Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

instalacji kasy fiskalnej

 • 21.04.2020MF: Kasy online z nowym terminem
  Ministerstwo Finansów poinformowao, e odroczy obowizek instalacji kas online do 1 stycznia 2021 r. Nowy termin dotyczy m.in. brany gastronomicznej, hotelarskiej. Aktualnie w MF trwaj prace nad szczegóami rozporzdzenia dotyczcego odroczenia terminu wejcia w ycie kas online.
  • 21.04.2020MF: Kasy online z nowym terminem
   Ministerstwo Finansów poinformowao, e odroczy obowizek instalacji kas online do 1 stycznia 2021 r. Nowy termin dotyczy m.in. brany gastronomicznej, hotelarskiej. Aktualnie w MF trwaj prace nad szczegóami rozporzdzenia dotyczcego odroczenia terminu wejcia w ycie kas online.
   • 15.04.2019Kasy fiskalne 2020: Harmonogram wprowadzania kas online
    Od pierwszego stycznia 2020 r. cz podatników zajmujca si sprzeda na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz rolników ryczatowych (dalej bdziemy j nazywa sprzeda) bdzie zobowizana do stosowania przy rejestracji tej sprzeday tzw. kas online - na zasadach okrelonych w znowelizowanej ustawie o podatku od towarów i usug. Dua cz sprzedawców bdzie jednak w dalszym cigu uywaa kas dotychczasowych - a do upywu terminów zapisanych w ustawie lub czasu ich mierci technicznej.
    • 12.04.2019Kasy fiskalne 2020: Harmonogram wprowadzania kas online
     Od pierwszego stycznia 2020 r. cz podatników zajmujca si sprzeda na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz rolników ryczatowych (dalej bdziemy j nazywa sprzeda) bdzie zobowizana do stosowania przy rejestracji tej sprzeday tzw. kas online - na zasadach okrelonych w znowelizowanej ustawie o podatku od towarów i usug. Dua cz sprzedawców bdzie jednak w dalszym cigu uywaa kas dotychczasowych - a do upywu terminów zapisanych w ustawie lub czasu ich mierci technicznej.
     • 12.04.2019Kasy fiskalne online - za par tygodni ustawa wchodzi w ycie
      Dugo trwajcy proces legislacyjny dotyczcy kas fiskalnych online dozna nieoczekiwanie przyspieszenia, i prace nad projektem, który prezentowany by wstpnie ju w 2017 r., a trafi do Sejmu w kwietniu roku 2018, wanie znalazy swój fina. 10 kwietnia w Dzienniku Ustaw zostaa opublikowana ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz ustawy – Prawo o miarach - i w caoci wchodzi w ycie 1 maja 2019 r.
      • 11.04.2019Kasy fiskalne online - za par tygodni ustawa wchodzi w ycie
       Dugo trwajcy proces legislacyjny dotyczcy kas fiskalnych online dozna nieoczekiwanie przyspieszenia, i prace nad projektem, który prezentowany by wstpnie ju w 2017 r., a trafi do Sejmu w kwietniu roku 2018, wanie znalazy swój fina. 10 kwietnia w Dzienniku Ustaw zostaa opublikowana ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz ustawy – Prawo o miarach - i w caoci wchodzi w ycie 1 maja 2019 r.
       • 15.02.2019Ulga z tytuu zakupu kasy fiskalnej
        Podatnicy, którzy rozpoczynaj ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku nalenego za pomoc kas rejestrujcych w obowizujcych terminach, mog odliczy od tego podatku kwot wydatkowan na zakup kadej z kas rejestrujcych zgoszonych na dzie rozpoczcia (powstania obowizku) ewidencjonowania w wysokoci 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie wicej jednak ni 700 z.
