Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

odliczenia podatku

 • 16.08.2006Ewidencja księgowa i podatkowa zaliczek w trakcie roku (1)
  Celem niniejszego komentarza jest ukazanie księgowej ewidencji zaliczek u zaliczkobiorcy i zaliczkodawcy w trakcie roku przy zaliczce opiewającej na 100% należności, przy zaliczkach cząstkowych oraz przy zwrocie zaliczki.
  • 02.08.2006Interpelacja nr 4735 do ministra finansów w sprawie zasad potrącania kosztów uzyskania przychodów przez podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów
   W związku z różną interpretacją dokonywaną przez organy skarbowe oraz fachową literaturę w moim okręgu wyborczym, poniżej przedstawiam dwa zagadnienia i uprzejmie proszę o wyjaśnienie.
   • 31.07.2006Interpelacja nr 2603 do ministra finansów w sprawie nadpłaconych składek na fundusz zdrowia przez osoby rozpoczynające pracę w ciągu roku w związku z rozliczeniem podatku dochodowego od osób fizycznych
    Pani Minister! Według obowiązującego prawa składki na fundusz zdrowia w istotnej części są wyjęte z podatku dochodowego od osób fizycznych, w części bezpośrednio obciążają obywateli. W 2005 r. proporcje te wynosiły 7,75% podstawy wymiaru to część wyjęta z podatku dochodowego od osób fizycznych i 0,75% bezpośredniego obciążenia obywatela. W roku bieżącym udział ten wynosi odpowiednio 7,75% i 1,00%.
    • 19.07.2006Ulga rehabilitacyjna - używanie samochodu osobowego na potrzeby osoby niepełnosprawnej
     Pytanie podatnika: Czy podatnikowi, który ma na utrzymaniu dorosłą, niepełnosprawną córkę, którą wozi swoim samochodem osobowym na badania lekarskie, badania diagnostyczne, na pogotowie ratunkowe oraz odbiera z różnych miejsc w których córka miała atak choroby, przysługuje tzw. ulga rehabilitacyjna?
     • 17.07.2006Z kredytem i kupnem mieszkania nie warto czekać
      Podatnicy, którzy chcą odliczyć odsetki od kredytu mieszkaniowego, powinni zaciągnąć go przed końcem tego roku. Podobnie ci, którzy nie chcą płacić 19 proc. podatku od sprzedaży mieszkania – w tym przypadku z zakupem własnego lokum również warto się pospieszyć.
      • 13.07.2006Opodatkowanie dochodu z tytułu umorzonego stypendium
       Pytanie podatnika: Podatnik w latach 2001-2004 otrzymywał stypendium fundowane, które było rozliczane w składanych zeznaniach podatkowych. W 2005 r. połowa stypendium została umorzona, a drugą połowę podatnik został zobowiązany zwrócić płatnikowi. Zdaniem podatnika nie ma on obowiązku wykazywania kwoty umorzonego stypendium w zeznaniu podatkowym za rok 2005, ponieważ podatek z tego tytułu został już zapłacony i rozliczony w zeznaniach podatkowych za lata 2001-2004.
       • 10.07.2006Nabycie towarów i usług dla bezpośredniej korzyści turysty a koszty uzyskania przychodów
        Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług1) stanowią, iż podatnikowi, który przy świadczeniu usługi turystyki nabywa towary i usługi od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego od towarów i usług nabytych dla bezpośredniej korzyści turysty2).
        • 05.07.2006Zwrot podatku VAT
         Pytanie: Jakie warunki muszę spełnić, by otrzymać zwrot różnicy podatku naliczonego nad należnym na rachunek bankowy w terminie 25 dni?
         • 29.06.2006Sprowadzenie samochodu z kraju Unii Europejskiej w celu dalszej sprzedaży
          Począwszy od 1.05.2004 r., Polska jest członkiem wspólnoty europejskiej, co w konsekwencji oznacza między innymi, iż Polska przystąpiła do jednego obszaru celnego, do którego należą pozostałe państwa Unii Europejskiej. Przepisy regulujące swobodę przepływu towarów, tj. jedną z czterech swobód podstawowych przewidzianych w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską – odznaczają się zatem bezpośrednią skutecznością, wyłączając działanie stojącego z nimi w sprzeczności prawa wewnętrznego naszego kraju i zmierzając jednocześnie do zlikwidowania utrudnień w przepływie towarów pomiędzy państwami członkowskimi. Innymi słowy – w obrocie pomiędzy Polską a innymi członkami Unii Europejskiej obowiązuje bezwzględny zakaz pobierania ceł i jakichkolwiek innych opłat wywołujących ten sam skutek co cła.
