Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

cena kasy fiskalnej

 • 02.01.2019NSA. Moliwo skorygowania sprzeday paragonowej
  Z uzasadnienia: Podatnik ma moliwo dokonania korekty w sytuacji zawyonej stawki VAT, w przypadku ewidencjonowania sprzeday na kasie fiskalnej – z tym, e powstay wskutek tego przychód opodatkowany bdzie podatkiem dochodowym. Nie mona bowiem odmówi stronie prawa do korekty wówczas, gdy rozliczenie podatku jest niezgodne z obowizujcymi przepisami ustawy o VAT.
  • 06.11.2018Przekazanie prezentów maej wartoci a VAT
   Przepis art. 7 ust. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug stanowi, e opodatkowaniu nie podlega przekazanie prezentów o maej wartoci, jeeli przekazanie to nastpuje na cele zwizane z dziaalnoci gospodarcz podatnika.
   • 17.05.2018Dwie faktury do jednego paragonu
    Spóka wiadczy usugi przewozu osób TAXI. Cena za usug przewozu wynosi 100 z. Z usugi korzystay dwie osoby. Kierowca rejestruje na kasie fiskalnej sprzeda na kwot 100 z i wystawia na t kwot paragon fiskalny. Po dokonaniu zapaty klienci informuj, e ycz sobie wystawienia dwóch faktur do jednego paragonu dla dwóch osób. Czy mona wystawi dwie faktury do jednego paragonu, kada po 50 z i w uwagach na fakturze bez paragonu wpisa tylko jego numer?
    • 16.05.2018Dwie faktury do jednego paragonu
     Spóka wiadczy usugi przewozu osób TAXI. Cena za usug przewozu wynosi 100 z. Z usugi korzystay dwie osoby. Kierowca rejestruje na kasie fiskalnej sprzeda na kwot 100 z i wystawia na t kwot paragon fiskalny. Po dokonaniu zapaty klienci informuj, e ycz sobie wystawienia dwóch faktur do jednego paragonu dla dwóch osób. Czy mona wystawi dwie faktury do jednego paragonu, kada po 50 z i w uwagach na fakturze bez paragonu wpisa tylko jego numer?
     • 10.07.2017Okresowa ewidencja na kasie fiskalnej
      Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi dziaalno w zakresie piewu solowego, solowych wystpów aktorsko-artystycznych. Po zakoczeniu koncertu, w ramach promocji przekazuje nagrane pyty (cz jest rozdawana w sposób bezpatny, a cz za zwrotem poniesionych nakadów). Czy Wnioskodawca ma obowizek prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrujcej? Czy dopuszczalna jest ewidencja okresowa np. miesiczna, kwartalna, póroczna, roczna?
      • 22.06.2017WSA. Niebezpieczne zabawy z kas fiskaln
       Z uzasadnienia: Przy tak znacznej iloci ich dodatkowych otwar nie sposób da wiary wyjanieniom skarcej, e ich otwieranie byo podyktowane wycznie koniecznoci rozmieniania gotówki, jej pobrania lub zwrotu. Za cakowicie nieprzekonywujce naley uzna zawarte w skardze wyjanienia, e znaczne iloci dodatkowych otwar szuflad mogy by spowodowane "zabaw znudzonego kasjera". Znaczna ilo dodatkowych otwar szuflad kas w poczeniu z przeprowadzonymi przez organ wyliczeniami redniej mary waonej potwierdza, e skarca nie zaewidencjonowaa w swoich ksigach caoci przychodu z tytuu sprzeday towarów.
       • 09.02.2017Ewidencjonowanie sprzeday. Kasa fiskalna to nie zabawka
        Z uzasadnienia: Przy tak znacznej iloci ich dodatkowych otwar nie sposób da wiary wyjanieniom skarcej, e ich otwieranie byo podyktowane wycznie koniecznoci rozmieniania gotówki, jej pobrania lub zwrotu. Za cakowicie nieprzekonywujce naley uzna zawarte w skardze wyjanienia, e znaczne iloci dodatkowych otwar szuflad mogy by spowodowane "zabaw znudzonego kasjera". Znaczna ilo dodatkowych otwar szuflad kas w poczeniu z przeprowadzonymi przez organ wyliczeniami redniej mary waonej potwierdza, e skarca nie zaewidencjonowaa w swoich ksigach caoci przychodu z tytuu sprzeday towarów.