        • 21.11.2018Ulga na zakup kas: Uwaga na terminy
         Pytanie: 19 czerwca 2018 r. Wnioskodawca wysa do US zawiadomienie o rozpoczciu 21 czerwca br. ewidencjonowania sprzeday przy zastosowaniu kas fiskalnych: 2 sztuki, w tym 1 sztuka jako kasa rezerwowa. Zakup pierwszej kasy nastpi 21 czerwca i w tym dniu zostaa dokonana fiskalizacja. Zakup kasy rezerwowej nastpi w lipcu. Fiskalizacja tej kasy zostaa dokonana 27 lipca, przy czym kasa ta jest nieuytkowana. Czy w stosunku do kasy rezerwowej, na której rozpoczto ewidencj, bdzie przysugiwao dofinansowanie do zakupu w wysokoci 90% kwoty. lecz nie wicej ni 700 z? 
         • 09.10.2018Ponowne rozpoczcie dziaalnoci a kasa rejestrujca
          W praktyce gospodarczej nie s odosobnione przypadki, gdy podatnik likwiduje dziaalno gospodarcz, lecz po pewnym czasie j wznawia. Jeeli sprzeda bya prowadzona na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej, podatnik mia obowizek ewidencjonowa j przy uyciu kasy rejestrujcej. Przykadem moe by wynajem domków letniskowych nad morzem, który jest dokonywany wycznie w sezonie letnim. W pozostaych miesicach podatnik ze wzgldu na wysok stawk podatku od nieruchomoci wykorzystywanych do dziaalnoci gospodarczej wyrejestrowuje j. Ponownej rejestracji jako podatnik VAT dokonuje z pocztkiem nowego sezonu letniego.
          • 08.10.2018Ponowne rozpoczcie dziaalnoci a kasa rejestrujca
           W praktyce gospodarczej nie s odosobnione przypadki, gdy podatnik likwiduje dziaalno gospodarcz, lecz po pewnym czasie j wznawia. Jeeli sprzeda bya prowadzona na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej, podatnik mia obowizek ewidencjonowa j przy uyciu kasy rejestrujcej. Przykadem moe by wynajem domków letniskowych nad morzem, który jest dokonywany wycznie w sezonie letnim. W pozostaych miesicach podatnik ze wzgldu na wysok stawk podatku od nieruchomoci wykorzystywanych do dziaalnoci gospodarczej wyrejestrowuje j. Ponownej rejestracji jako podatnik VAT dokonuje z pocztkiem nowego sezonu letniego.
           • 25.09.2018Dziaalno nierejestrowana a zwolnienie podmiotowe z VAT i kasa fiskalna
            Pytanie: Czy aby prowadzi dziaalno nierejestrow w zakresie usug kosmetycznych jako podatnik zwolniony podmiotowo z podatku od towarów i usug ze wzgldu na limit obrotów, Wnioskodawca musi uzyska status podatnika VAT zwolnionego podmiotowo ze wzgldu na limit obrotów, poprzez zoenie we waciwym Urzdzie Skarbowym zgoszenia rejestracyjnego VAT-R (zaznaczajc w nim w czci C.1. pkt 30. Podatnik bdzie korzysta (korzysta) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy), zgosi, sfiskalizowa i zarejestrowa kas fiskaln w Urzdzie Skarbowym?
            • 04.09.2018WSA. Kiedy nastpca skorzysta z ulgi na zakup kas?
             Z uzasadnienia: W wyniku przeksztacenia przedsibiorcy bdcego osob fizyczn w jednoosobow spók kapitaow, spóka ta nie przejmuje (kontynuuje) obowizku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku nalenego przy zastosowaniu kas rejestrujcych. Brak jest zatem podstaw prawnych dla odmowy przyznania spóce ulgi przy zakupie kas, bowiem jest ona podatnikiem, który rozpoczyna ewidencjonowanie zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usug.
