Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

pożyczka

 • 13.09.2012Opodatkowanie VAT odsetek przy sprzedaży na raty
  Pytanie podatnika: Spółdzielnia sprzedała nieruchomości w postaci prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z budynkami znajdującymi się na tym gruncie. W umowie sprzedaży ustalono, że część płatności zostanie zapłacona przez nabywcę nieruchomości w 10 ratach o określonych terminach płatności. Strony ustaliły także, że każda z poszczególnych rat oprocentowana będzie odsetkami ustawowymi. Jak należy opodatkować ww. odsetki i kiedy należy wystawić fakturę VAT za należne odsetki?
  • 11.09.2012Usługi faktoringowe a opodatkowanie VAT
   Pytanie podatnika: Z jaką stawką VAT należy wystawić fakturę faktorantowi? Czy usługi faktoringu mogą korzystać ze zwolnienia z VAT?
   • 24.08.2012Opodatkowanie pożyczek pieniężnych od osób prywatnych
    Umowa pożyczki jest uregulowana w art. 720 § 1 ustawy dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.). Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.
    • 14.08.2012Odsetki od prywatnego kredytu a koszty prowadzonej działalności
     Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.
     • 14.08.2012Zaliczki na poczet przyszłego wynagrodzenia a PIT i składki ZUS
      Zgodnie z art. 80 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm., dalej: k.p.), wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Na pracodawcy spoczywa wynikający z art. 86 § 1 k.p. obowiązek wypłacania wynagrodzenia w miejscu, terminie i czasie określonych w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy.
      • 24.07.2012Pożyczka jako import usług a opodatkowanie VAT
       Pytanie podatnika: Czy udzielenie z własnych środków pożyczki pieniężnej przez podmiot z siedzibą w USA, niemający miejsca zarządzania, siedziby ani nieprowadzącego działalności gospodarczej na terytorium RP, podmiotowi powiązanemu mającemu siedzibę w Polsce, prowadzącemu działalność gospodarczą na terytorium RP, stanowi import usług? Jak rozliczyć tę pożyczkę dla celów VAT?
       • 18.07.2012PCC: Pożyczka od męża dla małżeńskiej spółki cywilnej
        Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni zawarła z mężem, w formie pisemnej, umowę pożyczki. Pieniądze pochodzące z pożyczki zostaną przeznaczone na inwestycje w spółce cywilnej, którą zawarła z mężem. Czy pożyczka otrzymana przez Wnioskodawczynię od jej męża i przekazana na rachunek bankowy spółki cywilnej korzysta ze zwolnienia określonego w art. 9 pkt 10 lit. b ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?
        • 11.07.2012Przedpłata na zakup lokalu a ulga mieszkaniowa
         Pytanie podatnika: Wnioskodawca przeznaczy środki uzyskane ze zbycia mieszkania nabytego w 2010 r. na własne cele mieszkaniowe tj. zakup mieszkania na rynku pierwotnym od dewelopera. Uzyskane z odpłatnego zbycia mieszkania (odrębnej własności) środki finansowe wpłaci na konto developera do dnia 31 grudnia 2012 r., jako przedpłatę na mieszkanie, które zamierza kupić. Czy taka płatność (przedpłata) może być uznana jako wydatek na cel mieszkaniowy i spełni warunek zwolnienia z podatku z tytułu zbycia nieruchomości na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy?
         • 22.06.2012Szybki kredyt gotówkowy - czyli jak sfinansować wyjazd wakacyjny
          Rozpoczął się sezon urlopowy. Każdy, kto chce udać się na wakacyjny wypoczynek, ale nie posiada wystarczających oszczędności, by cel ten zrealizować, może po potrzebne środki udać się do banku. Porównywarka finansowa Comperia.pl sprawdza, które instytucje oferują aktualnie najlepsze kredyty gotówkowe.
