Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

autonomiczność prawa podatkowego

 • 25.06.2019WSA. Odliczenie VAT od wydatków na wspólną nieruchomość małżonków
  Z uzasadnienia: Skarżący może dokonać odliczenia podatku naliczonego jedynie w takiej wysokości, która pozostaje w związku z wykonywanymi przez niego czynnościami opodatkowanymi. Fakt pozostawania nieruchomości we wspólności małżeńskiej nie zmienia powyższej oceny co do sposobu dokonywania rozliczeń podatku od towarów i usług (...) Dopiero zastosowanie takiego współczynnika procentowego przy obliczeniu wysokości podatku naliczonego podlegającego odliczeniu przez Skarżącego sprawiło, że został zachowany związek pomiędzy odliczeniem podatku naliczonego wynikającego z zakupu towarów i usług a sprzedażą opodatkowaną w ramach działalności gospodarczej Skarżącego.
  • 04.02.2019Wynajem przez małżonków mieszkania z garażem - VAT i kasa fiskalna
   Pytanie: Małżonkowie nabyli do współwłasności majątkowej lokal mieszkalny z garażem w stanie deweloperskim. Lokal i garaż zostaną wynajęte w ramach najmu prywatnego. Lokal mieszkalny zostanie wynajęty zgodnie z jego przeznaczeniem na cele mieszkalne, a garaż jako pomieszczenie użytkowe. Czy podatnik może sam bez żony rozliczać należny podatek VAT? Czy podatnikowi przysługuje prawo odliczenia VAT od zakupu garażu? Czy podatnikowi przysługuje prawo do korzystania ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowania kasy rejestrującej?
   • 16.11.2018PIT: Akcje obcych firm przyznawane w programie premiowym - moment powstania przychodu
    Nieodpłatne lub częściowo odpłatne otrzymanie od Spółki akcji w ramach programu premiowego korzysta z preferencji, o której mowa w art. 24 ust. 11 zdanie pierwsze ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie w roku podatkowym, w którym w ramach programu przekazane zostaną akcje, otrzymujący je uczestnik programu nie będzie zobowiązany zadeklarować i opodatkować zgodnie z art. 9 i art. 45 ww. ustawy wartości tak otrzymanych akcji.
    • 02.02.2018Wynikowe ujęcie różnic kursowych w księgach rachunkowych
     W przypadku stosowania tzw. rachunkowej metody ustalania różnic kursowych możliwe jest ujmowanie różnic kursowych w księgach rachunkowych w sposób „wynikowy” (per saldo), a zatem po dokonaniu kompensaty ogółu uprzednio ustalonych dodatnich i ujemnych różnic kursowych właściwych dla danego okresu.
     • 04.01.2017Odliczanie VAT od nieruchomości zakupionej na małżeństwo
      Pytanie podatnika: Czy w przypadku nabycia lokali mieszkalnych lub/i lokali użytkowych przez oboje małżonków pozostających we wspólności majątkowej, gdy tylko Wnioskodawca będzie czynnym podatnikiem VAT, a zakupione lokale będą wykorzystywane wyłącznie w działalności gospodarczej Wnioskodawcy, Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego na fakturach dokumentujących nabycie lokali, pomimo, że na fakturach, jak i w aktach notarialnych oprócz danych Wnioskodawcy znajdą się również dane małżonka niebędącego czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług?
      • 15.06.2016Odliczenie VAT w całości z faktury wystawionej na małżonków
       Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług prowadzącym działalność gospodarczą. Pozostaje we wspólności majątkowej z żoną. Wnioskodawca nabył wraz z żoną nieruchomość gruntową przeznaczoną na potrzeby prowadzonej działalności. Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia w całości podatku VAT z faktury dokumentującej nabycie gruntu, wystawionej na oboje małżonków?
       • 31.03.2016Podatki 2016: Nowa klauzula bez wpływu na prawo cywilne
        Nowa klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, jako norma prawa podatkowego, nie będzie mogła wkraczać w sferę regulacji cywilnoprawnych – wynika z aktualnej wersji przygotowanego przez resort finansów projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej. Projektodawcy wskazują, że mająca wejść w życie jeszcze w tym roku klauzula nie będzie odnosić się do czynności cywilnoprawnych.
