Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

bon

 • 13.08.2013Rządowe programy młodych bezrobotnych nie uratują
  Przygotowywane przez rząd nowe instrumenty wsparcia dla młodych bezrobotnych (do 30. roku życia) będą niewystarczające – twierdzi Konfederacja Lewiatan. Według ekspertów organizacji, kluczem do poprawy sytuacji młodych jest zwiększenie ich mobilności zawodowej i ścisłe dostosowanie programów nauki i studiów do potrzeb pracodawców.
  • 07.08.2013Wsparcie dla bezrobotnych do 30. roku życia - od 2014 r. nowe projekty
   W 2014 r. uruchomionych zostanie kilka nowych instrumentów wsparcia dla bezrobotnych osób w wieku do 30 lat, w tym bony stażowe, szkoleniowe, zatrudnieniowe oraz na zasiedlenie. Budżet programów to w sumie 110 mln zł. Pieniądze będą pochodzić z Funduszu Pracy. Z pomocy skorzystać ma kilka tysięcy osób.
   • 06.08.2013Rozliczenia podatkowe akcjonariusza w SKA
    Łączenie w SKA funkcji akcjonariusza i komplementariusza nie modyfikuje obowiązku podatkowego akcjonariusza, który z tytułu otrzymanej dywidendy rozlicza się na zasadach określonych w art. 14 ust. 1 i ust, 1i oraz art. 44 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc, że jako podatnik ma obowiązek odprowadzenia zaliczki na PIT dopiero w dacie powstania przychodu, za którą na podstawie art. 14 ust. 1i ustawy należy uznać datę wypłaty dywidendy.
    • 30.07.2013Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów bonusów
     Pytanie podatnika: W celu zacieśnienia i zintensyfikowania współpracy z partnerami handlowymi, spółka wprowadziła specjalny program mający premiować najbardziej solidnych i aktywnych partnerów. Podstawowym założeniem ww. programu jest przyznanie przez spółkę dwojakiego rodzaju bonusów: bonusu lojalności oraz bonusu serwisowego. W jakim momencie spółka powinna rozpoznać w kosztach wydatki z tytułu płatności bonusu lojalności i serwisowego, w związku z nabyciem przez spółkę usługi wyłączności sprzedaży i usługi napraw gwarancyjnych?
     • 29.07.2013Finansowanie kościołów. Rząd przedstawił projekt ws. odpisów PIT
      Do konsultacji społecznych trafił projekt zmian zasad finansowania kościołów. Tak jak wcześniej zapowiadano, zlikwidowany zostanie Fundusz Kościelny. Zastąpi go system odpisów (0,5% PIT) podatku, wzorowany na systemie wspomagania organizacji pożytku publicznego.
      • 26.07.2013Moment zaliczania wierzytelności nieściągalnych do kosztów podatkowych
       Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca może uznać za koszt uzyskania przychodu nieściągalne wierzytelności, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych potwierdzone właściwym dokumentem, o którym mowa w art. 16 ust. 2 ww. ustawy w innym okresie rozliczeniowym, niż ten w którym Wnioskodawca uzyskał stosowny dokument potwierdzający nieściągalność, (np. postanowienie komornika o umorzeniu egzekucji z powodu jej bezskuteczności)?
       • 25.07.2013Karta Nauczyciela do zmiany. Mniej przywilejów i nowe zasady wynagradzania
        Nauczyciele stracą część przysługujących im obecnie przywilejów. Chodzi m.in. o dodatki mieszkaniowe i zasiłki na zagospodarowanie. Zmianie ulec mają również zasady wynagradzania. Przewidujący to projekt nowelizacji Karty Nauczyciela został w ostatni wtorek przyjęty przez Radę Ministrów.
        • 22.07.2013Rozliczanie przychodów i kosztów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej
         Pytanie podatnika: Czy przychody i koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy z udziału w S.K.A. należy określić proporcjonalnie do udziału Wnioskodawcy w zysku S.K.A. przewidzianego dla Wnioskodawcy w Statucie S.K.A., niezależnie od wysokości wkładów wniesionych przez niego oraz innych wspólników na kapitały S.K A?
