                                                Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) przyznał pożyczkę w wysokości 50 mln euro Bankowi Gospodarstwa Krajowego (BGK) na wsparcie projektów realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa oraz lokalne władze publiczne w Polsce. Pożyczka EBI sfinansuje mniejsze projekty w dziedzinie przemysłu, środowiska, energii, zdrowia, edukacji i gospodarki opartej na wiedzy, a także usług, w tym turystyki. Finansowane będą projekty o wartości do 25 mln euro.
                                                • 17.03.2010Opodatkowanie VAT pożyczek z ZFŚS
                                                 Pytanie: Zamierzam udzielać swoim pracownikom niskooprocentowanych pożyczek ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Czy odsetki od tych pożyczek będą podlegały przepisom ustawy o VAT?
                                                 • 15.03.2010Pomoc na cele mieszkaniowe ze środków ZFŚS
                                                  Działalność socjalna, której finansowaniu służy ZFŚS są to usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową (art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych; Dz. U. z 1996 r. nr 70, poz. 335, z późn. zm.). Z ZFŚS finansowane mogą być tylko te rodzaje działalności socjalnej, jakikolwiek inny wydatek staje się wydatkiem sprzecznym z ustawą (niezależnie od tego, czy zgodę na niego wyrazili - w zależności od sytuacji - pracownicy lub organizacje związkowe).
                                                  • 11.03.2010330 mln zł z EBI na inwestycje komunalne w Krakowie
                                                   Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) pożyczy 330 mln zł, czyli około 73,7 mln euro, na sfinansowanie modernizacji i rozbudowy infrastruktury wodnej i ściekowej na terenie miasta Krakowa. Łącznie z nowo przyznaną pożyczką, bank od 2007 r. przyznał podmiotom z polskiego sektora samorządowego pożyczki w wysokości około 1,2 mld euro.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] następna strona »