Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

pożyczka

 • 16.01.2013Milionowe kary dla trzech banków
  Kampania reklamowa wprowadzająca klientów w błąd, opóźnienia w przekazywaniu BIK informacji ws. spłaty kredytu oraz stosowanie niedozwolonych klauzul w umowach o kredyt hipoteczny – to niektóre z wykrytych ostatnio przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów niedozwolonych praktyk w działających w Polsce bankach. Stwierdzono je w PKO BP, Pekao SA i Raiffeisen Banku. Łącznie mają zapłacić ok. 6,5 mln zł kary.
  • 14.01.2013VAT: Pożyczka dla pracownika ze środków obrotowych
   Pytanie podatnika: Czy czynność udzielania pracownikom pożyczek ze środków obrotowych spółki stanowi usługę w rozumieniu przepisów ustawy VAT? Jeśli odpowiedź na to pytanie byłaby pozytywna, spółka prosi również o wyjaśnienie, czy usługa ta jest zwolniona z opodatkowania VAT i czy Spółka zobowiązana jest do wykazywania w deklaracji podatkowej VAT-7 obrotu zwolnionego w wysokości odsetek od pożyczki?
   • 08.01.2013Częściowy zwrot wkładu do spółki osobowej a koszty uzyskania przychodów
    Powstanie przychodu podatkowego w związku z częściowym zwrotem wkładu do spółki osobowej, daje podatnikowi możliwość obniżenia tego przychodu o koszty jego uzyskania, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.
    • 07.01.2013Sprawozdawczość finansowa – zmiany w sektorze publicznym
     Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych. Zmianie ulegną wzory sprawozdań kwartalnych (Rb-Z) i rocznych (Rb-UZ).
     • 01.01.2013Broszura informacyjna do załącznika PIT/D składanego wraz z zeznaniem PIT-28, PIT-36 lub PIT-37 za 2012 rok
      Załącznik PIT/D przeznaczony jest dla podatników, którzy w zeznaniu podatkowym za 2012 r. Dokonują odliczeń z tytułu wydatków poniesionych:
      • 27.12.2012Skutki podatkowe otrzymania nieoprocentowanej pożyczki
       Pytanie podatnika: Czy nieoprocentowana pożyczka zawarta pomiędzy osobami fizycznymi, o których mowa powyżej spowoduje powstanie nieodpłatnego świadczenia i będzie wymagała od Wnioskodawcy zapłaty podatku dochodowego od przychodu z tytułu niezapłaconych pożyczkodawcy odsetek?
       • 18.12.2012Sprzedaż nieruchomości a działalność gospodarcza na gruncie PIT
        Z uzasadnienia: Niezależnie od subiektywnego przeświadczenia podatników odnośnie do źródła przychodów w rozumieniu ustawy podatkowej, któremu należy przyporządkować przychody ze sprzedaży nieruchomości sprzedaż taka, jeżeli dokonywana jest w warunkach właściwych dla działalności gospodarczej (w sposób zorganizowany i ciągły, nakierowany na uzyskiwanie dochodu ze sprzedaży) podlega opodatkowaniu na zasadach przewidzianych dla opodatkowania przychodu z działalności gospodarczej. Nie ma przy tym znaczenia, czy w momencie nabycia nieruchomości zamiarem właściciela było przeznaczenie jej do sprzedaży z zyskiem, lecz to, że podatnik podjął działania mające charakter ciągły i zorganizowany, nakierowany na uzyskanie zysku ze sprzedaży nieruchomości.
        • 20.11.2012Przewalutowanie wierzytelności z tytułu pożyczek – skutki podatkowe
         Pytania podatnika: Czy przewalutowanie pożyczki z EUR na PLN będzie skutkować powstaniem dla Spółki kosztów uzyskania przychodów bądź przychodów, w szczególności z tytułu różnic kursowych, a tym samym będzie mieć wpływ na rozliczenia podatkowe Spółki? Czy spłata przez Pożyczkobiorcę przewalutowanej z EUR na PLN kwoty głównej pożyczki w przyszłości będzie skutkować powstaniem dla Spółki kosztów uzyskania przychodów bądź przychodów, w szczególności z tytułu różnic kursowych?
