Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

dotacje kasy fiskalne

 • 18.07.2019VAT mara: Towar nowy, ale uywany
  Osoby, zajmujce si kupnem i sprzeda rónego rodzaju przedmiotów od osób fizycznych czasem wchodz w posiadanie towaru handlowego, który jest fabrycznie nowy. Posiada oryginalne opakowanie, pen lub ograniczon gwarancj producenta, nigdy nie by przez pierwotnego posiadacza uywany. Nabywcy, podatnicy VAT, kupujc ten towar nie zyskuj prawa odliczenia podatku - sprzedawca nie wystawia przecie faktur VAT. Aby odsprzeda miaa sens ekonomiczny, konieczne jest zastosowanie do rozliczenia podatku procedury VAT mara. Czy jednak mona j zastosowa w sytuacji sprzeday towaru nowego, skoro ustawa o VAT mówi o tej procedurze w odniesieniu do towaru uywanego? Oto (korzystne dla podatnika) rozstrzygnicie KIS w takiej wanie sprawie.
  • 27.12.2017VAT przy sprzeday toreb na zakupy z tworzyw sztucznych - MF wyjania
   1 stycznia 2018 r. wchodz w ycie przepisy(1) wprowadzajce opat recyklingow, która bdzie pobierana od lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego, oferowanych przy zakupach. Opata ta bdzie pobierana przez przedsibiorców prowadzcych jednostki handlu detalicznego lub hurtowego. Stawka opaty recyklingowej wynosi 0,20 z za jedn sztuk lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego(2).
   • 19.10.2016WSA. Kasy rejestrujce. Korekta sprzeday przy zawyeniu stawki VAT
    Z uzasadnienia: W sytuacji gdy cena brutto za towar bd usug ulega zmniejszeniu, nadpacony przez nabywc podatek powinien by mu zwrócony. Jeli byoby to moliwe, nie nastpowaaby korekta przychodu dla potrzeb podatku dochodowego. W rozpoznawanej sprawie sytuacja taka nie wystpuje. Spóka nie ma moliwoci zwrotu nadpaconego podatku VAT klientom indywidualnym, brak jest bowiem moliwoci zidentyfikowania nabywców usug. W takiej sytuacji kwota nadpaconego podatku od towarów i usug bdzie powikszaa przychód dla potrzeb podatku dochodowego.
    • 18.09.2015Czynny podatnik VAT a najem prywatny mieszkania
     Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest posiadaczem spódzielczego wasnociowego mieszkania. Jest to jego wasno odrbna, zakupiona wiele lat przed zawarciem maestwa. Mieszkanie to wynajmuje osobie prywatnej na cele wycznie mieszkaniowe. Czy w zwizku, z tym, e Wnioskodawca jest czynnym patnikiem VAT musi wystawia co miesic faktury za najem? Czy musi ten przychód na deklaracji VAT-7K? Czy musi prowadzi ewidencji za pomoc kasy fiskalnej?
     • 27.02.2015Brak paragonu a korekta sprzeday zaewidencjonowanej w kasie fiskalnej
      Pytanie podatnika: Czy jest moliwe - w wietle ustawy o podatku od towarów i usug - zmniejszenie obrotu oraz kwoty podatku nalenego, zaewidencjonowanych przy zastosowaniu kasy fiskalnej, w przypadku zwrotu towaru przez nabywc, gdy nie dysponuje on oryginaem paragonu fiskalnego?
      • 28.02.2014Sprzeda samochodu a limit obrotów dla kas fiskalnych
       Pytanie podatnika: Czy warto sprzeday samochodu wlicza si do limitu 20.000 z powodujcego konieczno wprowadzenia kasy rejestrujcej?
       • 18.02.2014VAT: Zwrot lub reklamacja towaru na podstawie innego dokumentu ni paragon
        Pytanie podatnika: Czy w zwizku z zagubieniem paragonu fiskalnego przez nabywc dokonujcego zwrotu towaru lub zgaszajcego reklamacj, „dokumentem potwierdzajcym dokonanie sprzeday” moe by: specyfikacja do paragonu z okreleniem daty fiskalizacji, rodzajem towaru, wartociami netto, VAT naleny i brutto, wygenerowana przez system sprzeda obsugujcy jednostk, wydruk z pamici kasy fiskalnej, potwierdzenie dokonania zapaty (dokument KP odbioru gotówki lub potwierdzenia zapaty kart patnicz), karta gwarancyjna wydana z towarem, inny dokument uwiarygodniajcy fakt, e klient towar zamówi, kupi i zapaci za niego Wnioskodawcy?
