Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

podatek zasiedzenia

 • 29.03.2019MF: Nabycie tytułem dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego
  Ministerstwo Finansów udostępniło broszury informacyjne, w których przedstawia obecny stan prawny dotyczący nieodpłatnego nabycia rzeczy lub praw majątkowych tytułem dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego. Przedstawione informacje dotyczą nabyć, które nastąpiły po 31.12.2015 r.
  • 22.01.2019WSA. Termin zgłoszenia spadku a prawo do zwolnienia dla najbliższej rodziny
   Z uzasadnienia: Wykładnia literalna art. 4a ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn daje podstawy do stwierdzenia, że powołany przepis dotyczy nie tylko sytuacji, gdy spadkobierca nie wie, że przysługują mu prawa do spadku, ponieważ nie brał udziału w postępowaniu spadkowym ale również sytuacji, gdy spadkobierca brał udział w postępowaniu spadkowym, jednak w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku nie uzyskał wiedzy dotyczącej określonego składnika majątkowego wchodzącego w skład masy spadkowej.
   • 16.01.2019Przekazanie środków do majątku wspólnego a podatek od darowizny
    Pytanie: Wnioskodawczyni wraz z mężem kupiła nieruchomość, która weszła w skład ich majątku wspólnego. Środki na zakup nieruchomości pochodziły w znacznej części z darowizny, którą otrzymał mąż Wnioskodawczyni od swojej matki. W akcie notarialnym kupna mieszkania znajduje się zapis mówiący o tym, że małżonek dokonuje nakładu otrzymanych środków pieniężnych od matki na rzecz majątku wspólnego. Czy Wnioskodawczyni powinna dokonać zgłoszenia darowizny do urzędu skarbowego, mimo iż nie było fizycznego przelewu środków finansowych?
    • 08.06.2018Rozgraniczenie a podatek od spadków i darowizn
     Zgodnie z art. 153 Kodeksu cywilnego – jeżeli granice gruntów stały się sporne, a stanu prawnego nie można stwierdzić, ustala się granice według ostatniego spokojnego stanu posiadania. Gdyby również takiego stanu nie można było stwierdzić, a postępowanie rozgraniczeniowe nie doprowadziło do ugody między zainteresowanymi, sąd ustali granice z uwzględnieniem wszelkich okoliczności; może przy tym przyznać jednemu z właścicieli odpowiednią dopłatę pieniężną.
     • 07.05.2018WSA. Fiskus nie może opodatkować dochodu z przestępstwa
      Definicja legalna zawarta w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyłącza mienie/środki pozyskane z przestępstwa jako przychód a to z kolei oznacza, że mienie/środki te nie stanowią ani przychodu opodatkowanego ani nieopodatkowanego określonego w art. 25b ust. 3 i 4 ustawy o PIT, a to z tej przyczyny, że wobec obalenia domniemania określonego w art. 2 ust. 6 ustawy zostały wyłączone z zakresu jej zastosowania na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.
      • 11.09.2017Umowa o świadczenia wzajemne nie podlega podatkowi od spadków i darowizn
       Z uzasadnienia: Skoro została zawarta umowa o świadczenia wzajemne, której podstawą jest wzajemność świadczeń stron tej umowy, to nie można ww. umowy uznać za umowę darowizny. Przedmiotowej umowy nie można również uznać za umowę pożyczki. Zatem, związku z zawarciem umowy o świadczenia wzajemne nie powstanie obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn. Świadczenia uzyskane na podstawie umowy o świadczenie wzajemne nie podlegają bowiem opodatkowaniu tym podatkiem.
       • 26.07.2017NSA. Ustanowienie służebności gruntowej a podatek od firmowej nieruchomości
        Fakt ustanowienia służebności gruntowej, o której mowa w art. 285 § 1 Kodeksu cywilnego na nieruchomości właściciela w zakresie przejazdu i przechodu wyłącza jego możliwość prowadzenia, na tej nieruchomości w zakresie objętym tą służebnością, jakiejkolwiek działalności gospodarczej ze względów technicznych, o których mowa w art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
        • 19.01.2017Podatek od spadków i darowizn. Podstawowe zasady i ważne limity
         Otrzymanie darowizny zazwyczaj powoduje konieczność zapłacenia podatku od spadków i darowizn. Przepisy prawne wprowadzają jednak zwolnienie z opodatkowania darowizn dokonywanych w kręgu najbliższej rodziny. By nie płacić podatku, konieczne jest zgłoszenie darowizny do urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy. Sprawdźmy, jakie jeszcze warunki trzeba spełnić.
