Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

gwarancja

 • 28.07.2020Tarcza antykryzysowa: Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn i inne preferencje - objanienia MF
  Dzisiaj publikujemy ostatni fragment objanie podatkowych z 21 lipca 2020 r. MF wyjania w nim nowe preferencje stosowane w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 dotyczce podatku od spadków i darowizn, podatku od nieruchomoci. Omawia take m.in: zaniechanie podobru odsetek od zalegoci w PIT, czy od niewpaconej w terminie daniny solidarnociowej, zawieszenie terminów na przekazania informacji o schematach podatkowych.
  • 27.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. I) - objanienia MF
   Odliczanie darowizn przekazanych na przeciwdziaanie COVID-19 czy darowizn na wsparcie owiaty, nowe zwolnienia w PIT, podwyszenie limitów niektórych zwolnie przedmiotowych, wyduenie terminu na przekazanie do US zaliczek i podatku zryczatowanego od wynagrodze pracowników, a take moliwo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków i wiadcze "okooepidemicznych"- o tym m.in. moemy przeczyta w objanieniach podatkowych MF z 21 lipca 2020 r.
   • 27.07.2020Tarcza antykryzysowa: Zwolnienie od podatku od spadków i darowizn i inne preferencje - objanienia MF
    Dzisiaj publikujemy ostatni fragment objanie podatkowych z 21 lipca 2020 r. MF wyjania w nim nowe preferencje stosowane w zwizku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 dotyczce podatku od spadków i darowizn, podatku od nieruchomoci. Omawia take m.in: zaniechanie podobru odsetek od zalegoci w PIT, czy od niewpaconej w terminie daniny solidarnociowej, zawieszenie terminów na przekazania informacji o schematach podatkowych.
    • 24.07.2020Tarcza antykryzysowa: Preferencje podatkowe w PIT i CIT (cz. I) - objanienia MF
     Odliczanie darowizn przekazanych na przeciwdziaanie COVID-19 czy darowizn na wsparcie owiaty, nowe zwolnienia w PIT, podwyszenie limitów niektórych zwolnie przedmiotowych, wyduenie terminu na przekazanie do US zaliczek i podatku zryczatowanego od wynagrodze pracowników, a take moliwo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków i wiadcze "okooepidemicznych"- o tym m.in. moemy przeczyta w objanieniach podatkowych MF z 21 lipca 2020 r.
     • 17.07.2020Opata rezerwacyjna jest zaliczk w VAT
      Opata rezerwacyjna jest zaliczk w rozumieniu art. 19a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usug, dokonywana jest bowiem na poczet konkretnej transakcji - usugi gastronomicznej realizowanej w ramach organizacji imprezy okolicznociowej. Podatnik w sposób jednoznaczny jest w stanie okreli rodzaj usugi oraz miejsce jej wiadczenia. A zatem, wpacona przez klienta zaliczka jest otrzymywana na poczet sprecyzowanego wiadczenia, które jest znane stronom w momencie wpaty zaliczki. Tak uzna Dyrektor IS w interpretacji indywidualnej.
      • 02.06.2020Od 2021 r. obowizkowe kasy on-line dla lekarzy i lekarzy dentystów
       Czy spóka, jako podmiot leczniczy zatrudniajcy lekarzy oraz lekarzy dentystów w ramach wiadczonych przez nich na rzecz pacjentów podmiotu usug, zobowizany jest do wymiany aktualnie uywanych kas fiskalnych na kasy fiskalne on-line z dniem 1 stycznia 2021 r., na podstawie ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug?
       • 01.06.2020Od 2021 r. obowizkowe kasy on-line dla lekarzy i lekarzy dentystów
        Czy spóka, jako podmiot leczniczy zatrudniajcy lekarzy oraz lekarzy dentystów w ramach wiadczonych przez nich na rzecz pacjentów podmiotu usug, zobowizany jest do wymiany aktualnie uywanych kas fiskalnych na kasy fiskalne on-line z dniem 1 stycznia 2021 r., na podstawie ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug?
        • 10.05.2020Ochrona konsumencka dla firm dopiero od 2021 r.