          • 26.06.2006Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług dostawy towarów używanych
           W każdym przedsiębiorstwie, w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, pojawia się konieczność dokonania dostawy towarów używanych. Czasami są nimi towary użytkowane w ramach prowadzonej działalności takie jak zapasy czy maszyny, a czasem są to towary nabyte od osób trzecich. W tym momencie u każdego przedsiębiorcy będącego podatnikiem podatku od towarów i usług pojawia się pytanie – jak opodatkować te czynności.
           • 20.06.2006Wydatki poniesione na dostosowanie lokalu mieszkalnego na użytkowy jako koszt uzyskania przychodu
            Pytanie podatnika: Czy w świetle przepisów art. 22g ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2006 r., w przypadku gdy wartość budynku ustalono w sposób uproszczony, wydatki poniesione na dostosowanie lokalu mieszkalnego na użytkowy w celu jego wynajmu, można bezpośrednio zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.
            • 19.06.2006Interpelacja nr 15 do ministra finansów w sprawie zwłoki urzędów skarbowych dotyczącej zwrotu podatnikom nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym
             Szanowna Pani Minister! Urząd skarbowy zwykle stara się jak najpóźniej zwrócić podatnikowi pieniądze, nawet jeśli już wie, że tego nie uniknie. Dla firm taka zwłoka oznacza często kłopoty finansowe. Zdarza się też, że odsetki od niesłusznie przetrzymywanych pieniędzy są wypłacane tylko częściowo albo w ogóle. Większe firmy mogą sobie pozwolić na czekanie i prowadzenie sporu, dla małych może to być koniec działalności.
             • 18.06.2006Korzystanie z ulgi odsetkowej przez współkredytobiorców
              Pytanie: Wraz z małżonkiem mam zamiar dokonać odliczeń z tytułu wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu budowlano-hipotecznego. Kredytobiorcą jestem ja, mój małżonek oraz moja matka. Dodam, że moja matka nie ponosi ciężaru spłaty kredytu, a tym samym nie spłaca odsetek. Całość spłaty odsetek ponoszę ja wraz z mężem. Jaką kwotę odsetek możemy odliczyć od dochodu? Czy będzie to cała kwota zapłaconych odsetek, czy też 2/3 tej kwoty?
              • 13.06.2006Korekta zeznania rocznego
               Prawo do krygowania zeznań podatkowych jest jednym z podstawowych uprawnień podatnika. Może on skorygować zeznanie zarówno wtedy, gdy pomylił się na swoją korzyść, jak i na korzyść fiskusa. Generalnie korekty tej może podatnik dokonać do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego, czyli w praktyce prawie 6 lat (5 lat liczonych od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku bądź termin zwrotu nadpłaty).
               • 12.06.2006RPO w sprawie przepisów podatkowych dyskryminujących obywateli polskich pracujących za granicą
                Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego (05.06.2006 r.) przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie w jakim uniemożliwiają odliczenie od dochodu uzyskanego z tytułu pracy poza granicami Polski zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, w sytuacji gdy składki te nie zostały odliczone w państwie członkowskim Unii Europejskiej, na terenie którego była świadczona praca (art. 26 ust. 1 pkt 2 oraz art. 27b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
                • 12.06.2006Problem obciążania podatkiem VAT przekazywania na cele charytatywne niewykorzystanej przez przedsiębiorców żywności
                 25 kwietnia 2006 r. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Finansów w sprawie problemu obciążania podatkiem VAT przekazywania na cele charytatywne niewykorzystanej przez przedsiębiorców żywności. W odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów (22.05.2006 r.) poinformował, że w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług nieodpłatne przekazanie towarów nie zawsze podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
                 • 08.06.2006Optymalne sposoby postępowania z zapasami towarów pozostałymi przed likwidacją działalności
                  Istotą prowadzenia działalności gospodarczej, jest zysk dla właścicieli, bądź zwiększanie wartości firmy. Rzadko z góry przewiduje się, że za jakiś czas firma zostanie zlikwidowana. W praktyce, wyróżnia się trzy rodzaje problemów, które mogą początkować kryzys w przedsiębiorstwie. To ryzyka operacyjne, finansowe i organizacyjne. Znane jest wiele metod, które mają na celu wcześniejsze zdiagnozowanie pojawiających się problemów. W dobrze zorganizowanych przedsiębiorstwach czuwa się nad planowaniami finansowymi, optymalizacjami podatkowymi, oraz nad odpowiednim zarządzaniem towarami, usługami oraz kapitałem ludzkim. Menedżment śledzi ruchy kosztów, oraz bada sprawozdania finansowe. Mimo to, likwidacje firm mają miejsce. Warunki makro, mezzo lub mikro ekonomiczne porównywalne są do środowiska naturalnego, w którym zwyciężają silniejsi, a przegrywają słabsi.
