Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

pit-d

 • 22.01.2009Internetowa deklaracja bez e-podpisu?
  Ministerstwo Finansów rozważa wprowadzenie ułatwień w składaniu deklaracji podatkowych za pośrednictwem internetu. Resort zamierza umożliwić składanie wybranych deklaracji za pomocą elektronicznych środków komunikacji bez konieczności podpisywania ich bezpiecznym podpisem kwalifikowanym. Nie oznacza to jednak rezygnacji z przyjmowania zeznań rocznych w formie papierowej oraz zeznań elektronicznych opatrzonych bezpiecznym podpisem kwalifikowanym.
  • 22.01.2009Odliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne
   Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje możliwość pomniejszenia podatku o kwotę składek na ubezpieczenie zdrowotne. Oto dokładna treść przepisu art. 27b ustawy (wytłuściliśmy szczególnie istotne fragmenty):
   • 15.01.2009Broszura informacyjna do zeznania PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2008 roku
    Formularz jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą ”, i którzy w roku podatkowym:
    • 15.01.2009Broszura informacyjna do zeznania PIT-38 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2008 roku
     Formularz jest przeznaczony dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z tytułu:
     • 15.01.2009Broszura informacyjna do zeznania PIT-36L o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2008 roku
      Formularz PIT-36L jest przeznaczony dla podatników, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.
      • 15.01.2009Broszura informacyjna do załącznika PIT/O składanego wraz z zeznaniem PIT-28, PIT-36 lub PIT-37 za 2008 rok
       Załącznik PIT/O jest przeznaczony dla podatników korzystających z odliczeń od dochodu (przychodu) lub od podatku, z wyjątkiem odliczeń wydatków mieszkaniowych.
       • 15.01.2009Broszura informacyjna do załącznika PIT/D składanego wraz z zeznaniem PIT-28, PIT-36 lub PIT-37 za 2008 rok
        Załącznik PIT/D przeznaczony jest dla podatników, którzy w zeznaniu podatkowym za 2008 r. dokonują odliczeń z tytułu wydatków poniesionych:
        • 15.01.2009Broszura informacyjna do zeznania PIT-36 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2008 roku
         Formularz PIT-36 jest przeznaczony dla podatników, do których ma zastosowanie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, i którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów:
         • 15.01.2009Jak zastosować metodę proporcjonalnego odliczenia w zeznaniu za rok 2008
          Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 143, poz. 894), czyli popularnie zwana ustawą abolicyjną, wyrównała obciążenia podatkowe wynikające ze stosowania dwóch obowiązujących w umowach metod unikania podwójnego opodatkowania: wyłączenia z progresją i proporcjonalnego odliczenia. Ustawa dotyczy podatników, którzy uzyskiwali dochody z tych krajów, z którymi umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania przewiduje stosowanie metody proporcjonalnego odliczenia. Metodę tę przewidują umowy zawarte między innymi z: Austrią, Belgią, Danią, Islandią, Finlandią, Holandią, Kazachstanem, Rosją. Z reguły jest to metoda bardziej niekorzystna od metody wyłączenia z progresją, stąd przyjęte rozwiązania umożliwią podatnikom uzyskującym dochody w tych krajach wyrównanie obciążeń podatkowych w stosunku do podatników stosujących metodę wyłączenia z progresją.
          • 14.01.2009Ulga rodzinna (prorodzinna)
           Jak w poprzednim, tak i w tym roku przebojem podatkowym będzie bez wątpienia tzw. ulga prorodzinna. W największym skrócie polega ona na odliczeniu od podatku dochodowego kwoty stanowiącej iloczyn liczby wychowywanych dzieci i dwukrotności kwoty zmniejszającej podatek, która została wskazana w pierwszym przedziale skali podatkowej – w rozliczeniu za rok 2008 jest to 1173,70 zł. Przepis, dzięki któremu możemy skorzystać z ulgi nie jest nowy, ponieważ art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązuje już od 1 stycznia 2007 r.
