Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

bez kasy fiskalnej

 • 14.02.2013Wystawienie faktury przy braku paragonu a konieczno ponownej zapaty VAT
  Pytanie podatnika: Czy Spóka powinna wystawi faktur w sytuacji, gdy klient nie jest w stanie przedstawi oryginau paragonu, jeli Spóka moe zidentyfikowa dokonan transakcj zarejestrowan uprzednio przy uyciu kasy rejestrujcej za pomoc innych ni paragon dowodów? Jeli tak, to czy wystawienie tej faktury, w przypadku gdy transakcja zostaa zaewidencjonowana uprzednio przy uyciu kasy rejestrujcej i zostaa ujta na podstawie raportów fiskalnych w deklaracji VAT Spóki, powoduje konieczno ponownej zapaty podatku VAT od tej samej transakcji?
  • 08.02.2013Wadliwe lub nierzetelne prowadzenie ksigi jako przestpstwo skarbowe
   W przypadku nieprawidowego prowadzenia ksig podatkowych podatnikowi gro nie tylko konsekwencje w zakresie rozlicze podatkowych, lecz take grzywna karna.
   • 07.02.2013Opóniony raport dobowy kasy fiskalnej
    Pytanie podatnika: Podatnik dokonuje ewidencji wpat otrzymanych od osób fizycznych nie prowadzcych dziaalnoci gospodarczej przy pomocy kasy fiskalnej. Czasami zdarza si, e paragony (lub faktury do paragonów lub raporty kasy fiskalnej) zawieraj bdne dane, lub pojawia si konieczno ich skorygowania z innego powodu. Jak podatnik powinien postpi w przypadku nie wykonania raportu dobowego kasy fiskalnej w dniu, którego raport dotyczy i wykonania go w innym dniu?
    • 01.02.2013Podatki 2013: Kasy fiskalne – nowy limit
     Od nowego roku obowizuje nowy limit obrotu, którego przekroczenie zobowizuje podatników do ewidencjonowania sprzeday za pomoc kasy fiskalnej. Wyraony on jest jedn kwot, tj. 20 000 z.
     • 15.01.2013Odpowiedzialno karna za nieprowadzenie ksig podatkowych
      Zgodnie z art. 60 § 1 ustawy z 10 wrzenia 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tekst. jedn. Dz.U. z 2007 r., nr 111, poz. 765, z pn. zm., dalej: K.k.s.) kto wbrew obowizkowi nie prowadzi ksigi, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych. W artykule przedstawiamy zasady odpowiedzialnoci na podstawie tego przepisu.
      • 03.01.2013Ustawy deregulacyjne: Czy bd uatwienia w obsudze ksigowej maych firm?
       Interpelacja nr 10711 do ministra gospodarki w sprawie zmniejszenia obcie administracyjnych sektora maych i rednich przedsibiorstw przez uproszczenie niektórych elementów obsugi ksigowej
       • 02.01.2013Zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy fiskalnej
        Na podstawie art. 111 ust. 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054) podatnicy, którzy rozpoczn ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku nalenego w obowizujcych terminach, mog odliczy od tego podatku kwot wydatkowan na zakup kadej z kas rejestrujcych zgoszonych na dzie rozpoczcia (powstania obowizku) ewidencjonowania w wysokoci 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie wicej jednak ni 700 z.
        • 27.12.2012Odpowiedzialno karna zwizana z ksigami podatkowymi
         Nieprowadzenie ksigi, prowadzenie jej wadliwe albo nierzetelne, nieprzechowywanie ksigi za lata ubiege oraz niepowiadomienie o prowadzeniu ksigi przez inn osob – to czyny zabronione przez prawo karne skarbowe.
         • 27.12.2012Kasy rejestrujce a dwa rodzaje dziaalnoci
          Pytanie podatnika: Czy w zwizku z tym, i Wnioskodawca bdzie posiada kas fiskaln, musi wszystkie przychody, zarwno z usug prawnych, jaki i porednictwa w obrocie nieruchomociami ewidencjonowa za pomoc kasy fiskalnej?