         • 08.11.2012Kodeks karny skarbowy: Jaka kara grozi za niezapłacenie podatku?
          Kara za niezapłacenie podatku jest surowa, gdy podatnik w ogóle nie ujawnił swojej działalności albo zaniżył podstawę opodatkowania, i stosunkowo łagodna, gdy jego jedynym uchybieniem jest niewpłacenie w terminie prawidłowo wykazanego podatku.
          • 06.11.2012Nieujawnione darowizny i pożyczki jako źródła pochodzenia majątku
           Interpelacja nr 8439 do ministra finansów w sprawie praktyki, jaka wytworzyła się w aparacie skarbowym w zakresie postępowań dotyczących nieujawnionych źródeł przychodów
           • 23.10.2012Podatki 2013: Zmiana momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT
            Projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, który wpłynął do sejmu 16 października br., ma na celu m.in. uprościć i wyeliminować część przepisów dotyczących różnorodnych momentów powstania obowiązku podatkowego. I tak, zgodnie z planowanymi zmianami, od 1 lipca 2013 r. będzie obowiązywać generalna zasada, że obowiązek podatkowy powstawać będzie z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi (zamiast zaproponowanego w projekcie przesłanym do konsultacji terminu określonego na ostatni dzień miesiąca, w którym dokonano tych czynności). Zgodnie z tą regulacją podatek stanie się wymagalny w miesiącu dokonania dostawy towaru lub wykonania usługi i co do zasady zostanie rozliczony za ten okres rozliczeniowy.
            • 19.10.2012Podatki 2013: Zmiany w VAT 2013. Obowiązkowa treść faktury
             Duża część zmian jakie zaproponowało Ministerstwo Finansów w projekcie nowelizacji ustawy o VAT dotyczy fakturowania. Zmienią się m.in. terminy wystawiania faktur, uregulowana będzie także kwestia wystawiania tzw. faktur na żądanie, o czym pisaliśmy wczoraj. Dzisiaj zajmiemy się zmianami dotyczącymi treści faktury. Jedną z istotniejszych jest likwidacja wymogu umieszczania na fakturze niektórych danych, np. zlikwidowany będzie obowiązek umieszczania numeru rejestracyjnego samochodu na fakturach dokumentujących nabycie paliw. Zlikwidowane będą również określenia „Faktura VAT-MP”, „Faktura VAT-marża” oraz możliwość umieszczenia informacji, że podatek VAT rozlicza nabywca.
             • 11.10.2012Pożyczka dla pracownika ze środków obrotowych a zwolnienie z VAT
              Pytanie podatnika: Czy czynność udzielania pracownikom pożyczek ze środków obrotowych Spółki stanowi usługę w rozumieniu przepisów Ustawy VAT? Jeśli tak, to czy usługa ta jest zwolniona z opodatkowania VAT i czy Spółka zobowiązana jest do wykazywania w deklaracji podatkowej VAT-7 obrotu zwolnionego w wysokości odsetek od pożyczki?
              • 09.10.2012Ceny transferowe: Obowiązek sporządzania dokumentacji dla podmiotów powiązanych
               Podmioty powiązane bardzo często stosują wobec siebie ceny inne niż w stosunku do pozostałych kontrahentów. Jeśli wartość przekroczy pewne kwoty, pojawi się obowiązek sporządzenia tzw. dokumentacji cen transferowych.
               • 02.10.2012Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników
                Interpelacja nr 7340 do ministra finansów w sprawie środków na podnoszenie kwalifikacji pracowników
                • 26.09.2012Nieujawnione źródła dochodów: Darowizna a stawka podatku
                 Jeśli np. w postępowaniu z nieujawnionych źródeł podatnik powoła się na otrzymaną darowiznę, a otrzymanie tej darowizny zostanie dowiedzione w tym postępowaniu, organy podatkowe mają obowiązek opodatkowania takiej darowizny według stawki 20%, a nie opodatkowania wydatków sfinansowanych taką darowizną według stawki 75%. Darowizny bowiem jako w ogóle nie objęte przepisami ustawy o PIT mogą, będąc tym samym "wolne od opodatkowania" w podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowić pokrycie dla poniesionych przez podatnika w roku podatkowym wydatków - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                 • 17.09.2012Koszty uzyskania przychodów: Odsetki od pożyczki na dopłatę do kapitału
                  Wydatki poniesione na sfinansowanie odsetek od pożyczki zaciągniętej przez spółkę w celu wniesienia dopłat do kapitału innej spółki zależnej nie stanowią kosztów uzyskania przychodów tej spółki w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - Naczelny Sąd Administracyjny.