             • 16.10.2017NSA. Z ulgi na zakup kas mona skorzysta tylko raz
              Przepis art. 111 ust. 4 ustawy o VAT przewiduje dofinansowanie jedynie nabycia kas rejestrujcych zgoszonych przez podatnika na dzie rozpoczcia (powstania obowizku) ewidencjonowania, tzw. pierwszych kas, a wszystkie inne kasy, nabyte przez podatnika po dokonaniu pierwszego zgoszenia - np. wymieniane z uwagi na zuycie, rozszerzenie dziaalnoci gospodarczej podatnika, czy te w zwizku z wznowieniem przez niego uprzednio zawieszonej lub zakoczonej dziaalnoci gospodarczej - nie korzystaj ju z okrelonego w tym przepisie uprawnienia, które zostao skonsumowane przez niego na dzie „rozpoczcia (powstania obowizku) ewidencjonowania” - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
              • 02.08.2017Likwidacja dziaalnoci gospodarczej krok po kroku (4) - Kasy fiskalne
               Warunki stosowania urzdze fiskalnych zostay okrelone w Rozporzdzeniu Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujcych. Rozporzdzenie zawiera równie wymagania, którym musi podporzdkowa si przedsibiorca koczcy dziaalno gospodarcz, wykorzystujcy uprzednio do rejestracji obrotu urzdzenia rejestrujce.
               • 01.08.2017Likwidacja dziaalnoci gospodarczej krok po kroku (4) - Kasy fiskalne
                Warunki stosowania urzdze fiskalnych zostay okrelone w Rozporzdzeniu Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujcych. Rozporzdzenie zawiera równie wymagania, którym musi podporzdkowa si przedsibiorca koczcy dziaalno gospodarcz, wykorzystujcy uprzednio do rejestracji obrotu urzdzenia rejestrujce.
                • 05.08.2016Kasy fiskalne. Wymiana moduu pamici i ponowna rejestracja
                 Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni moe uywa dotychczasowej kasy fiskalnej po zakoczeniu pracy kasy w trybie fiskalnym, wyrejestrowaniu jej, wymianie moduu pamici i ponownym jej zarejestrowaniu? Czy Wnioskodawczyni bdzie musiaa dokona zwrotu odliczenia od podatku w kwocie 700 z równie wtedy, gdy bdzie uywa dotychczasowej kasy, ale z wymienionym moduem pamici? Czy w przypadku koniecznoci zwrotu 700 z Wnioskodawczyni uzyska prawo do odliczenia lub zwrotu kosztów wymiany moduu lub kupna nowej kasy ponownie?
                 • 22.07.2016Stosowanie kasy fiskalnej w przypadku ponownego rozpoczcia dziaalnoci
                  Pytanie podatnika: W marcu Wnioskodawczyni zlikwidowaa dziaalno gospodarcz. W kwietniu zoya wniosek o ponowne zarejestrowanie dziaalnoci, z dat rozpoczcia od 1 grudnia br., pod tym samym numerem REGON i NIP. Czy Wnioskodawczyni moe uywa dotychczasowej kasy fiskalnej po zakoczeniu pracy kasy w trybie fiskalnym, wyrejestrowaniu jej w urzdzie skarbowym, wymianie moduu pamici i ponownym zarejestrowaniu jej w urzdzie skarbowym? Czy bdzie musiaa dokona zwrotu odliczenia od podatku w kwocie 700 z? Czy w przypadku koniecznoci zwrotu 700 z Wnioskodawczyni uzyska prawo do odliczenia lub zwrotu kosztów wymiany moduu lub kupna nowej kasy ponownie?
                  • 01.06.2016Ulga z tytuu nabycia kasy fiskalnej
                   Pytanie: W marcu podjam decyzj o rozszerzeniu prowadzonej dziaalnoci o usugi w zakresie mobilnego kosmetycznego wybielania zbw. Dziaalno ta wymagaa zainstalowania kasy fiskalnej. Pisemne zgoszenie jednej kasy zoyam do urzdu skarbowego w terminie poprzedzajcym rozpoczcie ewidencjonowania sprzeday, tj. 10 marca. 11 marca dokonaam zakupu jednej mobilnej kasy. W tym te dniu nastpia fiskalizacja i zgoszenie kasy. Pierwsza sprzeda nastpia 18 marca. Pierwszy raport dobowy i dowd zapaty caej nalenoci dostarczyam do US, po czym zosta nadany numer ewidencyjny. Czy naley mi si zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy fiskalnej w wysokoci 700 z?
