Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

odliczenia podatku

 • 06.02.2006Reklama w ustawach o podatkach dochodowych i w ustawie o podatku od towarów i usług
  1. Reklama w podatkach dochodowych Kluczowym zagadnieniem jest uznanie danego wydatku za koszt uzyskania przychodu. Zakwalifikowanie wydatku do kosztów pozwala podatnikowi na zmniejszenie podstawy opodatkowania, co wymiernie wpływa na wysokość płaconego podatku. W przypadku wydatków na reprezentację i reklamę zarówno Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych bazują na lakonicznym przepisie, który z kosztów wyłącza wydatki na reprezentację i reklamę w części przekraczającej 0,25% przychodu, chyba że reklama jest prowadzona w środkach masowego przekazu lub publicznie w inny sposób.
  • 05.02.2006Przedsiębiorstwo w spadku
   Niniejszy artykuł jest próbą omówienia podatkowych zagadnień związanych z nabyciem w drodze spadkobrania przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, będącego własnością osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą. Zajmiemy się tu tylko skutkami wynikającymi z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku od towarów i usług jako podatków najbardziej wpływających na sytuację podatkową spadkobierców zmarłego przedsiębiorcy, szczegółowo przedstawiając uregulowania odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawcy zamieszczone w Ordynacji podatkowej, które znajdą zastosowanie do innych danin publicznych.
   • 29.01.2006Powstanie prawa do odliczenia VAT-naliczonego oraz charakter prawny formularzy VAT-R i VAT-5
    Stosownie do art. 86. ust 1 i rozumianego a contrario1) art. 88 ust 4 p.t.u.U2) zarejestrowanym podatnikom podatku od towarów i usług, co do zasady, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów lub usług w zakresie, w jakim te towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.
    • 26.01.2006Odliczenie od podstawy opodatkowania dodatkowej składki na ubezpieczenie wypadkowe
     Czy mogę odliczyć od dochodu składki z tytułu dodatkowego ubezpieczenia rentowego i wypadkowego opłacone w ramach indywidualnych polis ubezpieczeniowych?
     • 25.01.2006Różnice w opodatkowaniu osób prawnych i spółek nieposiadających osobowości prawnej
      Wykonywanie działalności gospodarczej w formie spółek prawa handlowego powoduje powstanie obowiązków podatkowych samej spółki jak i jej wspólników. I tak, w zależności od rodzaju spółki, różny jest podmiot opodatkowania. Najwyraźniej uwidacznia się to na gruncie podatku dochodowego, natomiast w przypadku innych podatków nie występują już takie różnice.
      • 18.01.2006Ulga na zakup nowej technologii bardziej dostępna
       Rada Ministrów w dniu 18.01.2006 r. zaakceptowała projekt nowelizacji ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz o zmianie innych ustaw.
       • 17.01.2006Sprzedaż samochodu przedsiębiorcy – VAT, podatek dochodowy i podatek od czynności cywilno-prawnych
        Praktyka gospodarcza pokazuje, iż trudno jest prowadzić działalność gospodarczą w większych rozmiarach bez posiadania samochodów. Zazwyczaj pojazdy nabywane przez przedsiębiorców zaliczane są do środków trwałych i ujmowane w stosownej ewidencji i dlatego też niniejszy artykuł poświecony jest zagadnieniom związanym z samochodami będącymi środkami trwałymi. Należy bowiem wiedzieć, iż skutki podatkowe wywołuje nie tylko codzienne używanie samochodu (np. możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków na naprawy i paliwo), ale również sprzedaż przez przedsiębiorcę samochodu używanego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
        • 17.01.2006Interpretacja P-1-443/41/05 z 18.05.2005 r. - Trzeci Urząd Skarbowy w Lublinie
         Pytanie podatnika: Na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa zwracam się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w swojej sprawie. Stan faktyczny sprawy: Spółka X zajmuje się głównie sprzedażą samochodów, zarówno nowych jak i używanych. Sprzedając samochody używane często korzystamy z art. 120 ust. 4 ustawy o podatku VAT, tj. wystawiamy fakturę "VAT marża". Dla samochodów używanych będących własnością spółki cena sprzedaży zawiera:
         • 15.01.2006Co to jest samochód osobowy
          Dla osoby nie związanej z rozliczaniem podatków w firmie pytanie postawione w tytule może wydać się nonsensowne. Jednak samochód w ustawie o podatku od towarów i usług może być innym samochodem niż samochód w ustawie o podatku dochodowym. Dlatego często przedsiębiorcy mając jeden samochód mogą się poczuć, jakby mieli dwa – bardziej osobowy dla celów VAT i nieosobowy dla celów podatków dochodowych.
