Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

interpelacja, kasy fiskalne

 • 23.04.2020Kasy fiskalne online dopiero od 2021 r.
  Jak wyjanio Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelacj poselsk, planuje si odroczenie terminu na wdroenie kas on-line dla podatników wchodzcych w ten obowizek z dniem 1 lipca 2020 r. na dzie 1 stycznia 2021 r. (m.in. dot. usug zwizanych z wyywieniem oraz usug w zakresie krótkotrwaego zakwaterowania), a dla podatników wchodzcych w ten obowizek z dniem 1 stycznia 2021 r. na dzie 1 lipca 2021 r. (m.in. dot. usug fryzjerskich, kosmetycznych, czy usug budowlanych).
  • 03.04.2020Paragony z NIP kopotem dla firm
   Czy kserokopia paragonu, który w rozumieniu ustawy jest faktur uproszczon stanowi jego jedyn wersj? Co ma zrobi osoba proszca o wystawienie faktury w wersji papierowej a nie wydruku fiskalnego jeeli dane przedsibiorstwo odmawia tej czynnoci?
   • 12.03.2020Kasy online dla hoteli i gastronomii ju od 1 lipca 2020 r.
    Brana hotelarska i gastronomiczna zostanie objta obowizkiem stosowania kas on-line na pocztku sezonu letniego 2020 r. Jak wyjanio Ministerstwo Finansów, dziki temu moliwe bdzie wprowadzenie rozwizania uszczelniajcego VAT w momencie, w którym w tych branach jest najwikszy obrót, a co za tym idzie, równie najbardziej s nasilone niekorzystne zjawiska zwizane z nieewidencjonowaniem transakcji za pomoc kas. Przesunicie tego obowizku, np. do padziernika 2020 r., oznaczaoby, e w praktyce rozwizanie uszczelniajce przesunite byoby efektywnie o kolejny rok, poniewa nie objoby szczytu sezonu.
    • 09.03.2020Kasy fiskalne w formie oprogramowania. Dla kogo? Nie wiadomo
     Obecnie trwaj prace nad okreleniem grup podatników, w odniesieniu do których bdzie moliwe uywanie kas rejestrujcych majcych posta oprogramowania. Trudno zatem w chwili obecnej stwierdzi czy podatnicy wymienieni w art. 145b ust. 1 ustawy o VAT bd wyczeni spod dziaania regulacji w zakresie kas rejestrujcych majcych posta oprogramowania. Szczegóowy wykaz podatników, którzy bd mogli uywa kasy rejestrujce majce posta oprogramowania, bdzie okrelony w projekcie rozporzdzenia wydawanego na podstawie art. 111b ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT - wyjanio Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
     • 04.02.2019Gucho wszdzie, czyli co z kasami fiskalnymi online?
      Projektowane w ustawie o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz ustawy – Prawo o miarach (druk sejmowy nr 2503) rozwizania pozwol na wprowadzenie nowych kas rejestrujcych posiadajcych funkcj przesyania danych o sprzeday do systemu teleinformatycznego Szefa KAS. Docelowym systemem bdzie system kas online umoliwiajcych przesyanie danych do Centralnego Repozytorium Kas. Czy Ministerstwo Finansów widzi potrzeb realizacji skadanych deklaracji w okrelonym tempie odnonie do doprowadzenia do koca procesu legislacyjnego dotyczcego druku nr 2503? Jakie s przyczyny braku procedowania przedmiotowego druku przez Sejm?
      • 24.09.2018Wydanie paragonu przed nadaniem numeru kasie fiskalnej
       Warunkiem rozpoczcia przez podatnika ewidencji na kasie rejestrujcej jest dokonanie fiskalizacji kasy. W wietle ustawy o podatku od towarów i usug oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, dotyczcych ewidencjonowania sprzeday na kasie rejestrujcej, rozpoczcie ewidencji po dokonaniu fiskalizacji kasy a przed nadaniem numeru ewidencyjnego kasy nie wypenia znamion czynu zabronionego - wyjanio Ministerstwo Finansów.
       • 28.08.2018VAT. Rachunek kelnerski nie wystarczy
        Na podatniku ciy obowizek takiego sposobu zorganizowania prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, aeby zapewni, e z tytuu sprzeday (wczeniejszego otrzymania zaliczki) obrót i kwota podatku nalenego zostanie zaewidencjonowana przy zastosowaniu kasy rejestrujcej, paragon fiskalny (lub faktura) zostanie wydrukowany oraz wydany nabywcy – do jego uznania naley, czy w ramach przewidzianych przez siebie procedur chce do tego celu wykorzystywa takie dokumenty jak tzw. rachunki kelnerskie - wyjanio Ministerstwo Finansów.
        • 18.07.2018Zmiany w VAT: Faktura tylko do paragonu z NIP
         W zwizku z tym, e nie wszystkie obecnie funkcjonujce na rynku kasy rejestrujce posiadaj funkcj wystawiania paragonu z NIP, wystawianie faktur w oparciu o paragony na rzecz nabywców posugujcych si takim numerem bdzie ograniczone do tej grupy kas, które posiadaj t funkcjonalno. W pozostaych przypadkach sprzeda na rzecz przedsibiorcy powinna by dokumentowana od razu faktur, a nie paragonem - wyjanio Ministerstwo Finansów.