                  • 08.06.2006Ulgę remontową wykorzystamy w całości
                   Interpelacja nr 2016 do ministra finansów w sprawie ulgi remontowej na lata 2003-2005: Istniejąca w naszym kraju sytuacja, w której cena budowy bądź modernizacji mieszkania przekracza możliwości finansowe większości potrzebujących, wpłynęła na fakt znacznego wykorzystywania przez obywateli tzw. ulgi remontowej. Ta forma wspomagania budownictwa mieszkaniowego przez państwo przyczyniła się niewątpliwie nie tylko do rozwoju samego budownictwa, ale pobudziła również procesy modernizacji i remontów mieszkań i domów już istniejących.
                   • 07.06.2006Deklaracja VAT
                    W przypadku podatku VAT obowiązuje zasada samoobliczenia podatku przez podatnika. Zgodnie z art. 99 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 04.54.535) podatnicy VAT zobowiązani są co do zasady składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25-ego dnia miesiąca, następującego po każdym kolejnym miesiącu.
                    • 07.06.2006Interpelacja nr 2240 do ministra finansów w sprawie odmowy przez urzędy skarbowe zwrotu części odsetek od kredytu mieszkaniowego przy zmianie podmiotu kredytującego
                     Zgodnie z przepisami ustawy o podatku osobowym od osób fizycznych od podstawy obliczenia podatku odlicza się faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. W ostatnich miesiącach na rynku utrzymuje się tendencja, w której konkurujące ze sobą o klienta banki proponują coraz korzystniejsze warunki zaciągnięcia kredytu na cele mieszkaniowe pod warunkiem przejęcia całości operacji, deklarując zrefinansowanie kredytu zaciągniętego w banku pierwotnym. Bardzo duża liczba inwestorów w celu obniżenia swoich wydatków w postaci odsetek od kredytu zmienia podmiot kredytujący i przenosi swoje zobowiązania do banku oferującego korzystniejsze warunki kredytowania.
                     • 06.06.2006Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęty
                      Na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 6 czerwca 2006 r. RM przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów. Projekt nowelizacji wprowadza na lata 2007-2008 odrębne, trzystopniowe skale podatkowe ze stawkami: 19, 30 i 40 proc. W 2007 roku będą obowiązywać progi podatkowe w wysokości: 43.405 zł i 85.528 zł. Kwota zmniejszająca podatek wyniesie 572,54 zł. W 2008 roku będą obowiązywały progi podatkowe w wysokości: 44.490 zł i 85.528 zł. Kwota zmniejszająca podatek wyniesie 586,85 zł.
                      • 06.06.2006Sprzedaż kolekcji – wybrane przykłady
                       Sprzedaż kolekcji może wiązać się z różnymi problemami w aspekcie podatkowym i ten artykuł jest próbą wyjaśnienia wszystkich, bądź większości, wątpliwości z tym związanych, również w wypadku, gdy kolekcja zostaje sprzedana nie tylko przez właściciela (kolekcjonera), ale również przez spadkobiercę kolekcjonera lub osoby przez kolekcjonera obdarowanej. Na wstępie należy zaznaczyć, iż istnieje jeden przypadek, gdy sprzedaż kolekcji, obojętnie jakich by przedmiotów nie dotyczyła, nie rodzi żadnych konsekwencji podatkowych. Jest nią sprzedaż przedmiotów niezwiązanych z działalnością gospodarczą, sprzedawanych po upływie pełnych sześciu miesięcy kalendarzowych za cenę niższą niż 1 000zł.