          • 15.01.2006Interpretacja prawa podatkowego PP-443/64/1/05 z dnia 16.01.2006 r. - Urząd Skarbowy w Żninie
           Pytanie podatnika: Dotyczy odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup drugiej kasy rejestrującej.
           • 12.01.2006Korekta podatku naliczonego – rozliczanie podatku naliczonego metodą proporcji
            Obecnie obowiązująca Ustawa o podatku od towarów i usług (dalej: u. p. t. u.)1) przewiduje szereg sytuacji, w których podatnik powinien dokonać korekty podatku naliczonego2). Jednakże na potrzeby niniejszego artykułu zajmiemy się jedynie sytuacjami, w których podatnik podatku od towarów i usług wykonuje zarówno czynności opodatkowane tym podatkiem, jak i czynności zwolnione czy opodatkowane na zasadzie ryczałtu (czyli bez prawa do odliczeń).
            • 11.01.2006Interpretacja ZN-II2/415-21/05/MS z dnia 27.07.2005 r. - Drugi Urząd Skarbowy w Koszalinie
             Pytanie podatnika: Czy poniesione wydatki na przebudowę poddasza na cele mieszkalne i odbudowę kotłowni podatniczka może odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
             • 10.01.2006Ulga w związku z wydatkami na działalność klubów sportowych
              Pismo Podsekretarza Stanu z dnia 09 stycznia 2006 r., znak PB-3/MD-8213-318/2005-43/2006, dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych w kwestii obowiązującego od dnia 1 stycznia 2006 r. odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków, w wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu, poniesionych przez podatnika na działalność klubów sportowych mających osobowość prawną i licencję sportową, skupiających co najmniej 50 zawodników, w tym 30 juniorów, skierowane do wszystkich izb i urzędów kontroli skarbowej.
              • 09.01.2006Interpretacja prawa podatkowego US PP 443/93/1/05 z dnia 10.01.2006 r. - Urząd Skarbowy w Krośnie
               Pytanie podatnika: Czy w świetle art. 111 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, Podatnikowi przysługuje prawo odliczenia od podatku należnego 50% kwoty wydatkowanej na zakup każdej ze zgłoszonych kas, na których rozpoczęto ewidencjonowanie w obowiązującym terminie, nie więcej jednak niż 2.500 zł na każdą kasę, czy też nie więcej niż 2500 zł łącznie bez względu na liczbę zgłoszonych i zakupionych kas?
               • 08.01.2006Ulga internetowa – kilka pytań
                Pytanie: Moje pytanie dotyczy ulgi na Internet. Dostałam wystawioną w grudniu fakturę za listopad, którą zapłaciłam już w styczniu 2006, fakturę za dostęp do internetu w grudniu wystawiono mi w styczniu i też ją w tymże miesiącu uiściłam. Jakie kryteria decydują o tym czy będę mogła te płatności odliczyć? Czy jest to data wystawienia faktury? Czy okres za który wymagana jest należność? Czy może data zapłaty należności? Czy będę mogła dokonać odliczenia skoro płatności dokonałam już w nowym roku? Czy istnieje jakiś minimalny próg kwoty od którego można dokonywać odliczeń internetu? Czy jeśli moim dostawcą usług internetowych jest tv kablowa i dostaję od nich faktury za całość świadczonych usług (tv+internet), jednak z wyszczególnieniem kwot na poszczególne usługi, czy muszę występować o wystawienie mi oddzielnej faktury tylko na Internet?
                • 05.01.2006Pracowniku – nie przegap terminu
                 Jeżeli poza dochodami z pracy u jednego pracodawcy nie osiągasz żadnych innych dochodów (poza dochodami opodatkowanymi w sposób zryczałtowany, których nie łączy się z dochodami z innych źródeł, a które zostały wymienione w art. 28 i 30 do 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), możesz uniknąć konieczności sporządzania zeznania rocznego – zrobi to za ciebie Twój pracodawca. Wystarczy, że przed 10 stycznia (czyli najpóźniej do 9 stycznia, w najbliższy poniedziałek) powinieneś złożyć pracodawcy oświadczenie na druku PIT 12.
                 • 04.01.2006Rezygnacja ze zwolnienia podmiotowego w podatku VAT - strata czy korzyść?
                  Na postawione w tytule pytanie nie da się jednoznacznie odpowiedzieć. To, czy przedsiębiorca zyska, czy też straci na rezygnacji ze zwolnienia, uzależnione jest bezpośrednio od przedmiotu (zakresu) prowadzonej działalności gospodarczej.