        • 10.11.2016VAT. Przekazanie prezentów o maej wartoci na rzecz pracowników jako dostawa towarów
         Pytanie podatnika: Czy nieodpatne przekazania na rzecz pracowników napojów, jako przekazanie prezentów o maej wartoci, nie bdzie stanowi odpatnej dostawy towarów podlegajcej opodatkowaniu VAT i w konsekwencji, nie bdzie podlega obowizkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrujcej?
         • 19.10.2016WSA. Kasy rejestrujce. Korekta sprzeday przy zawyeniu stawki VAT
          Z uzasadnienia: W sytuacji gdy cena brutto za towar bd usug ulega zmniejszeniu, nadpacony przez nabywc podatek powinien by mu zwrócony. Jeli byoby to moliwe, nie nastpowaaby korekta przychodu dla potrzeb podatku dochodowego. W rozpoznawanej sprawie sytuacja taka nie wystpuje. Spóka nie ma moliwoci zwrotu nadpaconego podatku VAT klientom indywidualnym, brak jest bowiem moliwoci zidentyfikowania nabywców usug. W takiej sytuacji kwota nadpaconego podatku od towarów i usug bdzie powikszaa przychód dla potrzeb podatku dochodowego.
          • 13.05.2016Korekta sprzeday zaewidencjonowanej w kasie z bdn stawk VAT
           Pytanie podatnika: Czy Spóka moe skorygowa stawk i kwot podatku VAT z 23% na 8% dla sprzeday biletów ewidencjonowanych przy uyciu drukarek fiskalnych, uprawniajcych klientów indywidualnych do korzystania z saun, basenów sportowych i Aquaparku - w oparciu o miesiczne wydruki z systemu ESOK (Elektroniczny System Obsugi Klienta), poprzez który Spóka sprzedaje klientom bilety wstpu w porównaniu z ewidencj wynikajc z drukarek fiskalnych?
           • 01.02.2016Jak i kiedy rozlicza VAT przy sprzeday wysykowej?
            Pytanie podatnika: Kiedy powstaje obowizek podatkowy w VAT z tytuu sprzeday towarw wysyanych (transportowanych) do nabywcy, jeeli patno za towary nastpuje za pobraniem ju po ich dostarczeniu do nabywcy? Czy w przypadku sprzeday towarw za pobraniem dopuszczalne jest zaewidencjonowanie na kasie fiskalnej przyszej dostawy? Czy koszty transportu, ktre obciaj nabywc, zwikszaj podstaw opodatkowania dostawy towarw?
            • 25.06.2015Usugi medyczne. Nazwa na paragonie a tajemnica lekarska
             Z uzasadnienia: W rezultacie, to podatnik, majc na uwadze specyfik prowadzonej dziaalnoci decyduje, w jaki sposób dobierze nazw towaru lub usugi, tak, by jego klient móg zidentyfikowa przedmiot nabytej usugi.
             • 05.03.2015Zapata bonem a data sprzeday na paragonie
              Pytanie podatnika: Kiedy ewidencjonowa transakcj – w momencie przyjcia nalenoci i wydania bonu podarunkowego, czy w momencie wydania towaru z magazynu podczas realizacji bonu podarunkowego?
              • 26.02.2015Kto nie musi mie kasy fiskalnej w 2015 roku?
               Od 1 stycznia br. obowizuje nowe rozporzdzenie w sprawie zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544). Rozporzdzenie to zawa zakres stosowanych dotychczas zwolnie. O tym, kto w tym roku bdzie musia liczy si z zakupem kas pisalimy wczoraj (Dla kogo kasa rejestrujca od 1 marca?). Sprawdmy zatem, kto nadal bdzie zwolniony z kas i na jakich warunkach.
               • 25.02.2015Kto nie musi mie kasy fiskalnej w 2015 roku?
                Od 1 stycznia br. obowizuje nowe rozporzdzenie w sprawie zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544). Rozporzdzenie to zawa zakres stosowanych dotychczas zwolnie. O tym, kto w tym roku bdzie musia liczy si z zakupem kas pisalimy wczoraj (Dla kogo kasa rejestrujca od 1 marca?). Sprawdmy zatem, kto nadal bdzie zwolniony z kas i na jakich warunkach.
                • 10.06.2014Ewidencja kart prezentowych na kasie fiskalnej
                 Pytanie podatnika: Kiedy powstanie obowizek podatkowy w VAT, zgodnie z art. 19a ustawy o podatku od towarów i usug, w momencie wydania karty, czy w momencie zapaty kart za towar (realizacji transakcji sprzeday lub upywu terminu wanoci karty)? Czy prawidowe jest ewidencjonowanie nominau wydawanej karty prezentowej na kasie?
