Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

bon

 • 07.08.2020ZUS: Polski Bon Turystyczny – pomocne informacje
  Od 1 sierpnia na Platformie Usug Elektronicznych (PUE) ZUS mona aktywowa Polski Bon Turystyczny. Osoby, które s uprawnione do wiadczenia wychowawczego 500+ (skaday wniosek o to wiadczenie), na swoim profilu na PUE ZUS w zakadce [Polski Bon Turystyczny] > [Mój bon] maj wszystkie informacje o przyznanym im bonie i mog go aktywowa. Od 1 sierpnia tym bonem mog dokonywa patnoci za usugi hotelarskie i imprezy turystyczne w podmiotach turystycznych, wpisanych na list podmiotów uprawnionych do obsugi patnoci bonem. Tak list publikuje Polska Organizacja Turystyczna.
  • 06.08.2020ZUS: Polski Bon Turystyczny – pomocne informacje
   Od 1 sierpnia na Platformie Usug Elektronicznych (PUE) ZUS mona aktywowa Polski Bon Turystyczny. Osoby, które s uprawnione do wiadczenia wychowawczego 500+ (skaday wniosek o to wiadczenie), na swoim profilu na PUE ZUS w zakadce [Polski Bon Turystyczny] > [Mój bon] maj wszystkie informacje o przyznanym im bonie i mog go aktywowa. Od 1 sierpnia tym bonem mog dokonywa patnoci za usugi hotelarskie i imprezy turystyczne w podmiotach turystycznych, wpisanych na list podmiotów uprawnionych do obsugi patnoci bonem. Tak list publikuje Polska Organizacja Turystyczna.
   • 06.08.2020Parametry i wskaniki 2020: Pracownik
    Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
    • 31.07.2020Niszy VAT na usugi kosmetyczne?
     Brana beauty opracowaa i przedstawia rzdowi rozwizania, które maj zniwelowa cho cz skutków przestoju wywoanego pandemi. Zostay one opracowane na podstawie dyskusji w ponad 30-tysicznym gronie specjalistów tej brany. Obnienie stawki VAT do 8 proc. na usugi kosmetyczne to sztandarowy postulat, który ma zapobiec m.in. zwolnieniom w salonach kosmetycznych. Obnienie stawki VAT przeoy si bezporednio na pynno finansow 15 proc. przedsibiorstw beauty. Dugoterminowo ten krok pozwoli ochroni nawet 45 tys. miejsc pracy - uwaaj specjalici tej brany.
     • 31.07.2020Odsetki za opónienie w transakcjach handlowych jako przychód podatkowy
      Klienci przedsibiorcy dokonuj patnoci z opónieniem w stosunku do uzgodnionych terminów patnoci. W zwizku z tym nabywa on uprawnienie do odsetek za opónienie w transakcjach handlowych. Co jest podstaw do rozpoznania przychodu podlegajcego opodatkowaniu z tytuu ww. odsetek? W którym miesicu naley zwikszy podstaw opodatkowania o ten przychód (czy obowizuje ogólna zasada kasowa, tzn. przychód powstaje z chwil otrzymania odsetek)?
      • 27.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. II) - objanienia MF
       Drugi fragment objanie podatkowych MF ws. podatków dochodowych, który dzisiaj publikujemy, zawiera zagadnienia dot. pojcia i momentu powstania przychodu w wietle przepisów Tarczy antykryzysowej, amortyzacji rodków trwaych nabytych w celu produkcji towarów zwizanych z przeciwdziaaniem pandemii COVID-19, nowych preferencji dla podatników korzystajcych z ulgi B+R , terminu zapaty podatku od przychodów z budynków, ulgi na ze dugi, rozliczania strat podatkowych, uproszczonych zaliczek, a take przychodu z tyt. obnienia czynszu najmu.