                  • 01.01.2006Ulgi i zwolnienia - zwolnienie na nowe technologie
                   Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej wprowadza do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ulgę związaną z wydatkami podatnika na nowe technologie (analogiczne przepisy znalazły się również w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych).
                   • 01.01.2006W 2006 r kolejna zmiana załącznika PIT-O?
                    Proszę się nie niepokoić. Zmiana nie będzie dotyczyła formularza, który zastosujemy w rozliczeniu podatku za 2005 r. - ten w stosunku do ostatnio ogłoszonego wzoru już się nie zmieni.
                    • 28.12.2005Interpretacja PDI/005-3/415/5/05 z dnia 12.04.2005 r. - Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach
                     Pytanie podatnika: W jaki sposób należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych otrzymany z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zwrot nadpłaty składek opłacanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą?
                     • 27.12.2005Interpretacja PSUS/PPO I/443/37/ 05 /AD z dnia 25.02.2005 r. - Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu
                      Pytanie podatnika: Spółka zwraca się z zapytaniem: czy możliwe jest jednorazowe skorygowanie podatku naliczonego VAT w związku ze stwierdzonym niedoborem magazynowym w kwocie 291.996 zł, przy kwocie podatku VAT do przeniesienia w wysokości 1.464.415 zł.
                      • 27.12.2005Rozliczenie roczne - Metody unikania podwójnego opodatkowania
                       W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania tego samego dochodu w obu państwach, w sytuacji, gdy osoba mająca miejsce zamieszkania w jednym państwie osiąga dochody w drugim państwie, stosuje się metody unikania podwójnego opodatkowania. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania przewidują dwie takie metody, a mianowicie metodę wyłączenia (pełnego lub z progresją) oraz metodę zaliczenia (pełnego lub zwykłego, zwanego również proporcjonalnym).
                       • 27.12.2005Rozliczenie roczne - Dochody uzyskiwane za granicą przez Polaków a zeznanie roczne
                        W polskim prawie podatkowym sposób opodatkowania dochodów z tytułu działalności wykonywanej w obcym państwie lub ze źródeł przychodów położonych w obcym państwie wynika z postanowień umowy o zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu, którą Rzeczpospolita Polska zawarła z tym państwem. Natomiast w przypadku braku takiej umowy lub gdy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi o zastosowaniu metody wyłączenia z progresją stosuje się metodę zaliczenia proporcjonalnego.
                        • 27.12.2005Przychody kapitałowe w zeznaniu rocznym
                         Od 1 stycznia 2004 r. zmienił się sposób opodatkowania dochodów kapitałowych i nastąpiło jego ujednolicenie. Dochody kapitałowe począwszy od 2004 r. opodatkowane są według stawki 19%. Przypomnijmy, że do końca 2003 r. np. odsetki od pożyczek, czy od wkładów oszczędnościowych były opodatkowane ryczałtowo według stawki 20%, natomiast podatek od dywidend wypłacanych wspólnikom spółek kapitałowych wynosił 15%.
                         • 20.12.2005Rozliczenie roczne - Składki na ubezpieczenie zdrowotne w rozliczeniu rocznym
                          Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje możliwość pomniejszenia podatku o kwotę składek na ubezpieczenie zdrowotne. Przypomnijmy dokładną treść przepisu:
                          • 20.12.2005Rozliczenie roczne - Ulgi związane z darowiznami dokonywanymi na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
                           Podstawę prawną dla ulgi stanowi Art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o pdof. Podstawę obliczenia podatku, po spełnieniu wymogów określonych w ustawie o pdof można zmniejszyć o kwoty darowizn przekazanych na cele:
                           • 20.12.2005Rozliczenie roczne - Darowizny w pytaniach i odpowiedziach
                            Pytanie: Mam zamiar odliczyć darowiznę na rzecz kościelnej osoby prawnej na działalność charytatywną. Mam pokwitowanie wpłaty pieniędzy na rachunek bankowy. Czy jeżeli nie otrzymam w terminie sprawozdania wymaganego przepisami będę musiał skorygować zeznanie i zapłacić odsetki za zwłokę? Czy mogą mnie spotkać jakieś dodatkowe sankcje?
                            • 20.12.2005Rozliczenie roczne - Wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych
                             Ulga polega na zmniejszeniu podstawy opodatkowania o wydatki podlegające odliczeniu, którymi są wydatki na:
                             • 20.12.2005Rozliczenie roczne – ulga na cele rehabilitacyjne w pytaniach i odpowiedziach
                              Wśród pytań trafiających do nas znajdują się również pytania związane z wykorzystaniem tzw. ulgi rehabilitacyjnej. W kilku krótkich odpowiedziach odpowiadamy na niektóre z nich. Publikujemy również wybrane odpowiedzi urzędów i izb skarbowych (link w następnym akapicie).