                  • 13.09.2012Opodatkowanie VAT odsetek przy sprzedaży na raty
                   Pytanie podatnika: Spółdzielnia sprzedała nieruchomości w postaci prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z budynkami znajdującymi się na tym gruncie. W umowie sprzedaży ustalono, że część płatności zostanie zapłacona przez nabywcę nieruchomości w 10 ratach o określonych terminach płatności. Strony ustaliły także, że każda z poszczególnych rat oprocentowana będzie odsetkami ustawowymi. Jak należy opodatkować ww. odsetki i kiedy należy wystawić fakturę VAT za należne odsetki?
                   • 11.09.2012Usługi faktoringowe a opodatkowanie VAT
                    Pytanie podatnika: Z jaką stawką VAT należy wystawić fakturę faktorantowi? Czy usługi faktoringu mogą korzystać ze zwolnienia z VAT?
                    • 24.08.2012Opodatkowanie pożyczek pieniężnych od osób prywatnych
                     Umowa pożyczki jest uregulowana w art. 720 § 1 ustawy dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.). Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.
                     • 14.08.2012Odsetki od prywatnego kredytu a koszty prowadzonej działalności
                      Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.
                      • 14.08.2012Zaliczki na poczet przyszłego wynagrodzenia a PIT i składki ZUS
                       Zgodnie z art. 80 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm., dalej: k.p.), wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Na pracodawcy spoczywa wynikający z art. 86 § 1 k.p. obowiązek wypłacania wynagrodzenia w miejscu, terminie i czasie określonych w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy.
                       • 24.07.2012Pożyczka jako import usług a opodatkowanie VAT
                        Pytanie podatnika: Czy udzielenie z własnych środków pożyczki pieniężnej przez podmiot z siedzibą w USA, niemający miejsca zarządzania, siedziby ani nieprowadzącego działalności gospodarczej na terytorium RP, podmiotowi powiązanemu mającemu siedzibę w Polsce, prowadzącemu działalność gospodarczą na terytorium RP, stanowi import usług? Jak rozliczyć tę pożyczkę dla celów VAT?
                        • 18.07.2012PCC: Pożyczka od męża dla małżeńskiej spółki cywilnej
                         Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni zawarła z mężem, w formie pisemnej, umowę pożyczki. Pieniądze pochodzące z pożyczki zostaną przeznaczone na inwestycje w spółce cywilnej, którą zawarła z mężem. Czy pożyczka otrzymana przez Wnioskodawczynię od jej męża i przekazana na rachunek bankowy spółki cywilnej korzysta ze zwolnienia określonego w art. 9 pkt 10 lit. b ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?
                         • 11.07.2012Przedpłata na zakup lokalu a ulga mieszkaniowa
                          Pytanie podatnika: Wnioskodawca przeznaczy środki uzyskane ze zbycia mieszkania nabytego w 2010 r. na własne cele mieszkaniowe tj. zakup mieszkania na rynku pierwotnym od dewelopera. Uzyskane z odpłatnego zbycia mieszkania (odrębnej własności) środki finansowe wpłaci na konto developera do dnia 31 grudnia 2012 r., jako przedpłatę na mieszkanie, które zamierza kupić. Czy taka płatność (przedpłata) może być uznana jako wydatek na cel mieszkaniowy i spełni warunek zwolnienia z podatku z tytułu zbycia nieruchomości na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy?
                          • 22.06.2012Szybki kredyt gotówkowy - czyli jak sfinansować wyjazd wakacyjny
                           Rozpoczął się sezon urlopowy. Każdy, kto chce udać się na wakacyjny wypoczynek, ale nie posiada wystarczających oszczędności, by cel ten zrealizować, może po potrzebne środki udać się do banku. Porównywarka finansowa Comperia.pl sprawdza, które instytucje oferują aktualnie najlepsze kredyty gotówkowe.
