Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

odliczenia podatku

 • 08.12.2008Aby przekazać 1 proc. podatku, należy rozliczyć się samodzielnie
  Interpelacja nr 4898 do ministra finansów w sprawie możliwości przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego przez podatników rozliczających się za pośrednictwem płatników (zakłady pracy, organy rentowe)
  • 08.12.2008Zakwaterowanie i wyżywienie oddelegowanego pracownika a jego przychód
   Pytania podatnika: 1. Czy koszt zakwaterowania należy włączyć do podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w całości? 2. Czy można wyłączyć z podstawy opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych koszt zakwaterowania w kwaterze prywatnej świadczonej usługi wynajmowania na cele zbiorowego zakwaterowania — do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 500 zł? 3. Czy koszt wyżywienia należy włączyć do podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w całości? Jeżeli któryś z powyższych składników podlega włączeniu do podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych to czy należy go ujmować jako składnik wynagrodzenia w wartości brutto czy netto (Spółka nie posiada prawa do odliczenia usług gastronomicznych i noclegowych na podstawie ustawy o VAT)?
   • 04.12.2008Orzecznictwo: Korekta podatku VAT po wniesieniu aportu
    „... skoro podatnik przy nabyciu tych towarów miał prawo do obniżenia podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego i dokonał tego, po czym prawo się to zmieniło z uwagi na zmianę przez podatnika przeznaczenia nabytych towarów, podatnik jest zobligowany do skorygowania podatku naliczonego, który został odliczony z tytułu nabycia tych towarów”.  
    • 03.12.2008Odliczanie VAT przy imporcie usług z raju podatkowego a prawo UE
     Przepis art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT przewiduje zakaz odliczania podatku naliczonego, związanego z importem usług, w związku z którym zapłata należności dokonywana jest na rzecz podmiotu z raju podatkowego. Zakaz ten jest niezgodny z prawem wspólnotowym i nie może być stosowany przy określaniu zobowiązań podatkowych. Przepisy Unii Europejskiej stanowią bowiem, że wyjątki od zasady odliczalności mogą być określone tylko za pomocą kryterium rodzajowego (mogą dotyczyć konkretnych towarów i usług). Natomiast zakaz wynikający z art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT dotyczy usług określonych według kryterium terytorialnego — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
     • 03.12.2008Strata wskutek kradzieży może być kosztem podatkowym
      Pytanie podatnika: Czy strata środków pieniężnych w wyniku kradzieży z kasy fiskalnej stanowi koszt uzyskania przychodu?
      • 02.12.2008Prezenty dla klientów a VAT
       Istota interpretacji: w wyniku ponownej analizy sprawy, uwzględniając zarzuty przytoczone w wezwaniu, tut. Organ odmawia zmiany stanowiska i stwierdza, iż nieodpłatne wydawanie przez Spółkę wyrobów alkoholowych i gadżetów reklamowych dokonywane w ścisłym i bezpośrednim związku z prowadzonym przedsiębiorstwem, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako odpłatna dostawa towarów w przypadku gdy podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności w całości lub w części, a wydane towary nie są prezentami o małej wartości lub próbkami.
       • 28.11.2008Orzecznictwo podatkowe: Przekazanie nagród w związku ze sprzedażą premiową a obowiązek VAT
        W świetle art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym od 1 czerwca 2005 r., nie stanowi dostawy przekazanie przez podatnika bez wynagrodzenia towarów należących do jego przedsiębiorstwa, na cele wiążące się z tym przedsiębiorstwem, nawet jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem tych towarów.
        • 28.11.2008Odliczanie VAT od budowy budynku mieszkalno-usługowego
         Pytania podatnika: 1. Czy w stosunku do wydatków na opisaną we wniosku inwestycję przysługuje Wnioskodawczyni prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach zakupu? 2. Czy na moment uzyskania prawa do odliczenia będzie miało wpływ uzyskanie zmiany wpisu do pozwolenia na budowę?
         • 26.11.2008Orzecznictwo podatkowe: Stosowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
          Użyte w przepisach umów o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu sformułowanie "może być opodatkowany", nie zezwala na dowolne wybranie państwa, w którym dochód ten powinien zostać opodatkowany. Sformułowanie to oznacza, że dochód taki podlega opodatkowaniu w tym państwie, w którym jest jego źródło i zgodnie z prawem tego państwa, a ponadto dochód ten podlega opodatkowaniu również w państwie, w którym osiągający ten dochód ma miejsce zamieszkania lub siedzibę. Jednocześnie w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania tego dochodu należy zastosować właściwą metodę zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu (art. 27 ust. 8 i ust. 9 u.p.d.o.f. w związku z tym wypadku z art. 22 ust. 1 i ust. 2 Umowy - Szwecja oraz art. 23 ust. 5 Konwencji - Niderlandy).
