Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

opodatkowanie delegacji

 • 30.12.2019Najem prywatny a VAT-7, JPK_VAT i kasa
  Pytanie: Czy w przypadku podatnika VAT czynnego usugi najmu lokali mieszkaniowych w ramach majtku prywatnego naley ujmowa w deklaracji VAT-7, rejestrze sprzeday VAT, pliku JPK VAT oraz ewidencjonowa przy zastosowaniu kasy rejestrujcej?
  • 17.12.2019Podróe subowe pracowników: W kosztach naley uj kwot brutto
   Pytanie: W celu osignicia przychodów polegajcych na montau i serwisie maszyn znajdujcych si w siedzibie klienta, Wnioskodawca wysya swoich pracowników w podróe subowe w kraju i za granic. Czy wypacane pracownikom nalenoci z tytuu wydatków w podróy subowej oraz zwrot wydatków za hotele, paliwo, autostrady czy winiety wraz zagranicznym podatkiem od wartoci dodanej stanowi w caoci koszty uzyskania przychodów Spóki?
   • 14.01.2019VAT od najmu prywatnego po utracie zwolnienia podmiotowego
    Pytanie: Jak potraktowa najem prywatny po przekroczeniu 200.000 i zarejestrowaniu si na VAT? Czy usugi te bd zwolnione od podatku VAT jako usugi mieszkaniowe na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT, czy bd to usugi opodatkowane stawk 8% na podstawie poz. 163 zacznika nr 3 do ustawy o VAT jako usugi zwizane z zakwaterowaniem?
    • 08.08.2018NSA. Ubezpieczenie w zagranicznej delegacji nie zawsze bez PIT
     Z uzasadnienia: W sytuacji, gdy koszty ewentualnej choroby czy wypadku za granic zobowizany jest ponie pracodawca, nie ley w interesie pracownika wykupienie takiego ubezpieczenia we wasnym zakresie. Byby to dla niego wycznie zbdny, dodatkowy koszt. Nie mona natomiast zgodzi si ze spók, e te same kryteria pozwalay na pominicie jako przychodu z nieodpatnych wiadcze wykupienie polisy w tej czci, która nie dotyczya ryzyk obciajcych pracodawc. Dodatkowe ubezpieczenie pracownika przez pracodawc oznacza zaoszczdzenie wydatku i w konsekwencji stanowi przysporzenie objte podatkiem dochodowym.
     • 25.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. III
      Zapraszamy do trzeciej czci praktycznego poradnika powiconego rozliczaniu delegacji krajowych i zagranicznych zarówno od strony czysto teoretycznej jak i - z zastosowaniem programu do rozliczania delegacji naszego autorstwa - od strony praktycznej. Dzisiaj rozwaa bdziemy skutki podatkowe powstajce przy rozliczaniu krajowych podróy subowych, zajmiemy si równie kwestiami podatkowymi zwizanymi z podróami osób wiadczcych usugi na podstawie umów cywilnoprawnych.
      • 23.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. III
       Zapraszamy do trzeciej czci praktycznego poradnika powiconego rozliczaniu delegacji krajowych i zagranicznych zarówno od strony czysto teoretycznej jak i - z zastosowaniem programu do rozliczania delegacji naszego autorstwa - od strony praktycznej. Dzisiaj rozwaa bdziemy skutki podatkowe powstajce przy rozliczaniu krajowych podróy subowych, zajmiemy si równie kwestiami podatkowymi zwizanymi z podróami osób wiadczcych usugi na podstawie umów cywilnoprawnych.
       • 31.01.2018Podatki 2018: Nowe podejcie do cash poolingu i podatku VAT
        Unijna grupa robocza ds. podatku do towarów i usug (VAT) wydaa wstpne pismo nt. opodatkowania czynnoci wykonywanych w ramach struktur tzw. cash poolingu (umowy o wspólnym zarzdzaniu pynnoci finansow) przez jego uczestnika i agenta. Jak oceniaj eksperci firmy doradczej PwC, nowe podejcie moe mie bezporednie przeoenie na dziaania polskich organów podatkowych oraz sdów administracyjnych.