                   • 31.05.2016Ulga z tytuu nabycia kasy fiskalnej
                    Pytanie: W marcu podjam decyzj o rozszerzeniu prowadzonej dziaalnoci o usugi w zakresie mobilnego kosmetycznego wybielania zbów. Dziaalno ta wymagaa zainstalowania kasy fiskalnej. Pisemne zgoszenie jednej kasy zoyam do urzdu skarbowego w terminie poprzedzajcym rozpoczcie ewidencjonowania sprzeday, tj. 10 marca. 11 marca dokonaam zakupu jednej mobilnej kasy. W tym te dniu nastpia fiskalizacja i zgoszenie kasy. Pierwsza sprzeda nastpia 18 marca. Pierwszy raport dobowy i dowód zapaty caej nalenoci dostarczyam do US, po czym zosta nadany numer ewidencyjny. Czy naley mi si zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy fiskalnej w wysokoci 700 z?
                    • 17.12.2015Dla kogo ulga na zakup kasy rejestrujcej?
                     Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawcy przysuguje prawo skorzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej, tj. otrzymania zwrotu w wysokoci 90% wartoci zakupionej kasy fiskalnej nie wicej ni 700 z?
                     • 15.12.2015Termin zgoszenia kas rejestrujcych ma wpyw na prawo do ulgi na ich zakup 
                      Pytanie podatnika: 1 sierpnia 2015 r. Wnioskodawca dokona fiskalizacji kasy fiskalnej (zaewidencjonowa na urzdzeniu fiskalnym pierwsz transakcj na rzecz osoby fizycznej), bez zawiadomienia urzdu skarbowego o zamiarze rozpoczcia ewidencjonowania. Nie zgosi do urzdu skarbowego danych kasy fiskalnej w cigu 7 dni od dnia jej fiskalizacji. Czy Wnioskodawcy przysuguje prawo skorzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej, tj. otrzymania zwrotu w wysokoci 90% wartoci zakupionej kasy fiskalnej nie wicej ni 700 z?
                      • 26.11.2015Komu przysuguje ulga na zakup kas rejestrujcych?
                       Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca moe skorzysta z ulgi na zakup kadej z dwóch kas rejestrujcych w sierpniu 2015 r.?
                       • 29.07.2015Ulga na zakup rezerwowej kasy rejestrujcej
                        Pytanie podatnika: Wnioskodawca zakupi dwie kasy fiskalne. Zgodnie z obowizujcymi przepisami Wnioskodawca otrzyma ulg w wysokoci 1400 z (2 x 700 z). Poczwszy do maja 2011 r. Wnioskodawca rozpocz ewidencj sprzeday na obu kasach fiskalnych. Od maja 2012 r. w zwizku z likwidacj jednego z gabinetów ewidencja sprzeday bya prowadzona na jednej kasie. Druga zostaa zgoszona do urzdu skarbowego jako kasa rezerwowa. Czy Wnioskodawca jest zobowizany do zwrotu ulgi za kas rejestrujc?
                        • 11.06.2015Kasy fiskalne 2015: Wideofilmowanie i przekazanie filmu na pycie CD lub DVD
                         Pytanie: Prowadz od 5 maja 2012 r. w ramach dziaalnoci gospodarczej usugi wideofilmowania, ktrych kocowym efektem jest przekazanie zamawiajcemu pytki z nagranym wydarzeniem (lubem, komuni, chrzcinami itp.). Czy jestem zobowizany do posiadania kasy fiskalnej i rejestracji wykonania ww. usug?
                         • 10.06.2015Kasy fiskalne 2015: Wideofilmowanie i przekazanie filmu na pycie CD lub DVD
                          Pytanie: Prowadz od 5 maja 2012 r. w ramach dziaalnoci gospodarczej usugi wideofilmowania, których kocowym efektem jest przekazanie zamawiajcemu pytki z nagranym wydarzeniem (lubem, komuni, chrzcinami itp.). Czy jestem zobowizany do posiadania kasy fiskalnej i rejestracji wykonania ww. usug?