         • 22.07.2016Kto płaci podatek od darowizny, a komu przysługuje zwolnienie?
          Zgodnie z ogólnymi zasadami otrzymanie darowizny wiąże się z koniecznością zapłacenia podatku od spadków i darowizn. Przepisy podatkowe wprowadzają jednak zwolnienie z opodatkowania darowizn dokonywanych w kręgu najbliższej rodziny. Aby nie płacić podatku, trzeba zgłosić otrzymanie darowizny do urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy.
          • 21.07.2016Kto płaci podatek od darowizny, a komu przysługuje zwolnienie?
           Zgodnie z ogólnymi zasadami otrzymanie darowizny wiąże się z koniecznością zapłacenia podatku od spadków i darowizn. Przepisy podatkowe wprowadzają jednak zwolnienie z opodatkowania darowizn dokonywanych w kręgu najbliższej rodziny. Aby nie płacić podatku, trzeba zgłosić otrzymanie darowizny do urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy.
           • 03.06.2016Nie każde pieniądze od rodziców to darowizna
            W sytuacji gdy dziecko nie jest samodzielne ekonomicznie, kwoty pieniężne przekazane przez rodzica na dziecko pozostające na utrzymaniu rodzica nie stanowią darowizny, lecz są jedynie wykonaniem obowiązku alimentacyjnego. Potwierdza to interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 9 maja 2016 r., nr IPPB2/4515-45/16-4/MZ.
            • 02.06.2016Nie każde pieniądze od rodziców to darowizna
             W sytuacji gdy dziecko nie jest samodzielne ekonomicznie, kwoty pieniężne przekazane przez rodzica na dziecko pozostające na utrzymaniu rodzica nie stanowią darowizny, lecz są jedynie wykonaniem obowiązku alimentacyjnego. Potwierdza to interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 9 maja 2016 r., nr IPPB2/4515-45/16-4/MZ.
             • 01.06.2016Umorzenie pożyczki a podatek od spadków i darowizn
              Pytanie podatnika: Czy oświadczenie o umorzeniu pożyczki złożone przez pożyczkodawcę - ojca (nieodpłatne zwolnienie z długu w trybie art. 508 Kodeksu cywilnego) objęte jest zakresem przedmiotu art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn? Czy przedmiotowe oświadczenie spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstanie zobowiązania podatkowego na mocy ustawy o podatku od spadków i darowizn?
              • 01.06.2016Skutki podatkowe zwrotu nienależnie przekazanych środków pieniężnych
               Pytanie podatnika: Wnioskodawca zamierza wystąpić do cioci z żądaniem zwrotu nienależnie przekazanych jej środków pieniężnych. Czy zwrócony na konto Wnioskodawcy przelew bankowy z tytułem „zwrot nienależnie przekazanych środków pieniężnych” od cioci będzie podlegał opodatkowaniu? Jeżeli tak, to jakim podatkiem i w jakiej wysokości?
               • 26.04.2016NSA. Moment powstania przychodu z tytułu sprzedaży nieruchomości
                Przez wydanie towaru, o którym mowa w art. 14 ust. 1c ustawy o PIT rozumieć należy sytuację, w której doszło w wyniku zawartej umowy do faktycznego wydania towaru, a więc do sytuacji, w której warunkiem ważnej umowy sprzedaży jest wydanie rzeczy. Przepis ten nie może być rozumiany tak, że przez wydanie rzeczy rozumieć należy także i samą tylko możliwość dysponowania prawem własności w rozumieniu art. 535 § 1 Kodeksu cywilnego.
                • 13.04.2016Wpłata pieniędzy na konto dziecka a podatek od spadków i darowizn
                 Pytanie: Czy wpłaty środków pieniężnych, dokonywanych przez rodziców na konto założone na imię małoletniego dziecka, mieszkającego z rodzicami, nieuzyskującego żadnych dochodów, dokonywane w wykonaniu obowiązku alimentacyjnego wynikającego z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, skoro nie mieszczą się w przedmiocie opodatkowania wymienionym w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn?