                       • 05.06.2006Import towarów i VAT
                        Importem towarów, zgodnie z art. 2 pkt 7 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.), jest przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju. Terytorium państwa trzeciego to, w rozumieniu pkt 5 tegoż artykułu, terytorium państwa niewchodzącego w skład terytorium Wspólnoty. Tak więc importem towarów jest przywóz na terytorium Polski towarów z państw niewchodzących w skład Unii Europejskiej.
                        • 01.06.2006Kto jest, a kto może zostać podatnikiem podatku VAT
                         Szczególną cechą podatku VAT jest to, że podatnik nie powinien ponosić ekonomicznego ciężaru tego podatku. Zgodnie z istotą systemu podatkowego w przypadku podatku od towarów i usług ciężar podatku ostatecznie ponosi konsument w momencie zakupu danego towaru lub usługi. Zasadą prawa podatkowego jest, że o tym, kto jest podatnikiem podatku VAT, decyduje rodzaj czynności, jakie podmiot wykonuje. Dlatego w odniesieniu do każdej czynności opodatkowanej podatkiem VAT wykonywanej przez dany podmiot należy badać, czy występuje on jako podatnik. Co ważne, o byciu podatnikiem VAT nie decyduje fakt rejestracji dla celów VAT (jest to bowiem czynność wyłącznie administracyjna).
                         • 31.05.2006Sprzedaż samochodu wycofanego z ewidencji środków trwałych
                          Pytanie: Kilka lat temu zakupiłem samochód osobowy (prywatnie). Wciągnąłem go do ewidencji środków trwałych. Chcę go teraz sprzedać. Czy będę płacił VAT? Jeśli nie (przy zakupie nie korzystałem z odliczenia), to czy będę musiał uwzględnić sprzedaż zwolnioną przy obliczaniu VAT (struktura)? Czy przekazanie samochodu z powrotem na cele osobiste i późniejsza sprzedaż rozwiąże problemy z VAT? Co z podatkiem od czynności cywilnoprawnych w przypadku sprzedaży z firmy i w przypadku sprzedaży po wycofaniu z EŚT?
                          • 31.05.2006Wypłata świadczeń byłym pracownikom a koszty uzyskania przychodu
                           Pytanie podatnika: Czy płatnik, wypłacając byłemu pracownikowi premię, prowizję lub nagrodę, powinien uwzględnić koszty uzyskania przychodów i ulgę podatkową?
                           • 29.05.2006Dokumentowanie transakcji sprzedaży po zakończeniu działalności
                            Pytanie: Sprzedaję swoje środki trwałe po likwidacji działalności. Wiem, że przychody traktowane są jako przychody z działalności gospodarczej. Ale jaki dokument sprzedaży mam wystawić? Fakturę, rachunek, a może po prostu umowę kupna-sprzedaży? Czy obowiązuje mnie w takim przypadku konieczność zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?
                            • 28.05.2006Środki finansowe otrzymane w ramach programu "Pierwsza Praca" i prawo do odliczenia podatku VAT
                             Pytanie podatnika: Prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupach wyposażenia (środki na zakupy wyposażenia pochodzą od Ministerstwa Gospodarki i Pracy).
                             • 25.05.2006Czasowe wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej i VAT
                              Pytanie podatnika: Jakie skutki podatkowe ma czasowe wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej przy dalszym wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT.
                              • 23.05.2006Odliczenie wydatków na spłatę kredytu udzielonego na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych
                               Pytanie podatnika: Czy można dokonać odliczenia od dochodu odsetek od kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup nieruchomości zabudowanej częściowo niewykończonym budynkiem mieszkalnym i remont tego budynku?
                               • 23.05.2006VAT marża w turystyce
                                Ustawa o podatku od towarów i usług1) oraz VI Dyrektywa2) przewiduje szereg odstępstw od zasad ogólnych, rządzących opodatkowaniem tym podatkiem. Jednym z tych wyjątków są szczególne zasady dotyczące opodatkowania tym podatkiem usług turystyki. Jak wskazuje się w literaturze przedmiotu, specjalne zasady opodatkowania usług turystycznych zostały wprowadzone z uwagi na okoliczność, iż podmioty świadczące usługi turystyczne wytwarzają stosunkowo niewielką wartość dodaną, a ich usługa polega przede wszystkim na zespoleniu w spójną całość towarów lub usług nabytych od innych podmiotów3).