       • 27.07.2020WSA. Moment powstania przychodu w PIT przy programie kafeteryjnym
        W przypadku przekazywania pracownikowi lub wspópracownikowi punktów o okrelonej wartoci (1 punkt - 1 PLN), wymienialnych na towary lub usugi w programie kafeteryjnym, nieodpatnym wiadczeniem dla pracownika lub wspópracownika jest ju samo otrzymanie tych punktów, równoznaczne z uzyskaniem moliwoci wymiany punktów na towary i usugi, poniewa moliwo taka ma niewtpliwie konkretny wymiar finansowy. Ju samo otrzymanie tych punktów naley kwalifikowa jako powikszenie wartoci majtku majcego charakter ostateczny i definitywny, co jest warunkiem koniecznym dla uznania danego wiadczenia za przychód.
        • 24.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. II) - objanienia MF
         Drugi fragment objanie podatkowych MF ws. podatków dochodowych, który dzisiaj publikujemy, zawiera zagadnienia dot. pojcia i momentu powstania przychodu w wietle przepisów Tarczy antykryzysowej, amortyzacji rodków trwaych nabytych w celu produkcji towarów zwizanych z przeciwdziaaniem pandemii COVID-19, nowych preferencji dla podatników korzystajcych z ulgi B+R , terminu zapaty podatku od przychodów z budynków, ulgi na ze dugi, rozliczania strat podatkowych, uproszczonych zaliczek, a take przychodu z tyt. obnienia czynszu najmu.
         • 23.07.2020Koniunktura lepsza, ale odbicie w branach jest nierówne
          W lipcu br. odnotowano popraw nastrojów zarówno w gospodarstwach domowych, jak i w firmach – wynika z nowych danych, które opublikowa Gówny Urzd Statystyczny. Wskaniki koniunktury w gospodarce poprawiy si, ale w poszczególnych branach widoczne s due rónice. W najgorszej sytuacji znajduj si obecnie hotelarstwo i gastronomia.
          • 22.07.2020Bony turystyczne – ZUS nadal pracuje nad wdroeniem systemu
           Ustawa wprowadzajca bony turystyczne obowizuje od 18 lipca br., a w Zakadzie Ubezpiecze Spoecznych wci trwaj jeszcze prace nad wdroeniem nowego systemu. Jak informuje ZUS, obecnie prowadzone s ostatnie przygotowania do wdroenia potrzebnych zmian w infrastrukturze informatycznej. Bony w wysokoci 500 z maj by aktywowane poprzez Platform Usug Elektronicznych ZUS.
           • 22.07.2020Bon turystyczny - odpowiedzi na najczciej zadawane pytania
            Polski Bon Turystyczny to narzdzie, które ma na celu wsparcie finansowe zarówno polskich rodzin jak i brany turystycznej, osabionej przez skutki pandemii COVID-19. Program ruszy ju wkrótce! Nowe wiadczenie wzbudza ogromne i pozytywne zainteresowanie zarówno wród przedsibiorców turystycznych jak i samych turystów. Jaka bdzie warto bonu, komu bdzie przysugiwa i gdzie bdzie mona go zrealizowa? Polska Organizacja Turystyczna przedstawia odpowiedzi na najczciej pojawiajce si pytania. 
            • 21.07.2020Bon turystyczny - odpowiedzi na najczciej zadawane pytania
             Polski Bon Turystyczny to narzdzie, które ma na celu wsparcie finansowe zarówno polskich rodzin jak i brany turystycznej, osabionej przez skutki pandemii COVID-19. Program ruszy ju wkrótce! Nowe wiadczenie wzbudza ogromne i pozytywne zainteresowanie zarówno wród przedsibiorców turystycznych jak i samych turystów. Jaka bdzie warto bonu, komu bdzie przysugiwa i gdzie bdzie mona go zrealizowa? Polska Organizacja Turystyczna przedstawia odpowiedzi na najczciej pojawiajce si pytania. 
             • 21.07.2020Bony turystyczne – nowa ustawa ju obowizuje
              W Dzienniku Ustaw opublikowano now ustaw o Polskim Bonie Turystycznym. wiadczenia w wysokoci 500 z na kade dziecko maj stanowi wsparcie zarówno dla polskich rodzin, jak i dla polskiej brany turystycznej. W przypadku niepenosprawnych dzieci dostpne ma by take dodatkowe 500 z.