                 • 08.04.2016Wpłata pieniędzy na konto dziecka a podatek od spadków i darowizn
                  Pytanie: Czy wpłaty środków pieniężnych, dokonywanych przez rodziców na konto założone na imię małoletniego dziecka, mieszkającego z rodzicami, nieuzyskującego żadnych dochodów, dokonywane w wykonaniu obowiązku alimentacyjnego wynikającego z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, skoro nie mieszczą się w przedmiocie opodatkowania wymienionym w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn?
                  • 01.04.2016Sprzedaż w ramach postępowania egzekucyjnego a VAT
                   W świetle art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z późn. zm., dalej: ustawa o VAT) opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju, rozumiana jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel.  Powyższa regulacja świadczy o szerokim zakresie opodatkowania czynności podatkiem VAT. Opodatkowana będzie więc z zasady każda czynność, którą można określić jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. Dotyczy to także sprzedaży towarów (rzeczy) w postępowaniu komorniczym lub postępowaniu egzekucyjnym.
                   • 31.03.2016Sprzedaż w ramach postępowania egzekucyjnego a VAT
                    W świetle art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z późn. zm., dalej: ustawa o VAT) opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju, rozumiana jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel.  Powyższa regulacja świadczy o szerokim zakresie opodatkowania czynności podatkiem VAT. Opodatkowana będzie więc z zasady każda czynność, którą można określić jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. Dotyczy to także sprzedaży towarów (rzeczy) w postępowaniu komorniczym lub postępowaniu egzekucyjnym.
                    • 22.02.2016Zasiedzenie a podatek od spadków i darowizn
                     Pytanie podatnika: Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawczyni będzie obowiązana do zapłaty podatku z tytułu zasiedzenia?
                     • 08.04.2015NSA. Podstawa opodatkowania w podatku od spadków i darowizn
                      Z art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn wynika, że wartość długów i ciężarów należy odnosić do każdej rzeczy i prawa majątkowego z osobna, a nie w odniesieniu do sumy wartości wszystkich rzeczy i praw majątkowych - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                      • 15.09.2014Jaki podatek od zasiedzenia i darowizny?
                       Interpelacja nr 26990 w sprawie obowiązku podatkowego z tytułu zasiedzenia i darowizny.
                       • 28.08.2014Darowizna praw autorskich a podatek od spadków i darowizn
                        Darowizny co do zasady są opodatkowane podatkiem od spadków i darowizn. Czy od nieodpłatnego otrzymania praw własności intelektualnej również trzeba zapłacić podatek? Zobaczmy.
                        • 14.08.2014Zasiedzenie a podatek od spadków i darowizn
                         Czy nabycie nieruchomości tytułem zasiedzenia korzysta ze zwolnienia wskazanego w art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn?
                         • 21.07.2014Spłata kredytu przez rodziców a podatek od spadków i darowizn
                          Pytanie podatnika: Czy fakt solidarnej spłaty kredytu hipotecznego przez dwóch współkredytobiorców (rodziców Wnioskodawcy) wiąże się z powstaniem obowiązku podatkowego po stronie Wnioskodawcy, określonego w ustawie o podatku od spadków i darowizn u trzeciego kredytobiorcy, i w związku z tym podlega obowiązkowi zgłoszenia nabycia majątku w drodze darowizny na formularzu SD-Z2?
                          • 12.06.2014Otrzymanie darowizny. Jakie skutki podatkowe?
                           Otrzymanie darowizny zazwyczaj powoduje konieczność zapłacenia podatku od spadków i darowizn. Przepisy podatkowe przewidują jednak zwolnienie z opodatkowania darowizn dokonywanych w kręgu najbliższej rodziny. Zobaczmy, jakie warunki trzeba spełnić.
                           • 13.05.2014Przekazanie nieruchomości na cele osobiste a podatek od spadków i darowizn
                            Pytanie podatnika: Czy nieodpłatne przekazanie nieruchomości, stanowiącej majątek spółki jawnej, na cele własne (prywatne) wspólnika tej spółki (Wnioskodawcy), w części odpowiadającej przysługującemu temu wspólnikowi udziałowi we współwłasności nieruchomości (tj. 99%), podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?