                                • 18.05.2006Podatki jako koszt uzyskania przychodu
                                 Kosztami uzyskania przychodów są, zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów enumeratywnie wymienionych w ustawie. Warunkiem uznania danego wydatku za koszt jest istnienie bezpośredniego lub pośredniego związku z osiągniętym przychodem. W niniejszym artykule postaramy się odpowiedzieć na pytanie, w jakim zakresie, na tle regulacji U.p.d.o.f., można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów podatki płacone w ramach działalności objętej regulacją tej ustawy.
                                 • 17.05.2006Sytuacja podatkowa obywateli polskich podejmujących pracę za granicą
                                  W odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich, z dnia 22 marca 2006 r., skierowane do Ministra Finansów w sprawie sytuacji podatkowej obywateli polskich podejmujących pracę za granicą, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów (24.04.2006 r.) poinformował, że metody zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu przewidziane w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska, tj. metoda proporcjonalnego odliczenia lub metoda wyłączenia z progresją, odpowiadają międzynarodowym standardom i nie naruszają postanowień Konstytucji RP.
                                  • 15.05.2006Konsekwencje podatkowe przejęcia firmy przez inną firmę lub połączenia firm (2)
                                   Omawiając skutki podatkowe połączenia spółek kapitałowych, nie można pominąć kwestii amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
                                   • 14.05.2006Nieściągalne należności objęte prawomocnym wyrokiem, które nie zostały skierowane na drogę postępowania egzekucyjnego jako KUP
                                    Pytanie podatnika: Czy można zaliczyć do kup na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. a updop nieściągalne należności objęte prawomocnym wyrokiem, które nie zostały skierowane na drogę postępowania egzekucyjnego, w sytuacji gdy podatnik posiada postanowienie w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego (art. 824 par. 1 pkt 3 KPC) w stosunku do innych wierzytelności przysługujących od tego samego dłużnika?
                                    • 14.05.2006Konsekwencje podatkowe przejęcia firmy przez inną firmę lub połączenia firm (1)
                                     Łączenie się firm w różnorakich formach, ich konsolidacja jest obecnie wymogiem czasów globalizacji i sprostania konkurencji. Może podnieść konkurencyjność firm wobec innych graczy na rynku z tej samej branży, może również przynieść wymierne korzyści podatkowe. Przepisy prawne obowiązujące w Polsce w tym przepisy Kodeksu spółek handlowych Ordynacji podatkowej, w których zapisana jest zasada sukcesji uniwersalnej powoduje, że łączenie się firm może, lecz nie musi być dogodne z punktu widzenia organizacyjnego, jak i ekonomicznego.
                                     • 11.05.2006Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w 2005 roku
                                      Ministerstwo Finansów opublikowało ciekawy materiał zawierający dane o podatnikach podatku zryczałtowanego od przychodów ewidencjonowanych i o przychodach z tego podatku. Analiza danych, oraz zestawienie ich z danymi statystycznymi dotyczącymi przeciętnej rentowności w poszczególnych branżach może rzuci nieco światła na przesłanki, jakimi kieruje się ministerstwo planując likwidację ryczałtu.
                                      • 08.05.2006Ograniczenia odliczania VAT od nabycia niektórych pojazdów samochodowych zgodne z prawem wspólnotowym?
                                       Tym razem Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił, dnia 25 kwietnia 2006 r., do Ministra Finansów w sprawie wątpliwości co do zgodności z prawem wspólnotowym ograniczenia odliczania VAT od nabycia niektórych pojazdów samochodowych. Przepis art. 17 ust. 6 VI Dyrektywy w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich dotyczących podatków obrotowych stanowi, iż do czasu wejścia w życie przepisów, w których zostanie przez Radę określone, jakie wydatki nie będą się kwalifikowały do odliczania podatku od towarów i usług, Państwa Członkowskie mogą zachować wyłączenia przewidziane w ich prawie krajowym w momencie wejście w życie tej Dyrektywy. Europejski Trybunał Sprawiedliwości wywiódł z art. 17 ust. 6 zasadę zgodnie z którą, prawo do odliczenia podatku nie może ulec ograniczeniu po wejściu w życie VI Dyrektywy, z wyjątkiem wprowadzenia środków specjalnych na mocy art. 27.