          • 20.12.2012Podatki 2013. Kasy fiskalne 2013: Nowe limity obrotu
           1 stycznia 2013 r. wchodzi w ycie rozporzdzenie ministra finansw z 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych (Dz.U. z 2012 r., poz. 1382, dalej: rozporzdzenie). Rozporzdzenie to zawiera wane zmiany dotyczce zwolnie z obowizku stosowania kas fiskalnych. Przewiduje ono przede wszystkim obnienie limitu obrotw uprawniajcego do korzystania ze zwolnienia ze wzgldu na jego wysoko.
           • 04.12.2012PIT: Wysoko przychodu po udzieleniu bonifikaty
            Pytanie podatnika: Czy dla celw podatku dochodowego od osb fizycznych, w przypadku udzielanych bonifikat, przychodem (postaw opodatkowania) jest kwota nalena po uwzgldnieniu bonifikat, pomniejszona o podatek VAT, czy te podstawa podatkowania powinna by ustalana z pominiciem udzielonych bonifikat?
            • 28.11.2012PKPiR: Paragon za przejazd takswk jako dowd poniesienia wydatku
             Zagadnienie, czy przejazd takswk moe by dokumentowany w podatkowej ksidze przychodw i rozchodw paragonem z kasy fiskalnej, czy te konieczne jest posiadanie faktury lub rachunku wystawionego przez takswkarza, budzi cige kontrowersje. Dziay ksigowe podatnikw zwykle twierdz, e paragon jest niewystarczajcym dokumentem. Podatnicy uwaaj natomiast, e skoro ponieli koszt i s w stanie udowodni zwizek przyczynowo-skutkowy np. z osignitym przychodem, to naley ten koszt zaksigowa take na podstawie paragonu.
             • 14.11.2012Obowizek doczania paragonu do kopii faktury
              Pytanie podatnika: Czy w przypadku dokonania sprzeday zaewidencjonowanej przez Spk na kasie fiskalnej, w stosunku do ktrej wystawiona zostaa faktura VAT, konieczne jest doczanie do kopii faktury VAT paragonu dokumentujcego t sprzeda oraz jego przechowywanie przez Spk?
              • 13.11.2012Kasy rejestrujce: Zwolnienie z obowizku ewidencjonowania sprzeday
               Pytanie podatnika: Czy w kontynuowanej przez Wnioskodawc dziaalnoci gospodarczej moe on skorzysta ze zwolnienia z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrujcej, i pozosta przy ewidencji wiadczonych usug za pomoc wystawianych faktur?
               • 12.11.2012Wycofanie z uytku kas rejestrujcych 
                Pytanie podatnika: Czy po dokonaniu odczytu moduu kasy fiskalnej w zwizku z jej zapenieniem i zaprzestaniem rejestracji przy pomocy danej kasy podatnik moe niezwocznie przekaza kas rejestrujc wraz z moduem fiskalnym do utylizacji, czy te na podatniku ciy obowizek przechowywania tych urzdze, a jeeli tak, to przez jaki okres czasu?
                • 31.10.2012Brak sprzeday a obowizek sporzdzania raportw kasowych
                 Pytanie podatnika: Po zainstalowaniu kasy fiskalnej Wnioskodawczyni zacza sporzdza raporty dobowe i miesiczne jedynie kiedy bya sprzeda dla osb fizycznych nieposiadajcych dziaalnoci gospodarczej. Jednake po kontroli urzdu skarbowego otrzymaa nakaz sporzdzania raportw dobowych i miesicznych nie zalene od tego czy bya sprzeda czy nie. Czy Wnioskodawczyni ma obowizek sporzdzania ww. raportw fiskalnych nie majc sprzeday dla osb fizycznych?