         1 czerwca 2020 r. miay wej w ycie zmiany w Kodeksie cywilnym i ustawie o prawach konsumenta dziki którym przedsibiorcy objci maj by ochron przewidzian dla konsumentów, w zakresie stosowania klauzul abuzywnych, rkojmi za wady oraz w zakresie prawa odstpienia od umowy zawartej na odlego lub poza lokalem przedsibiorstwa. Niestety pandemia koronawirusa wymusia na rzdzcych zmian tego terminu. I tak, w ramach tzw. "Tarczy antykryzysowej" zmiany te wejd w ycie dopiero 1 stycznia 2021 r.
         • 08.05.2020Ochrona konsumencka dla firm dopiero od 2021 r.
          1 czerwca 2020 r. miay wej w ycie zmiany w Kodeksie cywilnym i ustawie o prawach konsumenta dziki którym przedsibiorcy objci maj by ochron przewidzian dla konsumentów, w zakresie stosowania klauzul abuzywnych, rkojmi za wady oraz w zakresie prawa odstpienia od umowy zawartej na odlego lub poza lokalem przedsibiorstwa. Niestety pandemia koronawirusa wymusia na rzdzcych zmian tego terminu. I tak, w ramach tzw. "Tarczy antykryzysowej" zmiany te wejd w ycie dopiero 1 stycznia 2021 r.
          • 23.04.2020Zwrot dofinansowania a korekta przychodów
           Przedsibiorca otrzyma wezwanie PFRON do zapaty zwrotu nienalenie pobranego dofinansowania pod rygorem wszczcia egzekucji administracyjnej. Przedsibiorca uici zalego. Czy jest on uprawniony do dokonania korekty przychodu? Czy korekty naley dokona na bieco w okresie rozliczeniowym w którym otrzymano dokument potwierdzajcy przyczyn korekty (wezwanie przedsdowe w oparciu o które dokonano zwrotu dofinansowania)?
           • 06.04.2020Tarcza antykryzysowa - pytania i odpowiedzi
            Twoja firma ma trudnoci w zwizku z epidemi koronawirusa? Chcesz otrzyma wsparcie, które zagodzi jej negatywne skutki? Poznaj odpowiedzi na najczciej zadawane pytania o pomoc, jaka zostaa skierowana do przedsibiorców, pracowników, organizacji spoecznych i instytucji oraz samorzdów.
            • 03.04.2020KE proponuje program SURE. Wsparcie pomoe utrzyma miejsca pracy?
             Komisja Europejska zaproponowaa uruchomienie unijnego programu wsparcia na czas pandemii koronawirusa. W praktyce do poszczególnych krajów czonkowskich Unii Europejskiej miaoby trafi do 100 mld euro poyczek na ochron miejsc pracy. Jak twierdz eksperci Konfederacji Lewiatan, Polska powinna szybko wystpi o tego rodzaju pomoc.
             • 03.04.2020Tarcza antykryzysowa - pytania i odpowiedzi
              Twoja firma ma trudnoci w zwizku z epidemi koronawirusa? Chcesz otrzyma wsparcie, które zagodzi jej negatywne skutki? Poznaj odpowiedzi na najczciej zadawane pytania o pomoc, jaka zostaa skierowana do przedsibiorców, pracowników, organizacji spoecznych i instytucji oraz samorzdów.
              • 20.03.2020Rozwizania MF w pakiecie dziaa tarczy antykryzysowej
               Wsteczne rozliczanie strat podatkowych (PIT i CIT) przez przedsibiorców, wyduenie terminu wpat pracowniczych zaliczek PIT, czy przesunicie w czasie planowanych zmian podatkowych. To tylko niektóre z rozwiza MF, które znalazy si w Gospodarczej i Spoecznej Tarczy Antykryzysowej dla Bezpieczestwa Przedsibiorstw i Pracowników w zwizku z pandemi wirusa SARS-CoV-2. Na tarcz antykryzysow skada si pi filarów: Bezpieczestwo Pracowników, Finansowanie Przedsibiorstw, Ochrona Zdrowia, Wzmocnienie Systemu Finansowego, Program Inwestycji Publicznych.
               • 18.03.2020W ycie wchodz zmiany dotyczce BGK i gwarancji spaty kredytów
                W ycie weszo rozporzdzenie resortu finansów, które zmienia przepisy dotyczce udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spaty kredytów. Nowe rozporzdzenie zakada umoliwienie objcia gwarancjami do 80 proc. kredytów. Zmiana jest bezporednio zwizana z zagroeniami wynikajcymi z pandemii koronawirusa.