           • 12.01.2009Odliczenie wydatków na Internet
            Coraz więcej osób w Polsce korzysta z Internetu nie tylko w miejscu pracy, ale również w miejscu swojego zamieszkania. To powoduje, że ulga dotycząca odliczenia wydatków na sieć będzie w tym roku bardzo często wykorzystywana. Mimo stosunkowo prostych zapisów dotyczących zasad korzystania z ulgi przez ostatnie trzy lata pojawiło się mnóstwo wątpliwości.
            • 09.01.2009Pracownicze koszty uzyskania
             Pracownicy uzyskujący dochody z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej mają kwotowo określone normy kosztów uzyskania przychodów. Zasadniczo w informacjach, które pracownicy uzyskają od swoich pracodawców koszty te powinny zostać uwzględnione przy obliczaniu zaliczek. Jednak dobrze jest sprawdzić, czy koszty zostały uwzględnione w prawidłowej wysokości (i czy w prawidłowej wysokości pobrana została zaliczka na podatek dochodowy). Gdyby okazało się, że w informacji PIT-11 występują jakieś nieścisłości, można będzie w porę zareagować.
             • 07.01.2009Formularze, na których składamy zeznanie roczne za rok 2008
              Mnogość różnych form opodatkowania sprawia, że jeden podatnik może być zobowiązany do sporządzenia i złożenia nawet kilku różnych zeznań rocznych. Poniżej przedstawiamy kto i jaki formularz powinien złożyć, rozliczając się z podatku za 2008 r. Przy okazji pragniemy poinformować, że jak co roku udostępnimy program Rozliczenie roczne podatki.biz. Będzie można z niego skorzystać, tak jak w ubiegłych latach, od ostatniego tygodnia stycznia.
              • 07.01.2009MF: Obniżenie składek nie jest możliwe ze względu na kondycję finansową FUS
               Zapytanie nr 2417 do ministra finansów w sprawie potrzeby obniżenia opodatkowania dochodów z pracy i kapitału
               • 06.01.2009KPP: Chaos w podatkach
                Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich wprowadzona z początkiem roku zmiana stawek podatkowych z 19, 30 i 40 proc. na 18 i 32 proc. nie realizuje w pełni postulatów przedsiębiorców, którzy domagali się zmian w podatkach — zamiast uprościć system, komplikuje go jeszcze bardziej.
                • 05.01.2009MF: Informator PIT
                 Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób fizycznych regulują dwie ustawy: - ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), - ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.). Ich zakres omówiono poniżej w odrębnych tytułach, umownie nazwanych: „Zakres podstawowy” i „Ryczałt”.
                 • 31.12.2008Odliczanie składek na ubezpieczenie społeczne w zeznaniu rocznym
                  Pytanie podatnika: Czy przysługuje prawo do odliczenia od dochodu składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zapłaconej w 2008 r. w pełnej wysokości osiągając odpowiedni dochód (przy założeniu, że do końca roku Wnioskodawca nie będzie pracował i będzie opłacał składki w dotychczasowej wysokości)?
                  • 30.12.2008Zwrot kosztów wymiany stolarki okiennej
                   Pytanie podatnika: Czy otrzymując zwrot kosztów za wymianę stolarki okiennej członkowie Spółdzielni oraz osoby niebędące członkami uzyskują przychód z innych źródeł, a co za tym idzie Spółdzielnia ma obowiązek sporządzić dla nich informację PIT-8C?
                   • 29.12.2008Wyliczanie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy - przykład 2
                    Osoba zatrudniona jest przez okres co najmniej 12 pełnych miesięcy kalendarzowych (w podstawie wymiaru uwzględnia się wynagrodzenie z poprzednich 12 pełnych miesięcy kalendarzowych). Otrzymuje wynagrodzenie stałe, określone w umowie o pracę.
                    • 28.12.2008Odsetki od należności podatkowych - zapłata podatku po terminie - dwa dni spóźnienia
                     Podatek PIT-5 wynosi 6345 zł. Dwa dni temu, tj. 20 lipca, upłynął termin zapłaty podatku dochodowego PIT. Chcę uregulować należność - czy powinienem doliczyć odsetki? Jeśli tak, to w jakiej wysokości je wpłacić?
                     • 27.12.2008Wyliczanie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy
                      Spróbujmy przeanalizować prosty - typowy - przykład. Wyliczmy wynagrodzenie chorobowe pracownika w sposób ręczny oraz za pomocą kalkulatora.