        • 22.01.2014Kasy rejestrujce: Rozliczenie zwróconego towaru przy braku podpisu na protokole
         Pytanie podatnika: Czy jeli towar zosta zwrócony przez nabywc spóka ma prawo do obnienia obrotu i podatku nalenego pomimo braku podpisu nabywcy na protokole przyjcia zwrotu towaru? Czy jeeli towar zosta zwrócony przez nabywc, spóka ma prawo do obnienia obrotu i podatku nalenego pomimo braku podpisu sprzedawcy na protokole przyjcia zwrotu towaru, jeli dane identyfikacyjne osoby przyjmujcej zwrot (dziaajcej w imieniu sprzedawcy) zostaj na tym protokole wydrukowane w zwizku z tym, i kady uytkownik systemu sprzedaowego moe z niego korzysta pod warunkiem podania swojego osobistego i niepowtarzalnego hasa?
         • 16.10.2013Kasy fiskalne: Rónice pomidzy raportem dobowym a sum pojedynczych paragonów
          Pytanie podatnika: Jak w przypadku, gdy raport dobowy róni si od sumy pojedynczych paragonów prawidowo ewidencjonowa sprzeda w rejestrze VAT? Czy rónica midzy miesicznym podsumowaniem sprzeday w kasie fiskalnej, a zaewidencjonowan w rejestrze sprzeday VAT sprzeda na podstawie pojedynczych dokumentów jest nadpat lub niedopat podatku VAT? Czy naley wylicza i rozlicza rónice pomidzy pojedynczymi dokumentami, a miesicznym podsumowaniem sprzeday na przykad w zeszycie korekt doczonym do kasy fiskalnej?
          • 03.09.2013Limit przychodw dla maego podatnika
           Interpelacja nr 18790 do ministra finansw w sprawie limitu wartoci sprzeday klasyfikujcego przedsibiorc jako tzw. maego podatnika
           • 19.07.2013wiadczenia na rzecz pracowników a limit zwolnienia z kas
            Pytanie podatnika: Czy w wietle przepisów VAT i rozporzdzenia spóka powinna wykazywa jako obrót - na potrzeby VAT i na potrzeby ustalania limitu zwolnie z obowizku instalowania kas fiskalnych - wycznie cen odsprzeday pracownikom wskazanych wiadcze, bez uwzgldniania wartoci dofinansowywanej przez spók jako pracodawc?
            • 13.03.2013Oglne zasady ewidencjonowania przychodw w PKPiR
             Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych (dalej: ustawa o PIT) za przychody z dziaalnoci gospodarczej uwaa si kwoty nalene, choby nie zostay faktycznie otrzymane, po wyczeniu wartoci zwrconych towarw, udzielonych bonifikat i skont. U podatnikw dokonujcych sprzeday towarw i usug opodatkowanych podatkiem od towarw i usug za przychd z tej sprzeday uwaa si przychd pomniejszony o naleny podatek od towarw i usug.
             • 11.10.2012Przekazanie samochodu na cele osobiste a kasa rejestrujca
              Pytanie: Prowadz dziaalno gospodarcz w zakresie usug medycznych. Jestem podatnikiem zwolnionym przedmiotowo od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarw i usug. Z uwagi na niskie obroty do dnia dzisiejszego nie zainstalowaem kasy fiskalnej. W 2011 r. wykupiem samochd osobowy z leasingu. Obecnie zamierzam go przekaza na cele osobiste. Dodam, e jako podatnik zwolniony z VAT nie miaem prawa do odliczenia podatku naliczonego. Czy warto obrotu z tytuu przekazania samochodu osobowego na cele osobiste naley wliczy do limitu 40 tys. z, uprawniajcego do zwolnienia z obowizku stosowania kas rejestrujcych?
              • 30.07.2012Obowizek w VAT przy wymianie pienidzy na punkty
               Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi dziaalno gospodarcz w postaci sklepu internetowego. Wnioskodawca ma zamiar sprzedawa towary (usugi) poprzez tzw. wymian na punkty. W celu dokonania zakupw klient najpierw wymieni pienidze na punkty, za ktre nastpnie bdzie uprawniony do zakupu towarw (usug). Czy w momencie wydania punktw uprawniajcych klientw Wnioskodawcy do dokonywania zakupw w sklepie internetowym powstanie obowizek podatkowy w podatku od towarw i usug?
               • 12.06.2012Kasy fiskalne 2012: Czy w zakadzie fotograficznym musi by kasa?
                Zasad zapisan w art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (t.j. Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z pn. zm.) jest to, e podatnicy dokonujcy sprzeday na rzecz osb fizycznych nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz rolnikw ryczatowych s obowizani prowadzi ewidencj obrotu i kwot podatku nalenego przy zastosowaniu kas rejestrujcych.