                          • 27.05.2015Ulga na zakup kas po wznowieniu dziaalnoci
                           Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni od 2012 r. prowadzi jednoosobowo, jako osoba fizyczna, pozarolnicz dziaalno gospodarcz - biuro rachunkowe, w stosunku do której Wnioskodawczyni od 1 marca 2015 r. ma obowizek stosowania kasy fiskalnej. Okoo 15 lat temu Wnioskodawczyni równie prowadzia dziaalno gospodarcz jako osoba fizyczna, tj. bar gastronomiczny, w którym ewidencjonowaa sprzeda przy uyciu kasy fiskalnej. Czy Wnioskodawczyni ma prawo do skorzystania z ulgi z tytuu zakupu nowej kasy fiskalnej?
                           • 15.04.2015Usugi wulkanizacyjne a kasa fiskalna
                            Pytanie: Zamierzam wiadczy usugi wulkanizacyjne tylko dla osób prowadzcych dziaalno gospodarcz i nie prowadzi sprzeday dla osób fizycznych. Czy bd musia zainstalowa w moim zakadzie kas fiskaln?
                            • 08.04.2015Usugi fryzjerskie dla zwierzt a obowizek instalacji kasy fiskalnej
                             Pytanie: Jestem groomerem. Usugi groomerskie polegaj na pracy ze zwierztami - w moim przypadku s to psy i koty. Prowadzona przeze mnie dziaalno polega na pielgnacji, rozczesywaniu i przycinaniu sierci, trymowaniu, czyszczeniu oczu i uszu, usuwaniu insektów. Czy ten rodzaj dziaalnoci gospodarczej kwalifikuje si do przepisu o obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych jako usugi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne?
                             • 19.12.2014Ulga na zakup kas przy przeksztaceniu dziaalnoci osoby fizycznej
                              Pytanie podatnika: Sp. z o.o. (Wnioskodawca) powstaa w wyniku przeksztacenia przedsibiorcy bdcego osob fizyczn prowadzc dziaalno gospodarcz we wasnym imieniu. Wpis spóki przeksztaconej do KRS nastpi 13 sierpnia za NIP zosta nadany spóce 21 sierpnia 2014 r. i wówczas te nastpia wymiana kas rejestrujcych. Czy spóka przeksztacona ma prawo do odliczenia od podatku nalenego kwot wydatkowanych na zakup nowych kas fiskalnych, zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o podatku VAT?
                              • 01.12.2014Zwrot wydatków za zakup kasy fiskalnej
                               Pytanie podatnika: Czy Spóka jawna bdzie miaa prawo do odliczenia i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujcych zgodnie z rozporzdzeniem Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczenia i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujcych (Dz. U. 2013 r. poz. 163)?
                               • 16.06.2014Jedna kasa fiskalna w dwóch miejscach sprzeday
                                Pytanie podatnika: Czy mona uywa do sprzeday na imprezach masowych tej samej kasy fiskalnej, która jest uywana do sprzeday w sklepie internetowym?
                                • 06.11.2013Obowizek instalacji kasy w trakcie zawieszenia dziaalnoci
                                 Pytanie podatnika: W 2012 r. Wnioskodawca wiadczy usugi dla osób prywatnych i sprzeda przekroczya 20.000 z. W 2013 r. nie uzyska przychodów z prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, poniewa od 3 stycznia br. do dnia dzisiejszego przebywa na zwolnieniu lekarskim z powodu powanej operacji serca. Na wniosek Wnioskodawcy naczelnik US odroczy termin ewidencjonowania obrotu (zakupu kasy fiskalnej). Niestety Wnioskodawca nadal nie moe prowadzi dziaalnoci z powodu stanu zdrowia i w zwizku z tym chciaby zawiesi dziaalno gospodarcz. Czy jeli Wnioskodawca zawiesi dziaalno gospodarcz jest zobowizany zakupi kas fiskaln?