        • 30.03.2016Podatki 2016: Nowa klauzula bez wpływu na prawo cywilne
         Nowa klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, jako norma prawa podatkowego, nie będzie mogła wkraczać w sferę regulacji cywilnoprawnych – wynika z aktualnej wersji przygotowanego przez resort finansów projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej. Projektodawcy wskazują, że mająca wejść w życie jeszcze w tym roku klauzula nie będzie odnosić się do czynności cywilnoprawnych.
         • 10.03.2016CIT. Rozliczenie wydatków na nabycie akcji
          Teza: Regulacja art. 6 ust. 1 ustawy nowelizującej ma charakter autonomiczny, wobec czego nie znajdzie zastosowania art. 15 ust. 1k pkt 1 ustawy o PDOP. Autonomiczność tego unormowania wyraża się w tym, że przepis ten stanowi wystarczającą podstawę prawną do zrekonstruowania normy określającej sytuację podmiotów. W zakresie rozumienia zwrotu „wydatki na nabycie akcji” nie ma potrzeby odwoływania się do przepisów ustawy o PDOP. Trafnie zatem wywiódł organ w konkluzji interpretacji, że wydatków na nabycie akcji nie można utożsamiać z wartością nominalną zbywanych akcji. Wydatki te winny bowiem odpowiadać rzeczywiście poniesionym wydatkom na nabycie akcji.
          • 28.01.2016Rozliczanie różnic kursowych metodą rachunkową a przychody i koszty podatkowe
           Pytanie podatnika: Czy mając na uwadze autonomiczność metody bilansowej ustalania różnic kursowych względem przepisów podatkowych, w przypadku przejścia Spółki na stosowanie przedmiotowej metody możliwe będzie wykazanie różnic kursowych w wyniku podatkowym Spółki jedynie poprzez ujęcie w tym wyniku nadwyżki ujemnych lub dodatnich różnic kursowych danego okresu ujętej w księgach rachunkowych (tzw. ujęcie różnic per saldo)?
           • 29.01.2015Różnice kursowe. Rozliczenie dla celów podatkowych
            Pytanie podatnika: Czy mając na uwadze autonomiczność metody rachunkowej ustalania różnic kursowych względem przepisów podatkowych, możliwe jest wykazanie różnic kursowych w wyniku podatkowym Spółki jedynie poprzez ujęcie w tym wyniku nadwyżki ujemnych lub dodatnich różnic kursowych danego okresu ujętej w księgach rachunkowych (tzw. ujęcie różnic per saldo)?
            • 24.12.2014WSA: Sprzedaż premiowa to także świadczenie usług
             Z uzasadnienia: Na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie budzi żadnych wątpliwości, iż przedmiotem opodatkowania jest przychód uzyskany zarówno ze sprzedaży towarów jak i usług. Skoro ustawodawca dopuszcza możliwość uzyskania przychodu ze sprzedaży usług, to nie ma żadnych prawnych i racjonalnych podstaw, by twierdzić, iż sprzedaż premiowa może być łączona tylko i wyłącznie ze sprzedażą rzeczy, czyli z wykluczeniem sprzedaży usług.
             • 17.09.2014Moment zaliczenia remontów do kosztów podatkowych
              Z uzasadnienia: Wydatki na remonty komponentowe stanowią koszty uzyskania przychodów w dacie, na którą zostały ujęte w księgach na podstawie otrzymanej faktury lub innego dowodu księgowego, niezależnie od momentu księgowania kosztów dla celów rachunkowych, tj. od momentu zaliczania do kosztów księgowych odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od ww. wydatków według reguł wynikających z MSR, jak i momentu fizycznego wprowadzenia danych do systemu księgowego.
              • 20.02.2013Odliczenie VAT z faktury wystawionej na oboje małżonków
               Pytanie podatnika: Czy przysługuje prawo do odliczenia całej kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej zakup nieruchomości przeznaczonej do działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, stanowiącej współwłasność majątkową małżeńską, gdy przedmiotowa faktura jest wystawiona na imię obojga małżonków, w tym na jednego z nich będącego czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i nabywającego powołaną nieruchomość do celów swojej działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług?