        • 04.10.2017NSA. Sposób zoenia owiadczenia o wyborze preferencyjnego rozliczenia PIT
         Przesanka woli opodatkowania osoby samotnie wychowujcej dziecko, o której mowa w art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych, moe by wyraona w kadym miejscu zeznania podatkowego, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ww. ustawy i przez kade zachowanie, które t wol wyraa w sposób dostatecznie jasny i zrozumiay - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
         • 28.06.2017WSA. Najem na cele mieszkaniowe: Prawo do zwolnienia z VAT naley udowodni
          Z uzasadnienia: Podatnik korzystajc z ulgi powinien posiada dowody na jej prawidowe zastosowanie, co rozpoznawanej sprawie sprowadzaoby si do imiennego wskazania osób fizycznych korzystajcych z wynajmowanych przez niego pomieszcze w sposób wskazujcy na "cel zapewniajcy potrzeby mieszkaniowe, jako gówne miejsce pobytu". Podkreli take naley, e celem tej ulgi nie jest kwestia uzyskania korzyci podatkowej po stronie wynajmujcego lokal mieszkalny, ale ze wzgldów spoecznych zapobieenie wzrostowi kosztów najmu lokali mieszkalnych a tym samych uzyskaniu korzyci polegajcego na niszym nie podlegajcym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usug czynszu paconego przez najemc.
          • 12.04.2017Zwrot kwot wydatkowanych na zakup nowych kas po przeksztaceniu
           Pytanie podatnika: Wnioskodawca, Spóka z o. o., powstaa w wyniku przeksztacenia dziaalnoci gospodarczej prowadzonej przez osob fizyczn. Przedsibiorca przeksztacany prowadzi ewidencj obrotu i kwot podatku nalenego przy uyciu kas rejestrujcych. Czy Wnioskodawca ma prawo do skorzystania z ulgi na zakup kas fiskalnych (art. 111 ust. 4 ustawy o VAT)?
           • 01.09.2016Szkolenia dla rzeczoznawcw majtkowych a opodatkowanie VAT 
            Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca organizujc szkolenia dla rzeczoznawcw majtkowych w myl art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT korzysta ze zwolnienia od podatku VAT w zakresie organizowania przedmiotowych szkole? 
            • 13.06.2016Ubezpieczenie pracownika na czas delegacji jako przychd do opodatkowania?
             Nieodpatne wiadczenia mog by rdem przychodu pracownika i podlega opodatkowaniu PIT. Pamita jednak naley, e ustawowe pojcie nieodpatnych wiadcze musi by zawsze interpretowane w konkretnym kontekcie, a nie z pominiciem okolicznoci realizacji pewnych uprawnie, zjawisk gospodarczych i zdarze prawnych. Jak w takim razie traktowa ubezpieczenie pracownika na czas delegacji wykupione przez pracodawc?
             • 10.12.2015Import produktw leczniczych a opodatkowanie VAT
              Pytanie podatnika: Czy w wietle przepisw Ustawy o VAT Spka uprawniona jest do opodatkowania importu Produktw wedug stawki 8% niezalenie od statusu, w ktrym s przywoone do Polski?
              • 18.09.2015Czynny podatnik VAT a najem prywatny mieszkania
               Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest posiadaczem spódzielczego wasnociowego mieszkania. Jest to jego wasno odrbna, zakupiona wiele lat przed zawarciem maestwa. Mieszkanie to wynajmuje osobie prywatnej na cele wycznie mieszkaniowe. Czy w zwizku, z tym, e Wnioskodawca jest czynnym patnikiem VAT musi wystawia co miesic faktury za najem? Czy musi ten przychód na deklaracji VAT-7K? Czy musi prowadzi ewidencji za pomoc kasy fiskalnej?