                      • 23.12.2008Orzecznictwo: Pożyczka czy nieodpłatne świadczenie?
                       Z uzasadnienia: „Nie chodzi bowiem tylko o fakt posiadania przez organ podatkowy przelewów, zestawienia i deklaracji podatkowej w ogóle, ale o fakt wykorzystania zawartych w niej danych w tym konkretnym postępowaniu podatkowym dotyczącym określenia spółce zobowiązania podatkowego za 1999 r.”.
                       • 18.12.2008Likwidacja obowiązku meldunku nie utrudni korzystania z ulgi meldunkowej
                        Interpelacja nr 5371 do ministra finansów w sprawie sprecyzowania przepisów przejściowych po likwidacji od 1 stycznia 2009 r. ulgi meldunkowej przy sprzedaży nieruchomości
                        • 17.12.2008Jak rozliczyć dochody zagraniczne za rok 2008?
                         Pytanie podatnika: Do kwietnia 2008 r. pracowałem dla austriackiej firmy w Polsce (firma nie posiada tutaj przedstawicielstwa — wynagrodzenie otrzymywałem bezpośrednio z Austrii), byłem zatrudniony na umowę o pracę w Austrii i oddelegowany do pracy w Polsce. W związku z tym samodzielnie odprowadzałem zaliczki na podatek dochodowy w Polsce, a poprzez wynajętą kancelarię mój pracodawca płacił w Polsce ZUS. Od połowy kwietnia pracuję ciągle w tej samej firmie, dalej na umowę o pracę, ale w innych krajach, na budowach. W związku z tym nie płacę ani podatku, ani ZUS-u w Polsce, a mój pracodawca opłaca te należności w Austrii. Mieszkam w Polsce, tutaj też będę rozliczał podatek za 2008 r. Czy i w jaki sposób mogę skorzystać z ulgi abolicyjnej? Czy mogę, tak jak do tej pory, rozliczyć się z żoną (czy jest to dla mnie korzystne, bo słyszałem, że nie zawsze warto) i skorzystać z ulgi odsetkowej i na internet?
                         • 17.12.2008Opodatkowanie PIT diety za obowiązki społeczne
                          Organ podatkowy powinien uwzględnić społeczny charakter funkcji działacza związkowego. Kolejnym etapem jest zakwalifikowanie uzyskanych przychodów do działalności wykonywanej osobiście — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach.
                          • 16.12.2008Ewidencjonowanie w PKPiR transakcji w ramach autohandlu
                           Pytanie: Zamierzam poszerzyć działalność gospodarczą o handel samochodami nabytymi w kraju. Proszę o informacje, jakie są zasady ewidencjonowania tego typu transakcji w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.
                           • 15.12.2008MF: Nie będzie obniżki podatków i składek ZUS
                            Interpelacja nr 5446 do ministra finansów w sprawie zmian w zakresie uproszczenia systemu podatkowego
                            • 15.12.2008PIT: Skala podatkowa na 2009 r.
                             Ministerstwo Finansów poinformowało o wysokości kosztów uzyskania przychodu, jakie będą obowiązywały w 2009 r. w związku z wejściem w życie nowej skali podatku dochodowego od osób fizycznych.
                             • 13.12.2008Odsetki od należności podatkowych - rozliczenie zapłaty częściowej - podatek
                              Przeanalizujmy kolejny - tym razem bardziej skomplikowany - przypadek. W ubiegłym miesiącu - 10 czerwca - dokonałem zapłaty części zadłużenia wynikającego z deklaracji PIT-4. Wpłaciłem 5000 zł. Wysokość podatku do zapłaty, wynikająca z deklaracji PIT-4, wynosiła w całości 7234 zł. Termin zapłaty przypadał na dzień 20.03.2006. W dniu dzisiejszym chcę spłacić zadłużenie w całości. Od jakiej kwoty mam wyliczyć należne odsetki za zwłokę? Na jaką kwotę mam wypisać polecenie przelewu, aby ostatecznie spłacić zaległość?