          • 21.06.2012Różnice kursowe przy kompensacie wierzytelności
           Pytanie podatnika: Czy potrącenie wierzytelności wyrażonej w EUR, z tytułu otrzymanej pożyczki (bez skapitalizowanych odsetek), których spłatę określono w walucie EUR, z wierzytelnością z tytułu wniesienia dopłat, wyrażoną w walucie PLN uprawnia do rozpoznania na tej transakcji podatkowych różnic kursowych?
           • 20.04.2012Finansowanie remontu mieszkania
            Wiosna to czas, kiedy wielu z nas postanawia nieco odnowić swoje mieszkanie. Gdy oszczędności nie wystarczają, trzeba skorzystać z produktu kredytowego. Analitycy porównywarki finansowej Comperia.pl podsuwają pomysły na sfinansowanie remontu czterech kątów.
            • 10.04.2012Usługi pośrednictwa finansowego a VAT
             Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni jest agentem ubezpieczeniowym sprzedającym ubezpieczenia i produkty oszczędnościowo-inwestycyjne. Wnioskodawczyni robi swoim klientom analizę finansów osobistych. Wnioskodawczyni otrzymała propozycję współpracy: przekazanie takiego „gotowego” klienta osobie, która zajmuje się pośrednictwem finansowym i ma zawarte umowy z kilkoma bankami i pośrednikiem finansowym typu Open Finance, w zamian za część prowizji. Czy Wnioskodawczyni współpracując z kolegą, który ma podpisaną umowę z bankami będzie mogła, wystawiając mu fakturę, korzystać ze stawki VAT: zwolnione?
             • 30.03.2012Udzielanie pożyczek – konsekwencje w rozliczeniu VAT
              Pytanie podatnika: Czy obowiązek podatkowy w VAT od otrzymanych odsetek, prowizji z tytułu umowy pożyczki, jak i prowizji od sporządzonego aneksu, powstaje w dacie ich otrzymania? Czy wartością nabycia nieruchomości (jako towaru) w przypadku jej przejęcia za niespłaconą pożyczkę będzie nominalna wartość niespłaconej części pożyczki?
              • 28.03.2012Prowizja bankowa i odsetki od kredytu jako koszt podatkowy
               Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni jest właścicielką nieruchomości - kamienicy, która jest amortyzowana. Lokale w ww. kamienicy Wnioskodawczyni wynajmuje na cele mieszkaniowe oraz gospodarcze. Wnioskodawczyni planuje przeprowadzić remont budynku (instalacja centralnego ogrzewania), na który zaciągnęła kredyt bankowy. Z powodu wieku Wnioskodawczyni, dodatkowymi kredytobiorcami zostali jej syn i synowa. Czy koszty związane z obsługą kredytu - czyli prowizja związana z przyznaniem kredytu oraz odsetki od kredytu Wnioskodawczyni może ująć jako koszty uzyskania przychodu?
               • 20.03.2012Podatkowe skutki sprzedaży domu po rozwodzie
                Pytanie podatnika: Czy po sprzedaży domu i działki wnioskodawczyni będzie zobowiązana odprowadzić podatek dochodowy od części spłaconej byłemu mężowi?
                • 14.03.2012Opodatkowanie PCC pożyczki od rodziny
                 Pytanie: Zawarłam z córką umowę pożyczki. Zgodnie z treścią tej umowy, wykonanie zapłaty nastąpiło poprzez przelew środków z konta małżonka córki. Przelewu środków na konto dokonano w dniu 9 listopada 2011 r., a w dniu 21 listopada 2011 r. złożyłam w urzędzie skarbowym deklarację PCC-3 wraz z udokumentowanym wpływem pełnej kwoty pożyczki na moje konto. Czy umowa pożyczki podlega zwolnieniu od podatku od czynności cywilnoprawnych, jeśli otrzymałam pieniądze z rachunku zięcia?
                 • 28.02.2012Odsetki od kredytu jako koszt prowadzonej działalności
                  Warunkiem uznania odsetek od kredytu za koszt uzyskania przychodów, jest ich zapłacenie oraz istnienie związku przyczynowo-skutkowego między kredytem a przychodem z działalności gospodarczej. Decydujące znaczenie ma więc faktyczne przeznaczenie kredytu a nie treść umowy kredytowej zawartej z bankiem.
