Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

podatek zasiedzenia

 • 15.10.2019Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majtkowych (formularz podatkowy SD-3)
  Dostajesz darowizn albo dziedziczysz spadek? Jeli dostajesz za darmo jakie rzeczy albo prawa majtkowe (majtek) - zó formularz podatkowy SD-3 i zapa podatek od spadków i darowizn.
  • 14.10.2019Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majtkowych (formularz podatkowy SD-3)
   Dostajesz darowizn albo dziedziczysz spadek? Jeli dostajesz za darmo jakie rzeczy albo prawa majtkowe (majtek) - zó formularz podatkowy SD-3 i zapa podatek od spadków i darowizn.
   • 10.10.2019Darowizny: Zmiana miejsca zamieszkania po otrzymaniu darowizny nie zmienia waciwoci miejscowej
    Teza: Podatek od spadków i darowizn nie jest podatkiem rozliczanym po zakoczeniu roku podatkowego, czy te innego okresu rozliczeniowego. nie jest wic moliwe zastosowanie normy wynikajcej z art. 18a O.p. gdyz dotyczy ona innych stanów faktycznych - rozstrzyga o waciwoci organów w zakresie podatków, w przypadku których obowizek podatkowy przeksztaca si w zobowizanie podatkowe z upywem danego okresu rozliczeniowego nie za w zakresie zobowiza podatkowych powstajcych z upywem wskazanego w ustawie terminu od zajcia zdarzenia powodujcego powstanie obowizku podatkowego.
    • 29.03.2019MF: Nabycie tytuem dziedziczenia, zapisu zwykego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego
     Ministerstwo Finansów udostpnio broszury informacyjne, w których przedstawia obecny stan prawny dotyczcy nieodpatnego nabycia rzeczy lub praw majtkowych tytuem dziedziczenia, zapisu zwykego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego. Przedstawione informacje dotycz naby, które nastpiy po 31.12.2015 r.
     • 22.01.2019WSA. Termin zgoszenia spadku a prawo do zwolnienia dla najbliszej rodziny
      Z uzasadnienia: Wykadnia literalna art. 4a ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn daje podstawy do stwierdzenia, e powoany przepis dotyczy nie tylko sytuacji, gdy spadkobierca nie wie, e przysuguj mu prawa do spadku, poniewa nie bra udziau w postpowaniu spadkowym ale równie sytuacji, gdy spadkobierca bra udzia w postpowaniu spadkowym, jednak w terminie 6 miesicy od dnia uprawomocnienia si postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku nie uzyska wiedzy dotyczcej okrelonego skadnika majtkowego wchodzcego w skad masy spadkowej.
      • 16.01.2019Przekazanie rodków do majtku wspólnego a podatek od darowizny
       Pytanie: Wnioskodawczyni wraz z mem kupia nieruchomo, która wesza w skad ich majtku wspólnego. rodki na zakup nieruchomoci pochodziy w znacznej czci z darowizny, któr otrzyma m Wnioskodawczyni od swojej matki. W akcie notarialnym kupna mieszkania znajduje si zapis mówicy o tym, e maonek dokonuje nakadu otrzymanych rodków pieninych od matki na rzecz majtku wspólnego. Czy Wnioskodawczyni powinna dokona zgoszenia darowizny do urzdu skarbowego, mimo i nie byo fizycznego przelewu rodków finansowych?
       • 08.06.2018Rozgraniczenie a podatek od spadków i darowizn
        Zgodnie z art. 153 Kodeksu cywilnego – jeeli granice gruntów stay si sporne, a stanu prawnego nie mona stwierdzi, ustala si granice wedug ostatniego spokojnego stanu posiadania. Gdyby równie takiego stanu nie mona byo stwierdzi, a postpowanie rozgraniczeniowe nie doprowadzio do ugody midzy zainteresowanymi, sd ustali granice z uwzgldnieniem wszelkich okolicznoci; moe przy tym przyzna jednemu z wacicieli odpowiedni dopat pienin.
        • 07.05.2018WSA. Fiskus nie moe opodatkowa dochodu z przestpstwa
         Definicja legalna zawarta w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wycza mienie/rodki pozyskane z przestpstwa jako przychód a to z kolei oznacza, e mienie/rodki te nie stanowi ani przychodu opodatkowanego ani nieopodatkowanego okrelonego w art. 25b ust. 3 i 4 ustawy o PIT, a to z tej przyczyny, e wobec obalenia domniemania okrelonego w art. 2 ust. 6 ustawy zostay wyczone z zakresu jej zastosowania na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Gliwicach.