              • 20.07.2020Bony turystyczne – nowa ustawa ju obowizuje
               W Dzienniku Ustaw opublikowano now ustaw o Polskim Bonie Turystycznym. wiadczenia w wysokoci 500 z na kade dziecko maj stanowi wsparcie zarówno dla polskich rodzin, jak i dla polskiej brany turystycznej. W przypadku niepenosprawnych dzieci dostpne ma by take dodatkowe 500 z.
               • 20.07.2020ZUS filarem Polskiego Bonu Turystycznego
                17 lipca br. Prezydent Andrzej Duda podpisa ustaw o Polskim Bonie Turystycznym. Bon stanowi wsparcie dla polskich rodzin oraz polskiej brany turystycznej w zwizku z trudn sytuacj gospodarcz wywoan epidemi Covid-19. Zakadowi Ubezpiecze Spoecznych przypada rola utworzenia, dostosowania i utrzymania infrastruktury informatycznej do obsugi bonu.
                • 17.07.2020Powstanie nowy model funkcjonowania bankowoci hipotecznej i listów zastawnych
                 Urzd Komisji Nadzoru Finansowego oraz Ministerstwo Finansów pracuj wspólnie nad nowym modelem funkcjonowania bankowoci hipotecznej i listów zastawnych w Polsce. Równoczenie prowadzone s te prace nad wdroeniem do polskiego systemu unijnej dyrektywy ws. emisji obligacji zabezpieczonych.
                 • 15.07.2020Samorzdy chc odroczenia tzw. janosikowego
                  Janosikowe to specjalny podatek opacany przez bogate gminy na rzecz biedniejszych. Obliczany jest w oparciu o poziom dochodów podatkowych danej jednostki samorzdu terytorialnego osignitych dwa lata wczeniej w stosunku do biecego roku budetowego. Co do zasady idea takiego podatku jest suszna i suy zrównowaonemu rozwojowi, wyrównywaniu szans i podnoszeniu biedniejszych gmin przez te bogatsze. Niemniej jednak w zwizku z pandemi COVID-19 to wanie duzi (zwaszcza miasta) stracili najwicej, gównie ze wzgldu na zawieszenie dziaalnoci gospodarczej wielu firm.
                  • 08.07.2020Wystpienia wspólnika ze spóki jawnej: Skutki podatkowe otrzymania nieruchomoci i samochodu
                   Podatnik w niedalekiej przyszoci zamierza wystpi ze spóki jawnej. Rozliczenie ze spók nastpi czciowo w formie pieninej, a czciowo w formie niepieninej. Po wystpieniu ze spóki jawnej podatnik nie bdzie prowadzi dziaalnoci gospodarczej. Czy otrzymana ze spóki spata udziau kapitaowego w postaci nieruchomoci gruntowej zabudowanej i samochodu osobowego bdzie podlegaa opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
                   • 07.07.2020Odszkodowanie za skradziony samochód w leasingu to przychód z dziaalnoci
                    Przedsibiorca, w ramach prowadzonej dziaalnoci, zawar umow leasingu na okres 36 miesicy. Przedmiotem leasingu operacyjnego by samochód osobowy, który zosta ubezpieczony (AC, OC, NNW) - skadki opaca leasingobiorca. Samochód zosta skradziony. Przedsibiorca otrzyma od leasingodawcy zwrot szkody tytuem odszkodowania. Czy jest on zobowizany do opodatkowania i rozliczenia w pozostae przychody kwoty otrzymanego odszkodowania?
                    • 06.07.2020Zwolnienia z PIT: wiadczenia z ZF a koronawirus
                     Jeeli przed 31 marca 2020 r. dokonywane byy wypaty wiadcze z uwzgldnieniem dotychczas obowizujcego limitu 1000 z, to patnik nie koryguje zaliczek na podatek dochodowy pobranych od nadwyki ponad 1000 z. Natomiast wykazujc przychody pracownika w informacji PIT-11 za 2020 r. patnik powinien uwzgldni ju nowy limit 2000 z, za kwot zaliczki od wiadcze przekraczajcych 1000 z, pobran w okresie od 1 stycznia do 30 marca 2020 r., wykaza w sumie zaliczek pobranych przez patnika od przychodów ze stosunku pracy. Podatnik nadpacony podatek odzyska poprzez zeznanie roczne.