                • 17.03.2020W ycie wchodz zmiany dotyczce BGK i gwarancji spaty kredytów
                 W ycie weszo rozporzdzenie resortu finansów, które zmienia przepisy dotyczce udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spaty kredytów. Nowe rozporzdzenie zakada umoliwienie objcia gwarancjami do 80 proc. kredytów. Zmiana jest bezporednio zwizana z zagroeniami wynikajcymi z pandemii koronawirusa.
                 • 16.03.2020Trwaj prace nad pakietem osonowym dla firm w zwizku z koronawirusem
                  Pakiet osonowy to zestaw propozycji zmian w prawie, które pomog przedsibiorcom odczuwajcym negatywne skutki zwizane z rozprzestrzenieniem si koronawiorusa. Najwaniejsze uatwienia maj dotyczy:  ulg w nalenociach, w tym udogodnienia w patnociach podatków i skadek ZUS,  poprawy pynnoci finansowej firm -  instrumenty finansowe dla firm, w tym wsparcie gwarancyjne oraz dopaty do kredytów,  ochrony i wsparcie rynku pracy, m.in. rozwizania dla firm zmuszonych do przestojów. 
                  • 04.03.2020Koniec z marnowaniem ywnoci: Sklepy spoywcze musz liczy si z karami
                   Z pocztkiem marca br. weszy w ycie przepisy ustawy o przeciwdziaaniu marnowaniu ywnoci dotyczce opaty za wytwarzanie odpadów oraz administracyjnych kar pieninych. Co oznacza, e pierwsze kontrole u sprzedawców ywnoci mog by przeprowadzane ju od 1 marca 2020 r. Przypomnijmy, e ww. ustawa wprowadza na sklepy m.in. obowizek zawarcia umowy z organizacj pozarzdow dotyczcej nieodpatnego przekazywania ywnoci. Ustawa zakada take, e sprzedawcy bd pacili 10 groszy za 1 kg wyrzucanej ywnoci. Dodajmy, e przepisy ustawy przez pierwsze dwa lata obowizywania obejmuj na razie tylko sklepy spoywcze o powierzchni sprzeday powyej 400 m2.
                   • 24.09.2019NSA. Wzajemne porczenia w grupie kapitaowej to nieodpatne wiadczenia
                    Udzielenie podatnikowi przez powizan z nim spók nieodpatnie porczenia (gwarancji) w celu zabezpieczenia kredytu udzielonego podatnikowi spenia wymogi opodatkowania tego wiadczenia jako nieodpatnego na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych nawet w sytuacji, gdy jednoczenie zobowizuje si on do udzielenia porczenia na kade danie porczajcej spóki - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                    • 26.08.2019Elektryczna hulajnoga moe by kosztem w firmie
                     Pytanie: Wnioskodawca ma te spor grup klientów, z któr spotyka si w centrum miasta, gdzie dojazd samochodem jest utrudniony, lub wrcz niemoliwy, a dodatkowo postój w centrum jest patny, a w zwizku z planowanymi podwykami bdzie jeszcze droszy. Wnioskodawca zastanawia si nad kupnem elektrycznej hulajnogi jako rodka transportu, który moe schowa w samochodzie i w razie potrzeby uy do dojazdów do klientów w centrum. Czy Wnioskodawca moe uwzgldni zakup hulajnogi jako koszt uzyskania przychodu?
                     • 23.08.2019Podatek od czynnoci cywilnoprawnych przy cesji zwrotnej wierzytelnoci
                      Jeli zwrotne przeniesienie wierzytelnoci nie bdzie dokonywane na podstawie odrbnej umowy sprzeday, ani te nie bdzie stanowio innej czynnoci cywilnoprawnej wymienionej w art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynnoci cywilnoprawnych, to nie bdzie rodzi skutków na gruncie ustawy o podatku od czynnoci cywilnoprawnych.
                      • 22.08.2019Koniec z marnowaniem ywnoci: Sklepy spoywcze bd musiay liczy si z karami
                       14 sierpnia br. Prezydent podpisa ustaw o przeciwdziaaniu marnowaniu ywnoci, która wprowadza na sklepy m.in. obowizek zawarcia umowy z organizacj pozarzdow dotyczcej nieodpatnego przekazywania ywnoci. Ustawa zakada take, e sprzedawcy bd pacili 10 groszy za 1 kg wyrzucanej ywnoci. Nowe przepisy przez pierwsze dwa lata obowizywania obejm na razie sklepy spoywcze o powierzchni sprzeday powyej 400 m2.