         • 11.09.2017Umowa o wiadczenia wzajemne nie podlega podatkowi od spadków i darowizn
          Z uzasadnienia: Skoro zostaa zawarta umowa o wiadczenia wzajemne, której podstaw jest wzajemno wiadcze stron tej umowy, to nie mona ww. umowy uzna za umow darowizny. Przedmiotowej umowy nie mona równie uzna za umow poyczki. Zatem, zwizku z zawarciem umowy o wiadczenia wzajemne nie powstanie obowizek podatkowy w podatku od spadków i darowizn. wiadczenia uzyskane na podstawie umowy o wiadczenie wzajemne nie podlegaj bowiem opodatkowaniu tym podatkiem.
          • 26.07.2017NSA. Ustanowienie suebnoci gruntowej a podatek od firmowej nieruchomoci
           Fakt ustanowienia suebnoci gruntowej, o której mowa w art. 285 § 1 Kodeksu cywilnego na nieruchomoci waciciela w zakresie przejazdu i przechodu wycza jego moliwo prowadzenia, na tej nieruchomoci w zakresie objtym t suebnoci, jakiejkolwiek dziaalnoci gospodarczej ze wzgldów technicznych, o których mowa w art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opatach lokalnych - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
           • 19.01.2017Podatek od spadków i darowizn. Podstawowe zasady i wane limity
            Otrzymanie darowizny zazwyczaj powoduje konieczno zapacenia podatku od spadków i darowizn. Przepisy prawne wprowadzaj jednak zwolnienie z opodatkowania darowizn dokonywanych w krgu najbliszej rodziny. By nie paci podatku, konieczne jest zgoszenie darowizny do urzdu skarbowego w cigu 6 miesicy. Sprawdmy, jakie jeszcze warunki trzeba speni.
            • 22.07.2016Kto paci podatek od darowizny, a komu przysuguje zwolnienie?
             Zgodnie z oglnymi zasadami otrzymanie darowizny wie si z koniecznoci zapacenia podatku od spadkw i darowizn. Przepisy podatkowe wprowadzaj jednak zwolnienie z opodatkowania darowizn dokonywanych w krgu najbliszej rodziny. Aby nie paci podatku, trzeba zgosi otrzymanie darowizny do urzdu skarbowego w cigu 6 miesicy.
             • 21.07.2016Kto paci podatek od darowizny, a komu przysuguje zwolnienie?
              Zgodnie z oglnymi zasadami otrzymanie darowizny wie si z koniecznoci zapacenia podatku od spadkw i darowizn. Przepisy podatkowe wprowadzaj jednak zwolnienie z opodatkowania darowizn dokonywanych w krgu najbliszej rodziny. Aby nie paci podatku, trzeba zgosi otrzymanie darowizny do urzdu skarbowego w cigu 6 miesicy.
              • 03.06.2016Nie kade pienidze od rodzicw to darowizna
               W sytuacji gdy dziecko nie jest samodzielne ekonomicznie, kwoty pienine przekazane przez rodzica na dziecko pozostajce na utrzymaniu rodzica nie stanowi darowizny, lecz s jedynie wykonaniem obowizku alimentacyjnego. Potwierdza to interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 9 maja 2016 r., nr IPPB2/4515-45/16-4/MZ.
               • 02.06.2016Nie kade pienidze od rodzicw to darowizna
                W sytuacji gdy dziecko nie jest samodzielne ekonomicznie, kwoty pienine przekazane przez rodzica na dziecko pozostajce na utrzymaniu rodzica nie stanowi darowizny, lecz s jedynie wykonaniem obowizku alimentacyjnego. Potwierdza to interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 9 maja 2016 r., nr IPPB2/4515-45/16-4/MZ.
                • 01.06.2016Umorzenie poyczki a podatek od spadkw i darowizn
                 Pytanie podatnika: Czy owiadczenie o umorzeniu poyczki zoone przez poyczkodawc - ojca (nieodpatne zwolnienie z dugu w trybie art. 508 Kodeksu cywilnego) objte jest zakresem przedmiotu art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadkw i darowizn? Czy przedmiotowe owiadczenie spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstanie zobowizania podatkowego na mocy ustawy o podatku od spadkw i darowizn?
