Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

pit-d

 • 19.09.2006Darowizna od firmy dla osoby fizycznej.
  Pytanie: Do firmy posiadającej osobowość prawną zgłasza się bezrobotna matka samotnie wychowująca chore dziecko z prośbą o pomoc finansową. Firma wypłaca jej jednorazową kwotę 700 zł. Czy firma przekazuje od tej kwoty podatek do urzędu skarbowego? Czy wystawia PIT-8C osobie obdarowanej?
  • 18.09.2006Opodatkowanie przychodów z najmu mieszkania spadkodawcy przez spadkobierców
   Pytanie: Mój ojciec wynajmował swój dom na cele biurowe (płacił zaliczkę na podatek dochodowy i składał deklaracje PIT-5). Po jego śmierci dom jest nadal wynajmowany, a pieniądze z tytułu najmu wpływają na moje konto. Od stycznia do 10 lipca br. składałem deklaracje PIT-5 od całości przychodów. W dniu 10 lipca 2006 r. otrzymałem postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku po ojcu przeze mnie i mojego brata - każdy z nas po 1/2. Czy w związku z powyższym powinienem złożyć korekty deklaracji PIT-5 i wykazać przychód odpowiadający udziałowi w spadku?
   • 17.09.2006Opodatkowanie dochodów pochodzących ze środków pomocowych finansowanych z funduszy strukturalnych oraz współfinansujących środków krajowych
    Pismo Podsekretarza Stanu z dnia 30 sierpnia 2006 r., znak DD6-8213-8/06/DZ/412, dotyczące opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych i fizycznych dochodów pochodzących ze środków pomocowych finansowanych z funduszy strukturalnych oraz współfinansujących środków krajowych.
    • 13.09.2006Rozliczenie dochodów z zagranicy
     Pytanie: Właśnie wróciłam z Anglii po ponad dziesięciomiesięcznym pobycie. Nie rozliczyłam się dotychczas z polskim urzędem skarbowym, ze względu na nieobecność (mam rozliczenie dotyczące podatku zapłaconego w Anglii). W jaki sposób powinnam postąpić, aby dopełnić formalności? Czy grożą mi jakieś konsekwencje?
     • 11.09.2006PKPP Lewiatan: Projekt budżetu państwa na 2007 r. - stracone szanse
      Rezygnacja z naprawy finansów publicznych, zwiększające się wydatki socjalne, nierealne prognozy wpływów z VAT, drenaż zysków przedsiębiorstw państwowych - w opinii Lewiatana taki projekt budżetu państwa na 2007 r. to krok wstecz.
      • 10.09.2006Zwrot zaliczek na podatek dochodowy naliczonych od nieistniejącego dochodu
       Pytanie: W 2004 roku podpisałem umowę najmu lokalu. Dochody z tego źródła opodatkowane są na zasadach ogólnych (art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W okresie trwania umowy najemca opóźnia się z opłatami czynszu. Jednak pomimo, że faktycznie nie uzyskuję przychodów z najmu, w deklaracjach na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy PIT-5 wykazuję dochód z powyższego źródła przychodów. Do końca br. powyższa umowa najmu zostanie rozwiązana. Jak powinienem rozliczyć wpłacone do końca 2006 r zaliczki na poczet podatku dochodowego, gdy zostaną one obliczone oraz zapłacone od należnego, ale nieuzyskanego dochodu z tytułu najmu?
       • 07.09.2006Zaliczenie zwrotu VAT na poczet zobowiązania w pdof płaconego w innym urzędzie skarbowym niż urząd, w którym wystąpił zwrot podatku
        Pytanie podatnika: Czy możliwe jest zaliczenie zwrotu podatku VAT wykazanego w Drugim Urzędzie Skarbowym na poczet zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych wykazanego w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Białymstoku.
        • 06.09.2006Świadczenie pieniężne z tytułu wypadku przy pracy przyznane przez organ ubezpieczeń w Niemczech
         Pytanie podatnika: Dotyczy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych świadczenia pieniężnego z tytułu wypadku przy pracy, przyznanego przez organ ubezpieczeń w Niemczech.