                 • 07.03.2014Korekta sprzeday zaewidencjonowanej na kasie i potwierdzonej faktur
                  Pytanie podatnika: Zwrot towaru i reklamacje przyjmowane s przez Wnioskodawc na podstawie telefonicznego, mailowego lub osobistego zgoszenia. W zwizku z tym, e do paragonu zostaa wystawiona faktura, korekta sprzeday nastpuje poprzez wystawienie faktury korygujcej. Czy przy sprzeday zarejestrowanej na kasie fiskalnej, do której wystawiona jest faktura a paragon zostaje podczony do egzemplarza faktury pozostajcego u sprzedawcy, ma by prowadzona ewidencja oraz zaczane protokoy z podpisem nabywcy i sprzedawcy dotyczce kas rejestrujcych?
                  • 18.02.2014VAT: Zwrot lub reklamacja towaru na podstawie innego dokumentu ni paragon
                   Pytanie podatnika: Czy w zwizku z zagubieniem paragonu fiskalnego przez nabywc dokonujcego zwrotu towaru lub zgaszajcego reklamacj, „dokumentem potwierdzajcym dokonanie sprzeday” moe by: specyfikacja do paragonu z okreleniem daty fiskalizacji, rodzajem towaru, wartociami netto, VAT naleny i brutto, wygenerowana przez system sprzeda obsugujcy jednostk, wydruk z pamici kasy fiskalnej, potwierdzenie dokonania zapaty (dokument KP odbioru gotówki lub potwierdzenia zapaty kart patnicz), karta gwarancyjna wydana z towarem, inny dokument uwiarygodniajcy fakt, e klient towar zamówi, kupi i zapaci za niego Wnioskodawcy?
                   • 13.01.2014VAT: Sprzeda towarów przez internet a obowizek wystawienia paragonu
                    Pytanie podatnika: Czy w przypadku prowadzenia wspomnianego typu sprzeday oraz sposobu jej dokumentowania Wnioskujcy moe skorzysta ze zwolnienia z obowizku ewidencjonowania na kasie rejestrujcej (fiskalnej) sprzeday asortymentu sklepu internetowego, a co za tym idzie, take z wystawiania, drukowania i wydawania paragonów fiskalnych?
                    • 28.10.2013Kasy fiskalne. Coraz wicej obowizków dla przedsibiorców?
                     Interpelacja nr 20462 w sprawie nadmiernych i nieracjonalnych ciarów nakadanych przez Ministerstwo Finansów na przedsibiorców korzystajcych z kas fiskalnych
                     • 19.07.2013wiadczenia na rzecz pracowników a limit zwolnienia z kas
                      Pytanie podatnika: Czy w wietle przepisów VAT i rozporzdzenia spóka powinna wykazywa jako obrót - na potrzeby VAT i na potrzeby ustalania limitu zwolnie z obowizku instalowania kas fiskalnych - wycznie cen odsprzeday pracownikom wskazanych wiadcze, bez uwzgldniania wartoci dofinansowywanej przez spók jako pracodawc?
                      • 11.06.2013Koszty uzyskania przychodw: Rekonstrukcja. Remont czy ulepszenie?
                       Z uzasadnienia: Rekonstrukcja jest to odtworzenie cakowicie lub czciowo zniszczonych przedmiotw na podstawie zachowanych elementw. Przy rozstrzyganiu czy dane prace dotyczce rodka trwaego stanowi tzw. remont kapitalny czy te rekonstrukcj naley pamita, e ulepszenie charakteryzowa musi wzrost wartoci uytkowej rodkw trwaych w stosunku do wartoci z dnia przyjcia ich do uywania, mierzonej w szczeglnoci okresem uywania, zdolnoci wytwrcz, jakoci produktw uzyskiwanych za pomoc ulepszonych rodkw trwaych i kosztami ich eksploatacji. Jeli w wyniku danych prac odtworzeniowych nastpi wzrost wartoci uytkowej, prace te stanowi bd rekonstrukcj, a wic bd pracami ulepszeniowymi. Jeeli natomiast skutek taki nie wystpi, to bdziemy mieli do czynienia z remontem.
                       • 30.04.2013Ustalenie wysokoci przychodu z dziaalnoci gospodarczej
                        Pytanie podatnika: Czy przychodem podatnika podlegajcym opodatkowaniu powinna by cena sprzeday uwidoczniona na paragonie fiskalnym (w czci fiskalnej), czy te kwota faktycznie otrzymana przez podatnika, tj. po udzieleniu bonifikaty?