                       • 18.07.2019VAT mara: Towar nowy, ale uywany
                        Osoby, zajmujce si kupnem i sprzeda rónego rodzaju przedmiotów od osób fizycznych czasem wchodz w posiadanie towaru handlowego, który jest fabrycznie nowy. Posiada oryginalne opakowanie, pen lub ograniczon gwarancj producenta, nigdy nie by przez pierwotnego posiadacza uywany. Nabywcy, podatnicy VAT, kupujc ten towar nie zyskuj prawa odliczenia podatku - sprzedawca nie wystawia przecie faktur VAT. Aby odsprzeda miaa sens ekonomiczny, konieczne jest zastosowanie do rozliczenia podatku procedury VAT mara. Czy jednak mona j zastosowa w sytuacji sprzeday towaru nowego, skoro ustawa o VAT mówi o tej procedurze w odniesieniu do towaru uywanego? Oto (korzystne dla podatnika) rozstrzygnicie KIS w takiej wanie sprawie.
                        • 18.02.2019Podatki 2019: Twój e-PIT ju dziaa
                         Na prowadzonym przez Ministerstwo Finansów portalu mona ju korzysta z usugi Twój e-PIT. W praktyce Krajowa Administracja Skarbowa automatycznie przygotowaa i udostpnia roczne zeznania podatkowe. Podatnicy mog skorzysta z takiej pomocy lub samodzielnie wypeni zeznanie. W cigu pierwszych kilkunastu godzin z usugi skorzystao ju ponad 20 tys. podatników.
                         • 15.02.2019Podatki 2019: Twój e-PIT ju dziaa
                          Na prowadzonym przez Ministerstwo Finansów portalu mona ju korzysta z usugi Twój e-PIT. W praktyce Krajowa Administracja Skarbowa automatycznie przygotowaa i udostpnia roczne zeznania podatkowe. Podatnicy mog skorzysta z takiej pomocy lub samodzielnie wypeni zeznanie. W cigu pierwszych kilkunastu godzin z usugi skorzystao ju ponad 20 tys. podatników.
                          • 28.01.2019Przedsibiorcy pac za bdy w interpretacji prawa
                           Co oczywiste, nie jest moliwe ustalenie, ilu przedsibiorców „ukarano” z powodu bdów w interpretacji prawa dokonanych przez urzdy. Trzeba natomiast zauway, e istniej odpowiednie rodki i procedury umoliwiajce przedsibiorcom podwaanie rozstrzygni organów administracji publicznej w przypadku, gdy nie zgadzaj si oni z dokonan wykadni przepisów. W tych procedurach przedsibiorcy mog powoywa si na opisane w odpowiedzi na interpelacj zasady, a ju pierwsze miesice praktyki stosowania tych przepisów pokazuj, e dziaania takie s skuteczne. Gwarantem instytucjonalnym przestrzegania zasad Prawa przedsibiorców jest ponadto ustanowiony na mocy „Konstytucji Biznesu” Rzecznik Maych i rednich Przedsibiorców - wyjanio Ministerstwo Przedsibiorczoci i Technologii.
                           • 11.01.2019CIT: Odliczenia darowizn w podatku dochodowym od osób prawnych
                            Odliczeniu od podstawy opodatkowania (dochodu) podlegaj darowizny na cele okrelone w ustawie o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie, darowizny na cele charytatywno-opiekucze oraz darowizny na cele kultu religijnego. Odliczenia mona dokona pod warunkiem, e przekazujc darowizny speni si warunki okrelone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
                            • 28.08.2018Opakowania a podstawa opodatkowania VAT
                             Zgodnie z art. 29a ust. 1 w zwizku z art. 29a ust. 6 pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug, podstaw opodatkowania ustawodawca nakazuje obj m.in. koszty opakowania. Jest wic zasad, e warto opakowania w którym dostarczany jest towar bdcy przedmiotem dostawy zwiksza podstaw opodatkowania takiej transakcji.
