Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

pożyczka

 • 24.07.2014Prawo pracy. Czy będzie pomoc dla przedsiębiorców?
  Interpelacja nr 26546 w sprawie niekorzystnych przepisów prawa pracy.
  • 18.07.2014VAT: Udzielanie nieoprocentowanych pożyczek pracownikom ze środków obrotowych
   Pytanie podatnika: Czy zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym od 1 kwietnia 2013 r., do 31 grudnia 2013 r., oraz obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., transakcja udzielenia pożyczki przez spółkę pracownikom podlega opodatkowaniu VAT i jednocześnie korzysta ze zwolnienia z VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT?
   • 01.07.2014Pożyczka w walucie obcej a różnice kursowe
    Z uzasadnienia: Jeżeli środki pieniężne pochodzą z pożyczki udzielonej w walucie obcej, różnice kursowe powstają wyłącznie przy ostatecznym rozliczeniu pozycji walutowej, tj. spłacie pożyczki. Wówczas wymiana waluty jest zdarzeniem obojętnym podatkowo i nie skutkuje powstaniem różnicy kursowej w rozumieniu art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
    • 30.06.2014Działalność gospodarcza. Czy będzie pomoc dla kobiet?
     Interpelacja nr 26196 w sprawie wsparcia finansowego dla kobiet prowadzących lub rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej.
     • 02.06.2014Koszty uzyskania przychodów – wyrok NSA
      Teza: Jednoznaczna ocena, że wydatek nie mieści się w kategorii kosztów uzyskania przychodów zdefiniowanych w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., nr 54, poz. 654 ze zm.) – nie został poniesiony przez podatnika – zwalnia z dalszych rozważań o dopuszczalności zaliczenia tego samego wydatku do kosztów uzyskania przychodów na zasadzie wyłączeń wskazanych w tym wypadku w art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. c tej ustawy.
      • 26.05.2014Podatkowe skutki wygaśnięcia zobowiązania
       Pytanie podatnika: Czy prawidłowe jest podejście, zgodnie z którym wygaśnięcie zobowiązania z tytułu wierzytelności, poprzez konfuzję następującą w wyniku likwidacji Spółki, na skutek połączenia w rękach tej samej osoby praw i korelatywnie sprzężonych z nim obowiązków, nie spowoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu PIT po stronie Wnioskodawcy?
       • 28.04.2014Odsetki od kredytu jako koszt uzyskania przychodów
        Prowadząc działalność gospodarczą, niejednokrotnie wspieramy się kredytem. Sprawdźmy, w jaki sposób zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odsetki od kredytu. Czy będą one kosztem w każdym przypadku?
        • 22.04.2014VAT: Wyjątki od zasady, czyli co wchodzi, a co nie wchodzi do proporcji
         Oczywiście jak w większości przypadków, tak i tutaj ustawa o VAT przewiduje wyjątki od ogólnej zasady wyliczania proporcji – art. 90 ust. 5 ustawy: „Do obrotu stanowiącego podstawę wyliczenia proporcji, nie wlicza się obrotu uzyskanego z dostawy towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli są zaliczane do środków trwałych podatnika – używanych przez podatnika na potrzeby jego działalności”.
         • 18.04.2014Podatki 2015: Zmiany ws. podwójnego nieopodatkowania
          Od 2015 r. wyłączona zostanie możliwość korzystania ze zwolnienia dywidend w sytuacji, kiedy dochodzi do nieopodatkowania wypłacanych zysków podatkiem dochodowym w państwie źródła – wynika z projektu nowelizacji ustaw o PIT i CIT, który trafił w tym tygodniu do Sejmu. W ten sposób resort finansów chce ograniczyć skalę występowania tzw. podwójnego nieopodatkowania.