                 • 24.10.2012Przeksztacenie spki a wymiana kas fiskalnych
                  Pytanie podatnika: Czy w wypadku przeksztacenia formy prawnej ze spki akcyjnej w spk komandytowo-akcyjn istnieje moliwo dalszego ewidencjonowania obrotu i kwot podatku nalenego za pomoc kas fiskalnych stosowanych przez niego dotychczas, bez koniecznoci wymiany moduu fiskalnego wraz z pamici fiskaln albo zakoczenia pracy w trybie fiskalnym, czy te trzeba dokona ktrejkolwiek ze wskazanych wyej czynnoci z udziaem pracownika urzdu skarbowego i podjcia dziaa wskazanych w zaczniku 4 do rozporzdzenia Ministra Finansw z dnia 28 listopada 2008 r.?
                  • 23.10.2012Kasy fiskalne 2013: MF nie odstpi od wprowadzenia niszego limitu
                   Interpelacja nr 8473 do ministra finansw w sprawie wprowadzenia kas fiskalnych do przedsibiorstw, ktrych roczne obroty przekrocz 20 tys. z
                   • 22.10.2012Zawieszenie dziaalnoci a ulga z tytuu nabycia kasy
                    Pytanie podatnika: Czy jest moliwe zakupienie kasy rejestrujcej w trakcie zawieszenia dziaalnoci gospodarczej i jednoczenie skorzystanie z prawa do odliczenia 700 z z tytuu nabycia tej kasy (art. 111 pkt 4 ustawy o podatku od towarw i usug)?
                    • 17.10.2012Zapata przelewem w dni wolne od pracy a moment ewidencji w kasie
                     Pytanie podatnika: W jaki sposb wprowadzi na kas fiskaln wpaty poprzez przelewy bankowe w dni wolne od pracy (sobota, niedziela, wita) i sporzdzi raporty dzienne i miesiczne? W jaki sposb wprowadzi na kas fiskaln i wykona raporty dzienne i miesiczne wpaty poprzez przelewy bankowe w okresie urlopw (3-4 tygodnie na przeomie miesicy)?
                     • 11.10.2012Przekazanie samochodu na cele osobiste a kasa rejestrujca
                      Pytanie: Prowadz dziaalno gospodarcz w zakresie usug medycznych. Jestem podatnikiem zwolnionym przedmiotowo od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarw i usug. Z uwagi na niskie obroty do dnia dzisiejszego nie zainstalowaem kasy fiskalnej. W 2011 r. wykupiem samochd osobowy z leasingu. Obecnie zamierzam go przekaza na cele osobiste. Dodam, e jako podatnik zwolniony z VAT nie miaem prawa do odliczenia podatku naliczonego. Czy warto obrotu z tytuu przekazania samochodu osobowego na cele osobiste naley wliczy do limitu 40 tys. z, uprawniajcego do zwolnienia z obowizku stosowania kas rejestrujcych?
                      • 08.10.2012Obowizek instalacji kasy fiskalnej po wznowieniu dziaalnoci gospodarczej
                       Pytanie podatnika: Od stycznia 2005 r. do 31 lipca 2006 r. Wnioskodawczyni prowadzia dziaalno gospodarcz. Zainstalowaa kas fiskaln, mimo, e obroty nie przekroczyy granicy, ktrej przekroczenie powodowao konieczno jej instalacji. W czerwcu 2012 r. Zainteresowana otworzya kwiaciarni. czna kwota z dziaalnoci w 2012 r. nie przekroczya 20 tys. z. wiadczenia na rzecz osb fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej nie s dokumentowane fakturami, zapata nastpuje za pomoc gotwki. Czy wobec Wnioskodawczyni istnieje obowizek instalacji kasy fiskalnej?
                       • 24.09.2012Zwrot ulgi na zakup kasy
                        Dla podatnikw zobowizanych do prowadzenie ewidencji obrotu przy pomocy kasy rejestrujcej ustawodawca przewidzia moliwo skorzystania z tzw. „ulgi na kas”. Z ulgi tej skorzysta mog zarwno czynni podatnicy VAT oraz podatnicy zwolnieni przedmiotowo jak i podmiotowo. Wspomniana ulga polega na moliwoci odzyskania okrelonej czci wydatku poniesionego na zakup tej kasy (90% ceny zakupu netto, nie wicej ni 700 z). W okrelonych jednak przypadkach podatnik bdzie zobowizany do zwrotu ulgi.