                              • 12.12.2008Nowe umowy offsetowe
                               Przedstawiciele Skarbu Państwa oraz firm: Rockwell Collins, Pratt&Whitney Canada i Terma A/S podpisali umowy o dostępie polskiego przemysłu obronnego do nowych technologii. Umowy są związane z umową między Ministerstwem Obrony Narodowej a PZL Mielec w sprawie dostarczenia 12 samolotów M28 Bryza dla polskiej armii.
                               • 11.12.2008Rząd wesprze inwestycję Samsunga
                                Rada Ministrów ustanowiła wieloletni program wsparcia inwestycji realizowanej w Warszawie przez Samsung Electronics Sp. z o.o. Koreański koncern zamierza w latach 2009-2011 stworzyć w stolicy Telekomunikacyjne Centrum Badań i Rozwoju.
                                • 10.12.2008Zmiany w PIT = straty samorządów
                                 Interpelacja nr 5172 do ministra finansów w sprawie zrekompensowania strat w dochodach jednostek samorządu terytorialnego
                                 • 09.12.2008Ulga uczniowska a podatek liniowy
                                  Pytanie podatnika: Czy w związku z tym, iż Wnioskodawca posiada niewykorzystaną ulgę uczniowską, może o kwotę tej ulgi umniejszyć odprowadzane do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników (dawny PIT-4)?
                                  • 08.12.2008Aby przekazać 1 proc. podatku, należy rozliczyć się samodzielnie
                                   Interpelacja nr 4898 do ministra finansów w sprawie możliwości przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego przez podatników rozliczających się za pośrednictwem płatników (zakłady pracy, organy rentowe)
                                   • 26.11.2008Orzecznictwo podatkowe: Stosowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
                                    Użyte w przepisach umów o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu sformułowanie "może być opodatkowany", nie zezwala na dowolne wybranie państwa, w którym dochód ten powinien zostać opodatkowany. Sformułowanie to oznacza, że dochód taki podlega opodatkowaniu w tym państwie, w którym jest jego źródło i zgodnie z prawem tego państwa, a ponadto dochód ten podlega opodatkowaniu również w państwie, w którym osiągający ten dochód ma miejsce zamieszkania lub siedzibę. Jednocześnie w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania tego dochodu należy zastosować właściwą metodę zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu (art. 27 ust. 8 i ust. 9 u.p.d.o.f. w związku z tym wypadku z art. 22 ust. 1 i ust. 2 Umowy - Szwecja oraz art. 23 ust. 5 Konwencji - Niderlandy).
                                    • 24.11.2008Za błąd w zeznaniu rocznym zapłaci podatnik
                                     Interpelacja nr 5050 do ministra finansów w sprawie korekty zeznań podatkowych i przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego
                                     • 21.11.2008Przysporzenia majątkowe: Obowiązek zgłoszenia przy wyższej wartości?
                                      Sejmowa komisja „Przyjazne Państwo” przedstawiła propozycję nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Projekt przewiduje uelastycznienie przepisów dotyczących przysporzeń majątkowych — obowiązek informacyjny dotyczyłby ich tylko wtedy, gdy przekroczą kwotę 500 zł.
                                      • 17.11.2008Zwrot kosztów wymiany stolarki okiennej
                                       W związku z pismem znak (…) dotyczącym wykazywania w zeznaniach podatkowych osób fizycznych kwot otrzymanych tytułem zwrotu kosztów wymiany stolarki okiennej w lokalach zakładowych oraz komunalnych, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, iż podziela pogląd, że w przypadku gdy obowiązek wymiany okien w lokalu oddanym do używania na podstawie umowy najmu spoczywa na wynajmującym, to zwrot najemcy poniesionych przez niego nakładów związanych z tą wymianą nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji najemca nie jest zobowiązany do wykazania i opodatkowania w zeznaniu podatkowym otrzymanej refundacji.