                 • 01.06.2016Skutki podatkowe zwrotu nienalenie przekazanych rodkw pieninych
                  Pytanie podatnika: Wnioskodawca zamierza wystpi do cioci z daniem zwrotu nienalenie przekazanych jej rodkw pieninych. Czy zwrcony na konto Wnioskodawcy przelew bankowy z tytuem „zwrot nienalenie przekazanych rodkw pieninych” od cioci bdzie podlega opodatkowaniu? Jeeli tak, to jakim podatkiem i w jakiej wysokoci?
                  • 26.04.2016NSA. Moment powstania przychodu z tytuu sprzeday nieruchomoci
                   Przez wydanie towaru, o ktrym mowa w art. 14 ust. 1c ustawy o PIT rozumie naley sytuacj, w ktrej doszo w wyniku zawartej umowy do faktycznego wydania towaru, a wic do sytuacji, w ktrej warunkiem wanej umowy sprzeday jest wydanie rzeczy. Przepis ten nie moe by rozumiany tak, e przez wydanie rzeczy rozumie naley take i sam tylko moliwo dysponowania prawem wasnoci w rozumieniu art. 535 § 1 Kodeksu cywilnego.
                   • 13.04.2016Wpata pienidzy na konto dziecka a podatek od spadkw i darowizn
                    Pytanie: Czy wpaty rodkw pieninych, dokonywanych przez rodzicw na konto zaoone na imi maoletniego dziecka, mieszkajcego z rodzicami, nieuzyskujcego adnych dochodw, dokonywane w wykonaniu obowizku alimentacyjnego wynikajcego z Kodeksu rodzinnego i opiekuczego, podlegaj opodatkowaniu podatkiem od spadkw i darowizn, skoro nie mieszcz si w przedmiocie opodatkowania wymienionym w art. 1 ustawy o podatku od spadkw i darowizn?
                    • 08.04.2016Wpata pienidzy na konto dziecka a podatek od spadkw i darowizn
                     Pytanie: Czy wpaty rodkw pieninych, dokonywanych przez rodzicw na konto zaoone na imi maoletniego dziecka, mieszkajcego z rodzicami, nieuzyskujcego adnych dochodw, dokonywane w wykonaniu obowizku alimentacyjnego wynikajcego z Kodeksu rodzinnego i opiekuczego, podlegaj opodatkowaniu podatkiem od spadkw i darowizn, skoro nie mieszcz si w przedmiocie opodatkowania wymienionym w art. 1 ustawy o podatku od spadkw i darowizn?
                     • 01.04.2016Sprzeda w ramach postpowania egzekucyjnego a VAT
                      W wietle art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z pn. zm., dalej: ustawa o VAT) opodatkowaniu podlega odpatna dostawa towarw na terytorium kraju, rozumiana jako przeniesienie prawa do rozporzdzania towarem jak waciciel.  Powysza regulacja wiadczy o szerokim zakresie opodatkowania czynnoci podatkiem VAT. Opodatkowana bdzie wic z zasady kada czynno, ktr mona okreli jako przeniesienie prawa do rozporzdzania towarem jak waciciel. Dotyczy to take sprzeday towarw (rzeczy) w postpowaniu komorniczym lub postpowaniu egzekucyjnym.
                      • 31.03.2016Sprzeda w ramach postpowania egzekucyjnego a VAT
                       W wietle art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z pn. zm., dalej: ustawa o VAT) opodatkowaniu podlega odpatna dostawa towarw na terytorium kraju, rozumiana jako przeniesienie prawa do rozporzdzania towarem jak waciciel.  Powysza regulacja wiadczy o szerokim zakresie opodatkowania czynnoci podatkiem VAT. Opodatkowana bdzie wic z zasady kada czynno, ktr mona okreli jako przeniesienie prawa do rozporzdzania towarem jak waciciel. Dotyczy to take sprzeday towarw (rzeczy) w postpowaniu komorniczym lub postpowaniu egzekucyjnym.
                       • 22.02.2016Zasiedzenie a podatek od spadkw i darowizn
                        Pytanie podatnika: Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszym Wnioskodawczyni bdzie obowizana do zapaty podatku z tytuu zasiedzenia?