                  • 21.02.2012Pożyczki hipoteczne: Gdzie znaleźć najlepszą ofertę
                   Pożyczka hipoteczna to sposób na zdobycie środków dla klientów, którzy posiadają na własność nieruchomość. Analitycy porównywarki finansowej Comperia.pl wyjaśniają czym jest pożyczka hipoteczna i w których bankach szukać najlepszych ofert.
                   • 14.02.2012Zobowiązania umowne w prawie cywilnym
                    Zobowiązaniem jest rodzaj stosunku cywilnoprawnego, który łączy dłużnika oraz wierzyciela. Jego treścią jest uprawnienie wierzyciela do żądania od dłużnika świadczenia oraz z drugiej strony zobowiązanie dłużnika do spełnienia świadczenia.
                    • 08.02.2012Śmierć podatnika a PIT od umorzonej pożyczki z ZFŚS
                     Pytanie: Jestem pracodawcą i jestem objęty obowiązkiem tworzenia ZFŚS. Środki z funduszu przeznaczam m.in. na pomoc finansową w formie zwrotnych pożyczek na cele mieszkaniowe. Regulamin funduszu zawiera postanowienia, że w przypadku śmierci pożyczkobiorcy spłata pożyczki jest umarzana. Jednocześnie, zapisy umów o pożyczki nie zawierają postanowień dotyczących ewentualnego wygaśnięcia zobowiązania lub jego przejścia na spadkobierców pożyczkobiorców. Czy kwota umorzonej pożyczki na rzecz byłego pracownika, posiadającego w chwili dokonania umorzenia status emeryta bądź rencisty, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu?
                     • 30.01.2012Broszura informacyjna do załącznika PIT/D składanego wraz z zeznaniem PIT-28, PIT-36 lub PIT-37 za 2011 rok
                      ZAŁĄCZNIK PIT/D przeznaczony jest dla podatników, którzy w zeznaniu podatkowym za 2011 r. dokonują odliczeń z tytułu wydatków poniesionych:
                      • 12.01.2012Opodatkowanie umowy forfaitingu – skutki w CIT, VAT i PCC
                       Etymologia terminu „forfaiting” jest niejednoznaczna. Nazwa ta została wypromowana w USA, ale niestety nie wywodzi się z kręgu angielskiej kultury językowej. W języku angielskim rzeczownik „the forfeit” oznacza: grzywnę, zastaw. Nazwa forfaitingu wywodzi się z języka francuskiego. Francuski rzeczownik „le forfait” ma trojakie znaczenie. Po pierwsze, oznacza on zbrodnię, po drugie, grzywnę, a po trzecie , ryczałt, umowę ryczałtową.
                       • 19.12.2011Odsetki od kredytu na wypłatę dywidendy a koszty
                        Odsetki oraz inne wydatki związane z kredytem zaciągniętym przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na wypłatę dywidendy należnej jej udziałowcom, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, nie są kosztem uzyskania przychodów tej spółki - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                        • 06.12.2011Odsetki od kredytu a koszty uzyskania przychodu
                         Pytanie podatnika: Czy odsetki od pożyczki hipotecznej można zaliczyć do kosztów działalności gospodarczej?
                         • 28.11.2011Podatek u źródła od dochodów z obligacji i listów zastawnych
                          Dochody z tytułu odsetek wypłacanych bankom od nabytych przez nie, na rynku pierwotnym oraz na rynku wtórnym, dłużnych papierów wartościowych, w szczególności obligacji lub listów zastawnych, podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem „u źródła” w Polsce - wyjaśnił Minister Finansów.
                          • 07.11.2011Odsetki od wspólnego kredytu mogą być kosztem firmy
                           Pytanie: Prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Mam zamiar w najbliższym czasie kupić mieszkanie, które w całości przeznaczę na prowadzenie działalności (biura firmy). Zakup lokalu nastąpi w ramach ustawowej wspólności małżeńskiej i sfinansowany będzie kredytem hipotetycznym, który zaciągnę wraz z małżonką. Żona podpisze oświadczenie, w którym zgodzi się na wykorzystywanie tego mieszkania na cele prowadzonej przeze mnie działalności. Lokal ten wprowadzę na stan środków trwałych i będę go amortyzował. Czy mam prawo zaliczać do kosztów podatkowych działalności wartość odsetek z tytułu zaciągniętego na zakup tego lokalu kredytu?