                           • 21.06.2012Różnice kursowe przy kompensacie wierzytelności
                            Pytanie podatnika: Czy potrącenie wierzytelności wyrażonej w EUR, z tytułu otrzymanej pożyczki (bez skapitalizowanych odsetek), których spłatę określono w walucie EUR, z wierzytelnością z tytułu wniesienia dopłat, wyrażoną w walucie PLN uprawnia do rozpoznania na tej transakcji podatkowych różnic kursowych?
                            • 20.04.2012Finansowanie remontu mieszkania
                             Wiosna to czas, kiedy wielu z nas postanawia nieco odnowić swoje mieszkanie. Gdy oszczędności nie wystarczają, trzeba skorzystać z produktu kredytowego. Analitycy porównywarki finansowej Comperia.pl podsuwają pomysły na sfinansowanie remontu czterech kątów.
                             • 10.04.2012Usługi pośrednictwa finansowego a VAT
                              Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni jest agentem ubezpieczeniowym sprzedającym ubezpieczenia i produkty oszczędnościowo-inwestycyjne. Wnioskodawczyni robi swoim klientom analizę finansów osobistych. Wnioskodawczyni otrzymała propozycję współpracy: przekazanie takiego „gotowego” klienta osobie, która zajmuje się pośrednictwem finansowym i ma zawarte umowy z kilkoma bankami i pośrednikiem finansowym typu Open Finance, w zamian za część prowizji. Czy Wnioskodawczyni współpracując z kolegą, który ma podpisaną umowę z bankami będzie mogła, wystawiając mu fakturę, korzystać ze stawki VAT: zwolnione?
                              • 30.03.2012Udzielanie pożyczek – konsekwencje w rozliczeniu VAT
                               Pytanie podatnika: Czy obowiązek podatkowy w VAT od otrzymanych odsetek, prowizji z tytułu umowy pożyczki, jak i prowizji od sporządzonego aneksu, powstaje w dacie ich otrzymania? Czy wartością nabycia nieruchomości (jako towaru) w przypadku jej przejęcia za niespłaconą pożyczkę będzie nominalna wartość niespłaconej części pożyczki?
                               • 28.03.2012Prowizja bankowa i odsetki od kredytu jako koszt podatkowy
                                Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni jest właścicielką nieruchomości - kamienicy, która jest amortyzowana. Lokale w ww. kamienicy Wnioskodawczyni wynajmuje na cele mieszkaniowe oraz gospodarcze. Wnioskodawczyni planuje przeprowadzić remont budynku (instalacja centralnego ogrzewania), na który zaciągnęła kredyt bankowy. Z powodu wieku Wnioskodawczyni, dodatkowymi kredytobiorcami zostali jej syn i synowa. Czy koszty związane z obsługą kredytu - czyli prowizja związana z przyznaniem kredytu oraz odsetki od kredytu Wnioskodawczyni może ująć jako koszty uzyskania przychodu?
                                • 20.03.2012Podatkowe skutki sprzedaży domu po rozwodzie
                                 Pytanie podatnika: Czy po sprzedaży domu i działki wnioskodawczyni będzie zobowiązana odprowadzić podatek dochodowy od części spłaconej byłemu mężowi?
                                 • 14.03.2012Opodatkowanie PCC pożyczki od rodziny
                                  Pytanie: Zawarłam z córką umowę pożyczki. Zgodnie z treścią tej umowy, wykonanie zapłaty nastąpiło poprzez przelew środków z konta małżonka córki. Przelewu środków na konto dokonano w dniu 9 listopada 2011 r., a w dniu 21 listopada 2011 r. złożyłam w urzędzie skarbowym deklarację PCC-3 wraz z udokumentowanym wpływem pełnej kwoty pożyczki na moje konto. Czy umowa pożyczki podlega zwolnieniu od podatku od czynności cywilnoprawnych, jeśli otrzymałam pieniądze z rachunku zięcia?