          • 25.11.2008Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z transakcjami finansowymi opodatkowanymi na terytorium państwa trzeciego
           Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 w zw. z poz. 3 załącznika nr do ustawy VAT zwolnione są od podatku usługi pośrednictwa finansowego (PKWiU ex 65-67), ze wskazanymi enumeratywnie w tym załączniku ośmioma wyłączeniami, które podlegają opodatkowaniu. Nabycie zatem towarów i usług, które są wykorzystywane do wykonywania tychże czynności pośrednictwa finansowego, które są zwolnione od podatku, nie daje podatnikowi świadczącemu te usługi – co do zasady wyrażonej w art. 86 ust. 1 – prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów i usług.
           • 25.11.2008Orzecznictwo: Określenie wartości świadczeń w naturze
            „Przytoczony przepis dla ustalenia wartości świadczeń w naturze odwołuje się do obrotu rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku co dane świadczenie w naturze, nakazując indywidualizację przedmiotu tego świadczenia za pomocą obiektywnych kryteriów wpływających na jego wartość, takich jak jego stan i stopień zużycia oraz czas i miejsce uzyskania. Kryteria te w sposób immanentny kształtują ceny dóbr danego rodzaju czy gatunku, umożliwiając ich porównanie i konfrontację z będącą ich wypadkową wartością rynkową. Ustawodawca podatkowy milczy zarazem o prawnym obciążeniu rzeczy lub prawa jako czynniku kształtującym (dla celów podatkowych) ich wartość rynkową”.
            • 24.11.2008Prawo do obniżenia podatku należnego VAT z tytułu zakupu usług cateringowych
             Pytanie: Czy możemy obnizyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu zakupu usług cateringowych?
             • 21.11.2008Czy ulga na zakup kasy fiskalnej przysługuje kilka razy?
              Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kas rejestrujących powstaje dla podatnika tylko raz. Z uwagi na to ulga przewidziana przy zakupie kas rejestrujących, zgłoszonych na dzień powstania obowiązku ewidencjonowania, także przysługuje podatnikowi jednorazowo. W konsekwencji kolejne kasy nabywane po dniu powstania obowiązku ewidencjonowania nie są objęte prawem do ulgi — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
              • 20.11.2008Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego a prawo do odliczenia podatku naliczonego
               Załóżmy, że podatnik wykonuje działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług według podstawowej, 22-procentowej, stawki. Na podstawie umowy zawartej z powiatowym urzędem pracy otrzymał refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej. Z pozyskanych środków dokonał zakupu stosownych urządzeń, dokumentując powyższy zakup fakturami VAT. Czy ma prawo do odliczenia podatku VAT wykazanego w fakturach dotyczących zakupu urządzeń objętych refundacją kosztów wyposażenia stanowiska pracy?
               • 18.11.2008Sprzedaż używanego samochodu osobowego
                Pytanie podatnika: Czy sprzedaż samochodu osobowego użytkowanego w Spółce od dnia 14 marca 2006 r. (na podstawie umowy leasingu operacyjnego), dłużej niż pół roku, jest zwolniona od podatku od towarów i usług?
                • 17.11.2008Zwrot kosztów wymiany stolarki okiennej
                 W związku z pismem znak (…) dotyczącym wykazywania w zeznaniach podatkowych osób fizycznych kwot otrzymanych tytułem zwrotu kosztów wymiany stolarki okiennej w lokalach zakładowych oraz komunalnych, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, iż podziela pogląd, że w przypadku gdy obowiązek wymiany okien w lokalu oddanym do używania na podstawie umowy najmu spoczywa na wynajmującym, to zwrot najemcy poniesionych przez niego nakładów związanych z tą wymianą nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji najemca nie jest zobowiązany do wykazania i opodatkowania w zeznaniu podatkowym otrzymanej refundacji.
                 • 14.11.2008Czy bezpłatne przekazanie towarów związane z przedsiębiorstwem podlega opodatkowaniu VAT?