                     • 03.07.2020Zwolnienia z PIT: wiadczenia z ZF a koronawirus
                      Jeeli przed 31 marca 2020 r. dokonywane byy wypaty wiadcze z uwzgldnieniem dotychczas obowizujcego limitu 1000 z, to patnik nie koryguje zaliczek na podatek dochodowy pobranych od nadwyki ponad 1000 z. Natomiast wykazujc przychody pracownika w informacji PIT-11 za 2020 r. patnik powinien uwzgldni ju nowy limit 2000 z, za kwot zaliczki od wiadcze przekraczajcych 1000 z, pobran w okresie od 1 stycznia do 30 marca 2020 r., wykaza w sumie zaliczek pobranych przez patnika od przychodów ze stosunku pracy. Podatnik nadpacony podatek odzyska poprzez zeznanie roczne.
                      • 01.07.2020Brana turystyczna liczy na wsparcie
                       Zapowiadany bon turystyczny nie zostanie wprowadzony takiej w formie jak wstpnie mówiono. Uzasadnieniem dla tej decyzji miaby by sprzeciw brany turystycznej. Z drugiej strony syszymy gosy równie z brany turystycznej, e znowu rzd da nadziej, a teraz si ze wszystkiego wycofuje. Okres urlopowy praktycznie zaraz si zacznie, a w sumie to dalej nic nie wiadomo, na jakie wsparcie bdzie mona liczy. Jakie formy wsparcia dla brany turystycznej rzd rozwaa, kiedy ewentualnie zostan ogoszone i czy uda si je wprowadzi przed okresem urlopowym? - pyta posanka w interpelacji do Ministra Rozwoju.
                       • 23.06.2020Bon turystyczny zatwierdzony przez Sejm. Program ma kosztowa 4 mld z
                        Sejm przyj projekt ustawy o Polskim Bonie Turystycznym. wiadczenie ma by przyznawane w formie bonu w wysokoci 500 z na kade dziecko, który bdzie mona przeznaczy na sfinansowanie usug hotelarskich albo imprez turystycznych realizowanych na terenie Polski. Osoby wychowujce niepenosprawne dzieci maj otrzyma dodatkowe wiadczenia na poziomie 500 z na kade dziecko.
                        • 22.06.2020Bon turystyczny zatwierdzony przez Sejm. Program ma kosztowa 4 mld z
                         Sejm przyj projekt ustawy o Polskim Bonie Turystycznym. wiadczenie ma by przyznawane w formie bonu w wysokoci 500 z na kade dziecko, który bdzie mona przeznaczy na sfinansowanie usug hotelarskich albo imprez turystycznych realizowanych na terenie Polski. Osoby wychowujce niepenosprawne dzieci maj otrzyma dodatkowe wiadczenia na poziomie 500 z na kade dziecko.
                         • 05.06.2020Dofinansowanie wypoczynku pracowników i ich rodzin. Podatki i ZUS
                          Powoli rozpoczyna si sezon wyjazdów wypoczynkowych. Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz ich rodzin moe by udzielone nie tylko ze rodków Zakadowego Funduszu wiadcze Socjalnych, ale równie z innego róda, np. ze rodków obrotowych przedsibiorstwa. W zalenoci od tego, skd pochodzi to dofinansowanie, jaka jest jego wysoko oraz tego, czy dotyczy dorosych czy te dzieci lub modziey – róne bd skutki podatkowo-skadkowe udzielonego wsparcia.
                          • 04.06.2020Dofinansowanie wypoczynku pracowników i ich rodzin. Podatki i ZUS
                           Powoli rozpoczyna si sezon wyjazdów wypoczynkowych. Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz ich rodzin moe by udzielone nie tylko ze rodków Zakadowego Funduszu wiadcze Socjalnych, ale równie z innego róda, np. ze rodków obrotowych przedsibiorstwa. W zalenoci od tego, skd pochodzi to dofinansowanie, jaka jest jego wysoko oraz tego, czy dotyczy dorosych czy te dzieci lub modziey – róne bd skutki podatkowo-skadkowe udzielonego wsparcia.