         • 19.07.2013Świadczenia na rzecz pracowników a limit zwolnienia z kas
          Pytanie podatnika: Czy w świetle przepisów VAT i rozporządzenia spółka powinna wykazywać jako obrót - na potrzeby VAT i na potrzeby ustalania limitu zwolnień z obowiązku instalowania kas fiskalnych - wyłącznie cenę odsprzedaży pracownikom wskazanych świadczeń, bez uwzględniania wartości dofinansowywanej przez spółkę jako pracodawcę?
          • 11.07.2013Korekta przychodów a rozliczenie PIT
           Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca prawidłowo postąpił, zaliczając wpłatę od kontrahenta do przychodów z tytułu działalności gospodarczej w momencie jej otrzymania? Czy korektę przychodu o kwotę zwróconej wpłaty należy dokonać w bieżącym okresie, w momencie dokonania jej zwrotu?
           • 09.07.2013Zwrot wydatków z karty debetowej a PIT
            Pieniądze zwrócone przez bank w związku z zakupami z kartą debetową nie można uznać za nagrodę związaną ze sprzedażą premiową, ponieważ nie jest ona bezpośrednio związana ze sprzedażą określonej usługi, ale z dokonywaniem operacji w ramach tej usługi (w ramach rachunku bankowego). W konsekwencji, nie ma zastosowania w tym przypadku zwolnienie przedmiotowe określone w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT. Taki bonus od banku jest zatem przychodem z innych źródeł opodatkowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
            • 05.07.2013Podstawa opodatkowania w VAT przy przyznaniu rabatu
             Pytanie podatnika: W celu maksymalizacji sprzedaży Wnioskodawca stworzył system motywacyjny oparty na upustach członkowskich oraz nagrodach w postaci rabatów na kolejne zakupy i w postaci wypłat pieniężnych. Jedną z nagród będzie przyznanie kontrahentowi rabatu w wysokości do 90% wartości jednorazowego zamówienia przy realizacji kolejnych zakupów. Czy ww. rabat nie stanowi dla Wnioskodawcy zaniżenia obrotu w podatku od towarów i usług?
             • 26.06.2013PIT: Sprzedaż składników majątku o wartości nieprzekraczającej 1500 zł
              Pytanie: W związku z przejściem na emeryturę sprzedałem prowadzone przedsiębiorstwo innej osobie fizycznej również prowadzącej działalność gospodarczą. W skład zbytego przedsiębiorstwa weszły towary handlowe, środki trwałe i inne składniki majątku. Czy sprzedaż składników firmowego majątku, których wartość początkowa nie przekracza 1500 zł, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
              • 26.06.2013Prowizja bankowa jako koszt działalności
               Pytanie podatnika: Czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Wnioskodawca może w oparciu o zawartą umowę z klientem dotyczącą obowiązku ponoszenia przez Wnioskodawcę kosztów prowizji bankowej oraz posiadanie wyciągu bankowego, z którego wynika kwota prowizji oraz dane faktury sprzedażowej, której prowizja dotyczy, zaliczyć kwotę prowizji banku pośredniczącego do kosztów uzyskania przychodów?
               • 25.06.2013Sprzedaż towarów przez internet a moment uzyskania przychodu
                Pytanie: Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży wysyłkowej odzieży, dokonywanej za pośrednictwem portalu internetowego. Klienci dokonujący zakupu towarów płacą należność na firmowy rachunek bankowy lub korzystają z płatności PayU. Zakupiony przez klienta towar wysyłam każdorazowo po otrzymaniu zapłaty na konto bankowe lub na konto w PayU. Czy w sytuacji korzystania z pośrednictwa płatności PayU osiągam przychód z chwilą wpływu pieniędzy na konto PayU, czy kiedy pieniądze z PayU są przelewane na firmowe konto bankowe, czy też w momencie wysyłki towaru do klienta?