                        • 15.04.2013Prawo karne skarbowe: Kasy fiskalne jako ksigi podatkowe
                         Na gruncie prawa karnego skarbowego zapisy kasy rejestrujcej, nazywanej powszechnie kas fiskaln, traktowane s jak ksiga podatkowa, wobec czego przepisy karne dotyczce ksig stosuje si równie do kas fiskalnych. Ponadto s dwa typy czynów zabronionych dotyczcych wycznie tych kas.
                         • 08.04.2013VAT od sprzeday towarw i usug za pomoc karty podarunkowej
                          Pytanie podatnika: Kiedy powstanie obowizek podatkowy w podatku od towarw i usug, w momencie wydania karty podarunkowej czy w momencie zapaty kart podarunkow za towar lub usug?
                          • 14.02.2013Wystawienie faktury przy braku paragonu a konieczno ponownej zapaty VAT
                           Pytanie podatnika: Czy Spóka powinna wystawi faktur w sytuacji, gdy klient nie jest w stanie przedstawi oryginau paragonu, jeli Spóka moe zidentyfikowa dokonan transakcj zarejestrowan uprzednio przy uyciu kasy rejestrujcej za pomoc innych ni paragon dowodów? Jeli tak, to czy wystawienie tej faktury, w przypadku gdy transakcja zostaa zaewidencjonowana uprzednio przy uyciu kasy rejestrujcej i zostaa ujta na podstawie raportów fiskalnych w deklaracji VAT Spóki, powoduje konieczno ponownej zapaty podatku VAT od tej samej transakcji?
                           • 04.12.2012PIT: Wysoko przychodu po udzieleniu bonifikaty
                            Pytanie podatnika: Czy dla celw podatku dochodowego od osb fizycznych, w przypadku udzielanych bonifikat, przychodem (postaw opodatkowania) jest kwota nalena po uwzgldnieniu bonifikat, pomniejszona o podatek VAT, czy te podstawa podatkowania powinna by ustalana z pominiciem udzielonych bonifikat?
                            • 30.07.2012Obowizek w VAT przy wymianie pienidzy na punkty
                             Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi dziaalno gospodarcz w postaci sklepu internetowego. Wnioskodawca ma zamiar sprzedawa towary (usugi) poprzez tzw. wymian na punkty. W celu dokonania zakupw klient najpierw wymieni pienidze na punkty, za ktre nastpnie bdzie uprawniony do zakupu towarw (usug). Czy w momencie wydania punktw uprawniajcych klientw Wnioskodawcy do dokonywania zakupw w sklepie internetowym powstanie obowizek podatkowy w podatku od towarw i usug?
                             • 30.08.2011Kasy fiskalne – ewidencjonowanie rabatw i bonifikat
                              Pytanie podatnika: Czy fakt, i Wnioskodawca nie pomniejsza obrotu o warto udzielonych bonifikat jest postpowaniem prawidowym?
                              • 25.02.2011Kasa fiskalna przy sprzeday wysykowej i bezporedniej
                               Pytania podatnika: 1. Czy wpaty za towar w sprzeday wysykowej, dokonane na rachunek bankowy firmy lub za porednictwem poczty, przewonika kurierskiego powinny by ewidencjonowane na kasie rejestrujcej? 2. Czy firma prawidowo postpuje rejestrujc na kasie fiskalnej tylko sprzeda dla osb fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej, ktrzy zakupuj towar w punkcie sprzeday bezporedniej (za gotwk)?
                               • 02.07.2010Dokumentowanie sprzeday paragonami fiskalnymi
                                Pytanie podatnika: Czy wystawiajc paragon imienny dla osoby fizycznej nieprowadzcej dziaalnoci gospodarczej naley kupujcemu wrczy: - paragon z kasy fiskalnej i wydrukowany orygina paragonu z programu magazynowego? - sam paragon z kasy fiskalnej? - wydrukowany z programu magazynowego orygina paragonu imiennego a w dokumentacji pozostawi kopi paragonu imiennego z programu magazynowego z podpitym paragonem z kasy fiskalnej i potraktowa jak faktur do rozlicze podatku od towarw i usug?
                                • 06.01.2010Sam paragon nie stanowi podstawy do pomniejszenia przychodu
                                 Pytanie podatnika: Czy Spka moe pomniejszy warto przychodw o kwoty udzielonych bonifikat w wartoci netto (po odliczeniu podatku VAT? Czy Spka postpi prawidowo dokumentujc warto udzielonych w miesicu bonifikat kopiami wydanych paragonw fiskalnych oraz wydrukiem komputerowym (zestawieniem)?