                                  • 28.02.2012Odsetki od kredytu jako koszt prowadzonej działalności
                                   Warunkiem uznania odsetek od kredytu za koszt uzyskania przychodów, jest ich zapłacenie oraz istnienie związku przyczynowo-skutkowego między kredytem a przychodem z działalności gospodarczej. Decydujące znaczenie ma więc faktyczne przeznaczenie kredytu a nie treść umowy kredytowej zawartej z bankiem.
                                   • 21.02.2012Pożyczki hipoteczne: Gdzie znaleźć najlepszą ofertę
                                    Pożyczka hipoteczna to sposób na zdobycie środków dla klientów, którzy posiadają na własność nieruchomość. Analitycy porównywarki finansowej Comperia.pl wyjaśniają czym jest pożyczka hipoteczna i w których bankach szukać najlepszych ofert.
                                    • 14.02.2012Zobowiązania umowne w prawie cywilnym
                                     Zobowiązaniem jest rodzaj stosunku cywilnoprawnego, który łączy dłużnika oraz wierzyciela. Jego treścią jest uprawnienie wierzyciela do żądania od dłużnika świadczenia oraz z drugiej strony zobowiązanie dłużnika do spełnienia świadczenia.
                                     • 08.02.2012Śmierć podatnika a PIT od umorzonej pożyczki z ZFŚS
                                      Pytanie: Jestem pracodawcą i jestem objęty obowiązkiem tworzenia ZFŚS. Środki z funduszu przeznaczam m.in. na pomoc finansową w formie zwrotnych pożyczek na cele mieszkaniowe. Regulamin funduszu zawiera postanowienia, że w przypadku śmierci pożyczkobiorcy spłata pożyczki jest umarzana. Jednocześnie, zapisy umów o pożyczki nie zawierają postanowień dotyczących ewentualnego wygaśnięcia zobowiązania lub jego przejścia na spadkobierców pożyczkobiorców. Czy kwota umorzonej pożyczki na rzecz byłego pracownika, posiadającego w chwili dokonania umorzenia status emeryta bądź rencisty, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu?
                                      • 30.01.2012Broszura informacyjna do załącznika PIT/D składanego wraz z zeznaniem PIT-28, PIT-36 lub PIT-37 za 2011 rok
                                       ZAŁĄCZNIK PIT/D przeznaczony jest dla podatników, którzy w zeznaniu podatkowym za 2011 r. dokonują odliczeń z tytułu wydatków poniesionych:
                                       • 12.01.2012Opodatkowanie umowy forfaitingu – skutki w CIT, VAT i PCC
                                        Etymologia terminu „forfaiting” jest niejednoznaczna. Nazwa ta została wypromowana w USA, ale niestety nie wywodzi się z kręgu angielskiej kultury językowej. W języku angielskim rzeczownik „the forfeit” oznacza: grzywnę, zastaw. Nazwa forfaitingu wywodzi się z języka francuskiego. Francuski rzeczownik „le forfait” ma trojakie znaczenie. Po pierwsze, oznacza on zbrodnię, po drugie, grzywnę, a po trzecie , ryczałt, umowę ryczałtową.
                                        • 19.12.2011Odsetki od kredytu na wypłatę dywidendy a koszty
                                         Odsetki oraz inne wydatki związane z kredytem zaciągniętym przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na wypłatę dywidendy należnej jej udziałowcom, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, nie są kosztem uzyskania przychodów tej spółki - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                                         • 06.12.2011Odsetki od kredytu a koszty uzyskania przychodu
                                          Pytanie podatnika: Czy odsetki od pożyczki hipotecznej można zaliczyć do kosztów działalności gospodarczej?
                                          • 28.11.2011Podatek u źródła od dochodów z obligacji i listów zastawnych
                                           Dochody z tytułu odsetek wypłacanych bankom od nabytych przez nie, na rynku pierwotnym oraz na rynku wtórnym, dłużnych papierów wartościowych, w szczególności obligacji lub listów zastawnych, podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem „u źródła” w Polsce - wyjaśnił Minister Finansów.