               • 24.12.2012Skrócona nazwa nabywcy na fakturach a możliwość odliczenia VAT
                Pytanie podatnika: Czy pomimo zastosowania przez jej kontrahentów na fakturach skrótu firmy (nazwy) spółki, innego niż przewidzianego przez przepisy Kodeksu spółek handlowych, spółka ma prawo od obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z takich faktur, bez konieczności wystawienia not korygujących
                • 04.12.2012Różnice kursowe – ujęcie rachunkowe a podatki
                 Pytanie podatnika: Czy, mając na uwadze autonomiczność tzw. metody bilansowej ustalania różnic kursowych względem przepisów podatkowych, możliwe jest wykazanie różnic kursowych w wyniku podatkowym Spółki jedynie poprzez ujęcie w tym wyniku nadwyżki ujemnych lub dodatnich różnic kursowych danego okresu ujętej w księgach rachunkowych (tzw. ujęcie różnic per saldo)?
                 • 30.08.2012Skutki nieodpłatnego przekazania przedsiębiorstwa na rzecz małżonka
                  Przekazanie towaru między małżonkami, w sytuacji gdy przekazujący jest podatnikiem VAT, co do zasady, będzie podlegać przepisom ustawy o VAT na zasadach ogólnych. Inaczej będzie jednak w przypadku przekazania zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Do tej czynności przepisów o VAT bowiem nie stosuje się.
                  • 17.05.2012PIT: Nieodpłatne przekazanie firmowego samochodu żonie
                   Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą i posiada samochód osobowy, który został wpisany do ewidencji wyposażenia. Samochód ten zamierza przekazać do użytku żonie, która również prowadzi działalność gospodarczą. Czy w momencie przekazania tego pojazdu na stałe żonie dla celów jej działalności wystąpi obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych od wartości pojazdu zaewidencjonowanej w ewidencji wyposażenia?
                   • 27.07.2011WSA: Ulga meldunkowa obejmuje również grunt
                    Ulga meldunkowa, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, powinna obejmować całość sprzedanej nieruchomości lub udziału w niej, tzn. budynek mieszkalny wraz z gruntem pod takim budynkiem czy też udział w takim budynku i położonego pod nim gruntu. W zakresie takiej wykładni tego przepisu mówić można jedynie o względnej autonomii prawa podatkowego.
                    • 19.05.2011Metoda bilansowa nie ma zastosowania do przychodów i kosztów
                     W przypadku wyboru w myśl art. 9b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych metody ustalania różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości, wyrażone w walutach obcych poniesione koszty uzyskania przychodu oraz wyrażone w walutach obcych uzyskane przychody należy przeliczać według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 12 ust. 2 tej ustawy - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                     • 20.08.2010Darowizna firmowego samochodu na rzecz żony prowadzącej działalność gospodarczą
                      Pytanie podatnika: Czy po stronie żony, jak i męża powstają jakieś obowiązki na gruncie podatku od towarów i usług?
                      • 05.08.2010Orzecznictwo: Albo działalność gospodarcza, albo działalność wykonywana osobiście
                       Rozróżnienie pomiędzy źródłem przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej i działalności wykonywanej osobiście wynika wprost z art. 10 ust. 1 u.p.d.o.f. co oznacza, że nie jest możliwe zakwalifikowanie danego przychodu do obu tych kategorii co z kolei wyniika z art. 13 ust 2, w zw. z art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f.
                       • 09.03.2010Uchwała NSA w sprawie istotnej dla wszystkich podatników 
                        Teza: W stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 lipca 2007 r. pojęcie "niewydanie interpretacji" użyte w art. 14o § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), nie oznacza braku jej doręczenia w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w art. 14d powołanej ustawy.
                        • 30.08.2007Orzecznictwo — Ulepszenie czy remont?
                         Wyrokiem z dnia 13 grudnia 2004 r. sygn. akt I SA/Ka 2925/03 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę Przedsiębiorstwa „M.G.” spółki z o.o. w Katowicach na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 1 grudnia 2003 r. w przedmiocie określenia wysokości podatku dochodowego od osób prawnych za 2000 r.
                         • 31.07.2007Orzecznictwo - Spór o pojęcie "kontynuacji inwestycji" po jej odkupieniu 
                          Zaskarżonym wyrokiem z dnia 13 stycznia 2005 r. (SA/Sz 1969/03) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie, po rozpatrzeniu skargi Hanny i Bolesława K na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie Ośrodek Zamiejscowy w Koszalinie z dnia 25 września 2003 r., Nr ZPB-4117-93/03, w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2002 rok, uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Pierwszego Urzędu Skarbowego w Koszalinie z dnia 11 lipca 2003 r, Nr UP-ll-2-2/4110-309/2003, stwierdził, iż zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu oraz zasądził od Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie Ośrodek Zamiejscowy w Koszalinie na rzecz skarżących kwotę 274 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.