                  Art. 7 ust. 2 ustawy o VAT zrównuje z odpłatną dostawą towarów nieodpłatne przekazania towarów na cele inne niż związane z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem. Warunkiem jest, aby przy nabyciu tych towarów przysługiwało mu prawo do odliczenia naliczonego VAT. Przepis powyższy nie daje podstaw do przyjęcia (inaczej niż to było przed wejściem w życie nowelizacji ustawy o VAT, czyli przed 1 czerwca 2005 r.), że opodatkowaniu VAT podlega przekazanie towarów bez wynagrodzenia na cele związane z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
                  • 13.11.2008Ulga podatkowa dla rodzin zastępczych w projekcie zmiany ustawy o pdof
                   Interpelacja nr 4428 do ministra finansów w sprawie przyznania ulgi podatkowej rodzinom zastępczym
                   • 12.11.2008Czy można odliczyć VAT przy wydatkach na podwyższenie kapitału zakładowego?
                    Podatnik ma prawo odliczyć VAT tylko w stosunku do wydatków, które są związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych tym podatkiem. Wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję akcji, której celem jest zdobycie środków na finansowanie działalności gospodarczej podatnika, pozostają w związku z czynnościami opodatkowanymi. Dlatego też podatnikowi przysługuje prawo odliczenia VAT związanego z powyższymi wydatkami – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
                    • 06.11.2008Proporcja – odliczenie częściowe naliczonego podatku od towarów i usług
                     Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje podatnikowi w związku z zakupem towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych. Jeśli dany towar lub usługa nie może być powiązana z taką działalnością, prawo do odliczenia podatku nie przysługuje. Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.
                     • 06.11.2008Orzecznictwo: Korekta VAT w przypadku sprzedaży samochodu
                      "Spór w niniejszej sprawie dotyczył interpretacji przepisów prawa podatkowego, tj. art. 91 ustawy VAT w odniesieniu do niespornych okoliczności faktycznych. Skarżąca Spółka, dokonując wykładni powyższej normy wywodziła, że nie istnieje po jej stronie obowiązek dokonywania korekty podatku VAT w sytuacji, gdy dokonała odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu środków trwałych będących samochodami osobowymi wykorzystywanymi do wykonywania czynności opodatkowanych i nieopodatkowanych, a następnie po okresie używania wynoszącym co najmniej pół roku, ale krótszym niż 5 lat sprzedała nabyte pojazdy, korzystając ze zwolnienia o jakim mowa w § 8 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia. Organy podatkowe stały natomiast na stanowisku, iż w opisanym stanie faktycznym na podatniku ciąży obowiązek dokonania korekty podatku VAT, zgodnie z dyspozycją art. 91 ust. 7 ustawy VAT."
                      • 06.11.2008Przepisy dotyczące zwrotu podatku VAT zgodne z konstytucją
                       Faktury, potwierdzające czynności uznane potem za pozorne, nie mogą być podstawą do odliczenia podatku VAT zapłaconego w cenie towaru lub usługi od podatku należnego ani też na ich podstawie nie można żądać zwrotu różnicy podatku naliczonego i należnego – uznał Trybunał Konstytucyjny.
                       • 06.11.2008Wydatki na doradztwo są kosztami pośrednimi
                        Pytanie podatnika: Czy wydatki poniesione na doradztwo zarówno na etapie wstępnym, tj. ogólnej oceny możliwości korzystania z funduszy jak też doradztwo na przygotowanie wniosku złożonego do odpowiednich instytucji zwiększą wartość (cenę nabycia) planowanej inwestycji, czy też będą kosztem ogólnym prowadzonej działalności?
                        • 05.11.2008Usługi przewozowe dla pracowników i VAT
                         Pytanie: Czy nieodpłatne świadczenie usług przewozowych dla pracowników spółki podlega opodatkowaniu VAT?
                         • 03.11.2008Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z naprawą samochodu osobowego po wypadku nie objętego ubezpieczeniem dobrowolnym AC
                          Podatnik prowadzi działalność gospodarczą, wykonując czynności wyłącznie opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Wypadkowi uległ stanowiący własność podatnika samochód osobowy, nie objęty ubezpieczeniem dobrowolnym AC. Odszkodowanie za poniesioną szkodę, czyli koszt naprawy samochodu zostało zwrócone przez ubezpieczyciela z polisy sprawcy w wartości netto. Powstaje wątpliwość czy w sytuacji braku dobrowolnego ubezpieczenia AC, koszt powypadkowej naprawy samochodu może stanowić koszt uzyskania przychodu, a co za tym idzie, czy można odliczyć podatek naliczony zawarty w fakturze za naprawę samochodu.