                        • 08.04.2015NSA. Podstawa opodatkowania w podatku od spadkw i darowizn
                         Z art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od spadkw i darowizn wynika, e warto dugw i ciarw naley odnosi do kadej rzeczy i prawa majtkowego z osobna, a nie w odniesieniu do sumy wartoci wszystkich rzeczy i praw majtkowych - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                         • 15.09.2014Jaki podatek od zasiedzenia i darowizny?
                          Interpelacja nr 26990 w sprawie obowizku podatkowego z tytuu zasiedzenia i darowizny.
                          • 28.08.2014Darowizna praw autorskich a podatek od spadkw i darowizn
                           Darowizny co do zasady s opodatkowane podatkiem od spadkw i darowizn. Czy od nieodpatnego otrzymania praw wasnoci intelektualnej rwnie trzeba zapaci podatek? Zobaczmy.
                           • 14.08.2014Zasiedzenie a podatek od spadkw i darowizn
                            Czy nabycie nieruchomoci tytuem zasiedzenia korzysta ze zwolnienia wskazanego w art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadkw i darowizn?
                            • 21.07.2014Spata kredytu przez rodzicw a podatek od spadkw i darowizn
                             Pytanie podatnika: Czy fakt solidarnej spaty kredytu hipotecznego przez dwch wspkredytobiorcw (rodzicw Wnioskodawcy) wie si z powstaniem obowizku podatkowego po stronie Wnioskodawcy, okrelonego w ustawie o podatku od spadkw i darowizn u trzeciego kredytobiorcy, i w zwizku z tym podlega obowizkowi zgoszenia nabycia majtku w drodze darowizny na formularzu SD-Z2?
                             • 12.06.2014Otrzymanie darowizny. Jakie skutki podatkowe?
                              Otrzymanie darowizny zazwyczaj powoduje konieczno zapacenia podatku od spadkw i darowizn. Przepisy podatkowe przewiduj jednak zwolnienie z opodatkowania darowizn dokonywanych w krgu najbliszej rodziny. Zobaczmy, jakie warunki trzeba speni.
                              • 13.05.2014Przekazanie nieruchomoci na cele osobiste a podatek od spadkw i darowizn
                               Pytanie podatnika: Czy nieodpatne przekazanie nieruchomoci, stanowicej majtek spki jawnej, na cele wasne (prywatne) wsplnika tej spki (Wnioskodawcy), w czci odpowiadajcej przysugujcemu temu wsplnikowi udziaowi we wspwasnoci nieruchomoci (tj. 99%), podlega opodatkowaniu podatkiem od spadkw i darowizn?
                               • 04.03.2014Opodatkowanie umowy nieodpatnej renty
                                Pytanie podatnika: Po mierci ojca Wnioskodawcy, ktry by wsplnikiem spki jawnej, udziay obj Jego brat. Aktualnie Spka przynosi dochody i brat czuje si zobowizany do przekazywania Wnioskodawcy czci dochodw w formie nieodpatnej renty, ktra zostayby ustanowiona w formie aktu notarialnego. Czy ustanowienie nieodpatnej renty podlega opodatkowaniu podatkiem od spadkw i darowizn?
                                • 25.02.2014Podatek od spadkw i darowizn: Zniesienie wspwasnoci w zamian za zwolnienie z dugu
                                 Pytanie podatnika: W 2010 r. Wnioskodawczyni nabya wraz z osob niespokrewnion i niepozostajc z Ni w zwizku maeskim, lokal mieszkalny. Obie osoby posiadaj rwny udzia we wspwasnoci tego lokalu, kada z osb jest wacicielem jednej drugiej jego czci. W chwili obecnej, Wnioskodawczyni chciaaby naby przysugujcy drugiemu wspwacicielowi udzia w opisanym wyej lokalu. Czy zniesienie wspwasnoci w zamian za zwolnienie z dugu podlega opodatkowaniu podatkiem od spadkw i darowizn?
                                 • 20.12.2013Umowa nieodpatnej renty a podatek od spadkw i darowizn
                                  Pytanie: Po mierci ma, ktry by wsplnikiem spki jawnej, udziay obj jeden z dwch moich synw. Aktualnie spka przynosi dochody i w zwizku z tym syn czuje si w obowizku przekazywania mi czci dochodw w formie nieodpatnej renty, ktra zostayby ustanowiona w formie aktu notarialnego. Wysokoci renty byaby zalena od dochodu uzyskiwanego przez syna. Czy bd musiaa paci podatek od pienidzy otrzymywanych z tego tytuu?