                                 • 18.10.2013Zwrot wydatków na zakup kasy fiskalnej
                                  Pytanie podatnika: W lutym 2013 r. Wnioskodawczyni zoya owiadczenie o rozpoczciu ewidencjonowania obrotów za pomoc kasy rejestrujcej z dniem 1 marca 2013 r. 12 marca br. zakupia kas a jej fiskalizacja nastpia 15 marca. Pierwsza dokonana sprzeda nastpia 30 marca i zostaa zarejestrowana na kasie. Czy Wnioskodawczyni naleny jest zwrot za zakup kasy rejestrujcej?
                                  • 24.07.2013Jednorazowa sprzeda samochodu uywanego a obowizek instalacji kasy rejestrujcej
                                   Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest osob fizyczn prowadzc dziaalno gospodarcz (praktyka lekarska) - jedynie w celu dyurowania w szpitalach, jedyn form rozlicze jest wystawianie rachunków dla szpitali. Wnioskodawca nie wykonuje i nie ma zamiaru w przyszoci wykonywa czynnoci na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej ani rolników ryczatowych. Wnioskodawca sprzeda samochód uywany w prowadzonej dziaalnoci gospodarczej. Bya to czynno jednorazowa. Czy konieczne jest zainstalowanie kasy fiskalnej?
                                   • 11.06.2013Koszty uzyskania przychodw: Rekonstrukcja. Remont czy ulepszenie?
                                    Z uzasadnienia: Rekonstrukcja jest to odtworzenie cakowicie lub czciowo zniszczonych przedmiotw na podstawie zachowanych elementw. Przy rozstrzyganiu czy dane prace dotyczce rodka trwaego stanowi tzw. remont kapitalny czy te rekonstrukcj naley pamita, e ulepszenie charakteryzowa musi wzrost wartoci uytkowej rodkw trwaych w stosunku do wartoci z dnia przyjcia ich do uywania, mierzonej w szczeglnoci okresem uywania, zdolnoci wytwrcz, jakoci produktw uzyskiwanych za pomoc ulepszonych rodkw trwaych i kosztami ich eksploatacji. Jeli w wyniku danych prac odtworzeniowych nastpi wzrost wartoci uytkowej, prace te stanowi bd rekonstrukcj, a wic bd pracami ulepszeniowymi. Jeeli natomiast skutek taki nie wystpi, to bdziemy mieli do czynienia z remontem.
                                    • 10.05.2013Zwolnienie z obowizku posiadania kasy w 2013 r. Sprzeda na rzecz osób fizycznych
                                     Podatnikami objtymi obowizkiem rejestrowania sprzeday przy pomocy kasy rejestrujcej s ci podatnicy, którzy dokonuj sprzeday na rzecz osób fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz rolników ryczatowych.
                                     • 14.02.2013Patnoci za pomoc systemu PayPal a obowizek instalacji kasy fiskalnej
                                      Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi dziaalno gospodarcz, przedmiotem dziaalnoci jest handel gotowych produktów, gównie bielizny damskiej. Sprzeday Wnioskodawca dokonuje jedynie za porednictwem wasnych sklepów internetowych, a take za porednictwem amerykaskiego serwisu aukcyjnego. Transakcje dokonywane s za porednictwem serwisu transakcyjnego PayPal, a nastpnie wszystkie patnoci trafiaj bezporednio na firmowe konto bankowe. Wszystkie transakcje w 100% ewidencjonowane s za pomoc faktur VAT. Czy zwaywszy na powysze okolicznoci Wnioskodawca musi zaoy kas fiskaln?
                                      • 01.02.2013Podatki 2013: Kasy fiskalne – nowy limit
                                       Od nowego roku obowizuje nowy limit obrotu, którego przekroczenie zobowizuje podatników do ewidencjonowania sprzeday za pomoc kasy fiskalnej. Wyraony on jest jedn kwot, tj. 20 000 z.