         • 15.05.2018Rachunki kelnerskie - tak, ale nie zamiast paragonu
          Na podatniku ciy obowizek takiego sposobu zorganizowania prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, aeby zapewni, e z tytuu sprzeday (wczeniejszego otrzymania zaliczki) obrót i kwota podatku nalenego zostanie zaewidencjonowana przy zastosowaniu kasy rejestrujcej, paragon fiskalny (lub faktura) zostanie wydrukowany oraz wydany nabywcy – do jego uznania naley, czy w ramach przewidzianych przez siebie procedur chce do tego celu wykorzystywa takie dokumenty jak tzw. rachunki kelnerskie - wyjanio Ministerstwo Finansów.
          • 08.05.2018VAT 2018: Faktura tylko do paragonu z numerem NIP nabywcy
           Wystawianie faktur w oparciu o paragony na rzecz nabywców posugujcych si takim numerem bdzie ograniczone do tej grupy kas, które posiadaj t funkcjonalno. Jednake podkrela si, e kasa rejestrujca suy do rejestrowania sprzeday na rzecz konsumentów. Podatnik VAT natomiast powinien otrzymywa wycznie faktury, poniewa to one generuj prawo do odliczenia VAT. Zmiana regulacji ma dotyczy szczególnej sytuacji, gdy podatnik nie odbiera od sprzedawcy od razu faktury, tylko paragon fiskalny - wyjanio Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
           • 23.03.2018Centralne repozytorium kas fiskalnych ju wkrótce
            Podatnicy prowadzcy dziaalno gospodarcz w zakresie bran szczególnie naraonych na nieprawidowoci w zakresie ewidencjonowania obrotu i kwot podatku zostan w pierwszej kolejnoci objci bezwzgldnym obowizkiem stosowania do ewidencji obrotu kas rejestrujcych pn-line.
            • 07.02.2018Przed-rachunki hotelowe na celowniku fiskusa
             Zauwaalna jest praktyka wydawania klientom tzw. rachunku albo paragonu kelnerskiego zamiast, jak to nakazuj obowizujce przepisy prawa, paragonu fiskalnego, tj. wydrukowanego z kasy rejestrujcej. Rachunek lub paragon kelnerski moe suy wycznie do rozlicze pracodawcy z pracownikami, w aden sposób nie moe zastpowa paragonu fiskalnego. Jeeli w lad za paragonem kelnerskim nie zostanie wydany paragon fiskalny, oznacza to, e transakcja prawdopodobnie nie zostaa zarejestrowana na kasie fiskalnej, a co za tym idzie usuga zostaa wykonana w tzw. szarej strefie, a podatki nalene z tego tytuu nie trafiy do budetu pastwa – wyjanio Ministerstwo Finansów.
             • 12.01.2018W okresie przejciowym podatnicy bd mogli uywa starych kas
              Kasy z elektronicznym zapisem kopii oraz kasy z kopi papierow bd wycofywane z rynku stopniowo, a sam proces bdzie mia charakter ewolucyjny i zrónicowany w zalenoci od rodzaju kasy. Podatnicy co do zasady bd uprawnieni do stosowania dotychczas funkcjonujcych kas. 
              • 11.10.2017Podatki 2018: Faktura tylko za paragon z NIP?
               Zgodnie z projektem noweli VAT, jeeli nabywca, bdcy podatnikiem, bdzie chcia otrzyma faktur do paragonu, który posiada, to sprzedawca wystawi tak faktur tylko w sytuacji, kiedy na paragonie bdzie wpisany numer NIP tego nabywcy. Zmiana w sposobie dokumentowania transakcji  bdzie miaa odzwierciedlenie równie w skadanych plikach JPK_VAT. Jeeli faktura bdzie wystawiana na rzecz podmiotu innego ni podatnik (konsumenta), czyli bdzie wystawiana na danie konsumenta, wówczas taka faktura wykazywana bdzie odrbnie w ewidencji sprzeday – poinformowao Mfw odpowiedzi na interpelacj poselsk.
               • 12.09.2017Urzdnik ma racj a do uprawomocnienia wyroku
                ...Dlatego te naley przyj, e w mocy pozostaj wszystkie czynnoci zabezpieczajce, jakie podj waciwy naczelnik urzdu skarbowego, nie tylko do momentu wydania postanowienia WSA ale równie do czasu jego uprawomocnienia. Postanowienie WSA o wstrzymaniu wykonania zaskaronej decyzji zabezpieczajcej nie ma zatem wpywu na czynnoci zabezpieczajce dokonane przed wydaniem postanowienia Sdu - wyjani w-ce minister finansów w odpowiedzi na interpelacj poselsk.
                • 01.08.2017Kasy fiskalne online ju od 1 stycznia 2018 r.?
                 Po wejciu w ycie nowego rozporzdzenia ws. kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestrujce, przedsibiorcy, co do zasady, nie bd musieli wymienia kas. Podatnik bdzie móg stosowa do prowadzenia ewidencji nowe kasy on-line, a take kasy z elektronicznym zapisem kopii. Stopniowo z rynku bd wycofywane kasy z kopi papierow. Planowane jest wprowadzenie obligatoryjnego obowizku stosowania kas on-line w branach szczególnie naraonych na ryzyko naduy podatkowych - wyjanio MF w odpowiedzi na interpelacj poselsk.