                                 • 13.11.2009MF o oszustwach fiskalnych
                                  Interpelacja nr 11610 do ministra finansw w sprawie naduy finansowych dokonywanych przy stosowaniu kas fiskalnych
                                  • 29.06.2009Orzecznictwo podatkowe: „Nierzetelno ksig podatkowych” na gruncie Ordynacji podatkowej
                                   Nierzetelno w rozumieniu art. 193 § 2 Ordynacji podatkowej nie sprowadza si tylko do nieujcia w ksigach poszczeglnych operacji gospodarczych, ale take moe wiza si z ujciem tych operacji w wartociach (obrotu, przychodu, kosztw) nierzeczywistych, czyli niezgodnych ze stanem faktycznym jaki mia miejsce.
                                   • 16.12.2008Ewidencjonowanie w PKPiR transakcji w ramach autohandlu
                                    Pytanie: Zamierzam poszerzy dziaalno gospodarcz o handel samochodami nabytymi w kraju. Prosz o informacje, jakie s zasady ewidencjonowania tego typu transakcji w podatkowej ksidze przychodw i rozchodw.
                                    • 01.12.2008Przepisy nie uzaleniaj moliwoci pomniejszania obrotu od posiadanych oryginaw paragonu
                                     Pytanie podatnika: Czy brak oryginalnego paragonu fiskalnego pozbawia Spk prawa do korekty podatku nalenego od zwrconego towaru przy zastosowaniu procedury opisanej poniej?
                                     • 12.02.2008Kasy fiskalne u podatnikw zwolnionych z VAT
                                      Interpelacja nr 79 do ministra finansw w sprawie obowizku instalowania kas rejestrujcych przy sprzeday prasy z dodatkami pyt CD i DVD
                                      • 16.10.2007Szacunkowe okrelenie podstawy opodatkowania - zgubne skutki remanentw
                                       Wyrokiem z dnia 28 wrzenia 2005 r. sygn. akt I SA/Sz 22/05 Wojewdzki Sd Administracyjny w Szczecinie oddali skarg Mariusza B na decyzj Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 30 listopada 2004 r. Nr PP.2-4407/148/04/BPL w przedmiocie podatku od towarw i usug za okres od stycznia do grudnia 2002 r.
                                       • 05.08.2007Orzecznictwo - Ponure skutki nierzetelnego ewidencjonowania
                                        Zaskaronym wyrokiem z dnia 15 grudnia 2004 r. sygn. akt SA/Sz 1705/03 Wojewdzki Sd Administracyjny w Szczecinie oddali skarg Daniela J na decyzj Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 28 lipca 2003 r., ktr utrzymano w mocy decyzj Urzdu Skarbowego w winoujciu z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie okrelenia wartoci niezaewidencjonowanego przychodu za poszczeglne miesice roku podatkowego 2001 r. oraz wysokoci zryczatowanego podatku od przychodw ewidencjonowanych w kwotach (wymienionych w decyzji) bdcych zalegociami podatkowymi.
                                        • 25.06.2007Dokumentowanie wydatkw w pytaniach i odpowiedziach – cz I
                                         Dokumentowanie wydatkw w ramach pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej. Rodzaj poniesionego wydatku ma znaczenie dla powinnoci jego udokumentowania w sensie odzwierciedlenia zaistniaych zdarze, skutkujcych okrelonym rodzajem wydatku. Jednak nie wystarczy samo przedstawienie dowodu poniesienia wydatku, lecz konieczne jest, aby wydatek mieci si w definicji kosztw uzyskania przychodw zapisanej w art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z pn. zm.), z uwzgldnieniem art. 23 ustawy.
                                         • 02.03.2007Sprzeda prasy z dodatkiem pyt CD i DVD
                                          Pytanie podatnika: Czy sprzeda prasy z dodatkiem pyt CD i DVD osobom fizycznym nie prowadzcym dziaalnoci gospodarczej oraz rolnikom ryczatowym podlega obowizkowi rejestracji za pomoc kasy fiskalnej?
                                          • 24.02.2006Transakcje dokonywane na aukcjach internetowych i podatek VAT
                                           Transakcje dokonywane na aukcjach internetowych poprzez rozliczne serwisy aukcyjne, takie chociaby jak Allegro, eBay lub wistak, stay si aktualnie czym zwyczajnym i normalnym nie tylko dla osb, ktre nie prowadz dziaalnoci gospodarczej, ale rwnie dla firm, w tym podatnikw VAT. Niniejszy artyku jest prb analizy poszczeglnych problemw, z ktrymi mog zmierzy si podatnicy VAT prowadzcy transakcje poprzez aukcje internetowe.