Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

bon

 • 16.08.2007Reklamacja w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów
  Pytanie: Spółka dokonała wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na rzecz kontrahenta z Czech. Transakcję tę udokumentowano fakturą. Niestety, z uwagi na to, że część towaru nie spełniała wymogów kontrahenta, w związku z uznaniem przez nas reklamacji, miał miejsce częściowy zwrot towaru. Jak należy udokumentować i rozliczyć taką transakcję?
  • 13.08.2007Zwrot kaucji gwarancyjnej a różnice kursowe
   Pytanie podatnika: dotyczy możliwości ujęcia w kosztach uzyskania przychodu różnic występujących przy zwrocie kaucji gwarancyjnej zwrotnej.
   • 02.08.2007Opodatkowanie zysków kapitałowych osiąganych w Polsce przez osobę z zagranicy
    Pytanie: Mieszkam i pracuję na stale w Wielkiej Brytanii, chciałabym jednak zainwestować w fundusze w Polsce. Czy od funduszy odprowadza się zryczałtowany podatek 19% od zysków kapitałowych, czy jest to może dochód z papierów wartościowych? Czy będę musiała składać w Polsce zeznanie, jeżeli dochód z funduszy będzie moim jedynym dochodem w Polsce?
    • 30.07.2007Świadczenia usług przez akcjonariusza na rzecz spółki komandytowo-akcyjnej
     Pytanie podatnika: Czy w przypadku świadczenia usług przez akcjonariusza na rzecz spółki komandytowo-akcyjnej odpowiednia część (proporcjonalnie do udziału) zafakturowanych usług będzie stanowiła element kosztów uzyskania przychodów tego akcjonariusza?
     • 19.07.2007KPP: Rynek pracy potrzebuje radykalnych zmian
      Proponowane zmiany ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich są tylko zmianami kosmetycznymi. Tymczasem polski rynek pracy potrzebuje radykalnych zmian systemowych.
      • 05.07.2007Rozliczenie kaucji gwarancyjnej
       Pytanie podatnika: Czy może pomniejszyć fakturę sprzedaży usług o kwotę 5% ogólnej wartości brutto, tj. kaucji gwarancyjnej zatrzymanej przez usługobiorcę oraz czy kwota potrąconej kaucji jest kosztem uzyskania przychodów?
       • 27.06.2007Przychód najemców z tytułu umorzonych zaległości czynszowych jest przychodem z innych źródeł
        Pytanie podatnika: Czy umorzone najemcom lokali mieszkalnych wierzytelności pieniężne stanowią przychód podlegający opodatkowaniu oraz czy opodatkowaniu podlegają także udzielone w czynszu bonifikaty?
        • 16.05.2007Odpłatne zbycie składników majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą
         Pytanie podatnika: Czy od sprzedaży przedsiębiorstwa przed upływem 5 lat od dnia jego zakupu obowiązywać będzie stawka 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od uzyskanego przychodu oraz czy kwotę uzyskaną ze sprzedaży nieruchomości można przeznaczyć na cele mieszkaniowe?
         • 10.05.2007Impreza integracyjna finansowana ze środków obrotowych
          Pytanie podatnika: Czy wartość wynikających z udziału w imprezie świadczeń dla pracowników jest zwolniona z opodatkowania?
          • 04.04.2007KPP: Pracodawcom zależy na utrzymaniu u siebie wykwalifikowanych pracowników
           Z najnowszych badań GUS wynika, że pracodawcy coraz częściej oferują zatrudnienie w ramach umów na czas nieokreślony. Jednocześnie maleje liczba zawartych umów na czas określony. Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich przyczyną tego zjawiska jest wyrównywanie się pozycji na rynku pracy pracodawców i pracowników. Jest to przykład na to, że mechanizmy gospodarcze skutecznie regulują poprawę sytuacji na rynku zatrudnienia. Nie ma więc potrzeby tworzenia administracyjnych instrumentów przymuszania pracodawców do tworzenia „sztywnych” miejsc pracy.
           • 12.03.2007Najem i dzierżawa nieruchomości w pytaniach i odpowiedziach – część IV
            Pytanie: Czy przychody z najmu mogą być rozliczane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej?  
