Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

dotacje

 • 14.09.2012Moment ujęcia dotacji w księgach rachunkowych
  Niezwykle ważną kwestią jest ustalenie właściwego momentu ujęcia dotacji w księgach rachunkowych, a dokładniej - momentu uznania przychodów.
  • 13.09.2012Opodatkowanie VAT odsetek przy sprzedaży na raty
   Pytanie podatnika: Spółdzielnia sprzedała nieruchomości w postaci prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z budynkami znajdującymi się na tym gruncie. W umowie sprzedaży ustalono, że część płatności zostanie zapłacona przez nabywcę nieruchomości w 10 ratach o określonych terminach płatności. Strony ustaliły także, że każda z poszczególnych rat oprocentowana będzie odsetkami ustawowymi. Jak należy opodatkować ww. odsetki i kiedy należy wystawić fakturę VAT za należne odsetki?
   • 11.09.2012UE inwestuje w naukowców i infrastrukturę. Polska dostanie niewiele
    Komisja Europejska wybrała 74 projekty, które otrzymają w sumie 200 mln euro w ramach programu rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). Polsce przypadnie zaledwie nieco ponad 5 mln euro. Ogłoszono także listę młodych, obiecujących naukowców, którzy otrzymają łącznie 800 mln euro na projekty badawcze. Wśród 536 wybranych osób znajduje się dokładnie jeden polski naukowiec.
    • 11.09.2012Usługi faktoringowe a opodatkowanie VAT
     Pytanie podatnika: Z jaką stawką VAT należy wystawić fakturę faktorantowi? Czy usługi faktoringu mogą korzystać ze zwolnienia z VAT?
     • 10.09.2012Opodatkowanie VAT dostawy mediów przy najmie lokalu użytkowego
      Pytanie podatnika: Wnioskodawca świadczy - na podstawie zawartej umowy - usługę najmu lokali użytkowych wynajmowanych na cele prowadzenia działalności gospodarczej na rzecz najemcy. W umowach zawartych z najemcą określono, iż zostaną oni obciążeni m.in. za zużytą wodę. W jakiej wysokości należy stosować stawkę podatku VAT przy refakturowaniu zużytej wody przez najemców lokali wynajmowanych przez Wnioskodawcę?
      • 07.09.2012Skutki wniesienia wierzytelności aportem
       Pytanie podatnika: Czy wniesienie przez Wnioskodawcę aportem wierzytelności w opisanych okolicznościach stanowi transakcję mieszczącą się w zakresie opodatkowania VAT?
       • 05.09.2012Obowiązek wystawienia faktur korygujących przy cesji praw i przejęciu obowiązków z umowy
        Pytanie podatnika: Sp. z o.o. zajmuje się sprzedażą mieszkań w nowobudowanych osiedlach mieszkaniowych. W toku realizacji umów niektórzy klienci zgłaszają wnioski o zmianę niektórych z postanowień objętych umową (zamiana kupowanego lokalu na inny w tym samym bądź innym budynku, zmiana garażu na inny) bądź też, za zgodą spółki, przelewają prawa i obowiązki wynikające z umowy na osoby trzecie (cesja). Czy zawarcie aneksu do wcześniej podpisanej umowy powoduje obowiązek wystawienia faktur korygujących do faktur dokumentujących, wpłacone przed zawarciem aneksu, zaliczki?
        • 04.09.2012Eksport a VAT – obowiązek podatkowy, fakturowanie, zaliczki
         Pytanie podatnika: Czy Spółka dokona eksportu towarów na rzecz podmiotu z Finlandii (Nabywca) do Odbiorcy w Korei Południowej? Czy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu otrzymanych kolejnych zaliczek? Kiedy wystawić fakturę? Czy można wystawić fakturę zbiorczą?
         • 31.08.2012Wydatki związane z otrzymaniem dotacji a koszty
          Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.
          • 10.08.2012Korekta rachunku uproszczonego
           Pytanie podatnika: W wyniku kontroli skarbowej okazało się, że Wnioskodawca utracił prawo do zwolnienia z podatku VAT, ponieważ przekroczył limit zwolnienia z podatku od towarów i usług. Czy już jako podatnik zarejestrowany VAT Wnioskodawca może wystawić korekty rachunków do rachunków uproszczonych dokumentujących świadczenie usług sprzed rejestracji podatku VAT (skorygowanie rachunku drugim rachunkiem do kwoty „zero”) i wystawić w jego miejsce faktury VAT z uwzględnieniem podatku należnego?