                • 13.06.2013Sprzedaż udziałów objętych za przedsiębiorstwo a koszty uzyskania przychodów
                 Kosztem uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia udziałów objętych w spółce z o.o. w zamian za wkład niepieniężny w formie przedsiębiorstwa spółki cywilnej zobowiązanej do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów zgodnie z art. 22 ust. 1f pkt 2 w związku z art. 24a ust. 1 i 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych nie mogą być zobowiązania i należności spółki cywilnej nie ujęte w księgach przedsiębiorstwa - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                 • 10.06.2013Nieodpłatne ustanowienie służebności przesyłu a przychód w CIT
                  Art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 pkt 1-4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wskazują na trafność tezy, że zawarcie przez strony nieodpłatnej umowy ustanowienia służebności przesyłu na podstawie art. 3051 Kodeksu cywilnego nie stanowi dla przedsiębiorstwa, na rzecz którego tę służebność ustanowiono nieodpłatnego lub częściowo odpłatnego otrzymania rzeczy lub praw, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                  • 07.06.2013Składki ZUS: Kupony żywieniowe dla pracowników
                   Prawo do wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wartości finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 190 zł nie jest uzależnione w żaden sposób od wymiaru etatu pracowników oraz ich ewentualnych nieobecności w pracy. Przepis rozporządzenia nie wskazuje na istnienie w tym zakresie żadnych zależności – wyjaśnił ZUS.
                   • 07.06.2013MZ: Podwójna składka? Dodatkowa działalność zwiększa ryzyko utraty zdrowia
                    Interpelacja nr 15456 do ministra zdrowia w sprawie podwójnego odprowadzania składki zdrowotnej przez ubezpieczonego
                    • 05.06.2013VAT: Rozliczenie korekty faktury wewnętrznej
                     Pytanie podatnika: Czy obniżenie kwoty podatku należnego na podstawie wystawionej wewnętrznej faktury korygującej powinno nastąpić w deklaracji VAT za okres, w którym została ujęta pierwotna faktura wewnętrzna?
                     • 04.06.2013Boni obiecuje nowe e-usługi
                      Zapłata mandatu, sprawdzenie historii pojazdu kupowanego „z drugiej ręki” i zgłoszenie zmiany adresu zameldowania – to tylko niektóre z e-usług, których wprowadzenie w najbliższych latach obiecuje minister administracji i cyfryzacji, Michał Boni. Nowe e-usługi mają funkcjonować w ramach systemów oraz baz danych PESEL i CEPiK.
                      • 04.06.2013Składki ZUS: Ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej
                       W podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie uwzględnia się ekwiwalentów pieniężnych za pranie odzieży roboczej przy założeniu, że są one wypłacane zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, tj. w wysokości odzwierciedlającej koszty faktycznie poniesione przez pracownika. Bezpośrednim skutkiem ustalenia stałej kwoty wskazanego świadczenia jest jego nieekwiwalentność w stosunku do faktycznych kosztów prania odzieży roboczej poniesionych przez różnych pracowników - wyjaśnił ZUS.
                       • 04.06.2013PIT: Ustalanie dochodu ze sprzedaży firmowego samochodu
                        Pytanie podatnika: Czy ustalając wydatki na nabycie ww. samochodu, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie, należy wartość początkową pomniejszyć o podatkowe odpisy amortyzacyjne zaliczone do kosztów uzyskania przychodów? Czy ustalając dochód ze sprzedaży samochodu, przychód uzyskany ze sprzedaży można pomniejszyć o wydatki na nabycie ww. samochodu niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu w jakiejkolwiek formie?
                        • 03.06.2013Uchwała NSA: Podatek od dywidendy akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej
                         Przychód (dochód) osoby fizycznej, będącej akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej, stosownie do art. 5b ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej. W świetle art. 44 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy osoba fizyczna, będąca akcjonariuszem ska, ma jako podatnik obowiązek odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych dopiero w dacie powstania przychodu, którą w myśl art. 14 ust. 1i tej ustawy jest dzień wypłaty dywidendy - orzekł NSA.