                                           • 07.11.2011Odsetki od wspólnego kredytu mogą być kosztem firmy
                                            Pytanie: Prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Mam zamiar w najbliższym czasie kupić mieszkanie, które w całości przeznaczę na prowadzenie działalności (biura firmy). Zakup lokalu nastąpi w ramach ustawowej wspólności małżeńskiej i sfinansowany będzie kredytem hipotetycznym, który zaciągnę wraz z małżonką. Żona podpisze oświadczenie, w którym zgodzi się na wykorzystywanie tego mieszkania na cele prowadzonej przeze mnie działalności. Lokal ten wprowadzę na stan środków trwałych i będę go amortyzował. Czy mam prawo zaliczać do kosztów podatkowych działalności wartość odsetek z tytułu zaciągniętego na zakup tego lokalu kredytu?
                                            • 22.09.2011UOKiK: 1,2 mln zł kary dla PKF Skarbiec
                                             Nieprawdziwe informacje o koszcie pożyczki, wyższe niż dozwolone opłaty związane z jej udzieleniem – to tylko niektóre z bezprawnych praktyk, stosowanych przez Polską Korporację Finansową Skarbiec. Prezes UOKiK nakazała zmianę wszystkich niedozwolonych działań i nałożyła karę ponad 1,2 mln zł. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności
                                             • 15.09.2011Pożyczka zwolniona z VAT nie podlega PCC
                                              Pytanie podatnika: Sp. z o.o. jest producentem i dystrybutorem wyrobów do spawania i cięcia. Firma S.A. (pożyczkodawca) zajmuje się zaś produkcją spawarek. Oba podmioty są podatnikami podatku od towarów i usług. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej zdarza się, że podmioty te odpłatnie udzielają pożyczek. Spółka planuje zawarcie z pożyczkodawcą umowy odpłatnej pożyczki pieniężnej. Czy w czynność udzielenia spółce pożyczki za wynagrodzeniem będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych?
                                              • 12.08.2011Koszty uzyskania przychodów w działalności firmy
                                               Pytanie podatnika: Czy wskazane wydatki, mające wpływ na rozwój działalności Spółki i w konsekwencji na wysokość uzyskiwanych przychodów, mogą stanowić koszt uzyskania przychodu?
                                               • 28.07.2011Odsetki od prywatnych kredytów gotówkowych w kosztach firmy
                                                Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uzależniają możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, wydatków poniesionych na spłatę odsetek od pożyczek (kredytów) przeznaczonych na sfinansowanie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, od klasyfikacji czy nazwy kredytów stosowanych przez instytucje finansowe, jak również od rodzaju zaciągniętego kredytu.
                                                • 28.06.2011Odsetki naliczane z tytułu sprzedaży lokali na raty a VAT
                                                 Odsetki od kwoty, którą nabywający mieszkania mają rozłożoną na raty, będą stanowiły wynagrodzenie za odrębną usługę finansową. Korzystają one jednak ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT – wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 17 czerwca 2011 r. nr ILPP2/443-910/11-2/MR.
                                                 • 22.06.2011UE wzmocni zarządzanie gospodarcze
                                                  Ministrowie finansów państw członkowskich Unii Europejskiej zatwierdzili nowy pakiet legislacyjny dotyczący zasad zarządzania gospodarczego w UE. Nowe regulacje mają wzmocnić dyscyplinę budżetową w poszczególnych krajach Unii oraz zwiększyć nadzór nad prowadzoną polityką gospodarczą Decyzję podjęto podczas poniedziałkowego (20 czerwca br.) posiedzenia Rady ds. Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN) w Luksemburgu.
                                                  • 17.06.2011Nieoprocentowana pożyczka nie podlega PIT
                                                   Pytania podatnika: Wnioskodawczyni zamierza wziąć nieoprocentowaną pożyczkę w wysokości 140 tys. zł od osoby fizycznej, która nie jest z nią spokrewniona. Pożyczka ta nie ma związku z działalnością gospodarczą przez żadną ze stron. Czy nieoprocentowana pożyczka zawarta pomiędzy osobami fizycznymi spowoduje powstanie nieodpłatnego świadczenia i będzie wymagała od wnioskodawczyni zapłaty podatku dochodowego od przychodu z tytułu niezapłaconych pożyczkodawcy odsetek?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] ... [ 9 ] następna strona »