                              • 15.12.2005Jeszcze o uldze remontowej
                               Mam trzy pytania. Moja mama zbiera rachunki od 2003 roku. Jej wydatki nie osiągnęły jednak dolnego limitu, ale w tym roku już je przekroczyły. Czy może odliczyć oprócz tegorocznych wydatków również wydatki z lat poprzednich? Drugie pytanie. Ja do tej pory nie korzystałam z ulgi remontowej, ponieważ dopiero w tym roku kupiłam mieszkanie. Czy mogę całą ulgę wykorzystać w tym roku biorąc pod uwagę, że nie rozpoczęłam z niej korzystać w 2003? I na koniec. Mamie prawdopodobnie nie starczy podatku na odliczenie całej ulgi. Czy to, że ulga traci moc oznacza, że już nigdy nie odliczy tej kwoty?
                               • 14.12.2005Ulga remontowa – informacje ogólne
                                Ulga remontowa jest najbardziej masowo wykorzystywaną ulgą i jej brak w przyszłym roku może mieć negatywny wpływ na branżę remontowo-budowlaną (w jej legalnej części). Dzisiaj przedstawiamy informacje niezbędne do skorzystania z ulgi jeszcze w tym roku.
                                • 14.12.2005Ulga remontowa i fundusz remontowy – wątpliwości
                                 Pytanie: Czy wpłaty na fundusz remontowy podlegają w całości rozliczeniu w ramach ulgi remontowej, czy też tylko ich część dotycząca budynków mieszkalnych?
                                 • 14.12.2005Ulga remontowa - Dwa mieszkania - dwa fundusze?
                                  Pytanie: Jestem z mężem właścicielem mieszkania, w którym mieszkam oraz mieszkania, które kupiliśmy dla córki, w którym mieszka córka z mężem. Płacę fundusz remontowy za obydwa mieszkania. Czy mogę odliczyć od podatku kwoty funduszu remontowego za obydwa mieszkania ? Moim zdaniem mogę.
                                  • 14.12.2005Ulga remontowa - Umowa przedwstępna
                                   Pytanie: Czy zawarcie umowy przedwstępnej zakupu nieruchomości uprawnia podatnika do korzystania z odliczenia z tytułu ulgi remontowej?
                                   • 14.12.2005Ulga remontowa - Budynek nabyty w drodze spadku
                                    Pytanie: Czy osobie, która poniosła wydatki na remont budynku mieszkalnego nabytego w drodze spadku przysługuje z tego tytułu prawo do ulgi podatkowej, podczas gdy stosowne postanowienie o stwierdzeniu nabycia praw do spadku uzyskała ona w następnym roku podatkowym przed terminem złożenia zeznania podatkowego.
                                    • 14.12.2005Ulga remontowa – tytuł prawny i modernizacja nowego lokalu mieszkalnego
                                     1. Co oznacza termin "zasiedlenie lokalu mieszkalnego"? Czy ponoszenie opłat czynszowych świadczy o tym, że lokal jest zasiedlony? 2. Co oznacza termin "tytuł prawny do lokalu"? Jakie dokumenty świadczą o tym, że posiada się tytuł prawny do lokalu mieszkalnego? 3. Czy możliwość zameldowania się w lokalu świadczy już o tym, że posiada się do niego tytuł prawny? 4. Czy i od kiedy przysługuje mi prawo do korzystania z ulgi na remont i modernizację lokalu mieszkalnego? Czy ulga ta przysługuje przed "zasiedleniem"? 5. Czy można wykańczać mieszkanie (a więc je modernizować) korzystając z ulgi remontowo- modernizacyjnej?.
                                     • 14.12.2005Wydatki na oszczędzanie w kasie mieszkaniowej - realizacja praw nabytych - informacje ogólne
                                      Podstawa prawna:
                                      • 14.12.2005Interpretacja prawa podatkowego PP/443-41/05 z dnia 15.12.2005 r. - Urząd Skarbowy w Strzelcach Opolskich
                                       Pytanie podatnika: Pytanie podatnika dotyczy możliwości odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej, jeżeli kasa zakupiona została ze środków Funduszu Pracy, przyznanych podatnikowi na podjęcie działalności gospodarczej.
                                       • 12.12.2005Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie kas rejestrujących
                                        Tekst ujednolicony na dzień 27.12.2005 r. (bez załącznika – ten się nie zmienia i jest dostępny w tekście bieżącym).