                                       • 20.12.2012Podatki 2013. Kasy fiskalne 2013: Nowe limity obrotu
                                        1 stycznia 2013 r. wchodzi w ycie rozporzdzenie ministra finansw z 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych (Dz.U. z 2012 r., poz. 1382, dalej: rozporzdzenie). Rozporzdzenie to zawiera wane zmiany dotyczce zwolnie z obowizku stosowania kas fiskalnych. Przewiduje ono przede wszystkim obnienie limitu obrotw uprawniajcego do korzystania ze zwolnienia ze wzgldu na jego wysoko.
                                        • 22.10.2012Zawieszenie dziaalnoci a ulga z tytuu nabycia kasy
                                         Pytanie podatnika: Czy jest moliwe zakupienie kasy rejestrujcej w trakcie zawieszenia dziaalnoci gospodarczej i jednoczenie skorzystanie z prawa do odliczenia 700 z z tytuu nabycia tej kasy (art. 111 pkt 4 ustawy o podatku od towarw i usug)?
                                         • 08.10.2012Obowizek instalacji kasy fiskalnej po wznowieniu dziaalnoci gospodarczej
                                          Pytanie podatnika: Od stycznia 2005 r. do 31 lipca 2006 r. Wnioskodawczyni prowadzia dziaalno gospodarcz. Zainstalowaa kas fiskaln, mimo, e obroty nie przekroczyy granicy, ktrej przekroczenie powodowao konieczno jej instalacji. W czerwcu 2012 r. Zainteresowana otworzya kwiaciarni. czna kwota z dziaalnoci w 2012 r. nie przekroczya 20 tys. z. wiadczenia na rzecz osb fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej nie s dokumentowane fakturami, zapata nastpuje za pomoc gotwki. Czy wobec Wnioskodawczyni istnieje obowizek instalacji kasy fiskalnej?
                                          • 26.06.2012Ulga na zakup kasy fiskalnej
                                           Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawcy przysuguje ulga na zakup nowych kas fiskalnych w iloci 8 sztuk w brzmieniu art. 111 ust. 4 ustawy o podatku od towarw i usug?
                                           • 02.01.2012Ulga na zakup kasy rejestrujcej
                                            Pytanie podatnika: Wnioskodawca kilka lat temu prowadzi dziaalno TAXI. Przy wprowadzeniu przepisw dotyczcych rejestracji obrotu przy pomocy kasy fiskalnej Zainteresowany zainstalowa takie urzdzenie, korzystajc z ulgi na jego zakup. Jednake swoje przedsibiorstwo Wnioskodawca prowadzi jeszcze tylko rok. W zwizku z czym zgosi si do urzdu skarbowego i ulg ow zwrci w caoci. Zainteresowany wskaza, i upyno pi lat, straci on prac i znw zasiad za kierownic takswki, wyrobi licencj i zakupi kas. Czy Wnioskodawca moe tylko raz skorzysta z ulgi na zakup kasy fiskalnej?
                                            • 29.12.2011Stara kasa w nowej dziaalnoci
                                             Pytanie podatnika: Czy kasa fiskalna, bdca w stanie technicznym umoliwiajcym prawidowe ewidencjonowanie sprzeday, moe by uywana w kolejnej jednoosobowej dziaalnoci gospodarczej Wnioskodawczyni, mimo i uprzednio nie dokonano wymiany moduu fiskalnego tej kasy?
                                             • 19.09.2011Jedna kasa fiskalna dla dwch punkw sprzeday
                                              Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi prywatn specjalistyczn praktyk lekarsk z zarejestrowan siedzib w K., miejsce wykonywania to T. ul. ... oraz P. ul. ... . W T. gabinet czynny jest dwa razy w tygodniu - tam rwnie bdzie zainstalowana kasa rejestrujca od 1 maja 2011 r. W P. Wnioskodawca przyjmuje dwa razy w miesicu. Wnioskodawca nie zatrudnia pracownikw wszystkie czynnoci wykonuje sam. Czy potrzebne s dwie kasy rejestrujce, czy mona zastosowa jedn kas rejestrujc?