               • 17.04.2015Samoobsugowe myjnie samochodowe na celowniku posów
                Interpelacja nr 31978 do ministra finansów w sprawie ewidencji fiskalnej myjni samochodowych
                • 14.01.2015Opodatkowanie przychodw z dziaalnoci wykonywanej osobicie
                 Interpelacja nr 29556 do ministra finansw w sprawie rozliczania delegacji sdziowskich w zakresie sportu
                 • 19.12.2014Ulga na zakup kas przy przeksztaceniu dziaalnoci osoby fizycznej
                  Pytanie podatnika: Sp. z o.o. (Wnioskodawca) powstaa w wyniku przeksztacenia przedsibiorcy bdcego osob fizyczn prowadzc dziaalno gospodarcz we wasnym imieniu. Wpis spóki przeksztaconej do KRS nastpi 13 sierpnia za NIP zosta nadany spóce 21 sierpnia 2014 r. i wówczas te nastpia wymiana kas rejestrujcych. Czy spóka przeksztacona ma prawo do odliczenia od podatku nalenego kwot wydatkowanych na zakup nowych kas fiskalnych, zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o podatku VAT?
                  • 05.05.2014PIT. Wybr formy opodatkowania
                   Teza: Zaprezentowany przez organy podatkowe obu instancji pogld, e zaznaczenie przez skarcego we wniosku EDG-1 w rubryce 26 (Rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej) pozycji nr 3 (Inne ewidencje) nie zastpuje owiadczenia (wniosku) o wyborze formy opodatkowania w formie ryczatu od przychodw ewidencjonowanych, o ktrym mowa w przepisach art. 9a ust. 2 u.p.d.f. i w art. 9 ust. 1 u.z.p.d.f., jest niezgodny wynikiem prawidowego wnioskowania prawniczego.
                   • 25.04.2014PIT: Korzystanie przez pracownikw mobilnych z noclegw sfinansowanych przez pracodawc
                    Pytanie podatnika: Czy korzystanie z noclegw „w terenie” przez pracownikw mobilnych na koszt pracodawcy bdzie stanowi dla nich przychd ze stosunku pracy podlegajcy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych? W przypadku odpowiedzi twierdzcej, czy przychd ten bdzie zwolniony od opodatkowania PIT, a w konsekwencji Wnioskodawca nie bdzie zobowizany do naliczenia i odprowadzenia zaliczki na podatek w zakresie wydatkw poniesionych na pokrycie noclegu pracownika mobilnego „w terenie”?
                    • 21.03.2014PIT za 2013: Pobyt w prywatnym domu opieki a ulga rehabilitacyjna
                     Pytanie: Posiadam orzeczenie o niepenosprawnoci w stopniu znacznym oraz mam ustanowionego opiekuna prawnego. Przebywam w prywatnym domu opieki, ktry jest orodkiem pielgnacyjno-opiekuczym, ale nie posiada on statusu zakadu pielgnacyjno-opiekuczego. W orodku tym mam zapewnion caodobow opiek, wyywienie, pomoc lekarsk oraz pielgniarsk. Czy mam prawo w zeznaniu rocznym odliczy od dochodu jako wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki zwizane z uatwieniem wykonywania czynnoci yciowych, wydatki dotyczce odpatnoci za pobyt w ww. placwce opiekuczej?
                     • 03.02.2014Wybr formy opodatkowania we wniosku EDG-1
                      Teza: Zaprezentowany przez organy podatkowe obu instancji pogld, e zaznaczenie przez skarcego we wniosku EDG-1 w rubryce 26 (Rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej) pozycji nr 3 (Inne ewidencje) nie zastpuje owiadczenia (wniosku) o wyborze formy opodatkowania w formie ryczatu od przychodw ewidencjonowanych, jest niezgodny wynikiem prawidowego wnioskowania prawniczego.
                      • 29.01.2014Rejestracja firmy: Jedno okienko a owiadczenie o wyborze ryczatu
                       Zaprezentowany przez organy podatkowe obu instancji pogld, e zaznaczenie przez skarcego we wniosku EDG-1 w rubryce 26 (Rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej) pozycji nr 3 (Inne ewidencje) nie zastpuje owiadczenia (wniosku) o wyborze formy opodatkowania w formie ryczatu od przychodw ewidencjonowanych, o ktrym mowa w przepisach art. 9a ust. 2 ustawy o PIT i w art. 9 ust. 1 ustawie o ryczacie, jest niezgodny wynikiem prawidowego wnioskowania prawniczego - orzek Wojewdzki Sd Administracyjny w Szczecinie.