                                  • 12.09.2013Zwrot VAT za materiay budowlane dla samoistnego posiadacza
                                   Pytanie podatnika: Czy jako samoistny posiadacz budynku wnioskodawca ma prawo do zoenia i odliczenia VAT z wydatkw mieszkaniowych?
                                   • 26.06.2013Spadki i darowizny: Zawiadczenie z urzdu skarbowego a zbycie nieruchomoci
                                    Interpelacja nr 17215 do ministra finansw w sprawie zasadnoci przedstawiania niektrych zawiadcze
                                    • 03.06.2013Podatek od spadkw i darowizn. Darowizny od najbliszej rodziny
                                     Otrzymanie darowizny co do zasady wie si z koniecznoci zapacenia podatku od spadkw i darowizn. Przepisy podatkowe wprowadzaj jednak zwolnienie z opodatkowania darowizn dokonywanych w krgu najbliszej rodziny. Aby z niego skorzysta, trzeba zgosi otrzymanie darowizny do urzdu skarbowego w cigu 6 miesicy.
                                     • 27.02.2013Podatek od spadkw i darowizn: Maonek w separacji a zwolnienie podatkowe dla grupy zerowej
                                      Pytanie podatnika: Czy maonek w separacji zalicza si do tzw. „grupy zerowej” w rozumieniu art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadkw i darowizn, zgodnie z ktrym zwalnia si od podatku nabycie wasnoci rzeczy lub praw majtkowych przez maonka, wstpnych, pasierba, rodzestwo, ojczyma i macoch?
                                      • 07.11.2012Otrzymanie darowizny – skutki podatkowe
                                       Otrzymanie darowizny zazwyczaj powoduje konieczno zapacenia podatku od spadkw i darowizn. Przepisy podatkowe przewiduj jednak zwolnienie z opodatkowania darowizn dokonywanych w krgu najbliszej rodziny. By nie paci podatku, niezbdne jest zgoszenie darowizny do urzdu skarbowego w cigu 6 miesicy.
                                       • 19.10.2012Darowizna na zakup mieszkania z poleceniem udostpnienia go rodzestwu
                                        Z uzasadnienia: Wykonanie polecenia zawartego w umowie darowizny, polegajcego na umoliwieniu zamieszkiwania w okrelonym czasie rodzestwu obdarowanej, nie musiao przybiera formy ustanowienia suebnoci mieszkania czy te obcienia mieszkania prawem uytkowania. Wykonanie polecenia nastpuje take wwczas, gdy obdarowany faktycznie udostpnia mieszkanie rodzestwu celem zamieszkania, dlatego te warto obciania z tego tytuu, powinna zosta uwzgldniona, przy wyliczaniu czystej wartoci darowizny, stanowicej podstaw opodatkowania w podatku od spadkw i darowizny.
                                        • 18.07.2012Podatek od spadkw i darowizn 2012 – skala podatkowa, stawki i kwota wolna
                                         Skala podatkowa i kwoty wolne od podatku okrelone s w art. 9 i 15 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadkw i darowizn (t.j. Dz. U. z 2009 r. nr 93, poz. 768 ze zm.).
                                         • 27.06.2012Podatek od spadkw i darowizn: Przekazanie nieruchomoci w ramach zachowku
                                          Pytanie podatnika: Czy przekazanie nieruchomoci w zamian za zachowek podlega opodatkowaniu podatkiem od spadkw i darowizn i korzysta ze zwolnienia wymienionego w art. 4a ustawy o podatku od spadkw i darowizn?
                                          • 11.08.2011Podzia majtku maeskiego a podatek od spadkw i darowizn
                                           Pytanie podatnika: Maonkowie przed rokiem 2000 nabyli spdzielcze wasnociowe prawo do lokalu mieszkalnego. Prawo to zostao nabyte do majtku wsplnego maonkw. W styczniu 2010 r. Sd orzek rozwd maonkw. W chwili obecnej istnieje konieczno dokonania podziau majtku byych maonkw, na podstawie sdowego podziau majtku. Lokal mieszkalny stanowicy wspwasno w czciach uamkowych na skutek podziau przypadnie byemu maonkowi, ktry tytuem spaty nabywanej czci o wartoci 450.000 z dokona zapaty kwoty 150.000 z na rzecz Wnioskodawczyni. Bdzie to cao wiadczenia pieninego jaka zostanie zapacona drugiej stronie. Czy w zwizku z przedstawionym stanem faktycznym powstanie obowizek podatkowy w podatku od spadkw i darowizn?