                           • 03.06.2020Taksa notarialna, czyli ile zapacimy u notariusza?
                            Wikszo czynnoci prawnych, z jakimi mamy do czynienia na co dzie, np. umowy zawierane w sklepach, umowa sprzeday samochodu czy te sporzdzenie testamentu, nie musi by zawierana, pod rygorem niewanoci, w formie aktu notarialnego. O tym, czy dana czynno musi mie posta dokumentu sporzdzonego przez notariusza, decyduj przepisy odpowiednich ustaw. Przykadem umów, które musz mie form aktu notarialnego, s:
                            • 20.05.2020Opodatkowanie kart przedpaconych wydanych pracownikom
                             Coraz czciej w obrocie gospodarczym mona spotka si z kartami przedpaconymi. Karta przedpacona to rodzaj karty patniczej, umoliwiajcej dokonywanie patnoci z wykorzystaniem rodków pieninych dostpnych na przypisanym do karty rachunku patniczym. Take pracodawcy zaopatruj swoich pracowników w tego rodzaju karty, które umoliwiaj im zakup artykuów spoywczych w wybranych sklepach lub posików w punktach gastronomicznych. Wtpliwoci w tej sytuacji budzi kwestia opodatkowania nieodpatnego przekazania pracownikom takich kart. 
                             • 18.05.2020Najem wspólnej nieruchomoci. Dziaalno maonka moe wykluczy ryczat
                              Podatniczka razem z mem, z którym czy j wspólno majtkowa, s wacicielami nieruchomoci, która stanowi ich majtek wspólny. Maonkowie planuj wynaj nieruchomo. Podatniczka chce wybra ryczat. Natomiast jej m bdzie wynajmowa nieruchomo w ramach prowadzonej dziaalnoci gospodarczej. Czy limit przychodów 100 000 z, po przekroczeniu którego stawka ryczatu wynosi 12,5%, dotyczy cznie obojga maonków czy jedynie podatniczki, w sytuacji gdy jej m bdzie rozlicza uzyskany przychód podatkiem liniowym?
                              • 14.05.2020Bony wakacyjne mog zniechca pracodawców do umów o prac?
                               Rzd zapowiedzia wprowadzenie nowego programu bonów w wysokoci 1000 z na wakacje w Polsce dla pracujcych na podstawie umów o prac i zarabiajcych poniej przecitnej pacy. Jak oceniaj eksperci fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju, program bdzie oznacza dodatkowe koszty dla pracodawców, co moe dodatkowo zniechca ich do stosowania umów o prac.
                               • 13.05.2020Bony wakacyjne mog zniechca pracodawców do umów o prac?
                                Rzd zapowiedzia wprowadzenie nowego programu bonów w wysokoci 1000 z na wakacje w Polsce dla pracujcych na podstawie umów o prac i zarabiajcych poniej przecitnej pacy. Jak oceniaj eksperci fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju, program bdzie oznacza dodatkowe koszty dla pracodawców, co moe dodatkowo zniechca ich do stosowania umów o prac.
                                • 13.05.2020Kiedy zaliczka jest przychodem w PIT?
                                 Przedsibiorca jest czynnym podatnikiem VAT prowadzcym PKPiR w systemie kasowym - wydatki ujmuje w ksigach w dniu ich poniesienia. W ramach dziaalnoci otrzymuje zaliczki (czciowe i cakowite). Wystawia wtedy faktury i ewidencjonuje otrzymane rodki przy pomocy kasy fiskalnej. Nie skada owiadczenia, o którym mowa w art. 14 ust. 1j ustawy o PIT. Zaliczki zawsze wynikaj z umów, które nie zawsze maj form pisemn, i mog podlega zwrotowi. Czy zaliczki te stanowi przychód w dacie ich otrzymania, czy w dacie wykonania usugi?