                        • 10.08.2012Kasy fiskalne: Sprzeda usug dodatkowych i towarw w takswce
                         Pytanie podatnika: Czy mona ewidencjonowa na kasie fiskalnej dedykowanej (podczenie taksometru) do sprzeday usug taxi dodatkowe usugi zwizane z przewozem tj. podstawienie samochodu typu VAN lub przewz dziecka do szkoy, a take sprzeda towarw w taxi np. woda mineralna, sodycze, bilety do kin?
                         • 30.07.2012Obowizek w VAT przy wymianie pienidzy na punkty
                          Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi dziaalno gospodarcz w postaci sklepu internetowego. Wnioskodawca ma zamiar sprzedawa towary (usugi) poprzez tzw. wymian na punkty. W celu dokonania zakupw klient najpierw wymieni pienidze na punkty, za ktre nastpnie bdzie uprawniony do zakupu towarw (usug). Czy w momencie wydania punktw uprawniajcych klientw Wnioskodawcy do dokonywania zakupw w sklepie internetowym powstanie obowizek podatkowy w podatku od towarw i usug?
                          • 26.06.2012Ulga na zakup kasy fiskalnej
                           Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawcy przysuguje ulga na zakup nowych kas fiskalnych w iloci 8 sztuk w brzmieniu art. 111 ust. 4 ustawy o podatku od towarw i usug?
                           • 12.06.2012Kasy fiskalne 2012: Czy w zakadzie fotograficznym musi by kasa?
                            Zasad zapisan w art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (t.j. Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z pn. zm.) jest to, e podatnicy dokonujcy sprzeday na rzecz osb fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz rolnikw ryczatowych s obowizani prowadzi ewidencj obrotu i kwot podatku nalenego przy zastosowaniu kas rejestrujcych.
                            • 28.05.2012Prawo do ponownego korzystania ze zwolnienia z kas rejestrujcych
                             Pytanie podatnika: Wnioskodawca rozpocz dziaalno gospodarcz w 1990 r. i prowadzi j do chwili obecnej. W listopadzie 2008 r. w zwizku z tym, e w ofercie sprzeday Wnioskodawca posiada papierosy i wyroby tytoniowe, obligatoryjnie zosta zobowizany do rozpoczcia sprzeday za pomoc kasy fiskalnej. Obecnie Wnioskodawca zrezygnowa ze sprzeday papierosw i wyrobw tytoniowych. W roku 2011 Zainteresowany nie przekroczy kwoty 40 tys. z obrotu. Czy w obecnym stanie prawnym i faktycznym Wnioskodawca moe prowadzi sprzeda bez ewidencjonowania jej na kasie fiskalnej?
                             • 25.05.2012Penomocnictwo oglne dla doradcy podatkowego
                              Interpelacja nr 4122 do ministra finansw w sprawie rezygnacji z penomocnictw szczegowych do czynnoci wykonywanych przez doradcw podatkowych na podstawie przepisw ustawy Ordynacja podatkowa i zastpienia ich penomocnictwami oglnymi
                              • 24.04.2012Kasy fiskalne: Ewidencjonowanie sprzeday w 2012 r.
                               Pytanie podatnika: Czy podatnik jest zobowizany do ewidencjonowania obrotu z tytuu wiadczenia usug przy uyciu kas rejestrujcych, jeli zapata za usug wiadczon na rzecz konkretnego odbiorcy nastpuje w caoci za porednictwem poczty lub banku?
                               • 27.03.2012Przechowywanie kopii faktur papierowych w formie elektronicznej
                                Pytanie podatnika: Czy spka moe przechowywa kopie wystawionych faktur VAT w oryginalnej elektronicznej formie, bez koniecznoci ich drukowania, jeli orygina faktury VAT nadal bdzie drukowany i przekazywany kontrahentowi w formie papierowej?