                       • 27.12.2013Transakcje acuchowe a opodatkowanie VAT
                        Pytanie podatnika: Czy opisane transakcje spenia bd przesanki uznania ich za transakcje acuchowe w rozumieniu art. 7 ust. 8 ustawy o VAT? Czy sprzeda towaru na rzecz kazachskiego Nabywcy nie bdzie podlegaa w Polsce opodatkowaniu podatkiem VAT oraz czy powinna by udokumentowana faktur bez wskazania stawki, kwoty podatku i kwoty nalenoci wraz z podatkiem?
                        • 11.12.2013Podre subowe: Przekroczenie przez pracownika 183 dni pobytu za granic a PIT
                         Pytanie: Jestem obywatelem Polski, zameldowanym na terenie kraju, odprowadzam podatek w polskim urzdzie skarbowym, orodek interesw yciowych znajduje si rwnie w Polsce (rodzina, praca). Jestem zatrudniony w polskiej firmie, ktra znajduje si na terenie kraju. Firma nie posiada swojego oddziau na terenie Niemiec. Odbywam w cigu roku podre delegacyjne na teren Niemiec, do siedziby firmy, dla ktrej jest wiadczona usuga i w zwizku z tym, zachodzi uzasadniona obawa, e czas spdzony w delegacji przekroczy 183 dni. Gdzie powinienem odprowadza podatek dochodowy od osb fizycznych po przekroczeniu limitu 183 dni w roku podatkowym?
                         • 04.12.2013Podre subowe: Zwrot kosztw noclegu na podstawie rachunku
                          Pytanie podatnika: Czy w sytuacji uzyskania przez pracownika zgody na rozliczenie kosztu noclegu na podstawie rachunku, ktrego wysoko przekracza limity, o ktrych mowa w § 8 ust. 1 oraz § 16 ust. 1 rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 29 stycznia 2013 r., nalenoci wypacone pracownikowi ponad limit podlegaj opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych, czy te s wolne od obcie podatkowych?
                          • 04.10.2013Kontrakt menederski a podatek od towarw i usug
                           Z uzasadnienia: Zwaywszy na wskazane aspekty prowadzonej przez menedera dziaalnoci gospodarczej, w ramach ktrej zawar on ze spk, w ktrej peni rwnoczenie funkcj czonka zarzdu, kontrakt menederski o wiadczenie usug w zakresie zarzdzania, przewidujcy zarwno brak podporzdkowania wobec spki, jak i ponoszenie penej odpowiedzialnoci za podejmowane przez siebie dziaania, naley skonstatowa, e stosunek prawny czcy wnioskodawc ze spk nie nosi cech waciwych zarwno stosunkowi pracy, jak i stosunkowi do niego zblionemu, co uniemoliwia zastosowanie wyczenia z VAT do kontraktu.
                           • 27.08.2013Opieka medyczna dla pracownika w delegacji zagranicznej
                            Do czsto pracodawca wysyajcy pracownikw za granic wykupuje dla nich prywatne ubezpieczenie gwarantujce nieodpatn opiek medyczn.
                            • 22.07.2013Skierowanie pracownikw na szkolenie a skutki w PIT
                             Pytanie podatnika: Czy Spka, jako patnik, bdzie zobowizana do naliczenia, poboru i odprowadzenia do waciwego urzdu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy w zwizku z poniesieniem kosztw skierowania pracownikw na szkolenia majce charakter zaj pozaszkolnych, poza miejsce staego wiadczenia przez nich pracy, na podstawie polecenia Spki?