                             • 10.07.2018NSA. Podatek od prezentów od banku
                              O ile w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT ustawodawca jednoznacznie stanowi o nagrodach zwizanych ze sprzeda premiow, o tyle w art. 30 ust. 1 pkt 4b ww. ustawy mowa jest o wiadczeniach zwizanych z oferowanymi promocjami, nie za o wiadczeniach zwizanych z okrelon (na przykad premiow) sprzeda. Zatem, regulacja prawna art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy dotyczy tych wiadcze promocyjnych, które nie s nagrodami zwizanymi ze sprzeda premiow, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4b - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                              • 04.07.2018Fiskus ma o rok wicej na korekt rozliczenia VAT
                               Norma art. 86 ust. 13 ustawy o VAT przewidujca krótszy okres do korekty podatku naliczonego od okresu przedawnienia zobowizania podatkowego za dany okres rozliczeniowy uzasadnia gwarancja dla organu moliwoci weryfikacji realizacji tego prawa przez podatnika do chwili przedawnienia zobowizania podatkowego za okres, którego korekta dotyczy. Zrównanie tych okresów, oznaczaoby, e zoenie przez podatnika, np. w ostatnim dniu okresu przedawnienia zobowizania podatkowego za dany okres rozliczeniowy, korekty deklaracji VAT z podwyszonym podatkiem naliczonym, z uwagi na upyw okresu przedawnienia, pozostawaoby poza jakkolwiek kontrol organu podatkowego, co prowadzioby do naduy - wyjanio Ministerstwo Finansów.
                               • 04.06.2018Program komputerowy w kosztach podatkowych
                                Pytanie: Wnioskodawca zawar umow do uytkowania programu komputerowego. Program ten przekazywany jest Wnioskodawcy do jego wycznego uytku i dzierawa lub najem programu, dokumentacji bd ich kopii osobom trzecim s niedozwolone. Wnioskodawca korzysta z programu na urzdzeniach okrelonych i dozwolonych w zakupionej wersji. Ponadto umowa zabrania m.in. jego modyfikacji. Czy ww. program podlega amortyzacji jako warto niematerialna i prawna? Czy aktualizacja takiego programu stanowi jego ulepszenie?
                                • 29.05.2018NSA. Kaucja z VAT czy bez? To zaley od jej charakteru
                                 Minister Finansów przyjmujc, e kwota otrzymanej kaucji (w caoci) stanowi zapat w ramach wzajemnych zobowiza jako element cenotwórczy wzajemnych rozlicze i wchodzi do podstawy opodatkowania w rozumieniu art. 29a ustawy o VAT nie uwzgldni podstawowej roli jak peni kaucja, tj. zabezpieczenia zobowizania dostarczenia zuytych czci przez nabywc towaru i która w sytuacji spenienia tego zobowizania podlega zwrotowi. Jedynie t cz otrzymanej kaucji, która rozliczona w póniejszym okresie podlega przepadkowi w zwizku z brakiem przekazania na rzecz skarcej zuytych czci naley traktowa jako wynagrodzenie tytuem dokonanej dostawy - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                 • 14.05.2018Moment rozliczenia korekty faktury szacunkowej
                                  Pytanie: Spóka wiadczy szeroko pojte usugi telekomunikacyjne. Ceny zakupu ustalane s szacunkowo, a nastpnie podlegaj weryfikacji i s uaktualniane w oparciu o rzeczywiste dane bdce podstaw kalkulacji ceny w cigu roku. W przypadku, gdy wczeniej obliczone koszty (szacunkowe) róni si bd od ponownie obliczonych, rzeczywistych kosztów nabycia, wówczas Spóka dokonuje korekty kosztów uzyskania przychodów. Czy Wnioskodawca postpuje prawidowo rozpoznajc tak korekt w okresie rozliczeniowym w którym zosta uprzednio ujty korygowany koszt?
                                  • 09.05.2018ZUS: Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym
                                   O dobrowolnych ubezpieczeniach emerytalnym i rentowych moemy mówi:  w przypadku zbiegu tytuów do ubezpiecze, tj. gdy dana osoba spenia warunki do podlegania ubezpieczeniom spoecznym z kilku tytuów i z jednego z nich ubezpieczenia maj charakter obowizkowy, a z pozostaych tytuów - dobrowolny,  w przypadku wskazanym w art. 7 ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych.  Wyjanienia zawarte w poradniku dotycz tej drugiej sytuacji.
                                   • 02.05.2018ZUS: Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym
                                    O dobrowolnych ubezpieczeniach emerytalnym i rentowych moemy mówi:  w przypadku zbiegu tytuów do ubezpiecze, tj. gdy dana osoba spenia warunki do podlegania ubezpieczeniom spoecznym z kilku tytuów i z jednego z nich ubezpieczenia maj charakter obowizkowy, a z pozostaych tytuów - dobrowolny,  w przypadku wskazanym w art. 7 ustawy o systemie ubezpiecze spoecznych.  Wyjanienia zawarte w poradniku dotycz tej drugiej sytuacji.