                                • 29.02.2012Jedna kasa rejestrujca dla kilku punktw sprzeday
                                 Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi dziaalno gospodarcz w zakresie indywidualnej praktyki lekarskiej w dziedzinie ginekologii i poonictwa. Wnioskodawca posiada dwa lokale w ktrych przyjmuje pacjentki w rnych godzinach. Adresy obu punktw znajduj si na paragonach fiskalnych. Czy Wnioskodawca powinien zainstalowa i ufiskalni jedn przenon kas fiskaln, czy dwie kasy fiskalne do kadego lokalu z osobna?
                                 • 27.02.2012Moliwo rezygnacji z kas rejestrujcych
                                  Pytanie: Od kwietnia 2003 r. prowadz dziaalno w zakresie usug marketingowych, sprzeday detalicznej (sklep spoywczo-przemysowy) oraz usug gastronomicznych (bar), przy czym usugi marketingowe s wiadczone dla podmiotw gospodarczych, natomiast w sklepie i barze prowadzona bya sprzeda na rzecz osb fizycznych. Od sierpnia 2011 r. cakowicie zaprzestaem sprzeday detalicznej i obecnie prowadz sprzeda tylko i wycznie dla podmiotw gospodarczych. Czy w zwizku z tym istnieje moliwo rezygnacji z posiadania kas rejestrujcych?
                                  • 10.01.2012Skutki korzystania z kasy fiskalnej bez homologacji
                                   Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca moe po zakupie automatu do tankowania u jego producenta zafiskalizowa zabudowan w nim kas rejestrujc DF-4T produkcji Orhmet i uywa do ewidencji obrotu i kwot podatku nalenego pomimo tego, e wygasa homologacja zabudowanej w nim kasy rejestrujcej?
                                   • 02.01.2012Ulga na zakup kasy rejestrujcej
                                    Pytanie podatnika: Wnioskodawca kilka lat temu prowadzi dziaalno TAXI. Przy wprowadzeniu przepisw dotyczcych rejestracji obrotu przy pomocy kasy fiskalnej Zainteresowany zainstalowa takie urzdzenie, korzystajc z ulgi na jego zakup. Jednake swoje przedsibiorstwo Wnioskodawca prowadzi jeszcze tylko rok. W zwizku z czym zgosi si do urzdu skarbowego i ulg ow zwrci w caoci. Zainteresowany wskaza, i upyno pi lat, straci on prac i znw zasiad za kierownic takswki, wyrobi licencj i zakupi kas. Czy Wnioskodawca moe tylko raz skorzysta z ulgi na zakup kasy fiskalnej?
                                    • 29.12.2011Stara kasa w nowej dziaalnoci
                                     Pytanie podatnika: Czy kasa fiskalna, bdca w stanie technicznym umoliwiajcym prawidowe ewidencjonowanie sprzeday, moe by uywana w kolejnej jednoosobowej dziaalnoci gospodarczej Wnioskodawczyni, mimo i uprzednio nie dokonano wymiany moduu fiskalnego tej kasy?
                                     • 05.12.2011Raporty miesiczne i dobowe w przypadku braku sprzeday
                                      Pytanie podatnika: Czy raporty dobowe z kasy rejestrujcej naley sporzdza kadego dnia roboczego, czy tylko w dniach, w ktrych wystpuje sprzeda ewidencjonowana przy pomocy kasy fiskalnej? Czy naley sporzdza raporty miesiczne za miesic, w ktrym nie wystpia sprzeda podlegajca obowizkowi ewidencjonowania w kasie rejestrujcej?