          • 16.04.2014Ulga mieszkaniowa w PIT: Spłata kredytu hipotecznego zaciągniętego w kraju UE
           Pytanie podatnika: W sierpniu 2012 r. w darowiźnie, Wnioskodawczyni otrzymała lokal mieszkalny, który w tym samym miesiącu został sprzedany. Pieniądze ze sprzedaży ww. lokalu (w ramach zwolnienia od podatku) Zainteresowana przeznaczyła na spłatę kredytu hipotecznego. Kredyt ten na zakup mieszkania małżonkowie zaciągnęli wspólnie w 2006 r. Czy Wnioskodawczyni może skorzystać z ulgi mieszkaniowej w całości - z tytułu spłaty kredytu hipotecznego - zaciągniętego w kraju Unii Europejskiej?
           • 10.04.2014Odsetki od kredytu a koszty uzyskania przychodów
            Pytanie podatnika: Od którego momentu Wnioskodawczyni ma możliwość zaliczenia skapitalizowanych odsetek od kredytu w rachunku bieżącym do kosztów uzyskania przychodów?
            • 08.04.2014Odsetki od kredytu na wypłatę dywidendy a koszt podatkowy
             Jedną z podstawowych korzyści udziałowców (akcjonariuszy) z tytułu posiadania udziałów (akcji) w spółce jest możliwość uzyskania dywidendy. Czasami zdarza się jednak, że spółki mimo podjęcia uchwały o podziale zysku i wypłacie dywidendy nie posiadają wystarczających środków własnych do jej wypłaty i zaciągają w tym celu kredyt (pożyczkę). Warto zwrócić uwagę, że nie zawsze odsetki od zaciągniętego przez podatnika kredytu mogą stanowić koszt uzyskania przychodów.
             • 28.03.2014Umorzenie pożyczki z ZFŚS a skutki w PIT dla poręczyciela
              Pytanie podatnika: Były pracownik (emeryt) skorzystał z pożyczki z ZFŚS. Wnioskodawczyni była poręczycielem. W lutym 2013 r. pożyczkobiorca zmarł. Pożyczka ta, tj. 4 raty, które zostały do spłaty zostały umorzone pożyczkobiorcy. Regulamin ZFŚS nie przewidywał spłaty pozostałego zadłużenia w przypadku śmierci przez spadkobierców lub poręczycieli. Czy Wnioskodawczyni - poręczyciel, któremu przecież nie umorzono pozostałej części pożyczki (umorzono pożyczkobiorcy) podlega obowiązkowi podatkowemu i powinna zapłacić podatek?
              • 19.03.2014Kredyt w działalności gospodarczej a rozliczenia podatkowe
               W sytuacji, gdy sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą wymaga pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania, jedną z możliwości jest zaciągnięcie kredytu. Podatkowe rozliczenie kredytu jest uzależnione przede wszystkim od tego, na jaki cel dany kredyt został zaciągnięty. Istotne jest także to, czy jest to tzw. kredyt złotówkowy czy też walutowy.
               • 18.03.2014Kredyt w działalności gospodarczej a rozliczenia podatkowe
                W sytuacji, gdy sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą wymaga pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania, jedną z możliwości jest zaciągnięcie kredytu. Podatkowe rozliczenie kredytu jest uzależnione przede wszystkim od tego, na jaki cel dany kredyt został zaciągnięty. Istotne jest także to, czy jest to tzw. kredyt złotówkowy czy też walutowy.
                • 03.03.2014Obrót instrumentami finansowymi. Zmiany w ustawach podatkowych
                 Resort finansów opublikował projekt nowelizacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Nowela ma dostosować polskie prawo do przepisów unijnych dotyczących dokonywania tzw. krótkiej sprzedaży. W efekcie zmianie ulegną również niektóre zapisy ustaw o PIT i CIT.
                 • 18.02.2014Podatki 2014: Zwolnienie podmiotowe z VAT
                  Od początku 2014 r., zgodnie ze zmienionym art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł. Jak wynika z powyższego, ww. przepis nie mówi już o zwolnieniu dla podatników, a o zwolnieniu dla sprzedaży dokonywanej przez podatników. Zwolnienie wynikające z art. 113 nie jest już więc formalnie „zwolnieniem podmiotowym”.