                            • 04.03.2014Opodatkowanie umowy nieodpłatnej renty
                             Pytanie podatnika: Po śmierci ojca Wnioskodawcy, który był wspólnikiem spółki jawnej, udziały objął Jego brat. Aktualnie Spółka przynosi dochody i brat czuje się zobowiązany do przekazywania Wnioskodawcy części dochodów w formie nieodpłatnej renty, która zostałyby ustanowiona w formie aktu notarialnego. Czy ustanowienie nieodpłatnej renty podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?
                             • 25.02.2014Podatek od spadków i darowizn: Zniesienie współwłasności w zamian za zwolnienie z długu
                              Pytanie podatnika: W 2010 r. Wnioskodawczyni nabyła wraz z osobą niespokrewnioną i niepozostającą z Nią w związku małżeńskim, lokal mieszkalny. Obie osoby posiadają równy udział we współwłasności tego lokalu, każda z osób jest właścicielem jednej drugiej jego części. W chwili obecnej, Wnioskodawczyni chciałaby nabyć przysługujący drugiemu współwłaścicielowi udział w opisanym wyżej lokalu. Czy zniesienie współwłasności w zamian za zwolnienie z długu podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?
                              • 20.12.2013Umowa nieodpłatnej renty a podatek od spadków i darowizn
                               Pytanie: Po śmierci męża, który był wspólnikiem spółki jawnej, udziały objął jeden z dwóch moich synów. Aktualnie spółka przynosi dochody i w związku z tym syn czuje się w obowiązku przekazywania mi części dochodów w formie nieodpłatnej renty, która zostałyby ustanowiona w formie aktu notarialnego. Wysokości renty byłaby zależna od dochodu uzyskiwanego przez syna. Czy będę musiała płacić podatek od pieniędzy otrzymywanych z tego tytułu?
                               • 12.09.2013Zwrot VAT za materiały budowlane dla samoistnego posiadacza
                                Pytanie podatnika: Czy jako samoistny posiadacz budynku wnioskodawca ma prawo do złożenia i odliczenia VAT z wydatków mieszkaniowych?
                                • 26.06.2013Spadki i darowizny: Zaświadczenie z urzędu skarbowego a zbycie nieruchomości
                                 Interpelacja nr 17215 do ministra finansów w sprawie zasadności przedstawiania niektórych zaświadczeń
                                 • 03.06.2013Podatek od spadków i darowizn. Darowizny od najbliższej rodziny
                                  Otrzymanie darowizny co do zasady wiąże się z koniecznością zapłacenia podatku od spadków i darowizn. Przepisy podatkowe wprowadzają jednak zwolnienie z opodatkowania darowizn dokonywanych w kręgu najbliższej rodziny. Aby z niego skorzystać, trzeba zgłosić otrzymanie darowizny do urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy.
                                  • 27.02.2013Podatek od spadków i darowizn: Małżonek w separacji a zwolnienie podatkowe dla grupy zerowej
                                   Pytanie podatnika: Czy małżonek w separacji zalicza się do tzw. „grupy zerowej” w rozumieniu art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, zgodnie z którym zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę?
                                   • 07.11.2012Otrzymanie darowizny – skutki podatkowe
                                    Otrzymanie darowizny zazwyczaj powoduje konieczność zapłacenia podatku od spadków i darowizn. Przepisy podatkowe przewidują jednak zwolnienie z opodatkowania darowizn dokonywanych w kręgu najbliższej rodziny. By nie płacić podatku, niezbędne jest zgłoszenie darowizny do urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy.
                                    • 19.10.2012Darowizna na zakup mieszkania z poleceniem udostępnienia go rodzeństwu
                                     Z uzasadnienia: Wykonanie polecenia zawartego w umowie darowizny, polegającego na umożliwieniu zamieszkiwania w określonym czasie rodzeństwu obdarowanej, nie musiało przybierać formy ustanowienia służebności mieszkania czy też obciążenia mieszkania prawem użytkowania. Wykonanie polecenia następuje także wówczas, gdy obdarowany faktycznie udostępnia mieszkanie rodzeństwu celem zamieszkania, dlatego też wartość obciążania z tego tytułu, powinna zostać uwzględniona, przy wyliczaniu czystej wartości darowizny, stanowiącej podstawę opodatkowania w podatku od spadków i darowizny.