                                      • 21.11.2011Termin wystawiania paragonw fiskalnych
                                       Pytanie: Prowadz sezonow jednoosobow dziaalno gospodarcz polegajc na organizacji wizyt mikoaja gwnie w domach w okresie witecznym. Dodam, e prowadz PKPiR i jestem podmiotowo zwolniony z VAT. Z racji tego, e usugi wiadczone s w pewnych momentach (Wigilia) jednoczenie przez ok. 25 pracownikw, a w inne dni te przez wielu, bardzo kopotliwe i nieopacalne jest wyposaenie ich wszystkich w kasy rejestrujce. Czy moliwe jest wystawienie paragonw zbiorczo przed usug, np. dwa dni wczeniej, a nastpnie rozdanie ich pracownikom w celu przekazania klientom bezporednio po wykonaniu usugi i uiszczeniu przez nich zapaty gotwk?
                                       • 10.11.2011Termin przegldu technicznego kasy rejestrujcej
                                        Pytanie podatnika: Czy termin obowizkowego przegldu technicznego kasy, w ktrej wymieniono modu fiskalny, powinien zosta wyznaczony w okresie 24 miesicy liczc od ponownej fiskalizacji kasy, czy te fiskalizacja po wymianie moduu nie przerywa biegu terminw przegldw okresowych i powinien si on odby po upywie 24 miesicy od ostatnio przeprowadzonego przegldu technicznego, dokonanego przed wymian moduu?
                                        • 07.11.2011Dwie faktury do jednego paragonu
                                         Pytanie podatnika: Czy Spka moe wystawi dwie faktury na rnych nabywcw (osob fizyczn i firm) do jednego paragonu dokumentujcego sprzeda okularw? Faktury cznie bd zgodne z paragonem w zakresie podstawy stawki podatku kwoty podatku oraz kwoty brutto do zapaty. Ponadto na kadej fakturze bdzie widoczny numer paragonu i numer zlecenia, na podstawie ktrego wykonano okulary i kopie obu faktur bd podpite do paragonu. Jeli tak, to czy moe wystawia faktury wychodzc od kwoty brutto danej przez klienta w zwizku z wysokoci refundacji przez jego pracodawc?
                                         • 05.10.2011Obowizek przechowywania zuytej kasy fiskalnej
                                          Pytanie: Jestem zobowizany do rejestracji swoich przychodw za pomoc kas fiskalnych. W zwizku z tym, e w cigu najbliszych 3-4 miesicy pami fiskalna w kasie zostanie w caoci wyczerpana, zajdzie konieczno albo wymiany moduu fiskalnego albo cakowitego zaprzestania uywania dotychczasowej kasy. Czy po dokonaniu odczytu moduu kasy fiskalnej w zwizku z zaprzestaniem rejestracji przy pomocy danej kasy, mona niezwocznie przekaza kas rejestrujc wraz z moduem fiskalnym do utylizacji, czy te naley przechowywa te urzdzenia, a jeeli tak, to przez jaki okres czasu?
                                          • 19.09.2011Jedna kasa fiskalna dla dwch punkw sprzeday
                                           Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi prywatn specjalistyczn praktyk lekarsk z zarejestrowan siedzib w K., miejsce wykonywania to T. ul. ... oraz P. ul. ... . W T. gabinet czynny jest dwa razy w tygodniu - tam rwnie bdzie zainstalowana kasa rejestrujca od 1 maja 2011 r. W P. Wnioskodawca przyjmuje dwa razy w miesicu. Wnioskodawca nie zatrudnia pracownikw wszystkie czynnoci wykonuje sam. Czy potrzebne s dwie kasy rejestrujce, czy mona zastosowa jedn kas rejestrujc?
                                           • 30.08.2011Kasy fiskalne – ewidencjonowanie rabatw i bonifikat
                                            Pytanie podatnika: Czy fakt, i Wnioskodawca nie pomniejsza obrotu o warto udzielonych bonifikat jest postpowaniem prawidowym?
                                            • 23.08.2011Kasy fiskalne – kiedy ewidencjonowa zaliczki?
                                             Pytanie podatnika: Czy zaliczka moe by zaewidencjonowania w dniu, w ktrym podatnik otrzyma informacj z banku o jej wpywie na konto, lub te samodzielnie odnotowa tak wpat, a nie w dniu, w ktrym jego rachunek zosta t kwot uznany, jeeli zaliczka wpynie na konto na przeomie miesica?