            • 14.02.2007Wycieczka z ZFŚS bez podatku
             Pytanie podatnika: Czy koszt wycieczki zorganizowanej dla pracowników, finansowany z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
             • 01.02.2007Zaliczka nie stanowi przychodu podatkowego
              Pytanie podatnika: czy w świetle art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) pobrane zaliczki w wysokości mniejszej bądź równej 100 % ceny usługi stanowią przychód, jeżeli usługa zostanie wykonana w przyszłości w bliżej nieokreślonym terminie?
              • 17.01.2007Zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2007 roku.
               Zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych można podzielić na zwolnienia przedmiotowe (dotyczą określonych czynności) i podmiotowe (te odnoszą się do wskazanych w ustawie podmiotów i organizacji. W 2007 r. pozostaje większość zwolnień obowiązujących dotychczas, ale część zwolnień zlikwidowano, a dla części z nich zostały na nowo określone warunki, po spełnieniu których można ze zwolnienia skorzystać. Pojawiło się też nowe zwolnienie - pożyczek udzielanych w kręgu osób bliskich.
               • 04.01.2007Bon towarowy nie jest towarem
                Pytanie podatnika: Dotyczy obowiązku odprowadzenia podatku VAT od otrzymanej nagrody w postaci wewnętrznego bonu towarowego, wydanego przez X w ramach sprzedaży premiowej.
                • 01.01.2007ZFŚS w pytaniach i odpowiedziach (8)
                 Pytanie: Z własnych środków obrotowych zakład pracy sfinansował wycieczkę zakładową dla pracowników. Czy wydatek ten stanowi dla pracownika przychód podlegający opodatkowaniu?
                 • 20.12.2006Podstawa opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
                  Pytanie podatnika: Czy przyjęty w Spółce sposób dokumentowania zdarzeń mających wpływ na wysokość podstawy opodatkowania z tytułu WNT, polegający na wystawieniu przez Spółkę not korygujących, może być uznany za prawidłowy i wystarczający dla celów rozliczania podatku od towarów i usług, to jest czy tego rodzaju dokumenty stanowią wystarczającą podstawę do obniżenia lub podwyższenia podstawy opodatkowania i podatku należnego oraz w konsekwencji do obniżenia lub podwyższenia kwot podatku naliczonego?
                  • 19.12.2006Odpracowanie zaległego czynszu a przychód osoby fizycznej
                   Pytanie podatnika: Czy u najemców lokali komunalnych powstanie przychód podlegający opodatkowaniu w związku z odpracowaniem przez nich zobowiązań z tytułu zaległych czynszów?
                   • 06.12.2006ZFŚS w pytaniach i odpowiedziach (6)
                    Pytanie: W jaki sposób należy opodatkować ekwiwalent pieniężny za paczkę świąteczną wypłacony z funduszu świadczeń socjalnych osobie będącej pracownikiem, która równocześnie pobiera emeryturę?
                    • 20.11.2006Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w pytaniach i odpowiedziach (1)
                     Przedstawiamy pierwszą część odpowiedzi na pytania dotyczące Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
                     • 12.11.2006Nagroda uzyskana w konkursie dla sprzedawców
                      Pytanie: Prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego. Od kilku lat współpracuje z firmą X na podstawie umowy agencyjnej. W tym roku został przeprowadzony konkurs dla sprzedawców X, w wyniku którego wygrałem nagrodę w formie bonów towarowych na kwotę 5.000 zł. W jaki sposób powinienem opodatkować powyższą nagrodę? Czy podlega ona opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                      • 03.10.2006Pełna księgowość (5) - Plan kont i jego rola
                       Kolejnym zagadnieniem istotnym w praktyce księgowych prowadzących księgi handlowe jest plan kont. Celem dzisiejszego artykułu jest przedstawienie państwu problemów z tym tematem związanych. A w szczególności odpowiedź na następujące pytania: czym jest zakładowy plan kont, jakie jest jego zadanie, na kim ciąży obowiązek jego opracowania , jakie elementy winien zawierać?