                          • 30.10.2008Orzecznictwo: Szkody w towarach w kosztach uzyskania
                           Zaskarżonym wyrokiem z dnia 6 grudnia 2006 r. (sygn. akt I SA/Bd 666/06) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy oddalił skargę Janusza S... na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 2 sierpnia 2006 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2004 r.
                           • 29.10.2008Gmina jako podatnik VAT
                            Organy (urzędy), np. urząd gminy, nie są podatnikami VAT w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych. Powyższego przepisu ustawy o VAT nie można interpretować w oderwaniu od wynikającej z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT definicji podatnika jako podmiotu wykonującego działalność gospodarczą w rozumieniu ust. 2 tego artykułu, przy czym działalność ta musi być wykonywana samodzielnie – we własnym imieniu i na własny rachunek – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie.
                            • 28.10.2008Ciężar dowodu w aspekcie kosztów uzyskania przychodów
                             Podstawowa zasada sformułowana w art. 122 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r., nr 8, poz. 60, ost. zm. Dz.U. z 2008 r., nr 141, poz. 888) nakłada na organy podatkowe obowiązek zebrania i rozpatrzenia całego materiału dowodowego w sposób pozwalający na wyczerpujące ustalenie stanu faktycznego. Zasada ta wyznacza zakres obowiązków organów prowadzących postępowanie wyjaśniające. Wypełnienie tego obowiązku polega na przeprowadzeniu postępowania dowodowego co do wszystkich okoliczności, z którymi na gruncie obowiązujących przepisów wiążą się skutki prawne. Organ podatkowy nie może tego obowiązku przerzucić na stronę, powinien on dążyć do wyjaśnienia całego stanu faktycznego sprawy, niezależnie od jej postawy.
                             • 27.10.2008Pobieranie zaliczek na podatek od dochodów uzyskiwanych za granicą
                              Pracodawca delegujący pracownika do pracy poza granicami nie przestaje być płatnikiem zaliczek na jego podatek dochodowy. Żaden z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zwalnia go z tego obowiązku. Ustawa wskazuje jednak, że jej przepisy należy stosować z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zgodnie z umowami płace i podobne wynagrodzenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce otrzymuje z pracy najemnej, podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce, chyba że praca najemna wykonywana jest w drugim państwie. Jeżeli praca jest tak wykonywana, to otrzymywane za nią wynagrodzenie może być opodatkowane w tym drugim państwie.
                              • 23.10.2008Rozliczenie dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce i za granicą
                               Pytanie podatnika: Prowadzę działalność gospodarczą w Polsce, opodatkowaną podatkiem liniowym. Prowadzę również działalność gospodarczą w Belgii. W jaki sposób powinienem opodatkować dochody z belgijskiej działalności w Polsce?
                               • 22.10.2008Praca w raju bez abolicji?
                                Pytanie podatnika: W ciągu roku podatkowego pracuję na rożnych statkach, pływających pod różną banderą, w różnych krajach. Moja umowa o prace podpisana jest na Wyspie Man, ale firma w zasadzie jest firmą belgijską. Firma posiada kilkanaście biur na całym świecie, wywodzi się jednak z Belgii, jest notowana na belgijskiej giełdzie, prezes ma swoje biuro w Brukseli, moja pensja jest rozliczana przez dział płac w Belgii. Dochodów za lata 2003-2006 nie opodatkowywałem w Polsce. Czy obejmie mnie ustawa abolicyjna i będę mógł skorzystać z umorzenia zaległości za te lata?
                                • 22.10.2008Orzecznictwo podatkowe: Umowa użyczenia przedsiębiorstwa nie podlega wyłączeniu spod przepisów o VAT
                                 Transakcja zbycia przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 6 pkt 1 ustawy VAT dotyczy tylko takiej transakcji, która skutkuje przeniesieniem prawa do rozporządzania przedsiębiorstwem jak właściciel. Umowy obligacyjne takie jak umowy najmu i użyczenia nie niosą ze sobą skutków w postaci przeniesienia prawa do rozporządzania rzeczą jak właściciel. Jeżeli nie doszło w sprawie do transakcji zbycia (przeniesienia prawa do rozporządzania przedsiębiorstwem jak właściciel) składników przedsiębiorstwa stanowiących minimum, bez którego konkretne przedsiębiorstwo nie mogło realizować swoich zadań gospodarczych, to przeprowadzona transakcja nie mieści się w zakresie art. 6 pkt 1 i w konsekwencji nie korzysta z wyłączenia spod działania ustawy VAT.