                  • 11.02.2014Skutki w PIT zaciągnięcia nieoprocentowanej pożyczki od pracodawcy
                   Pytanie podatnika: Czy nieoprocentowana pożyczka zawarta pomiędzy Wnioskodawcą a niespokrewnioną osobą fizyczną (spółka cywilna) będącą jednocześnie jego pracodawcą spowoduje powstanie nieodpłatnego świadczenia i będzie wymagała od Wnioskodawcy zapłaty podatku dochodowego od przychodu z tytułu niezapłaconych pożyczkodawcy odsetek? Jeśli konieczne jest zapłacenie takiego podatku, to jak się go rozlicza (kiedy, w jakiej wysokości, w jakim dokumencie)? Jak wówczas nalicza się oprocentowanie?
                   • 10.02.2014Czy pożyczanie od znajomych zawsze jest bezpieczne?
                    Zwyczaj pożyczania pieniędzy od znajomych lub członków rodziny jest dość powszechny i generalnie kojarzy się większości osób jako coś zupełnie naturalnego. Jednakże także taki rodzaj pożyczek, realizowanych wśród najbliższych, obwarowany jest przepisami prawnymi, które bez wątpienia warto znać, aby nie zostać oszukanym i wykorzystanym.
                    • 30.01.2014Kredyty we frankach szwajcarskich. Czy będzie pomoc dla kredytobiorców?
                     Interpelacja nr 22207 w sprawie kredytów zaciągniętych we frankach szwajcarskich.
                     • 10.01.2014Kapitalizacja odsetek a przychód podatkowy
                      W świetle art. 12 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych kapitalizacja odsetek powinna być traktowana na równi z zapłatą, ponieważ wywiera ten sam skutek, a mianowicie zmniejsza kwotę odsetek do zapłaty, zaś powstałe przysporzenie dla pożyczkodawcy ma charakter trwały, definitywny i bezwarunkowy; tym samym skapitalizowane odsetki od kredytów (pożyczek) stanowią przychód podatkowy w dacie ich kapitalizacji, a nie w dacie ich faktycznego otrzymania - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                      • 07.01.2014Podatki 2014: Powstawanie obowiązku podatkowego w VAT - Zasady szczególne
                       Od 1 stycznia 2014 r. zgodnie z zasadą ogólną obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Od tej zasady przewidziano jednak szereg wyjątków. Szczególne zasady ustalania momentu powstawania obowiązku podatkowego przewidziano m.in. w przypadku świadczenia niektórych usług zwolnionych od podatku VAT, świadczenia usług budowlanych, drukowania i dostawy książek, dostawy energii, czy w przypadku importu towarów.
                       • 06.12.2013PCC: Skutki podatkowe podziału spółki
                        Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium kraju (spółka przejmująca). Wspólnik Wnioskodawcy jest również udziałowcem innej spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium kraju (spółka dzielona). Wspólnik Wnioskodawcy podjął decyzję o alokacji każdej z rodzajów prowadzonych przez spółkę dzieloną działalności do dwóch odrębnych spółek. Czy transakcja podziału spółki będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych?
                        • 29.11.2013Usługi analizy kredytowej a zwolnienie z VAT
                         Z uzasadnienia: Usługi "cząstkowe" nie są zwolnione z podatku jeśli stanowią element usług pośrednictwa, o których mowa m.in. w art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy, tj. usług pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych. Aby czynności podlegały zwolnieniu na podstawie tego przepisu muszą spełnić łącznie cztery przesłanki, tj. muszą one stanowić element zwolnionej usługi finansowej, muszą stanowić odrębną całość, muszą być właściwe oraz niezbędne do świadczenia zwolnionej usługi finansowej. Zwolnienie to ma jednakże zastosowanie do usług świadczonych przez inne podmioty niż podmiot świadczący zwolnioną usługę finansową, gdyż taki podmiot, świadcząc swoje usługi, niejako "wyręcza" podmiot świadczący zwolnioną usługę finansową w świadczeniu niektórych jej elementów.