                                    • 26.04.2018KE zapowiada nowe przepisy ws. spóek
                                     Przenoszenie dziaalnoci w Unii Europejskiej bdzie prostsze w ramach jednolitego rynku – zapowiada Komisja Europejska. Bruksela przedstawia nowe propozycje dotyczce prawa spóek. Efektami zmian maj by uatwienie czenia, dzielenia i przenoszenia spóek, a take zwikszenie skutecznoci walki z naduyciami podatkowymi.
                                     • 27.03.2018WSA. Konsekwencje bdnego zarejestrowania jako podatnika VAT
                                      Z uzasadnienia: W judykaturze powszechnie przyjmuje si, e organy podatkowe nie mog stosowa prawa w taki sposób, aby byo ono swoist puapk dla podatnika, którzy wystpuj bez pomocy prawnej i nie maj rozeznania prawnego (...) Organy podatkowe winny oceni czy skarca wystawiajc faktury VAT dziaaa w zej wierze w celu uzyskania bezpodstawnych korzyci podatkowych na gruncie ustawy o podatku od towarów i usug, czy te zaistniaa sytuacja jest w istocie efektem niewaciwego zastosowania prawa co doprowadzio do bdnej rejestracji skarcej dla celów podatku od towarów i usug.
                                      • 21.03.2018Minimalna stawka godzinowa w pytaniach i odpowiedziach
                                       Od 1 stycznia 2018 r. dla pracujcych na okrelonych umowach zlecenia oraz umowach o wiadczenie usug, w tym samozatrudnionych obowizuje minimalna stawka godzinowa w wysokoci 13,70 z. Kwota ta jest corocznie waloryzowana stosownie do wzrostu minimalnego wynagrodzenia za prac przysugujcego osobom zatrudnionym na podstawie stosunku pracy.
                                       • 20.03.2018Minimalna stawka godzinowa w pytaniach i odpowiedziach
                                        Od 1 stycznia 2018 r. dla pracujcych na okrelonych umowach zlecenia oraz umowach o wiadczenie usug, w tym samozatrudnionych obowizuje minimalna stawka godzinowa w wysokoci 13,70 z. Kwota ta jest corocznie waloryzowana stosownie do wzrostu minimalnego wynagrodzenia za prac przysugujcego osobom zatrudnionym na podstawie stosunku pracy.
                                        • 13.03.2018NSA. Ubezpieczenie od utraty dochodów jako koszt dziaalnoci
                                         Nie sposób przyj, aby wydatek na ubezpieczenie zosta poniesiony w celu uzyskania przychodu z dziaalnoci gospodarczej wnioskodawcy w sytuacji gdy jego celem jest zabezpieczenie róde utrzymania podatnika w razie niemoliwoci uzyskiwania dochodów z prowadzonej dziaalnoci gospodarczej. Wydatek ten w istocie rzeczy ma charakter osobisty i suy zaspokojeniu osobistych potrzeb skarcego, a co za tym idzie nie mona uzna go za koszt uzyskania przychodów z dziaalnoci gospodarczej, poniewa nie spenia przesanek wyraonych w art. 22 ust. 1 ustawy o PIT - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                         • 25.02.2018Uzasadnienie do projektu ustawy z 13.02.2018 r.
                                          Na stronach rzdowego centrum legislacyjnego pojawi si projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usug oraz niektórych innych ustaw z 13.02.2018 r., wraz z uzasadnieniem i ocen skutków regulacji. Publikujemy uzasadnienie do tego projektu.
                                          • 09.02.2018Opakowania a podstawa opodatkowania VAT
                                           Zgodnie z art. 29a ust. 1 w zwizku z art. 29a ust. 6 pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (tekst jedn. Dz.U. poz. 1221, z pón.zm.), podstaw opodatkowania ustawodawca nakazuje obj m.in. koszty opakowania. Jest wic zasad, e warto opakowania w którym dostarczany jest towar bdcy przedmiotem dostawy zwiksza podstaw opodatkowania takiej transakcji.
                                           • 31.01.2018Wielki Pitek dniem wolnym od pracy?