                           • 22.09.2011UOKiK: 1,2 mln zł kary dla PKF Skarbiec
                            Nieprawdziwe informacje o koszcie pożyczki, wyższe niż dozwolone opłaty związane z jej udzieleniem – to tylko niektóre z bezprawnych praktyk, stosowanych przez Polską Korporację Finansową Skarbiec. Prezes UOKiK nakazała zmianę wszystkich niedozwolonych działań i nałożyła karę ponad 1,2 mln zł. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności
                            • 15.09.2011Pożyczka zwolniona z VAT nie podlega PCC
                             Pytanie podatnika: Sp. z o.o. jest producentem i dystrybutorem wyrobów do spawania i cięcia. Firma S.A. (pożyczkodawca) zajmuje się zaś produkcją spawarek. Oba podmioty są podatnikami podatku od towarów i usług. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej zdarza się, że podmioty te odpłatnie udzielają pożyczek. Spółka planuje zawarcie z pożyczkodawcą umowy odpłatnej pożyczki pieniężnej. Czy w czynność udzielenia spółce pożyczki za wynagrodzeniem będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych?
                             • 12.08.2011Koszty uzyskania przychodów w działalności firmy
                              Pytanie podatnika: Czy wskazane wydatki, mające wpływ na rozwój działalności Spółki i w konsekwencji na wysokość uzyskiwanych przychodów, mogą stanowić koszt uzyskania przychodu?
                              • 28.07.2011Odsetki od prywatnych kredytów gotówkowych w kosztach firmy
                               Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uzależniają możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, wydatków poniesionych na spłatę odsetek od pożyczek (kredytów) przeznaczonych na sfinansowanie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, od klasyfikacji czy nazwy kredytów stosowanych przez instytucje finansowe, jak również od rodzaju zaciągniętego kredytu.
                               • 28.06.2011Odsetki naliczane z tytułu sprzedaży lokali na raty a VAT
                                Odsetki od kwoty, którą nabywający mieszkania mają rozłożoną na raty, będą stanowiły wynagrodzenie za odrębną usługę finansową. Korzystają one jednak ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT – wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 17 czerwca 2011 r. nr ILPP2/443-910/11-2/MR.
                                • 22.06.2011UE wzmocni zarządzanie gospodarcze
                                 Ministrowie finansów państw członkowskich Unii Europejskiej zatwierdzili nowy pakiet legislacyjny dotyczący zasad zarządzania gospodarczego w UE. Nowe regulacje mają wzmocnić dyscyplinę budżetową w poszczególnych krajach Unii oraz zwiększyć nadzór nad prowadzoną polityką gospodarczą Decyzję podjęto podczas poniedziałkowego (20 czerwca br.) posiedzenia Rady ds. Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN) w Luksemburgu.
                                 • 17.06.2011Nieoprocentowana pożyczka nie podlega PIT
                                  Pytania podatnika: Wnioskodawczyni zamierza wziąć nieoprocentowaną pożyczkę w wysokości 140 tys. zł od osoby fizycznej, która nie jest z nią spokrewniona. Pożyczka ta nie ma związku z działalnością gospodarczą przez żadną ze stron. Czy nieoprocentowana pożyczka zawarta pomiędzy osobami fizycznymi spowoduje powstanie nieodpłatnego świadczenia i będzie wymagała od wnioskodawczyni zapłaty podatku dochodowego od przychodu z tytułu niezapłaconych pożyczkodawcy odsetek?