                         • 29.05.2013PIT: Przyjmowanie zaliczek w okresie zawieszenia działalności
                          Pytanie: W ramach działalności gospodarczej wynajmuję domki letniskowe. Działalność prowadzona jest sezonowo. Nie jestem podatnikiem VAT, a formą opodatkowania działalności jest karta podatkowa. W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, poza sezonem turystycznym, zamierzam przyjmować rezerwację domków letniskowych i pobierać zaliczki na poczet tej rezerwacji. Czy przyjęcie zaliczki powoduje konieczność odwieszenia działalności gospodarczej i zapłaty podatku w formie karty podatkowej?
                          • 29.05.2013Działalność gospodarcza: Skutki podatkowe umorzenia składek ZUS
                           Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą. W początkowym okresie jej prowadzenia zatrudniona była jednocześnie na podstawie umowy o pracę. W tym czasie przebywała na urlopie macierzyńskim i pobierała zasiłek macierzyński w związku z zatrudnieniem na umowę o pracę, opłacając jednocześnie za okres przebywania na tym urlopie składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzonej działalności. Wnioskodawczyni zamierzała wystąpić do ZUS o umorzenie ww. składek. Czy umorzoną kwotę składek należy uwzględnić w rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych, a jeżeli tak, to w jaki sposób i w jakim okresie?
                           • 28.05.2013Podatkowe skutki umowy sponsoringu
                            Przedsiębiorcy podejmują różnorodne działania, aby budować swój pozytywny wizerunek. Jednym ze sposobów jest wspieranie inicjatyw sportowych czy kulturalnych w formie tzw. sponsoringu. Sponsoring jest umową nienazwaną, tzn. taką, która nie jest uregulowana ani w Kodeksie cywilnym, ani też w innym akcie prawnym, a która może być zawarta w oparciu o zasadę swobody umów. Zgodnie z art. 3531 Kodeksu cywilnego strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.
                            • 24.05.2013Zbiorcza faktura korygująca dokumentująca rabat
                             Pytanie podatnika: Wnioskodawca udziela kontrahentom rabatu w stosunku do produkowanych produktów z tytułu przekroczenia przez danego kontrahenta ustalonego umownie progu obrotu określonymi, wybranymi towarami, choć przypisywany jest całemu obrotowi osiągniętemu przez konkretnego kontrahenta. Udzielany przez Wnioskodawcę rabat jest zatem kalkulowany na podstawie części dostaw (tylko niektórych określonych towarów), ale rozliczany w odniesieniu do całości obrotu. Czy zbiorcza faktura korygująca wystawiana w wyniku udzielenia powinna zawierać obligatoryjne elementy wskazane w § 13 ust. 2 rozporządzenia fakturowego?
                             • 15.05.2013Program MdM zatwierdzony. Koniec zwrotu VAT za materiały budowlane
                              Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy o utworzeniu programu „Mieszkanie dla Młodych”, który ruszy z początkiem 2014 r. Młode osoby będą mogły liczyć na wsparcie zakupu jedynie nowych mieszkań. Program sfinansowany zostanie praktycznie w całości z oszczędności z tytułu likwidacji zwrotu podatku VAT za materiały budowlane.
                              • 14.05.2013PIT od dodatkowych świadczeń dla pracowników
                               Interpelacja nr 15603 do ministra finansów w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym niektórych świadczeń dodatkowych
                               • 13.05.2013Obligacje i bony skarbowe – nowe zasady emisji
                                Ministerstwo Finansów opublikowało projekty nowych rozporządzeń w sprawie warunków emisji obligacji i bonów skarbowych. Nowe przepisy dostosują obecne regulacje do zmian wprowadzonych już wcześniej w systemie sprzedaży.
                                • 10.05.2013Podatki dochodowe: Konsekwencje udzielenia rabatu
                                 Pytanie podatnika: Czy Spółka wystawiając faktury korygujące z tytułu przyznanych rabatów powinna dokonać pomniejszenia przychodów należnych w rozliczeniu za rok podatkowy, w którym nastąpiła sprzedaż towarów, do której odnosi się korekta przychodów?