         • 30.08.2006Księgowanie otrzymanego z PFRON dofinansowania do wynagrodzeń w celu zrekompensowania obniżonej wydajności pracy i zwiększonych kosztów zatrudnienia
          Pytanie podatnika: Czy otrzymane z PFRON dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
          • 22.08.2006Ministerstwo nie musi likwidować ulgi odsetkowej
           Ministerstwo Finansów chce likwidacji ulgi odsetkowej tłumacząc to koniecznością dostosowania naszych przepisów do wymogów unijnych. Tymczasem Komisja Europejska zarzuca nam nieprawidłowości przy konstrukcji ulgi. Nie ma zatem potrzeby jej likwidacji. Wystarczy poprawić przepisy.
           • 16.08.2006Umorzysz dług - złóż PIT 8C
            Pytanie podatnika: Czy istnieje konieczność zawiadomienia dłużnika i Urzędu Skarbowego w zakresie osiągnięcia przez dłużnika "niespodziewanego przychodu" w postaci wartości umorzonej wierzytelności? Jeżeli tak, to w jaki sposób?
            • 16.08.2006Wiele zmian w przepisach od 16.08.2006 r.
             Od 16.08.2006 r. obowiązuje nowelizacja Ordynacji podatkowej (w związku z wprowadzeniem możliwości przesyłania deklaracji w formie elektronicznej). Na e-deklaracje dla wszystkich podatników musimy jeszcze trochę poczekać - na razie formularze PIT-4 (rozliczenie zaliczek na podatek deochodowy pobranych od wynagrodzeń pracowników) i PIT-8A (deklaracje o zryczałtowanym podatku dochodowym) mogą składać w formie elektronicznej tylko podatnicy o których mowa w o których mowa w art. 5 ust. 9b pkt 7 lit. a ustawy o urzędach i izbach skarbowych (tzw. duzi podatnicy, których przychody netto przekraczają równowartość 5 mln euro). Jest ich ok. 7,5 tysiąca.
             • 13.08.2006MF: Od środy dla dużych podatników podatki przez Internet
              16 sierpnia rusza pierwsza faza projektu e-POLTAX w ramach informatyzacji administracji podatkowej. Ministerstwo Finansów, jako jeden z pierwszych urzędów centralnych, wprowadza nową formę kontaktu z podatnikami - przyjmowanie i obsługę deklaracji i innych dokumentów podatkowych w formie elektronicznej. Na początku możliwość przesyłania deklaracji będą miały największe firmy.
              • 09.08.2006Konkurs nie zawsze jest konkursem
               Pytanie podatnika: Według jakich zasad podlegają opodatkowaniu jednorazowe nagrody wypłacane przez Spółkę dzieciom pracowników, które osiągają dobre wyniki w nauce i kończą naukę w czasie przewidzianym dla cyklu nauki na poziomie szkoły średniej i wyższej?
               • 02.08.2006Interpelacja nr 4735 do ministra finansów w sprawie zasad potrącania kosztów uzyskania przychodów przez podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów
                W związku z różną interpretacją dokonywaną przez organy skarbowe oraz fachową literaturę w moim okręgu wyborczym, poniżej przedstawiam dwa zagadnienia i uprzejmie proszę o wyjaśnienie.
                • 31.07.2006Interpelacja nr 2603 do ministra finansów w sprawie nadpłaconych składek na fundusz zdrowia przez osoby rozpoczynające pracę w ciągu roku w związku z rozliczeniem podatku dochodowego od osób fizycznych
                 Pani Minister! Według obowiązującego prawa składki na fundusz zdrowia w istotnej części są wyjęte z podatku dochodowego od osób fizycznych, w części bezpośrednio obciążają obywateli. W 2005 r. proporcje te wynosiły 7,75% podstawy wymiaru to część wyjęta z podatku dochodowego od osób fizycznych i 0,75% bezpośredniego obciążenia obywatela. W roku bieżącym udział ten wynosi odpowiednio 7,75% i 1,00%.
                 • 17.07.2006Opodatkowanie przychodu z odpłatnego zbycia papierów wartościowych
                  Pytanie podatnika: Czy podatnik sprzedający obligacje otrzymane w drodze darowizny od córki, może uwzględnić w kosztach uzyskania przychodu wydatki poniesione na ich nabycie przez córkę? Czy dochód uzyskany z odpłatnego zbycia obligacji nabytych w 2003 roku w drodze darowizny podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
                  • 17.07.2006Z kredytem i kupnem mieszkania nie warto czekać
                   Podatnicy, którzy chcą odliczyć odsetki od kredytu mieszkaniowego, powinni zaciągnąć go przed końcem tego roku. Podobnie ci, którzy nie chcą płacić 19 proc. podatku od sprzedaży mieszkania – w tym przypadku z zakupem własnego lokum również warto się pospieszyć.