                                 • 10.04.2020Wielkanocna pomoc dla pracowników z ZFS. Z PIT czy bez?
                                  W zwizku ze zbliajcymi si witami Wielkanocnymi podjta zostaa decyzja o wypacie dla pracowników bezzwrotnej pomocy finansowej z zakadowego funduszu wiadcze socjalnych. Kady pracownik, który zoy wniosek o przyznanie pomocy finansowej i owiadczenie o dochodach, otrzyma pienidze. Kwota zapomogi uzaleniona bdzie od wysokoci dochodu przypadajcego na czonka rodziny. Czy kwoty ww. zapomóg mog korzysta ze zwolnienia przedmiotowego okrelonego w art. 21 ust. 1 pkt 26 lub art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                                  • 10.04.2020Wielkanocna pomoc dla pracowników z ZFS. Z PIT czy bez?
                                   W zwizku ze zbliajcymi si witami Wielkanocnymi podjta zostaa decyzja o wypacie dla pracowników bezzwrotnej pomocy finansowej z zakadowego funduszu wiadcze socjalnych. Kady pracownik, który zoy wniosek o przyznanie pomocy finansowej i owiadczenie o dochodach, otrzyma pienidze. Kwota zapomogi uzaleniona bdzie od wysokoci dochodu przypadajcego na czonka rodziny. Czy kwoty ww. zapomóg mog korzysta ze zwolnienia przedmiotowego okrelonego w art. 21 ust. 1 pkt 26 lub art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                                   • 03.04.2020Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (1)
                                    Prawo Przedsibiorców umoliwia wszystkim planujcym rozpoczcie dziaalnoci gospodarczej podjcie do bezpiecznej próby. Znaczco odformalizowana dziaalno w niewielkim rozmiarze, okrelana jako dziaalno nierejestrowa pozwala spróbowa, jak to jest by przedsibiorc. Inne nazwy tej aktywnoci to dziaalno nierejestrowana lub dziaalno nieewidencjonowana - wszystkie one oznaczaj w kontekcie Prawa Przedsibiorców to samo. Dziaalno nierejestrowa moliwa jest od 30 kwietnia 2018 r. Naroso wokó niej mnóstwo mitów i nieporozumie. Pojawiaj si te pytania wymagajce odpowiedzi. 
                                    • 31.03.2020Wykonywanie usug w ramach dziaalnoci nierejestrowej: Liczy si miesiczny przychód
                                     Zamierzam zaj si w przyszoci usugami pralniczymi, które bd polegay na praniu i czyszczeniu odziey. Czy mog prowadzi dziaalno nierejestrowan, zgodnie z art. 5 ust. 1 Prawa przedsibiorców, jeeli przychód w skali miesica nie przekroczy 1300 z (50% minimalnego wynagrodzenia)? Dodam, e w okresie ostatnich 60 miesicy nie wykonywaam dziaalnoci gospodarczej.
                                     • 27.03.2020NSA. Nieodpatny nocleg i transport dla zleceniobiorcy z PIT
                                      Obok wynagrodzenia z umowy zlecenia, zleceniobiorcy mog otrzymywa innego jeszcze rodzaju wiadczenia od zlecajcych, takie jak np. przychody w naturze (bony towarowe), czy pokrycie kosztów zakwaterowania oraz dowozu do miejsca wykonywania pracy (nieodpatne wiadczenia). Przychody te równie stanowi bd przychody z dziaalnoci wykonywanej osobicie. Zatem, warto ponoszonych przez zleceniodawc kosztów zakwaterowania oraz dowozu do miejsca wykonywania pracy dla zleceniobiorców bdzie stanowia dla tych osób przychód podlegajcy opodatkowaniu. Tak uzna Naczelny Sd Administracyjny.