                                  • 16.06.2011Kiedy umowa pożyczki nie będzie podlegała PCC
                                   Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni posiada obywatelstwo polskie. Od roku 2003 mieszka w Wielkiej Brytanii. Wnioskodawczyni planuje zawarcie umowy pożyczki z obcokrajowcem, który nie posiada miejsca zamieszkania ani nie przebywa w Polsce. Umowa pożyczki ma zostać zawarta w Wielkiej Brytanii i poddana prawu brytyjskiemu, a środki uzyskane z pożyczki przekazane z rachunku bankowego pożyczkodawcy w Wielkiej Brytanii na rachunek Wnioskodawczyni w Wielkiej Brytanii. Czy umowa pożyczki, którą zamierza zawrzeć Wnioskodawczyni, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
                                   • 15.06.2011Pożyczka zaciągnięta na wypłatę dywidendy a KUP
                                    Wypłata dywidendy nie jest związana z żadną z przesłanek z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie stanowi bowiem wydatku umożliwiającego powstanie przychodu, ani też nie jest związana z utrzymaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów. Oznacza to, że nie stanowi ona kosztu podatkowego, a zatem koszty związane z pożyczką zaciągniętą na ten cel również nie mogą stanowić kosztów podatkowych - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                                    • 03.06.2011Wsparcie osób niepełnosprawnych ze środków PFRON
                                     Ze środków PFRON realizowane są zadania określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. By ułatwić indywidualnym osobom niepełnosprawnym korzystanie ze wsparcia Funduszu, część zadań ustawowych PFRON realizowana jest przez samorząd powiatowy i wojewódzki. W poniższej tabeli wymieniono wynikające z ustawy o rehabilitacji zadania finansowane lub współfinansowane ze środków PFRON.
                                     • 18.05.2011Czas działa na korzyść dłużnika
                                      Interpelacja nr 20808 do ministra finansów oraz ministra gospodarki w sprawie stosowanego masowo procederu zalegania z zapłatą za faktury VAT powodującego bankructwo firm
                                      • 13.04.2011Skapitalizowane odsetki w kosztach uzyskania przychodów
                                       Skapitalizowane odsetki od pożyczek zaciągniętych w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich kapitalizacji. Zasadę tę potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 17 marca 2011 r. nr IPPB5/423-148/11-3/RS.
                                       • 17.03.2011Orzecznictwo: Pozycje denominowane a różnice kursowe
                                        Tezy: W ocenie Sądu pojęcie różnic kursowych użyte w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. jest tożsame z pojęciem występującym na gruncie ustawy o podatku dochodowym i w ustawie o rachunkowości. Przez użyty w ustępie 20 zwrot, iż transakcja może być " wyrażona w walucie obcej" dotyczy przewidywanej płatności zobowiązania nie zaś klauzul denominacyjnych. Potwierdza to ust. 29 Rozporządzenia o treści: "Gdy zawarcie transakcji w walucie obcej prowadzi do powstania pozycji pieniężnych i gdy zachodzi zmiana kursu wymiany w okresie między dniem zawarcia transakcji, a dniem jej rozliczenia, powstają różnice kursowe. Jeżeli transakcja jest rozliczana w tym samym okresie obrotowym, w którym ją zawarto, to wszystkie związane z nią różnice kursowe ujmuje się w tym okresie. Jeżeli jednak transakcja jest rozliczana w kolejnym okresie obrotowym, różnice kursowe ujęte w każdym z następujących okresów, aż do czasu rozliczenia transakcji, ustala się na podstawie zmian kursów wymiany, które miały miejsce w każdym kolejnym okresie."
                                        • 15.02.2011Dopłaty wspólników jako źródło dofinansowania spółki z o.o.
                                         Dopłaty są jednym ze sposobów dokapitalizowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Innymi możliwymi sposobami są pożyczka albo podwyższenie kapitału zakładowego spółki.
                                         • 14.02.2011Odsetki od kredytu na mieszkanie mogą być kosztem firmy
                                          Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Przedmiotem działalności gospodarczej będą usługi szeroko rozumiane jako usługi edukacyjne. Miejscem, w którym Wnioskodawczyni będzie prowadzić działalność gospodarczą jest mieszkanie, które Wnioskodawczyni nabyła w całości ze środków hipotecznego kredytu bankowego udzielonego w 2009 r. Czy odsetki od kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego przeznaczonego w określonej części na prowadzenie działalności gospodarczej będą stanowiły koszty uzyskania przychodów?