                                 • 17.10.2008Przekazanie przez podatnika infrastruktury technicznej a opodatkowanie VAT
                                  Brzmienie art. 7 ust. 2 i ust. 3 ustawy o VAT oznacza, że nieodpłatne przekazania towarów należących do przedsiębiorstwa podatnika na cele związane z jego prowadzeniem nie podlegają opodatkowaniu VAT. Powyższe skutkuje tym, że drugi warunek opodatkowania nieodpłatnych przekazań określony we wskazanych przepisach, tj. to, czy podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów w przypadku ich przekazania na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, jest w takiej sytuacji bez znaczenia – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
                                  • 16.10.2008Krąg osób uprawnionych do korzystania z ulgi prorodzinnej zostanie rozszerzony
                                   Zapytanie nr 1846 do ministra finansów w sprawie zachowania prawa do odliczenia od podatku ulgi na wychowanie dzieci
                                   • 13.10.2008Następstwo prawnopodatkowe
                                    Pytania podatnika: 1. Czy nowo powstała spółka będzie następcą prawnopodatkowym osoby fizycznej, której całe przedsiębiorstwo zostało wniesione jako aport do spółki z o.o.? 2. Czy nowo powstała spółka będzie miała prawo do rozliczenia nadwyżki podatku VAT naliczonego z ostatniej deklaracji VAT-7 złożonej przez osobę fizyczną oraz do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur wystawionych na podatnika – osobę fizyczną? 3. Czy dla faktur wystawionych po dacie przekazania aportem całego przedsiębiorstwa prawo to zachowa osoba fizyczna?
                                    • 10.10.2008Ujemna marża a określenie podstawy opodatkowania przy usługach turystycznych
                                     Skoro z przepisów ustawy o VAT oraz Dyrektywy 2006/112/WE nie wynika wprost zakaz uwzględnienia przy obliczaniu podstawy opodatkowania z tytułu usług turystyki za dany okres rozliczeniowy tzw. marży ujemnej, to – mając na względzie zasadę neutralności VAT – należy przyjąć, że istnieje możliwość pomniejszania podstawy opodatkowania o rzeczywistą stratę wynikającą z rozliczenia dokonanego zgodnie z przepisami art. 119 ustawy o VAT. Otrzymane przez podatnika dowody, mające wpływ na wysokość uprzednio obliczonej i opodatkowanej marży (uwzględnionej uprzednio w podstawie opodatkowania za dany okres rozliczeniowy), ewidencjonować i rozliczać należy na bieżąco, tj. w okresie rozliczeniowym, w którym podatnik otrzymał dany dowód – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
                                     • 08.10.2008Ostatnie miejsca na konferencję: Problemy podatkowe 2008/2009
                                      Już w poniedziałek i wtorek (13 i 14.10.2008 r.) w warszawskim hotelu Polonia Palace odbędzie się współorganizowana przez MDDP Akademia Biznesu i www.podatki.biz konferencja „Problemy podatkowe 2008/2009 ze szczególnym uwzględnieniem nowelizacji ustawy o podatku VAT”.  
                                      • 08.10.2008Ciężar dowodu w aspekcie kosztów uzyskania przychodów
                                       Podstawowa zasada sformułowana w art. 122 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ost. zm. Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 888) nakłada na organy podatkowe obowiązek zebrania i rozpatrzenia całego materiału dowodowego w sposób pozwalający na wyczerpujące ustalenie stanu faktycznego. Zasada ta wyznacza zakres obowiązków organów prowadzących postępowanie wyjaśniające. Wypełnienie tego obowiązku polega na przeprowadzeniu postępowania dowodowego co do wszystkich okoliczności, z którymi na gruncie obowiązujących przepisów wiążą się skutki prawne. Organ podatkowy nie może tego obowiązku przerzucić na stronę, powinien on dążyć do wyjaśnienia całego stanu faktycznego sprawy, niezależnie od jej postawy.
                                       • 08.10.2008Nowe zasady stosowania ulgi prorodzinnej
                                        Interpelacja nr 4523 do ministra finansów w sprawie zmian w rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)
                                        • 07.10.2008Orzecznictwo: Wpłata 1% na rzecz OPP po złożeniu zeznania rocznego
                                         Wyrokiem z dnia 24 sierpnia 2006 r., w sprawie ze skargi E.G., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uchylił decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych.