                             • 18.07.2013Usugi biegego sdowego na rzecz sdw a VAT
                              Pytanie podatnika: Czy jako osoba fizyczna prowadzca dziaalno gospodarcz opodatkowan 23% podatkiem VAT za czynnoci wykonywane na zlecenie sdu Wnioskodawca powinien wystawia faktur?
                              • 10.07.2013Podr subowa prezesa a PIT
                               Pytanie podatnika: Prezes spki czsto wyjeda w teren na spotkania z kontrahentami, przedstawicielami handlowymi, gdzie stara si o pozyskanie nowych kontrahentw oraz nowe kontakty. Prezes nie prowadzi wasnej dziaalnoci w zwizku z tym nie prowadzi tego w ramach dziaalnoci gospodarczej. Czy spka jest zobowizana do odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy z tytuu wypaconej mu delegacji i czy stanowi to przychd po stronie prezesa zarzdu?
                               • 06.05.2013Kontrakt menederski a opodatkowanie VAT
                                Pytanie podatnika:  Czy usugi wiadczone przez Wnioskodawc na podstawie kontraktu menederskiego podlegaj opodatkowaniu podatkiem VAT?
                                • 06.03.2013PIT 2012: Pobyt w prywatnym domu opieki a ulga rehabilitacyjna
                                 Pytanie: Posiadam orzeczenie o niepenosprawnoci w stopniu znacznym oraz mam ustanowionego opiekuna prawnego. Przebywam w prywatnym domu opieki, ktry jest orodkiem pielgnacyjno-opiekuczym, ale nie posiada on statusu zakadu pielgnacyjno-opiekuczego. W orodku tym mam zapewnion caodobow opiek, wyywienie, pomoc lekarsk oraz pielgniarsk. Czy mam prawo w zeznaniu rocznym odliczy od dochodu jako wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki zwizane z uatwieniem wykonywania czynnoci yciowych, wydatki dotyczce odpatnoci za pobyt w ww. placwce opiekuczej?
                                 • 05.03.2013Opodatkowanie i udokumentowanie wewntrzwsplnotowej dostawy skradzionego towaru
                                  Pytanie podatnika: Firma dokonaa sprzeday towaru na rzecz kontrahenta z kraju Wsplnoty. Po dokonaniu zaadunku wystawiona zostaa faktura obejmujca ca warto towaru. Przewonik/spedytor dokona przewozu towaru poza terytorium kraju do miejsca przeznaczenia zgodnie z danymi umieszczonymi na fakturze sprzeday. Faktycznie towar zosta odebrany przez nieznane osoby pod wskazanym adresem. W nastpstwie wydarze okazao si, e firma Wnioskodawcy pada ofiar zorganizowanego przestpstwa, majcego na celu kradzie towaru. Jak prawidowo wykaza ww. transakcj zgodnie z ustaw o VAT?
                                  • 19.02.2013Produkcja filmw a opodatkowanie VAT
                                   Pytanie podatnika: Czy usuga wiadczona przez Wnioskodawczyni dla kontrahenta majcego siedzib w USA jest opodatkowana w kraju nabywcy – podatnika i czy wystawiajc faktur dokumentujc sprzeda Wnioskodawczyni nie nalicza podatku nalenego VAT – czy jest to usuga niepodlegajca podatkowi VAT?
                                   • 18.02.2013PIT 2012: Dochody zagraniczne w pytaniach i odpowiedziach
                                    1. Jakie s metody unikania podwjnego opodatkowania i na czym one polegaj?
                                    • 28.11.2012VAT: Formy potwierdzenia odbioru faktury korygujcej
                                     Pytanie podatnika: Czy Spka jest uprawniona do obnienia obrotu oraz kwoty podatku nalenego na podstawie wystawionej faktury korygujcej w rozliczeniu za okres, w ktrym wystawiona zostaa taka faktura, take wwczas, gdy w ustawowo okrelonym terminie do zoenia deklaracji VAT-7 za dany okres rozliczeniowy nie uzyskaa ona potwierdzenia otrzymania faktury korygujcej przez kontrahenta (nabywc usug)?