                • 07.11.2011Dwie faktury do jednego paragonu
                 Pytanie podatnika: Czy Spka moe wystawi dwie faktury na rnych nabywcw (osob fizyczn i firm) do jednego paragonu dokumentujcego sprzeda okularw? Faktury cznie bd zgodne z paragonem w zakresie podstawy stawki podatku kwoty podatku oraz kwoty brutto do zapaty. Ponadto na kadej fakturze bdzie widoczny numer paragonu i numer zlecenia, na podstawie ktrego wykonano okulary i kopie obu faktur bd podpite do paragonu. Jeli tak, to czy moe wystawia faktury wychodzc od kwoty brutto danej przez klienta w zwizku z wysokoci refundacji przez jego pracodawc?
                 • 04.10.2011Co powinien zawiera paragon fiskalny
                  Pytanie podatnika: Pytanie dotyczy okrelenia waciwej stawki VAT (23% czy 8%) w przypadku wykonywania powyszych czynnoci w obiektach budownictwa mieszkaniowego – dostawa, monta i uruchomienie urzdzenia typu wanna SPA w sytuacji, gdy elementy montowane nie s wasnej produkcji, czyli sprzeda obejmuje cznie warto montowanych elementw oraz usug montau i czy wwczas na paragonie naley wyrni wszystkie elementy skadowe przedmiotu sprzeday z osobna, np. wanna, usuga montau? Czy mona traktowa to jako czn usug dostawy, montau i uruchomienia wanny SPA?
                  • 30.08.2011Kasy fiskalne – ewidencjonowanie rabatw i bonifikat
                   Pytanie podatnika: Czy fakt, i Wnioskodawca nie pomniejsza obrotu o warto udzielonych bonifikat jest postpowaniem prawidowym?
                   • 06.06.2011Rejestrowanie zaliczek w kasie fiskalnej
                    Pytanie podatnika: Spka zawiera cz umw z klientami poza siedzib Spki - przez swoich przedstawicieli, bd w znajdujcych si w innych miastach oddziaach. Zdarzaj si sytuacje, e przy zawieraniu takich umw pobierana jest zaliczka na poczet wykonania usugi lub dostawy towarw. Wwczas przedstawiciele Spki pobieraj od klientw zaliczki w formie gotwkowej bezporednio przy zawarciu umowy poza siedzib Spki (miejscem instalacji kasy fiskalnej) i wystawiaj klientowi dokument KP (kasa przyjmie). Czy, gdyby klient odmwi przyjcia faktury VAT, postpowanie Spki polegajce na dorczeniu poczt osobie fizycznej nieprowadzcej dziaalnoci gospodarczej paragonu fiskalnego, wystawionego w zwizku z pobran przez przedstawiciela poza siedzib Spki zaliczk, jest prawidowe?
                    • 21.09.2010Ewidencja obrotw na kasie fiskalnej a obowizek prowadzenia odrbnej ewidencji VAT
                     Pytanie podatnika: Czy pomimo prowadzenia szczegowej ewidencji caego obrotu i kwot podatku nalenego za pomoc kasy fiskalnej (art. 111 ust. 1 ustawy o VAT) musz jeszcze prowadzi dodatkow, szczegow ewidencj na mocy art. 109 ust. 3, pomimo e w kasie fiskalnej mam wprowadzony podzia obrotu o ktrym mowa w art. 120 ust. 15 i mog sporzdzi deklaracj podatkow?
                     • 30.08.2010Wystawianie faktury zbiorczej dokumentujcej kilka transakcji
                      Pytanie podatnika: Klienci Wnioskodawczyni daj wystawienia jednej faktury dokumentujcej sprzeda wykonan w danym miesicu, co z ekonomicznego punktu widzenia jest dla nich korzystniejsze (z uwagi na mniejsz ilo dokumentw w miesicu do zaksigowania). Z uwagi na dania klientw Wnioskodawczyni chciaaby wprowadzi nowy sposb fakturowania, ktry pozwoliby umieci na jednej fakturze dat jej wystawienia oraz numery i daty poszczeglnych transakcji sprzeday. Wystawiana w taki sposb faktura zawieraaby: dane sprzedawcy i nabywcy, kolejny numer, dat wystawienia oraz dane dotyczce transakcji zrealizowanych dla poszczeglnych klientw w cigu danego miesica przez konkretny oddzia czy placwk. Czy prawidowy bdzie sposb prezentacji wymaganych danych na fakturze, w szczeglnoci dat sprzeday, w opisanym w stanie faktycznym, w przypadku wprowadzenia przez Spk nowego sposobu fakturowania?