                                      • 24.03.2020Wydatki na sprzt kupiony za dotacj z urzdu pracy mog by kosztem
                                       Przedsibiorca, umow z listopada 2019 r. w sprawie przyznania jednorazowo rodków na podjcie dziaalnoci gospodarczej, otrzyma z Urzdu Pracy dotacj o wartoci 18.000 z brutto. W ramach przyznanego dofinansowania zakupi urzdzenia niezbdne do prowadzenia dziaalnoci, których warto nabycia bya nisza ni kwota 10.000 z. Czy wydatki te mona zaliczy do kosztów uzyskania przychodu pomimo, i rodki te pochodz z projektów unijnych którymi zasilany jest Fundusz Pracy?
                                       • 20.03.2020Czy podatnik musi odliczy VAT?
                                        Odliczenie podatku jest jednym z fundamentów, na których opiera si konstrukcja VAT. Zasada ta wyraona zostaa w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usug, który mówi e w zakresie w jakim towary i usugi s wykorzystywane do wykonywania czynnoci opodatkowanych, podatnikowi przysuguje prawo do obnienia kwoty podatku nalenego o kwot podatku naliczonego. Zasada ta moe by zrealizowana po spenieniu podstawowego warunku, którym jest istnienie zwizku pomidzy nabytymi towarami lub usugami a dziaalnoci opodatkowan.
                                        • 13.03.2020W jakim terminie wystawi faktur?
                                         Przy wystawianiu faktur szczególn uwag naley zwróci na terminy. Faktura wystawiana powinna by, co do zasady, nie póniej ni 15. dnia miesica nastpujcego po miesicu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usug. Natomiast, gdy przed tymi czynnociami otrzymano cao lub cz zapaty, faktur dokumentujc otrzymanie takiej zapaty wystawia si nie póniej ni 15. dnia miesica nastpujcego po miesicu, w którym otrzymano cao lub cz zapaty od nabywcy. Jednak w przypadku niektórych transakcji termin ten moe ulec zmianie. Dotyczy to np. dokumentowania dostaw energii elektrycznej, wiadczenia usug najmu, czy staej obsugi prawnej i biurowej.
                                         • 12.03.2020W jakim terminie wystawi faktur?
                                          Przy wystawianiu faktur szczególn uwag naley zwróci na terminy. Faktura wystawiana powinna by, co do zasady, nie póniej ni 15. dnia miesica nastpujcego po miesicu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usug. Natomiast, gdy przed tymi czynnociami otrzymano cao lub cz zapaty, faktur dokumentujc otrzymanie takiej zapaty wystawia si nie póniej ni 15. dnia miesica nastpujcego po miesicu, w którym otrzymano cao lub cz zapaty od nabywcy. Jednak w przypadku niektórych transakcji termin ten moe ulec zmianie. Dotyczy to np. dokumentowania dostaw energii elektrycznej, wiadczenia usug najmu, czy staej obsugi prawnej i biurowej.
                                          • 12.03.2020Skutki podatkowe odpracowania zalegoci czynszowych
                                           Podatnik jest wacicielem mieszkania i posiada zaduenie wobec wspólnoty mieszkaniowej z tytuu czynszu, w skad którego wchodz opaty administracyjne oraz fundusz remontowy. W celu uniknicia egzekucji podpisa umow o odpracowanie dugu, tj. wiadczenia niepieninego w formie sprztania wykonywanego na rzecz wspólnoty. Czy w zwizku z odpracowaniem zobowiza z tytuu zalegoci czynszowych powstanie przychód podlegajcy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
                                           • 09.03.2020Podatnik VAT przekazuje pracownikowi bonus w postaci pakietu medycznego
                                            Pakiety medyczne to nierzadki bonus dla pracowników. Z jednej strony przyczyniaj si one do przycignicia do firmy pracowników, z drugiej za stanowi co co wskazuje, e pracodawca dba o zatrudnionych przez siebie ludzi. Bonus tego rodzaju niewtpliwie uatrakcyjnia warunki zatrudnienia. Tego rodzaju opieki medycznej nie wiadczy sam pracodawca. Z zasady nabywa pakiety od podmiotów wiadczcych usugi medyczne.