                                       • 17.11.2008Autorskie koszty uzyskania przychodu w stosunku pracy
                                        Pytania podatnika: 1) Czy w związku z opisanym stanem faktycznym Wnioskodawczyni będzie mogła w składanym zeznaniu rocznym PIT-36/PIT-37 samodzielnie dokonać podziału swojego wynagrodzenia na dwie części: — wynagrodzenie za zwykłe obowiązki pracownicze, — wynagrodzenie za przeniesienie na Spółkę autorskich praw majątkowych do wykonanych przez Wnioskodawczynię utworów na podstawie otrzymanych od Spółki zestawienia rocznego i informacji o proporcji czasu pracy i wysokości przychodów? 2) Czy w zaznaniu rocznym Wnioskodawczyni będzie mogła zastosować 50% koszty uzyskania przychodów w odniesieniu do części wynagrodzenia za przeniesienie autorskich praw majątkowych sytuacji, gdy w informacji rocznej PIT-11 Spółka wykazuje koszty uzyskania przychodów obliczone zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                                        • 12.11.2008Jak wypełnić wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej?
                                         Prawo podatkowe jest skomplikowane i mimo, że rządzący obiecują jego uproszczenie to można odnieść wrażenie, że komplikuje się ono coraz bardziej. Ponadto przepisy podatkowe bywają niejasne nie tylko dla zwykłych podatników ale również dla fachowców, a ich niewłaściwe zastosowanie może powodować poważne konsekwencje, nie tylko finansowe, ale również karne. Pewnym rozwiązaniem w tej sytuacji może być uzyskanie od organu podatkowego interpretacji przepisów podatkowych w indywidualnej sprawie, do której zastosowanie się (nawet gdyby okazała się ona niezgodna z przepisami) nie będzie powodowało konsekwencji.
                                         • 12.11.2008Opodatkowanie przychodu ze zbycia udziału w spółce z o.o.
                                          Pytanie podatnika: Czy przychód Wnioskodawczyni ze zbycia udziału w Spółce wykazany w zeznaniu podatkowym za rok 2008 powinien zawierać jedynie kwotę X czy sumę kwot X, Y, Z?
                                          • 07.11.2008Opodatkowanie kwot otrzymanych ze środków pomocy społecznej i z ZFŚS
                                           Kwoty otrzymane ze środków pomocy społecznej i z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, mimo iż nie pochodzą bezpośrednio z działalności zarobkowej, podlegają regulacji ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176, z późn. zm.; dalej: updof) jako dochód uzyskiwany przez podatnika. Zgodnie z art. 9 ust. 1 tej ustawy opodatkowaniu podlegają bowiem wszelkiego rodzaju dochody, poza tymi, które zostały zwolnione od podatku, oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Szczególny charakter świadczeń z tych dwóch źródeł zadecydował jednak o szerokim uregulowaniu przez ustawodawcę obejmujących je zwolnień podatkowych.
                                           • 06.11.2008Obowiązkowe ubezpieczenie OC biur rachunkowych w pytaniach i odpowiedziach (4)
                                            Pytanie: Która polisa brana jest pod uwagę w przypadku szkody związanej z błędnym przygotowaniem rocznej deklaracji PIT za rok 2005, składanej w roku 2006, w przypadku, gdy uchybienie wykazała kontrola podatkowa w roku 2007, zaś decyzja US w sprawie określenia zobowiązania podatkowego oraz naliczenia odsetek za zwłokę została wydana w roku 2008?
                                            • 05.11.2008Rząd wesprze inwestycję wartą blisko 1 mld zł
                                             Rząd ustanowił program finansowego wsparcia budowy innowacyjnego i proekologicznego zakładu produkcji wyrobów czekoladowych w Skarbimierzu oraz rozbudowy istniejącej fabryki wyrobów czekoladowych w Bielanach Wrocławskich. Program obejmuje lata 2008 – 2012, a jego beneficjentem będzie Cadbury Wedel Sp. z o.o.
                                             • 04.11.2008Podatek od zaległych wynagrodzeń z lat ubiegłych
                                              Interpelacja nr 4859 do ministra finansów w sprawie zapłaty zaległego podatku z tytułu przyznanego wyrokiem sądowym wynagrodzenia osobom bezprawnie zwolnionym z pracy
                                              • 04.11.2008KIG przeciw prorodzinnej uldze dla rolników
                                               Krajowa Izba Gospodarcza jest przeciwna wprowadzeniu ulgi prorodzinnej dla rolników na podobnych zasadach jak w przypadku osób płacących PIT. Rolnicy posiadają obecnie znaczne przywileje finansowane z budżetu kosztem pozostałych grup społecznych – argumentuje KIG.