                                     • 14.09.2012Podatek dochodowy od drobnych zlece o wartoci do 200 z
                                      Pytanie podatnika: W jakich przypadkach drobne zlecenia o wartoci 200 zotych mona opodatkowa w formie ryczatu?
                                      • 06.09.2012Podre subowe zleceniobiorcw
                                       Czy zleceniodawca moe wysa zleceniobiorc w podr subow, tak jak pracodawca pracownika? Czy zleceniobiorcy naley wypaca diety? Czy zwrot wydatkw z tytuu delegacji, bdzie dla zleceniobiorcy wolny od podatku dochodowego i skadek ZUS?
                                       • 13.07.2012Usugi twrcw i artystw wykonawcw a VAT – rozliczenie poboru opat z praw autorskich
                                        Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca moe zosta uznany za podatnika VAT w stosunku do posiadaczy urzdze reprograficznych oraz producentw i importerw czystych nonikw zobowizanych do wnoszenia opat na rzecz uprawnionych twrcw oraz w stosunku do orodkw informacji i dokumentacji zobowizanych do wypaty wynagrodze twrcom? Jak stawk powinien zastosowa?
                                        • 05.07.2012Zmiany w VAT 2013: Procedury szczeglne
                                         Projektowane zmiany w ustawie o podatku od towarw i usug w obrbie procedur szczeglnych dotycz przede wszystkim zwolnienia podmiotowego dla drobnych przedsibiorcw, a take procedury VAT mara w turystyce. S to zmiany gwnie o charakterze doprecyzowujcym. Maj one na celu wyeliminowanie wtpliwoci interpretacyjnych, w szczeglnoci w kontekcie obowizujcych w tym zakresie przepisw unijnych.
                                         • 29.06.2012Zmiany w VAT 2013: Wysoko opodatkowania
                                          Projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarw i usug przygotowany przez resort finansw ma na celu przede wszystkim dostosowanie przepisw ustawy o VAT do przepisw unijnych. Jeeli chodzi o wysoko opodatkowania (dzia VIII ustawy), zmiany w tym zakresie dotycz podwyszenia stawek podatku na niektre towary i usugi (m.in. lody, gotowe posiki i dania, wyroby sztuki), opodatkowanie stawk podstawow (obecnie zwolnionych) usug pocztowych niepowszechnych, wiadczonych przez operatora publicznego. Z dniem 1 stycznia 2013 r. planuje si take uelastycznienie stosowania stawki 0% przy eksporcie towarw oraz wewntrzwsplnotowej dostawie towarw.
                                          • 25.06.2012Zmiany w VAT 2013: Definicje i zakres opodatkowania
                                           Podwyszenie wartoci prezentw od ktrych nie trzeba paci podatku VAT, wprowadzenie faktur uproszczonych, podwyszenie stawek podatku na niektre towary i usugi (m.in. lody, gotowe posiki i dania), opodatkowanie stawk podstawow (obecnie zwolnionych) niektrych usug pocztowych, zmiana zasad ustalania obowizku podatkowego, a take utrzymanie do koca 2013 r. ograniczenia w odliczeniu VAT w przypadku kupna samochodw osobowych, to niektre ze zmian jakie przewiduje projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarw i usug przygotowany przez resort finansw. Ustawa ma wej w ycie z dniem 1 stycznia 2013 r.
                                           • 25.06.2012Sprzeda samochodu osobowego a zwolnienie podmiotowe w VAT
                                            Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca dokonujc sprzeday samochodw osobowych stanowicych rodki trwae, w momencie ich sprzeday traci prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. b) ustawy o VAT?
                                            • 11.05.2012Opodatkowanie czynnoci wykonywanych przez zakad budetowy na rzecz gminy
                                             Pytanie podatnika: Czy czynnoci wykonywane przez zakad z zakresu gospodarki mieszkaniowej, utrzymania drg, ulic, utrzymania zieleni, owietlenia ulicznego, na rzecz gminy, podlegaj VAT? Czy wykonywane czynnoci zobowizuj zakad do wystawiania faktur na rzecz gminy, czy mona je rozlicza wystawiajc not ksigow, rachunek?