                                         • 06.10.2008Lewiatan: Niechciane zmiany w ustawie o VAT
                                          Sejm rozpocznie we wtorek drugie czytanie projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. Projekt zawiera wiele rozwiązań korzystnych dla przedsiębiorców, ale też kilka takich, które radykalnie pogorszą warunki prowadzenia działalności gospodarczej – uważa PKPP Lewiatan. Pracodawcy apelują do posłów, by uczynili projekt w całości pożytecznym dla firm i gospodarki.
                                          • 24.09.2008MF: Przepisy o VAT nie stwarzają barier w bezpłatnym przekazywaniu towarów
                                           Interpelacja nr 3389 do ministra finansów w sprawie wadliwych przepisów dotyczących opodatkowania darowizn na rzecz ubogich i inwalidów
                                           • 24.09.2008Zmiany w ustawie o PIT
                                            Równe traktowanie podatników w obrębie UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii, preferencyjne rozliczanie dochodów przez osoby samotnie wychowujące pełnoletnie niepełnosprawne dzieci oraz zmiany w uldze meldunkowej i odsetkowej – to główne kwestie, których dotyczy przyjęty we wtorek przez rząd projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
                                            • 23.09.2008Orzecznictwo: Darowizna kościelna - problemy dowodowe
                                             Zaskarżonym wyrokiem z dnia 18 października 2006 r. sygn. akt I SA/Bd 496/06 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy oddalił skargę Renaty C... i Mariusza A... na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 25 maja 2006 r. wydaną w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2001 r.
                                             • 22.09.2008Darowizna nieruchomości w podatku VAT
                                              Pytanie podatnika: Czy w związku z darowizną nieruchomości, uwzględniając poniesione nakłady modernizacyjne, wystąpi podatek VAT lub ewentualny jego zwrot w świetle art. 91 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług?
                                              • 19.09.2008Przygotowanie informacji PIT-11 o dochodach uzyskanych z pracy za granicą
                                               Stosownie do art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy są zobowiązani do sporządzania rocznych informacji podatkowych dotyczących uzyskanych m.in. przez pracowników dochodów i pobranych zaliczek na podatek dochodowy. Na podstawie otrzymanej informacji osoba fizyczna jest zobowiązana do uwzględnienia przychodów wykazanych w informacji PIT-11 w rocznym rozliczeniu podatkowym.
                                               • 18.09.2008Wydatki na emisję akcji a odliczenie VAT
                                                Z prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT można skorzystać wyłącznie w stosunku do wydatków, które są związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych VAT. Jeżeli podatnik prowadzi działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu VAT i podwyższył kapitał zakładowy poprzez emisję akcji, wówczas podatek naliczony od wydatków poniesionych w związku z emisją akcji będzie objęty prawem do odliczenia – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
                                                • 12.09.2008Dostawa towaru używanego a zwolnienie od VAT
                                                 Rzecz ruchoma może być uznana za towar używany w rozumieniu ustawy o VAT tylko wówczas, gdy przed sprzedażą była używana przez zbywcę co najmniej przez pół roku. Użyte w ustawie pojęcie „używanie” oznacza faktyczne posługiwanie się zbywaną rzeczą. Rzecz ruchoma oddana na sześć miesięcy w dzierżawę nie jest dla wydzierżawiającego towarem używanym w myśl ustawy o VAT – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
                                                 • 12.09.2008Podstawa opodatkowania usługi dowozu pracowników
                                                  Pytanie podatnika: Czy w stanie prawnym obowiązującym na dzień złożenia niniejszego wniosku Spółka prawidłowo ustala podstawę opodatkowania dla częściowo odpłatnych świadczeń wykonywanych na rzecz pracowników Spółki, do których – jako nabywców świadczeń – nie ma zastosowania ustawa o podatku od towarów i usług wraz z aktami wykonawczymi?
                                                  • 11.09.2008Usługa serwisowa a prawo do odliczenia podatku VAT
                                                   Uprawnienie do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup usługi serwisowej i wystawionych z góry za cały rok kalendarzowy – nie jest takie oczywiste i budzi szereg wątpliwości.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 64 ] . [ 65 ] . [ 66 ] . [ 67 ] . [ 68 ] . [ 69 ] . [ 70 ] . [ 71 ] . [ 72 ] . [ 73 ] ... [ 79 ] następna strona »