                   • 13.07.2006Opodatkowanie dochodu z tytułu umorzonego stypendium
                    Pytanie podatnika: Podatnik w latach 2001-2004 otrzymywał stypendium fundowane, które było rozliczane w składanych zeznaniach podatkowych. W 2005 r. połowa stypendium została umorzona, a drugą połowę podatnik został zobowiązany zwrócić płatnikowi. Zdaniem podatnika nie ma on obowiązku wykazywania kwoty umorzonego stypendium w zeznaniu podatkowym za rok 2005, ponieważ podatek z tego tytułu został już zapłacony i rozliczony w zeznaniach podatkowych za lata 2001-2004.
                    • 12.07.2006Zakup i sprzedaż przedmiotów na aukcjach internetowych organizowanych na serwerach zagranicznych (2) - przez osobę nieprowadzącą działalności gospodarczej
                     Na wstępie należy zaznaczyć, iż istnieje jeden przypadek, gdy sprzedaż, obojętnie jakich przedmiotów, nie rodzi żadnych konsekwencji podatkowych. Jest nią sprzedaż przedmiotów niezwiązanych z działalnością gospodarczą, sprzedawanych po upływie pełnych sześciu miesięcy kalendarzowych za cenę niższą niż 1000zł. W każdym innym przypadku sprzedaż będzie rodziła jakieś konsekwencje podatkowe – bądź wynikające z Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, bądź z Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
                     • 12.07.2006Interpelacja nr 2523 do ministra finansów w sprawie planów zniesienia podatków od spadków i darowizn
                      Szanowna Pani Minister! Reforma podatkowa przygotowana przez Ministerstwo Finansów budzi uzasadnione obawy w jednostkach samorządu terytorialnego. Likwidacja podatków od spadków i darowizn spowoduje likwidację dochodów, być może nieznacznych, lecz jednak w swoich strukturach finansowych pewnych i stabilnych. Propozycja zastąpienia zwiększonymi udziałami w podatku PIT i CIT być może spowoduje w pierwszym okresie zwiększenie wpływów, natomiast nie ma żadnych gwarancji, że będzie to wielkość stała, ponieważ jest to płynne źródło dochodów, uzależnione od wahającej się koniunktury gospodarczej.
                      • 11.07.2006Roszczenie o naprawienie szkody wynikłej z nie zawarcia umowy o pracę
                       Pytanie podatnika: Czy zwolnione jest z podatku dochodowego w trybie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odszkodowanie wypłacone przez Urząd Miasta w związku z nienawiązaniem stosunku pracy?
                       • 03.07.2006Interpelacja nr 2202 do ministra finansów w sprawie propozycji zniesienia bądź zmiany podatku od oszczędności
                        Szanowna Pani Minister! Podatek od zysków z oszczędności, zwany popularnie podatkiem Belki, jest pobierany od 2002 r. Jest potrącany m.in. od odsetek z lokat i rachunków bankowych oraz zysków z inwestycji w fundusze inwestycyjne. Zyski z zakładanych lokat bankowych bieżących i oszczędności lokowanych w funduszach inwestycyjnych objęte są zryczałtowanym 20-procentowym podatkiem.
                        • 27.06.2006Wynajmowanie nieruchomości – opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych
                         Pojęcie najmu zostało zdefiniowane w art. 659 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Zgodnie z nim przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz (w pieniądzach lub świadczeniach innego rodzaju). Wynajem (najem) nieruchomości może być uznany i za działalność gospodarczą, i za tzw. pobieranie pożytków cywilnych z rzeczy, które w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią odrębne źródła przychodów.
                         • 27.06.2006Korepetycje – opodatkowanie podatkiem dochodowym
                          Chciałabym zacząć udzielać korepetycji. Mam kilka wątpliwości. Czy zostanę uznana za osobę prowadzącą działalność gospodarczą? W jaki sposób mam opodatkować dochód podatkiem dochodowym? Czy grozi mi, że zostanę podatnikiem VAT?