                                             • 05.04.2012Szczepienie ochronne a przychd pracownika
                                              Pytanie podatnika: Czy wydatki poniesione przez pracodawc na zakup lekarstw oraz na dokonanie szczepie ochronnych w celu zapobieenia zachorowaniu na tropikalne choroby zakane pracownikw odbywajcych podr subow lub mogcych odby tak podr do kraju, w ktrym wystpuje realne ryzyko zachorowalnoci na jedn z zakanych chorb tropikalnych, korzystaj ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
                                              • 02.02.2012PIT 2011: Dochody zagraniczne
                                               Uzyskujc dochody z tytuu pracy najemnej wykonywanej za granic, w wikszoci przypadkw naley rozliczy si z nich take w Polsce. Naley o tym pamita szczeglnie obecnie, gdy wiele osb majcych miejsce zamieszkania w Polsce podejmuje prac za granic.
                                               • 02.02.2012Podwyszenie kapitau zakadowego spki a PCC
                                                Z uzasadnienia: Po dniu 1 maja 2004 r. nie zachodziy przesanki uzasadniajce podjcie stosownych zabiegw dostosowawczych, polegajcych na skorygowaniu unormowania krajowego w celu implementacji Dyrektywy kapitaowej. Polska, jako Pastwo Czonkowskie, wypenia take wymg dostosowania przepisw o podatku od czynnoci cywilnoprawnych wzgldem art. 7 ust. 2 powoanej Dyrektywy, ktry stanowi, e Pastwa Czonkowskie mog zwolni z podatku kapitaowego wszystkie operacje inne ni okrelone w ust. 1 lub naliczy od nich podatek o jednolitej stawce nie przekraczajcej 1%, co nastpio poprzez wprowadzenie jednej stawk podatku w wysokoci 0,5% (art. 7 ust. 1 pkt 9 u.p.c.c.). Zatem, czynno podwyszenia kapitau zakadowego spki dokonana uchwa zgromadzenia wsplnikw podlega opodatkowaniu podatkiem od czynnoci cywilnoprawnych.
                                                • 14.10.2011Premia pienina jako rabat a VAT
                                                 Pytanie podatnika: Czy przyznanie premii pieninej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? Czy przyznanie premii pieninej powoduje obnienie ceny sprzedawanych produktw, a co za tym idzie skutkuje obnieniem podstawy opodatkowania i koniecznoci wystawienia faktur korekt? Czy przyznanie premii pieninej jest wiadczeniem poza systemem podatku VAT?
                                                 • 28.09.2010Opodatkowanie diet czonkw zarzdu
                                                  Pytanie podatnika: Czy od pobieranych przez czonkw Rady Nadzorczej diet delegacyjnych naley pobra i odprowadzi podatek dochodowy?
                                                  • 22.09.2010Zmiany w PDOF: Wyjanijmy sobie wszystko
                                                   Komisja „Przyjazne Pastwo” przygotowaa projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych oraz ustawy o zryczatowanym podatku dochodowym od niektrych przychodw osiganych przez osoby fizyczne. Projekt zosta 7 wrzenia br. skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Celem projektowanej noweli jest dokonanie zmian w szeregu przepisach ustawy o PIT budzcych obecnie wtpliwoci interpretacyjne lub powodujcych rozbienoci w orzecznictwie organw podatkowych i sdw administracyjnych. Zmiany dotycz m.in. trybu skadania przez maonkw wsplnego rocznego zeznania podatkowego, zasad opodatkowania osb samotnie wychowujcych dzieci, zasad przeliczania wartoci wyraonych w walutach obcych na zote polskie, stosowania niektrych zwolnie przedmiotowych. Wikszo zmian zgodnie z uzasadnieniem projektodawcy bdzie korzystna dla podatnikw. Ustawa ma wej w ycie z dniem 1 stycznia 2011 r. Poniej przedstawiamy szczegowe zestawienie projektowanych zmian.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] nastpna strona »