                                            • 04.03.2020Nagroda za zotówk dla klientów a obowizki patnika
                                             Spóka opracowuje program lojalnociowy - akcj marketingow, który bdzie funkcjonowa w oparciu o specjaln aplikacj mobiln. Uczestnikami programu bd mogy by osoby prowadzce dziaalno gospodarcz, jak i osoby, które takiej dziaalnoci nie prowadz. Uczestnicy bd w aplikacji gromadzili punkty dziki którym bd zyskiwa moliwo nabycia za 1 z brutto produktów spóki. Czy w zwizku ze sprzeda nagrody za symboliczn kwot spóka bdzie zobowizana do wykonania obowizków patnika lub obowizków informacyjnych zwizanych z przekazywaniem formularzy podatkowych PIT-11?
                                             • 25.02.2020Tragedia przedsibiorcy wkrconego w karuzel VAT
                                              Walka z mafiami VAT-owskimi ma zapewni wysze wpywy do budetu pastwa, ale i da jego obywatelom poczucie sprawiedliwoci spoecznej. Tylko e w tej wojnie mafie wkrcaj w acuch dostaw uczciwych przedsibiorców, niewiadomych uczestnictwa w oszustwie podatkowym. To z nich potem fiskus ciga uszczuplon w karuzeli VAT naleno, podczas gdy prawdziwi jej twórcy pozostaj anonimowi. Czasem ten bezkompromisowy topór sprawiedliwoci zabiera nie tylko dorobek ycia wkrconych podatników.
                                              • 30.01.2020PIT: Dropshipping - podstawa opodatkowania i moment powstania przychodu
                                               Intensywny rozwój Internetu pocign za sob dynamiczny wzrost liczby ogólnowiatowych portali aukcyjnych, umoliwiajcych zakup oraz sprzeda towarów z kadego zaktka wiata. To powoduje, e coraz wiksza liczba podatników zaczyna zajmowa si dziaalnoci okrelan mianem dropshippingu. Tego rodzaju aktywno gospodarcza opiera si na zbieraniu zamówie od klientów detalicznych, a nastpnie organizowaniu dostawy towaru od hurtownika, majcego najczciej siedzib w innym kraju.
                                               • 14.01.2020Parametry i wskaniki 2020: Pracownik
                                                Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
                                                • 13.01.2020WSA. Kiedy ujmowa korekty cen transferowych?
                                                 Z uzasadnienia: W sprawie nie znajd zastosowania postanowienia art. 12 ust. 3j ustawy o CIT, bowiem nalenoci otrzymanej przez skarc z tytuu przyjtego mechanizmu dostosowania rentownoci nie mona przypisa do jakiegokolwiek wiadczenia ze strony spóki, nie stanowi ono równie korekty ceny dokonanych wczeniej sprzeday produktów. Zastosowanie mechanizmu nie stanowi podstawy do zmniejszenia kwot wykazanych przychodów bowiem nie ulega zmianie warto sprzedanych produktów. Zmniejszenie wysokoci przychodów wynika jedynie z umowy stron i nie znajduje natychmiastowego przeoenia na skutki podatkowe.
                                                 • 03.01.2020Posiki profilaktyczne obsugiwane przez zewntrzne firmy
                                                  W sytuacji, gdy na podstawie wydanych pracownikom kuponów ywnociowych nie bdzie moliwoci nabycia towarów niemajcych charakteru posików profilaktycznych, warto finansowanych i przekazywanych przez pracodawc pracownikom kuponów – celem wywizania si przez Wnioskodawc z obowizku zapewnienia posików profilaktycznych wynikajcego z przepisów o bezpieczestwie i higienie pracy – bdzie stanowia dla pracowników przychód ze stosunku pracy, jednake zwolniony od podatku dochodowego.
                                                  • 06.12.2019Podatki 2020: wiadczenia promujce zatrudnienie bd nadal zwolnione z PIT
                                                   wiadczenia przyznawane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy bd zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) równie w latach 2020-2022 – wynika z projektu rozporzdzenia, który przedstawio Ministerstwo Finansów. Zaniechanie poboru PIT bdzie dotyczy m.in. wiadcze przyznawanych w ramach dziaa aktywizacyjnych.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 22 ] nastpna strona »