                          • 22.06.2006Uproszczona forma wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
                           Uproszczoną formę wpłacania zaliczek na podatek dochodowy przewiduje zarówno Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 nr 54 poz. 654 z późn. zm.; dalej: CIT), jak i Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 nr 14 poz. 176 z późn. zm., dalej: PIT). Forma ta tym różni się od ogólnych zasad wpłacania zaliczek, że podatnik nie oblicza co miesiąc dochodu osiągniętego od początku roku i nie wpłaca zaliczek w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za miesiące poprzedzające (art. 44 ust. 3 PIT i art. 25 ust. 1 CIT). Zamiast tego, zgodnie z art. 44 ust. 6b PIT i art. 25 ust. 6 CIT, podatnicy mogą, bez obowiązku składania deklaracji miesięcznych, wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym w stałej wysokości 1/12 kwoty obliczonej od dochodu wykazanego w zeznaniu złożonym:
                           • 21.06.2006Okres przedawnienia zobowiązania od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości
                            W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi okresu przedawnienia zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości Ministerstwo Finansów uprzejmie wyjaśnia:
                            • 18.06.2006Korzystanie z ulgi odsetkowej przez współkredytobiorców
                             Pytanie: Wraz z małżonkiem mam zamiar dokonać odliczeń z tytułu wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu budowlano-hipotecznego. Kredytobiorcą jestem ja, mój małżonek oraz moja matka. Dodam, że moja matka nie ponosi ciężaru spłaty kredytu, a tym samym nie spłaca odsetek. Całość spłaty odsetek ponoszę ja wraz z mężem. Jaką kwotę odsetek możemy odliczyć od dochodu? Czy będzie to cała kwota zapłaconych odsetek, czy też 2/3 tej kwoty?
                             • 06.06.2006Sprzedaż kolekcji – wybrane przykłady
                              Sprzedaż kolekcji może wiązać się z różnymi problemami w aspekcie podatkowym i ten artykuł jest próbą wyjaśnienia wszystkich, bądź większości, wątpliwości z tym związanych, również w wypadku, gdy kolekcja zostaje sprzedana nie tylko przez właściciela (kolekcjonera), ale również przez spadkobiercę kolekcjonera lub osoby przez kolekcjonera obdarowanej. Na wstępie należy zaznaczyć, iż istnieje jeden przypadek, gdy sprzedaż kolekcji, obojętnie jakich by przedmiotów nie dotyczyła, nie rodzi żadnych konsekwencji podatkowych. Jest nią sprzedaż przedmiotów niezwiązanych z działalnością gospodarczą, sprzedawanych po upływie pełnych sześciu miesięcy kalendarzowych za cenę niższą niż 1 000zł.
                              • 31.05.2006Wypłata świadczeń byłym pracownikom a koszty uzyskania przychodu
                               Pytanie podatnika: Czy płatnik, wypłacając byłemu pracownikowi premię, prowizję lub nagrodę, powinien uwzględnić koszty uzyskania przychodów i ulgę podatkową?
                               • 29.05.2006Opodatkowanie renty wypadkowej przyznanej na podstawie przepisów prawa niemieckiego
                                Pytanie podatnika: Dotyczy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych renty wypadkowej przyznanej przez organ ubezpieczeń w Niemczech.
                                • 24.05.2006Interpelacja nr 1664 do ministra finansów w sprawie przywrócenia kwoty objętej zryczałtowanym podatkiem dochodowym, niegdyś przekazywanej w PIT-8 A C poz. 6, tj. należności nieprzekraczającej kwoty ustalanej na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wypłacanej osobom niebędącym pracownikami płatnika
                                 Szanowna Pani Minister! Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego zajmuje się organizowaniem masowych imprez dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Większość imprez na najniższym poziomie jest organizowana i przeprowadzana przez wolontariuszy - działaczy i nauczycieli wychowania fizycznego Szkolnego Związku Sportowego. Na organizację zawodów wyższego szczebla uzyskują środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz samorządów lokalnych.