                                              • 06.06.2011Rejestrowanie zaliczek w kasie fiskalnej
                                               Pytanie podatnika: Spka zawiera cz umw z klientami poza siedzib Spki - przez swoich przedstawicieli, bd w znajdujcych si w innych miastach oddziaach. Zdarzaj si sytuacje, e przy zawieraniu takich umw pobierana jest zaliczka na poczet wykonania usugi lub dostawy towarw. Wwczas przedstawiciele Spki pobieraj od klientw zaliczki w formie gotwkowej bezporednio przy zawarciu umowy poza siedzib Spki (miejscem instalacji kasy fiskalnej) i wystawiaj klientowi dokument KP (kasa przyjmie). Czy, gdyby klient odmwi przyjcia faktury VAT, postpowanie Spki polegajce na dorczeniu poczt osobie fizycznej nieprowadzcej dziaalnoci gospodarczej paragonu fiskalnego, wystawionego w zwizku z pobran przez przedstawiciela poza siedzib Spki zaliczk, jest prawidowe?
                                               • 17.05.2011Paragon musi zawiera imi i nazwisko przedsibiorcy
                                                Pytanie podatnika: Czy bdc osob fizyczn prowadzc dziaalno gospodarcz nie bdc w VAT, moe na paragonie z kasy fiskalnej uywa tylko nazwy bez nazwiska, czy musi uywa nazw firmy oraz nazwisko i imi?
                                                • 07.06.2010Ulga na zakup kolejnej kasy fiskalnej
                                                 Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi na terenie kraju dziaalno gospodarcz polegajc na sprzeday hurtowej i detalicznej materiaw budowlanych. Jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarw i usug. Zainteresowany, rozpoczynajc w 2004 r. dziaalno gospodarcz, skorzysta z ulgi na zakup kasy rejestrujcej. W 2009 r. Wnioskodawca otworzy nowy punkt handlowy, do ktrego zakupi kolejn kas rejestrujc. Czy Wnioskodawca zasadnie uzna, e przysuguje mu moliwo odliczenia od kwoty podatku nalenego kwoty ulgi na zakup kasy rejestrujcej?
                                                 • 21.07.2009Rezerwowa kasa fiskalna
                                                  Artyku 111 ust. 3 ustawy o podatku od towarw i usug nakada na podatnikw zobowizanych do prowadzenia ewidencji obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujcych obowizek stosowania kasy rezerwowej, jeli z przyczyn niezalenych od podatnika nie moe by prowadzona ewidencja na kasie podstawowej. Zauwamy, e przepis ten nie zobowizuje bezwzgldnie podatnikw do zakupu kasy rezerwowej. Dopuszcza on bowiem jej brak, nakazujc jednak w takim przypadku zaprzestanie sprzeday w przypadkach, w ktrych ewidencjonowanie na kasie podstawowej nie jest moliwe.
                                                  • 19.05.2009Zamierzasz zlikwidowa dziaalno? – nie zapomnij o kasie fiskalnej
                                                   Kas fiskalnych nie lubimy. Wiemy, e s powszechnie stosowane we wszystkich krajach, ktre opary swj system podatkowy na podatku VAT, wiemy, e su ograniczeniu szarej strefy, wiemy te, e dziki nim moemy kontrolowa obrt gotwkowy w naszym punkcie handlowym. Nie zmienia to jednak naszego negatywnego nastawienia – kasa fiskalna to przecie swego rodzaju szpieg. Na dodatek szpieg, z ktrym naley obchodzi si jak z jajkiem i w sposb szczegowo opisany w przepisach. I kiedy czasami mylimy o likwidacji dziaalnoci, mylimy rwnie o uldze, z jak poegnamy nasze kasy. Ale brak naleytej starannoci w momencie likwidacji moe uczyni to poegnanie bolesnym.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] nastpna strona »