                         • 15.11.2013Podatki 2014, czyli "wielkie uszczelnianie"...
                          Z początkiem 2014 r. polski system podatkowy zostanie znacznie „uszczelniony”. Radykalne zmiany w CIT i Ordynacji podatkowej obejmą praktycznie wszystkich podatników – twierdzą eksperci firmy doradczej Deloitte.
                          • 12.11.201320% sankcyjny podatek PCC od pożyczki nierozliczonej wcześniej
                           Organ podatkowy, na podstawie tzw. znamion zewnętrznych świadczących o przyroście majątku podatnika nieznajdującym pokrycia w składanych przezeń zeznaniach podatkowych, ma prawo wszcząć i często wszczyna przeciwko podatnikowi postępowanie w sprawie opodatkowania przychodów z nieujawnionych źródeł. Podatnik, na którym - pod rygorem zastosowania 75% podatku - ciąży obowiązek wskazania źródeł uzyskania majątku, oświadcza czasami, że dawno dawno temu... otrzymał pożyczkę, której wtedy nie rozliczył, ale rozliczył już ją w ostatnich dniach według zwykłej 2% stawki PCC. Organ podatkowy kwestionuje to rozliczenie, twierdząc, że powinna być zastosowana 20% stawka sankcyjna.
                           • 07.11.2013Pożyczka partycypacyjna zostanie wyłączona ze zwolnienia z CIT
                            W przypadku wypłat dywidend i innych dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podlegających odliczeniu w spółce wypłacającej (tzw. pożyczka partycypacyjna) wyłączone zostanie prawo do korzystania ze zwolnienia z podatku CIT – wynika z projektu nowelizacji ustaw o PIT i CIT, przygotowanego przez resort finansów.
                            • 17.10.2013Odsetki od kredytu jako koszt uzyskania przychodów
                             Pytanie podatnika: Czy część odsetek od kredytu konsolidacyjnego Wnioskodawczyni może dalej traktować jako koszt uzyskania przychodu?
                             • 02.10.2013Koszty działalności: Bezprawne przywłaszczenie przez współmałżonka majątku firmy
                              Pytanie podatnika: Czy bezprawne przywłaszczenie przez współmałżonka środków majątku obrotowego w kwocie 42.905,36 zł i środka trwałego - motocykla firmy Wnioskodawczyni może być zaliczone w koszty uzyskania przychodu jako strata nadzwyczajna? Czy istnieje możliwość dokonania korekty PIT-36 dotyczącej ww. zdarzenia?
                              • 19.08.2013VAT: Skutki udzielenia nieoprocentowanej pożyczki
                               Pytanie podatnika: Czy udzielenie przez Powiat pożyczki Szpitalowi Powiatowemu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług... Jeśli tak, to czy należy wystawić fakturę wewnętrzną opierając się na art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług?
                               • 30.07.2013Spłata przewalutowanej pożyczki a różnice kursowe
                                Z uzasadnienia: Zgadzając się z organem, co do faktu, iż sama czynność przewalutowania jest podatkowo obojętna, sąd ocenia jednak, że po jego dokonaniu pożyczka jest już pożyczka udzieloną w walucie obcej. Oznacza to tym samym, że po dacie przewalutowania mogły wystąpić - oczywiście w momencie otrzymania spłaty- u podatnika różnice kursowe, które mają wpływ na uzyskany dochód.
                                • 09.07.2013UOKiK zbadał, jak działają parabanki
                                 Parabanki pobierają opłaty m.in. za odbiór rat w domu, przygotowanie umowy, czynności detektywistyczne czy wydłużenie czasu spłaty pożyczki – informuje w opublikowanym dziś raporcie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W sumie zbadano 30 firm z tej branży.