                                             • 15.07.2011Kasy fiskalne w spadku
                                              W przypadku przejcia prowadzenia dziaalnoci gospodarczej przez jednego ze spadkobiercw po zmarym podatniku nie jest konieczna wymiana kas rejestrujcych. Kontynuowanie dziaalnoci gospodarczej wymaga natomiast dokonanie zgoszenia rejestracyjnego przed dniem dokonania sprzeday we wasnym imieniu i na wasny rachunek. Z tym te dniem powinna nastpi wymiana pamici fiskalnych kas rejestrujcych uywanych do prowadzenia ewidencji sprzeday.
                                              • 30.06.2011WSA: Za faktura nie wyklucza wydatku z kosztw
                                               Z uzasadnienia: Za koszt uzyskania przychodu mona uzna rwnie wydatek, ktry zosta udokumentowany nierzetelnym lub wadliwym dowodem ksigowym, jeeli w toku postpowania podatkowego podatnik wykae, e operacja gospodarcza opisana w tym dowodzie faktycznie wystpia oraz, e ponis jej koszt.
                                               • 06.06.2011Rejestrowanie zaliczek w kasie fiskalnej
                                                Pytanie podatnika: Spka zawiera cz umw z klientami poza siedzib Spki - przez swoich przedstawicieli, bd w znajdujcych si w innych miastach oddziaach. Zdarzaj si sytuacje, e przy zawieraniu takich umw pobierana jest zaliczka na poczet wykonania usugi lub dostawy towarw. Wwczas przedstawiciele Spki pobieraj od klientw zaliczki w formie gotwkowej bezporednio przy zawarciu umowy poza siedzib Spki (miejscem instalacji kasy fiskalnej) i wystawiaj klientowi dokument KP (kasa przyjmie). Czy, gdyby klient odmwi przyjcia faktury VAT, postpowanie Spki polegajce na dorczeniu poczt osobie fizycznej nieprowadzcej dziaalnoci gospodarczej paragonu fiskalnego, wystawionego w zwizku z pobran przez przedstawiciela poza siedzib Spki zaliczk, jest prawidowe?
                                                • 17.05.2011Paragon musi zawiera imi i nazwisko przedsibiorcy
                                                 Pytanie podatnika: Czy bdc osob fizyczn prowadzc dziaalno gospodarcz nie bdc w VAT, moe na paragonie z kasy fiskalnej uywa tylko nazwy bez nazwiska, czy musi uywa nazw firmy oraz nazwisko i imi?
                                                 • 18.04.2011Od 1 maja 2011 r. kasy fiskalne dla nowych grup podatnikw
                                                  Ju od 1 maja br. nowe grupy podatnikw, m.in. rzeczoznawcy, detektywi, ochroniarze, lekarze i prawnicy, bd musiay kupi i stosowa w swojej dziaalnoci gospodarczej kasy fiskalne. Rwnie podatnicy rozliczajcy podatek dochodowy na zasadach karty podatkowej bd musieli kupi kas, gdy ich roczne obroty przekrocz 40 tys. z. Powysze wynika z rozporzdzenia Ministra Finansw z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnie z obowizku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujcych (Dz. U. Nr 138, poz. 930), ktre weszo w ycie z dniem 1 stycznia tego roku.
                                                  • 11.04.2011WSA: Podatnik zwolniony z VAT rwnie musi mie kas fiskaln
                                                   Rezultatem wykadni gramatycznej, systemowej wewntrznej, celowociowej i historycznej art. 111 ust. 1 i ust. 5 ustawy o VAT jest konstatacja, i obowizkiem prowadzenia ewidencji przy pomocy kasy rejestrujcej obcieni s nie tylko podatnicy czynni, ale take zwolnieni od podatku od towarw i usug ze wzgldu na przedmiot transakcji lub podmiot dokonujcy czynnoci (art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT).

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] nastpna strona »