                       • 26.09.2006Interpelacja nr 3397 do ministra finansów w sprawie obiegu w gospodarce bonów ˝Sodexho Pass˝
                        Szanowna Pani Minister! W dniu 10 maja na zapytanie w sprawach bieżących dotyczące tej samej sprawy odpowiedzi udzielił mi sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Jarosław Pietras. Nie mogę uznać tej wypowiedzi za zadowalającą. Dlaczego?
                        • 27.06.2006Wynajmowanie nieruchomości – opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych
                         Pojęcie najmu zostało zdefiniowane w art. 659 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Zgodnie z nim przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz (w pieniądzach lub świadczeniach innego rodzaju). Wynajem (najem) nieruchomości może być uznany i za działalność gospodarczą, i za tzw. pobieranie pożytków cywilnych z rzeczy, które w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią odrębne źródła przychodów.
                         • 20.06.2006Wierzytelności nieściągalne w podatku dochodowym od osób prawnych
                          Do przychodów z działalności gospodarczej zalicza się m.in. wymagalne wierzytelności, choćby nieotrzymane. Generalną zasadą jest, że do kosztów uzyskania przychodów nie można zaliczać wierzytelności odpisanych jako nieściągalne. Od tej reguły są pewne wyjątki (zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 25 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych; Dz. U. 00.54.654).
                          • 08.06.2006Wystawianie faktur korygujących dotyczących więcej niż jednej faktury sprzedaży dla tego samego odbiorcy
                           Pytanie podatnika: Czy w przypadku przyznania swoim kontrahentom rabatu, Spółka ma prawo do wystawienia jednej zbiorczej faktury korygującej do wielu faktur wystawionych na rzecz jednego klienta w okresie obejmującym kilka miesięcy? Czy potwierdzenie odbioru takiej zbiorczej faktury korygującej przez nabywcę uprawnia Spółkę do obniżenia kwoty podatku należnego w miesiącu, w którym otrzymała ona to potwierdzenie (w przypadku dostaw krajowych)?
                           • 24.04.2006Sprzedaż z rabatem dla zamkniętej grupy osób
                            Pytanie: Prowadzę sklep spożywczy. Obecnie prowadzę negocjacje z dużym zakładem pracy, w pobliżu którego mam sklep, który proponuje, abym „wypuścił” imienne karty, uprawniające pracowników tego zakładu do zakupu z 5% rabatem większości artykułów. Zakład zobowiązuje się do rozprowadzenia tych kart wśród pracowników, ale jednocześnie chce, abym zobowiązał się do odprowadzania na rzecz zakładu opłaty za dystrybucję i ewidencję kart w wysokości 1% zrealizowanego na nich obrotu. Nie ukrywam, że propozycja mi odpowiada. Czy takie rozwiązanie nie narazi mnie na jakieś problemy z podatkiem VAT i podatkiem dochodowym?
                            • 12.04.2006Skutki zwrotu towarów w podatku VAT
                             Pytanie: Jakie skutki podatkowe u sprzedawcy i nabywcy wywołuje zwrot zakupionych towarów? Jak należy prawidłowo udokumentować zwrot towarów?
                             • 09.04.2006RPO - rabat nie musi być dokumentowany fakturą korygującą
                              W wystąpieniu do Ministra Finansów (sygn. RPO/528692/06/VI) Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę, że przepis § 16 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom został wydany z przekroczeniem upoważnienia ustawowego. Z przepisu wynika, iż w przypadku, gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą. Przepis ten stosuje się także w przypadku zwrotu sprzedawcy towarów, zwrotu nabywcy zaliczek, przedpłat zadatków lub rat podlegających opodatkowaniu.
                              • 22.03.2006Płynność finansowa - klucz do sukcesu firmy
                               Finansowanie swojej działalności i rozwoju firmy to problem, o który potyka się wielu przedsiębiorców. Utrzymanie pozycji na coraz bardziej konkurencyjnym rynku wymaga od większości dostawców udzielania swoim kontrahentom kredytów kupieckich. Zależność jest prosta – im dłuższy kredyt, tym łatwiej pozyskać odbiorców. Jednak sprzedaż z przedłużonym terminem płatności niesie ze sobą wiele ryzyk. Największym jest ryzyko utraty płynności i braku możliwości finansowania zakupów.