                                 • 27.06.2013Powołanie się na pożyczkę otrzymaną od najbliższej rodziny. Skutki w PCC
                                  Przychody z nieujawnionych źródeł obciążone są stawką 75%. W rezultacie podatnicy, którzy muszą udowodnić źródło pochodzenia swych dochodów, często powołują się na fakt otrzymania pożyczki od najbliższej rodziny, które to zdarzenie miało niby mieć miejsce w takim okresie, kiedy w grę wchodzi już przedawnienie zobowiązania podatkowego.
                                  • 25.06.2013Opodatkowanie PCC umowy pożyczki dla pracownika
                                   Pytanie podatnika: Czy umowa pożyczki zawarta z pracownikiem będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w świetle przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?
                                   • 24.06.2013PCC od pożyczek udzielanych w gronie najbliższej rodziny
                                    Umowa pożyczki jest umową nazwaną, uregulowaną w ustawie z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., nr 16, poz. 93, z późn. zm., dalej: K.c.). Jak wynika z art. 720 § 1 K.c., przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.
                                    • 13.06.2013Rusza program ,,Pierwszy biznes"
                                     Resort pracy podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę dotyczącą wdrożenia nowego programu pomocowego pn. „Pierwszy biznes – Wsparcie na starcie”, który przewiduje wprowadzenie systemu preferencyjnych pożyczek na tworzenie firm. Pierwsze pożyczki powinny zostać przyznane już w III kwartale tego roku.
                                     • 10.06.2013Nieodpłatne ustanowienie służebności przesyłu a przychód w CIT
                                      Art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 pkt 1-4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wskazują na trafność tezy, że zawarcie przez strony nieodpłatnej umowy ustanowienia służebności przesyłu na podstawie art. 3051 Kodeksu cywilnego nie stanowi dla przedsiębiorstwa, na rzecz którego tę służebność ustanowiono nieodpłatnego lub częściowo odpłatnego otrzymania rzeczy lub praw, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                                      • 07.06.2013Podatki 2014: MF zlikwiduje kolejną opcję optymalizacji
                                       Prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku w przypadku wypłat dywidend oraz innych dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podlegających odliczeniu w spółce wypłacającej (tzw. pożyczka partycypacyjna) zostanie wyłączone – zaostrzenie przepisów w tej sprawie przewiduje ostatni projekt nowelizacji ustaw o PIT i CIT. Nowela ma wejść w życie z początkiem 2014 r.
                                       • 21.05.2013Cienka kapitalizacja a koszty podatkowe
                                        Polscy przedsiębiorcy coraz częściej nabywają różnego rodzaju usługi finansowe mające zapewnić bieżące finansowanie działalności operacyjnej. Wobec coraz ostrzejszych wymogów bankowych rozwiązaniem jest uzyskanie finansowania od podmiotu powiązanego. Wypłacając jednak odsetki na rzecz takiego podmiotu, należy pamiętać o ograniczeniach dotyczących możliwości zaliczania odsetek do kosztów uzyskania przychodów.
                                        • 13.05.2013PIT: Ulga odsetkowa na zakup budynku w stanie surowym
                                         „Zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego”, o którym mowa w art. 26b ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu sprzed 1 stycznia 2007 r., oznacza nabycie przez podatnika bezpośrednio od podmiotu wskazanego w dalszej części ww. przepisu budynku mieszkalnego, który przedtem nie istniał. Skorzystanie z ulgi odsetkowej uregulowanej w tym przepisie ww. ustawy nie jest uzależnione od dokonania zakupu nowo wybudowanego budynku mieszkalnego, oddanego do użytkowania w myśl Prawa budowlanego, ponieważ wystarczające jest nabycie nowo wybudowanego budynku mieszkalnego w tzw. „stanie surowym” - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                                         • 06.05.2013Konwersja pożyczki od udziałowca na kapitał podstawowy a PCC
                                          Pytanie podatnika:  Czy konwersja pożyczki od udziałowca na kapitał podstawowy spowoduje konieczność zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych?