                                     • 18.07.2012Podatek od spadków i darowizn 2012 – skala podatkowa, stawki i kwota wolna
                                      Skala podatkowa i kwoty wolne od podatku określone są w art. 9 i 15 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 2009 r. nr 93, poz. 768 ze zm.).
                                      • 27.06.2012Podatek od spadków i darowizn: Przekazanie nieruchomości w ramach zachowku
                                       Pytanie podatnika: Czy przekazanie nieruchomości w zamian za zachowek podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn i korzysta ze zwolnienia wymienionego w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn?
                                       • 11.08.2011Podział majątku małżeńskiego a podatek od spadków i darowizn
                                        Pytanie podatnika: Małżonkowie przed rokiem 2000 nabyli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Prawo to zostało nabyte do majątku wspólnego małżonków. W styczniu 2010 r. Sąd orzekł rozwód małżonków. W chwili obecnej istnieje konieczność dokonania podziału majątku byłych małżonków, na podstawie sądowego podziału majątku. Lokal mieszkalny stanowiący współwłasność w częściach ułamkowych na skutek podziału przypadnie byłemu małżonkowi, który tytułem spłaty nabywanej części o wartości 450.000 zł dokona zapłaty kwoty 150.000 zł na rzecz Wnioskodawczyni. Będzie to całość świadczenia pieniężnego jaka zostanie zapłacona drugiej stronie. Czy w związku z przedstawionym stanem faktycznym powstanie obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn?
                                        • 20.06.2011MF: Można uniknąć podatku z tytułu zasiedzenia
                                         Interpelacja nr 22255 do ministra finansów w sprawie podatku naliczanego zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn za nabycie prawa własności w drodze zasiedzenia
                                         • 16.05.2011Podział majątku wspólnego a podatek od spadków i darowizn
                                          Podział majątku wspólnego małżonków jest instytucją typową dla prawa rodzinnego i opiekuńczego. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 17 marca 2011 r. nr IPPB2/436-497/10-7/AF wyjaśnił, czy dokonanie podziału majątku jest opodatkowane podatkiem od spadków i darowizn.
                                          • 11.04.2011Darowizna od teściów a podatek od spadków i darowizn
                                           Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn dotyczy nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę. Nie dotyczy zatem nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych przez synową lub zięcia. Stanowisko to potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 24 marca 2011 r. nr IPPB2/436-4/11-2/AF.
                                           • 01.03.2011Podatek od spadków i darowizn – jak określić wartość przedmiotu opodatkowania?
                                            Podstawę opodatkowania w podatku od spadków i darowizn stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego.
                                            • 20.12.2010Umarzanie, odraczanie oraz rozkładanie na raty podatku od spadków i darowizn za zgodą zarządu jednostki samorządu terytorialnego
                                             Podatek od spadków i darowizn regulują przepisy ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Jego przedmiotem jest nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy lub praw majątkowych znajdujących się lub wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej, tytułem dziedziczenia, zapisu, polecenia testamentowego, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku, nieodpłatnej renty, użytkowania oraz służebności. Stanowi on w całości dochód jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 4 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu (t.j. z 2010 r., nr 80, poz. 826).
                                             • 07.12.2010Najbliższa rodzina nie musi płacić podatku od darowizn
                                              Otrzymanie darowizny – co do zasady – wiąże się z koniecznością zapłacenia podatku od spadków i darowizn. Ustawa zakłada jednak zwolnienie z opodatkowania darowizn dokonywanych w kręgu najbliższej rodziny. Aby z niego skorzystać trzeba zgłosić otrzymanie darowizny do urzędu skarbowego w ciągu sześciu miesięcy.
                                              • 08.06.2010PIT: Sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze zasiedzenia
                                               Zapytanie nr 6523 do ministra finansów w sprawie konsekwencji podatkowych sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze zasiedzenia oraz możliwości skorzystania z ulgi podatkowej w przypadku przeznaczenia kwoty uzyskanej ze sprzedaży na zakup działki budowlanej