                                 • 17.05.2006Dochód z tytułu sprzedaży akcji NFI otrzymanych w zamian za przysługujące świadectwa udziałowe
                                  Pytanie podatnika: Czy sprzedaż akcji spółek prawa handlowego otrzymanych w zamian za NFI podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
                                  • 15.05.2006Opodatkowanie zbywanych udziałów
                                   Pytanie podatnika: Z przedstawionego przez Panią stanu faktycznego wynika, że jest Pani udziałowcem w spółce z o.o. W 2005 r. dokonała Pani zbycia posiadanych udziałów, na rzecz innego podmiotu. Zgodnie z zawartą umową zapłata za zbyte udziały ma nastąpić nie wcześniej, niż w momencie dokonania odpowiednich zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. Z uwagi na fakt, iż wnioski o dokonanie powyższych zmian w KRS złożono w grudniu 2005 r., zapłata za zbyte udziały zostanie dokonana w 2006 r. Pani zdaniem dopiero w zeznaniu podatkowym (PIT-38) za 2006 r. należy wykazać sprzedaż udziałów.
                                   • 11.05.2006Obowiązki płatnika po połączeniu spółek
                                    Pytanie: Na dzień 30.06.2006 r. planowane jest połączenie dwóch spółek z o. o. X i Y. w jedną spółkę Z. W związku z powyższym powstała wątpliwość jak wykazać wynagrodzenie za miesiąc czerwiec 2006 r., wypłacone w dniu 10 lipca 2006 r. (okres przejściowy - wypłata starego pracodawcy za czerwiec, wypłacona przez nowego pracodawcę w lipcu). Naszym zdaniem wynagrodzenie za miesiąc czerwiec 2006 r. powinno podatkowo obciążyć starego pracodawcę, tj. X. Dlatego też do US należy złożyć dwie deklaracje PIT-4 za lipiec 2006 r., a mianowicie: jedną deklarację sporządzi X wykazując wynagrodzenia za czerwiec 2006 r. wypłacone w lipcu, drugą deklarację PIT-4 sporządzi Z wykazując pozostałe wynagrodzenia wypłacone w lipcu 2006 r.
                                    • 07.05.2006Opodatkowanie podatkiem liniowym a zawieranie umowy o dzieło
                                     Pytanie podatnika: Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (rozliczająca się w formie podatku liniowego), może zawierać umowę o dzieło i wystawiać rachunki do tych umów, stosując koszty uzyskania przychodu w wys. 50% i obliczając zaliczkę w wysokości 20%, jeżeli przedmiot ww. umowy może być wykonany tylko w przypadku odpowiednich uprawnień tj. prowadzenia odpowiedniej działalności gospodarczej na podstawie uzyskanej koncesji na prowadzenie działalności oraz wpisu do ewidencji działalności gospodarczej?
                                     • 03.05.2006„Oferta publiczna” a zwolnienie dochodu uzyskanego z tytułu sprzedaży akcji z opodatkowania
                                      Pytanie podatnika: Dotyczy opodatkowania akcji pracowniczych. Z dokumentacji podatkowej zgromadzonej w niniejszej sprawie wynika, iż w dniu 22 kwietnia 2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pabianicach wpłynął Pani wniosek (uzupełniony kolejnym wystąpieniem z dnia 2 listopada 2005 r.) z prośbą o dokonanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia akcji imiennych serii A spółki "S" S.A.
                                      • 26.04.2006Korekta rozliczeń składek ZUS a korekta PIT-11
                                       Pytanie podatnika Czy w wyniku korekty rozliczeń składek ZUS i związaną z tym zmianą wysokości zobowiązania podatkowego należy korygować PIT-11 za okresy których ta korekta dotyczy?
                                       • 25.04.2006Loteria promocyjna i podatki
                                        Prowadzenie rozmaitych konkursów, loterii czy też wyznaczanie nagród za spełnienie jakiegoś warunku przez klienta stanowi obecnie bardzo popularny sposób na przyciągnięcie klientów do zakupu określonych towarów wystawionych przez przedsiębiorcę.
                                        • 24.04.2006Interpelacja nr 1091 do ministra finansów w sprawie regulacji podatkowych związanych z działalnością organizacji pozarządowych
                                         Przez ostatnie szesnaście lat powinniśmy dążyć do zbudowania społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Ustawodawstwo polskie daje duże możliwości rozwoju organizacji pozarządowych, jednak nie jest ono jeszcze na tyle spójne, by nie prowadziło do sprzeczności i ograniczeń w działaniu. Organizacje w 1998 roku przygotowały ˝Memorandum w sprawie kompleksowego uregulowania prawnych warunków funkcjonowania organizacji pozarządowych w Polsce˝. Od tego czasu wiele zmieniło się na lepsze. Wciąż jednak potrzebne są dalsze zmiany, idące szczególnie w kierunku uproszczenia i ujednolicenia całego systemu.