                                 • 09.05.2013Przychód w walucie obcej a PIT
                                  Pytanie podatnika: Czy dla potrzeb PIT należy przeliczyć każdą pojedynczą transakcję sprzedaży z waluty obcej (USD) na walutę polską, według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu, tj. każdy dzień kalendarzowy, w którym były dokonywane transakcje? Czy w związku z wystawieniem jednej zbiorczej faktury, podatnik może przeliczyć według kursu średniego z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury?
                                  • 09.05.2013Opodatkowanie dochodów (przychodów) akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej
                                   Pytanie podatnika: Czy skoro podstawę opodatkowania stanowi kwota przyznanej akcjonariuszowi dywidendy, to tym samym przychód po stronie Wnioskodawcy nie powstaje w momentach, gdy SKA osiąga zyski ze sprzedaży rzeczy, praw majątkowych oraz świadczenia usług, gdy SKA dokonuje odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą składników będących środkami trwałymi oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi?
                                   • 30.04.2013Nagrody dla pracowników a PIT
                                    Forma transferu pieniędzy z tytułu wynagrodzenia do majątku pracownika nie może mieć decydującego znaczenia, gdyż akcent położony został na pieniężny charakter wynagrodzenia i możliwość swobodnego dysponowania nim. Jest kwestią umowy lub układu zbiorowego pracy jaki techniczny sposób wypłaty gotówki zostanie wybrany przez pracownika i pracodawcę. W świetle przepisów podatkowych źródłem finansowania wypłacanych pracownikom nagród jest dochód po opodatkowaniu go podatkiem dochodowym.
                                    • 30.04.2013Ustalenie wysokości przychodu z działalności gospodarczej
                                     Pytanie podatnika: Czy przychodem podatnika podlegającym opodatkowaniu powinna być cena sprzedaży uwidoczniona na paragonie fiskalnym (w części fiskalnej), czy też kwota faktycznie otrzymana przez podatnika, tj. po udzieleniu bonifikaty?
                                     • 26.04.2013Fiskus wypełni za podatników deklaracje PIT
                                      Już w 2015 r. podatnicy podatku PIT będą otrzymywać deklaracje podatkowe wstępnie wypełnione przez fiskusa – zapowiada Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Zmiany mają dotknąć także deklaracji VAT. Na razie jednak resort nie przedstawił żadnych konkretnych projektów.
                                      • 25.04.2013Dopłata do wypoczynku dzieci pracowników a PIT
                                       Pytanie podatnika: Czy do form wypoczynku dzieci i młodzieży wyszczególnionych w art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o PIT można zaliczyć pobyt w ośrodku, usługę hotelową, pobyt hotelowy, pobyt w ośrodku hotelowym łącznie z usługą gastronomiczną, usługę turystyczną, imprezę turystyczną? Czy dopłaty do wypoczynku organizowanego na własną rękę przez pracowników korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych?
                                       • 19.04.2013Prezesi też mają idoli. Churchill, Jobs, Napoleon...
                                        Winston Churchill, Steve Jobs i Mahatma Ghandi – oto trójka postaci najbardziej podziwianych przez prezesów firm. Jak wynika z nowego badania firmy doradczej PwC pn. „CEO Survey 2013”, prezesi najczęściej (60% wskazań) wzorują się na politykach okresu powojennego oraz przywódcach wojskowych.
                                        • 19.04.2013Składki ZUS: Karty przedpłacone dla pracowników
                                         Skoro karta przedpłacona jest środkiem płatniczym, za pomocą której pracodawca zapewnia pracownikom dostęp do środków pieniężnych, to brak jest podstaw, aby nie uznać, że pracownik otrzymuje świadczenie pieniężne. W konsekwencji należy stwierdzić, iż otrzymywane przez pracowników karty przedpłacone stanowią świadczenia pieniężne i będą stanowiły podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - uznał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
                                         • 17.04.2013Europarlament za reformą bankowości, ale przeciwko backloadingowi
                                          System bankowy ulegnie już od 2014 r. kilku poważnym zmianom – wynika z przegłosowanego wczoraj przez Parlament Europejski projektu pakietu reform. Europosłowie odrzucili natomiast zgłoszoną przez KE propozycję tzw. backloadingu, czyli czasowego wycofania 900 mln pozwoleń na emisję CO2 w 2013 r.