                                          • 31.01.2011WSA: Warunki korzystania ze zwolnienia z PCC przy pożyczkach pomiędzy osobami bliskimi
                                           Tezy: Udokumentowanie faktu przekazania pieniędzy na rachunek bankowy, rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym, umożliwia jednoznaczne stwierdzenie, że pożyczka miała w rzeczywistości miejsce. Cel ten jest osiągnięty nie tylko poprzez przekazanie pożyczki na rachunek bankowy prowadzony na imię i nazwisko pożyczkobiorcy, ale także na każdy inny wskazany przez niego rachunek bankowy. Nie musi to być konto, które bank prowadzi na rzecz pożyczkobiorcy.
                                           • 19.01.2011Jakie są skutki podatkowe przewalutowania kredytu?
                                            Samo przewalutowanie kredytu na złotówki jest neutralne pod względem podatkowym, tj. nie wywołuje skutków ani po stronie przychodów ani po stronie kosztów uzyskania przychodu. Jednak fakt spłaty w rublach rosyjskich przewalutowanej na złotówki pożyczki przesądza o możliwości powstania podatkowych różnic kursowych, o których mowa w art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.
                                            • 18.01.2011Broszura informacyjna do załącznika PIT/D składanego wraz z zeznaniem PIT-28, PIT-36 lub PIT-37 za 2010 rok
                                             ZAŁĄCZNIK PIT/D przeznaczony jest dla podatników, którzy w zeznaniu podatkowym za 2010 r. dokonują odliczeń z tytułu wydatków poniesionych:
                                             • 12.01.2011NSA: Przedmiotem pożyczki może być także pieniądz bezgotówkowy
                                              Pożyczka pieniężna może być udzielona nie tylko przez wręczenie pożyczkobiorcy określonej ilości znaków pieniężnych, ale także przez przekazanie pożyczkobiorcy określonej sumy pieniężnej w każdej dostępnej formie - w tym przez elektroniczny przelew pieniądza bezgotówkowego. Czynność ta - zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych- podlega obowiązkowi podatkowemu.
                                              • 10.01.2011Zmiany w OFE: Składki odebrane funduszom sfinansują bieżące świadczenia
                                               Zdaniem prof. Stanisława Gomułki, głównego ekonomisty Business Centre Club, wymuszone ustawą przesunięcie części składki z OFE do ZUS należy interpretować jako swego rodzaju pożyczkę udzieloną ZUS-owi, czyli państwu, przez opłacających składki na sfinansowanie bieżących emerytur i rent. Tzw. reforma OFE jest więc grą podatnika z emerytem i rządzących teraz z rządzącymi w przyszłości.  
                                               • 03.01.2011Gdzie po pożyczkę hipoteczną?
                                                Wiele osób myśli o kredycie gotówkowym, ale nie odpowiada im fakt, że rozłożenie spłaty na kilkanaście lat nie wchodzi w grę. Nie mają też ochoty na wysokie oprocentowanie, na które skazuje często zwykły kredyt gotówkowy. Jeśli posiadają nieruchomość, pożyczka hipoteczna może okazać się strzałem w dziesiątkę.
                                                • 03.01.2011Podatek VAT 2011: Nowe regulacje dotyczące zwolnień z podatku VAT
                                                 W odniesieniu do usług, założenia metodologiczne klasyfikacji PKWiU 2008 nie pozwoliły na takie „przełożenie” przepisów wykorzystujących te klasyfikacje, aby zakres zwolnień, określony w załączniku nr 4 do ustawy był zgodny z przepisami dyrektywy 2006/112/WE. Dlatego też załącznik nr 4 do ustawy o VAT, zawierający wykaz usług zwolnionych od podatku został uchylony. Jednocześnie uregulowania dotyczące tej tematyki zostały przeniesione do treści ustawy.