                                        • 11.12.2005Konieczne zmiany w formularzach
                                         Zmiana zasad zaokrąglania, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2006 r. oraz kilka innych zmian w przepisach powodują, że dla wykazywania dochodów osiąganych w 2006 r. będziemy stosować zmienione druki oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych. Ministerstwo Finansów ma już gotowy projekt zmian, który został przekazany do konsultacji międzyresortowych. Wynotowaliśmy z uzasadnienia informacje dotyczące zmian, które zostaną wprowadzone do poszczególnych formularzy.
                                         • 11.12.2005Odliczenie i zwrot kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących w 2006 r.
                                          Rozporządzenie Ministra Finansów z 6 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących nie zmienia stanu dotychczas obowiązującego w kwestiach związanych z odliczeniem i zwrotem kwot wydatkowanych na zakup kas. A ponieważ w roku 2006 zobowiązanych do prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących będzie z pewnością więcej, przypomnimy, jakie obowiązują zasady.
                                          • 07.12.2005Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - odliczanie składek ZUS
                                           Opłacam zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów. Czy mam możliwość odliczenia od przychodów składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne? Jak tak, to w jaki sposób mogę je prawidłowo rozliczyć?
                                           • 04.12.2005Pismo Zastępcy Dyrektora Departamentu Podatków Bezpośrednich z dnia 25 lutego 2005 r., Nr PB5/MC-033-29-368/05, w sprawie tzw. ulgi internetowej
                                            Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6a i ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), warunkiem skorzystania z tzw. ulgi internetowej przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych jest:
                                            • 04.12.2005Błędy w PIT 11/8B
                                             Ilościowo najwięcej zeznań przypada na podatników, którzy osiągają przychody ze stosunku pracy (często dodatkowo również z innych źródeł). Takie osoby otrzymują od płatników informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, sporządzone na formularzu PIT 11/8B.
                                             • 04.12.2005Jaki formularz w rozliczeniu za 2005 r.?
                                              Mnogość różnych form opodatkowania sprawia, że jeden podatnik może być zmuszony do złożenia nawet kilku różnych zeznań rocznych. Przedstawiamy kto i jaki formularz będzie musiał złożyć rozliczając się z podatku za 2005 r.
                                              • 04.12.2005Nie każdy musi rozliczyć się samodzielnie
                                               Pracownicy, członkowie spółdzielni, osoby otrzymujące emerytury i renty z zagranicy za pośrednictwem płatnika, osoby otrzymujące stypendium, świadczenia integracyjne oraz osoby tymczasowo aresztowane i skazane mogą, na formularzu PIT-12 złożyć płatnikowi swojego podatku dochodowego oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez te osoby w roku podatkowym. Ważne jest, aby to oświadczenie zostało złożone płatnikowi przed dniem 10 stycznia następnego roku podatkowego. Po otrzymaniu takiego oświadczenia zeznanie roczne sporządza dla podatnika płatnik. Zeznanie takie, na formularzu PIT-40 przekazywane jest urzędowi skarbowemu właściwemu dla podatnika i podatnikowi w terminie do końca lutego.
                                               • 04.12.2005Ulga internetowa
                                                Ulgę dotyczącą wydatków ponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci internetowej w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika będziemy stosować w rozliczeniu za rok 2005 po raz pierwszy. Podstawą do jej stosowania jest art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
                                                • 04.12.2005Ulga odsetkowa
                                                 Jest to ulga dotycząca wydatków na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) na sfinansowanie własnych potrzeb mieszkaniowych - i jest to jedna z ulg mających skłaniać podatników do inwestycji budowlanych. Jej generalną cechą jest to, że dotyczy nowej substancji mieszkaniowej, czyli:
                                                 • 04.12.2005Składki na ubezpieczenie zdrowotne w rozliczeniu rocznym
                                                  Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje możliwość pomniejszenia podatku o kwotę składek na ubezpieczenie zdrowotne. Przypomnijmy dokładną treść przepisu:
                                                  • 01.12.2005Sprzedaż przedmiotów na aukcjach internetowych
                                                   Sprzedaję czasami różne przedmioty na aukcjach internetowych. Są to rzeczy najczęściej używane i niepotrzebne, będące moją własnością. Czy w związku z tym powinnam płacić jakiś podatek? Co powinnam zrobić, gdybym chciała kupować takie rzeczy od kogoś (np. od znajomych) i sprzedawać na aukcjach internetowych? Czy do tego celu trzeba założyć działalność gospodarczą?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 66 ] . [ 67 ] . [ 68 ] . [ 69 ] . [ 70 ] . [ 71 ] . [ 72 ] . [ 73 ] . [ 74 ] . [ 75 ] następna strona »