                                           • 20.06.2011MF: Mona unikn podatku z tytuu zasiedzenia
                                            Interpelacja nr 22255 do ministra finansw w sprawie podatku naliczanego zgodnie z ustaw o podatku od spadkw i darowizn za nabycie prawa wasnoci w drodze zasiedzenia
                                            • 16.05.2011Podzia majtku wsplnego a podatek od spadkw i darowizn
                                             Podzia majtku wsplnego maonkw jest instytucj typow dla prawa rodzinnego i opiekuczego. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 17 marca 2011 r. nr IPPB2/436-497/10-7/AF wyjani, czy dokonanie podziau majtku jest opodatkowane podatkiem od spadkw i darowizn.
                                             • 11.04.2011Darowizna od teciw a podatek od spadkw i darowizn
                                              Zwolnienie od podatku od spadkw i darowizn dotyczy nabycia wasnoci rzeczy lub praw majtkowych przez maonka, zstpnych, wstpnych, pasierba, rodzestwo, ojczyma i macoch. Nie dotyczy zatem nabycia wasnoci rzeczy lub praw majtkowych przez synow lub zicia. Stanowisko to potwierdzi Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 24 marca 2011 r. nr IPPB2/436-4/11-2/AF.
                                              • 01.03.2011Podatek od spadkw i darowizn – jak okreli warto przedmiotu opodatkowania?
                                               Podstaw opodatkowania w podatku od spadkw i darowizn stanowi warto nabytych rzeczy i praw majtkowych po potrceniu dugw i ciarw (czysta warto), ustalona wedug stanu rzeczy i praw majtkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowizku podatkowego.
                                               • 20.12.2010Umarzanie, odraczanie oraz rozkadanie na raty podatku od spadkw i darowizn za zgod zarzdu jednostki samorzdu terytorialnego
                                                Podatek od spadkw i darowizn reguluj przepisy ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadkw i darowizn. Jego przedmiotem jest nabycie przez osoby fizyczne wasnoci rzeczy lub praw majtkowych znajdujcych si lub wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej, tytuem dziedziczenia, zapisu, polecenia testamentowego, darowizny, zasiedzenia, nieodpatnego zniesienia wspwasnoci, zachowku, nieodpatnej renty, uytkowania oraz suebnoci. Stanowi on w caoci dochd jednostki samorzdu terytorialnego zgodnie z art. 4 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorzdu (t.j. z 2010 r., nr 80, poz. 826).
                                                • 07.12.2010Najblisza rodzina nie musi paci podatku od darowizn
                                                 Otrzymanie darowizny – co do zasady – wie si z koniecznoci zapacenia podatku od spadkw i darowizn. Ustawa zakada jednak zwolnienie z opodatkowania darowizn dokonywanych w krgu najbliszej rodziny. Aby z niego skorzysta trzeba zgosi otrzymanie darowizny do urzdu skarbowego w cigu szeciu miesicy.
                                                 • 08.06.2010PIT: Sprzeda nieruchomoci nabytej w drodze zasiedzenia
                                                  Zapytanie nr 6523 do ministra finansw w sprawie konsekwencji podatkowych sprzeday nieruchomoci nabytej w drodze zasiedzenia oraz moliwoci skorzystania z ulgi podatkowej w przypadku przeznaczenia kwoty uzyskanej ze sprzeday na zakup dziaki budowlanej
                                                  • 24.02.2010Opodatkowanie darowizny od rodzicw w postaci spat zacignitego kredytu
                                                   Pytania podatnika: Czy przyjty tryb postpowania dotyczcy planowanego rozliczania si przez Wnioskodawczyni z podatku od darowizny jest poprawny? (Wnioskodawczyni chciaaby skorzysta z przysugujcego jej zwolnienia podatkowego na mocy art. 4a ustawy o podatku od spadkw i darowizn)? Czy od dnia powstania obowizku podatkowego Wnioskodawczyni bdzie musiaa wypenia druk SD-Z2 i przesya do Urzdu Skarbowego w kadym miesicu, czy moe kumulowa raty kredytu np. z 5-ciu miesicy?

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] nastpna strona »