                                          • 16.04.2013PIT: Świadczenia z ZFŚS dla dzieci pracowników
                                           Interpelacja nr 14833 do ministra finansów w sprawie opodatkowania dzieci – beneficjentów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
                                           • 12.04.2013Podatek od zniżkowych kart dla rodzin wielodzietnych
                                            Interpelacja nr 14807 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu korzystania przez rodziny wielodzietne z gminnych kart uprawniających do zniżek
                                            • 12.04.2013PIT: Zakup i sprzedaż waluty obcej w ramach firmowych rachunków bankowych
                                             Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca w sposób prawidłowy dokonywał kwalifikacji oraz opodatkowania przychodów pochodzących z transakcji zakupu i sprzedaży waluty obcej przy wykorzystaniu firmowych rachunków bankowych w PLN i walutach obcych, traktując je jako przychody z kapitałów pieniężnych, czy też powinien je opodatkowywać jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej?
                                             • 10.04.2013Zaliczenie nieściągalnych wierzytelności do kosztów
                                              Pytanie podatnika: Wnioskodawca w kwietniu 2011 r. wystawił fakturę dla kontrahenta. Wartość faktury zaliczył do przychodów należnych. Kontrahent spłacił część należności. Pozostała część należności nie została spłacona w związku ze śmiercią kontrahenta. W lutym 2012 r. Wnioskodawca otrzymał informację pisemną, że spadkobiercy odrzucili spadek, z dołączoną kopią aktu zgonu kontrahenta. Czy wierzytelność nieściągalna z powodu śmierci kontrahenta i odrzuceniu spadku przez spadkobierców jest kosztem uzyskania przychodu?
                                              • 09.04.2013Polski dług publiczny wynosi nawet 300% PKB?
                                               Jak podało kilka dni temu Ministerstwo Finansów, państwowy dług publiczny wyniósł na koniec 2012 r. 52,7% w relacji do PKB (wg metodologii krajowej). Realne zadłużenie państwa jest jednak znacznie wyższe, ponieważ rząd nie ujmuje w swoich wyliczeniach zapisów dotyczących wypłaty przyszłych emerytur. Szacuje się, że może to być nawet dużo powyżej 200% PKB.
                                               • 09.04.2013UKE zbadał ceny usług telefonii komórkowych
                                                Urząd Komunikacji Elektronicznej zbadał ceny usług telefonii komórkowych działających w Polsce. Dla klientów zazwyczaj bardziej opłacalną opcją okazują się karty pre-paid. Konkurencja na rynku doprowadziła również do tego, że obecnie za usługi tego rodzaju Polacy płacą przeciętnie mniej niż mieszkańcy pozostałych państw Unii Europejskiej.
                                                • 08.04.2013VAT od sprzedaży towarów i usług za pomocą karty podarunkowej
                                                 Pytanie podatnika: Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług, w momencie wydania karty podarunkowej czy w momencie zapłaty kartą podarunkową za towar lub usługę?
                                                 • 05.04.2013PIT: Skutki sprzedaży lokali stanowiących towar handlowy
                                                  Pytanie podatnika: Czy przychody ze sprzedaży lokali będą przychodami z działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust 1 pkt 3 updof?
                                                  • 05.04.2013Rozliczenie VAT w przypadku premii pieniężnych
                                                   Z uzasadnienia: Istotnym argumentem kwestionującym możliwość uznania premii pieniężnych za rabaty, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy o VAT jest powołanie się na zakaz interpretowania podejmowanych przez podatnika działań gospodarczych w sposób sprzeczny z jego intencjami. W ocenie NSA nie można jednak uznać, że sama wola podatnika, znajdująca odzwierciedlenie w treści czynności prawnej, może określać charakter prawny świadczenia w oderwaniu od jego obiektywnych cech. Nie nazwa, lecz treść świadczenia decyduje o tym, jaki ma ono charakter.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] . [ 15 ] . [ 16 ] . [ 17 ] ... [ 22 ] następna strona »