                                          • 24.04.2013Darowizna pożyczki a zwolnienie dla najbliższej rodziny
                                           Pytanie: Wiele lat temu otrzymałem pożyczkę od siostry. Umowa pożyczki została zgłoszona w urzędzie skarbowym. Pożyczka ta nie została jeszcze spłacona. W chwili obecnej siostra zaproponowała, że cała kwota wraz z odsetkami zostanie przekazana mi w formie darowizny. Czy będę miał prawo do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn?
                                           • 22.04.2013Cienka kapitalizacja: Odsetki od pożyczki udzielonej przez udziałowca jako koszt podatkowy
                                            Odsetki od pożyczki mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów dopiero w momencie ich faktycznej zapłaty lub kapitalizacji. Należy jednak pamiętać o istotnym ograniczeniu tego prawa. Chodzi o tzw. cienką kapitalizację.
                                            • 16.04.2013Nieoprocentowana pożyczka od wspólnika a przychód w PIT
                                             Wartość nieodpłatnego świadczenia, wynikającego z udzielenia spółce komandytowej nieoprocentowanej pożyczki przez jej wspólnika, na mocy art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi także przychód tego wspólnika z udziału w spółce, proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku spółki - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                                             • 28.03.2013KNF ostrzega przed firmami pożyczkowymi
                                              Osoby rozważające wzięcie pożyczki powinny szczególną uwagę zwracać na zabezpieczenia i wszelkiego rodzaju opłaty wymagane przed jej udzieleniem – apelują wspólnie Komisja Nadzoru Finansowego oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
                                              • 12.03.2013Umowa pożyczki a opodatkowanie PCC
                                               Pytanie podatnika: Czy umowa pożyczki zawarta poza granicami Polski nie podlega opodatkowaniu podatkiem na podstawie art. 1 ust. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?
                                               • 25.02.2013Nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników a proporcja w VAT
                                                Z uzasadnienia: Podstawy opodatkowania nie należy w ogóle łączyć z pojęciem kwoty należnej, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy o VAT. Podstawa opodatkowania w tym przypadku została zdefiniowana autonomicznie w art. 29 ust 12 ustawy. Okoliczność więc, że podatnik nie otrzymał "kwoty należnej" nie oznacza, że z tytułu tej czynności nie występuje "obrót", który powinien zostać uwzględniony w mianowniku proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy podatkowej. Jeśli wnioskodawca z tytułu wykonania ww. czynności ustala podstawę opodatkowania, którą jest "koszt świadczenia tych usług", wówczas jest zobowiązany do uwzględnienia jej w obliczania współczynnika proporcji, o którym mowa w art. 90.
                                                • 22.02.2013Pożyczka w prawie cywilnym
                                                 Pożyczka jest rodzajem umowy cywilnoprawnej, dwustronnie zobowiązującej, w ramach której pożyczkodawca przekazuje do dyspozycji pożyczkobiorcy oznaczoną kwotę środków pieniężnych lub przedmiotów określonych co do gatunku, z możliwością dysponowania tymi środkami przez czas oznaczony lub nieoznaczony.
                                                 • 04.02.2013Rząd zamierza zlikwidować Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych
                                                  Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych zostanie zlikwidowany – przewiduje opublikowany dziś przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego projekt ustawy. Rząd tłumaczy tę decyzję niskim zainteresowaniem samorządów oferowanymi przez FRIK kredytami. Będące obecnie w dyspozycji Funduszu środki (ok. 51,9 mln zł) mają być przeznaczone na politykę rozwoju.
                                                  • 30.01.2013Pożyczki gotówkowe – ranking aktualnych ofert
                                                   Oferty pożyczek gotówkowych w bankach są bardzo mocno zróżnicowane. Firma doradcza Expander wzięła pod lupę oferty pięcioletnich kredytów na kwotę 15 tys. zł. Jak się okazuje, koszty wahają się od 6 do aż 16 tys. zł. Najlepiej w rankingu wypadły Deutsche Bank, Bank Pocztowy oraz Credit Agricole.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] ... [ 9 ] następna strona »