                                            W naszym kraju obowizuje 13 dni witecznych w roku, ustawowo wolnych od pracy, co oznacza, i jest ich nieco wicej, ni rednia liczba takich dni w roku w pastwach UE; rednia ta w pastwach UE wynosi bowiem 12.6 dnia. Ustalenie, e Wielki Pitek miaby by dniem ustawowo wolnym od pracy, w praktyce oznaczaoby dla wielu pracowników korzystanie z czterech kolejnych dni wolnych od pracy. Wielka Sobota poprzedzajca pierwszy i drugi dzie Wielkiej Nocy jest bowiem u wielu pracodawców dniem wolnym od pracy z tytuu przecitnie piciodniowego tygodnia pracy - wyjanio Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej.
                                            • 08.01.2018NSA. Dobra wiara jako przesanka prawa do odliczenia VAT
                                             O nienaleytej starannoci podatnika stanowicej - w oparciu o art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug - podstaw do zakazu odliczenia przez niego podatku naliczonego, wiadcz jedynie takie zaniechania tego podatnika, których brak skutkowaby tym, i podatnik wiedziaby lub co najmniej powinien by wiedzie, e transakcja majca stanowi podstaw prawa do odliczenia wizaa si z przestpstwem lub naduyciem w zakresie podatku VAT - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
                                             • 18.12.2017Weksle – rodzaje i ewidencja rachunkowa
                                              Weksel stanowi swego rodzaju bezwarunkowe zobowizanie si przez wystawc (lub osob przez niego wskazan) do zapaty okrelonej sumy, zawartej w umowie wekslowej, okrelonej osobie w ustalonym miejscu i terminie. Weksel jest ródem kredytu, który moe by wykorzystany nie tylko jako zapata w transakcjach z dostawcami, ale równie zoony w banku do dyskonta, które jest sprzeda weksla przed terminem jego wymagalnoci. Podstaw prawn stosowania weksli w obrocie gospodarczym jest ustawa z 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 160, dalej: Prawo wekslowe).
                                              • 09.11.2017Podatek u róda przy usugach ubezpieczeniowych
                                               wiadczenie usug ubezpieczeniowych nie jest zdarzeniem, które zostao wprost wskazane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych jako podlegajce opodatkowaniu podatkiem u róda w Polsce. Ustawodawca obj obowizkiem podatkowym w Polsce przychody nierezydentów z tytuu wiadcze: doradczych, ksigowych, badania rynku, usug prawnych, usug reklamowych, zarzdzania i kontroli, przetwarzania danych, usug rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i porcze oraz wiadcze o podobnym charakterze (art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o PDOP).
                                               • 18.10.2017Usugi serwisowe i gwarancyjne a VAT
                                                Uprawnienia kupujcego w zakresie usuwania wad fizycznych zakupionego towaru mog wynika z dwóch róde:  rkojmi uregulowanej w przepisach Kodeksu cywilnego (k.c.) dotyczcych umowy sprzeday (art. 556–576),  gwarancji bdcej dodatkowym zastrzeeniem umownym wynikajcym z odrbnego dokumentu gwarancyjnego (art. 577–581 k.c.).
                                                • 21.09.2017ZUS: Delegowanie pracowników za granic - ustalanie podstawy wymiaru wiadcze
                                                 Podstaw wymiaru zasików przysugujcych pracownikom, w tym zatrudnionych za granic u polskich pracodawców, ustala si z uwzgldnieniem wynagrodzenia pracownika za okres 12 miesicy kalendarzowych poprzedzajcych powstanie niezdolnoci do pracy. Jeeli pracownik jest zatrudniony krócej, podstaw wymiaru zasiku ustala si z faktycznego okresu zatrudnienia, za pene miesice kalendarzowe.
                                                 • 11.09.2017ZUS: Podstawa wymiaru wiadcze pracowników zatrudnionych za granic u polskich pracodawców
                                                  Podstaw wymiaru zasików przysugujcych pracownikom, w tym zatrudnionych za granic u polskich pracodawców, ustala si z uwzgldnieniem wynagrodzenia pracownika za okres 12 miesicy kalendarzowych poprzedzajcych powstanie niezdolnoci do pracy. Jeeli pracownik jest zatrudniony krócej, podstaw wymiaru zasiku ustala si z faktycznego okresu zatrudnienia, za pene miesice kalendarzowe1). Do jej obliczenia przyjmuje si wynagrodzenie, tj. przychód, który stanowi podstaw wymiaru skadek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrconych przez pracodawc skadek na ubezpieczenia spoeczne, finansowanych ze rodków pracownika2).
                                                 • [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] ... [ 6 ] nastpna strona »