           • 09.08.2012Kaucja a moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług
            Pytanie podatnika: Spółka ma zamiar podpisać umowę najmu samochodu osobowego ze słowackim przedsiębiorcą, na okres dłuższy niż 6 miesięcy. Wydzierżawiający jest podatnikiem VAT zarejestrowanym dla potrzeb VAT-UE. Miejscem świadczenia usługi będzie Polska, a usługa ta będzie traktowana jako import usług. Warunkiem rozpoczęcia umowy najmu jest wpłata kaucji. Kaucja ta nie będzie zwrócona w całości po zakończeniu umowy tylko rozliczana kolejnymi fakturami za czynsz. W którym momencie wystąpi obowiązek podatkowy z tytułu importu usług, czy w momencie uregulowania kaucji, czy też w momencie otrzymania kolejnych faktur za czynsz?
            • 08.08.2012Rozliczenie faktury korygującej przy przedawnieniu zobowiązania
             Pytanie podatnika: Czy w związku z upływem czasu (pięcioletni okres) Wnioskodawca ma obowiązek uwzględnienia w ewidencji - rejestrze VAT fakturę korygującą z dnia 24 stycznia 2012 r. wystawioną do faktur VAT z 2006 r.? Czy nie nastąpiło przedawnienie a zatem i brak możliwości dokonania korekty podatku VAT w miesiącu otrzymania korekty?
             • 30.07.2012Obowiązek w VAT przy wymianie pieniędzy na punkty
              Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w postaci sklepu internetowego. Wnioskodawca ma zamiar sprzedawać towary (usługi) poprzez tzw. wymianę na punkty. W celu dokonania zakupów klient najpierw wymieni pieniądze na punkty, za które następnie będzie uprawniony do zakupu towarów (usług). Czy w momencie wydania punktów uprawniających klientów Wnioskodawcy do dokonywania zakupów w sklepie internetowym powstanie obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług?
              • 26.07.2012VAT: Nieodpłatne świadczenie usług na cele niezwiązane z działalnością
               Pytanie podatnika: Zdarzają się sytuację, że spółka zakupuje np. usługę hotelową czy gastronomiczną i przekazuje ją nieodpłatnie w celach niemających związku z działalnością gospodarczą (np. zapewnia nocleg w hotelu kontrahentowi przybywającemu na spotkanie). Czy podstawą opodatkowania czynności nieodpłatnego świadczenia usług na cele niezwiązane z działalnością gospodarcza podatnika, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT, jest kwota netto (bez VAT) wynikająca z faktury wystawionej przez usługodawcę, od którego spółka nabywa usługi, które następnie przekazuje nieodpłatnie?
               • 20.07.2012VAT: Konsekwencje otrzymania dotacji
                Podstawą opodatkowania podatkiem od towarów i usług jest obrót. Co do zasady zwiększa się go o otrzymane dotacje. Chodzi jednak tylko o takie świadczenia, które mają bezpośredni wpływ na cenę towarów i usług świadczonych przez podatnika. Inne dotacje nie stanowią obrotu, który podlega VAT.
                • 11.07.2012Rusza program dotacji na zwiększenie energooszczędności
                 Już w przyszły poniedziałek (16 lipca) rozpocznie się nabór wniosków do programu „Efektywne wykorzystanie energii”. Przedsiębiorcy mogą liczyć w sumie na 170 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dotacje będzie można przeznaczyć na audyty energetyczne i inwestycje zwiększające energooszczędność.
                 • 06.07.2012Resort gospodarki zamierza promować turystykę medyczną
                  Ministerstwo Gospodarki przeznaczy 4 mln zł na promocję polskiej turystyki medycznej. – Liczymy, że w przeciągu 3 lat branża turystki medycznej w znaczny sposób przyczyni się do promocji Polski i wzrostu PKB – mówi wiceminister gospodarki, Ilona Antoniszyn-Klik.
                  • 06.07.2012Fundusze europejskie – ponad 8 mld euro na innowacje
                   Na początku przyszłego tygodnia Komisja Europejska ogłosi największy konkurs grantowy w ramach siódmego programu ramowego dla badań i rozwoju technologicznego. Przedsiębiorcy mogą liczyć w sumie na dotacje w wysokości przeszło 8 mld euro.
                   • 05.07.2012Zmiany w VAT 2013: Procedury szczególne
                    Projektowane zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług w obrębie procedur szczególnych dotyczą przede wszystkim zwolnienia podmiotowego dla drobnych przedsiębiorców, a także procedury VAT marża w turystyce. Są to zmiany głównie o charakterze doprecyzowującym. Mają one na celu wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych, w szczególności w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów unijnych.
                    • 28.06.2012Zmiany w VAT 2013: Podstawa opodatkowania
                     Zgodnie z projektem ustawy nowelizującej ustawę o podatku od towarów i usług, zmiany, które mają wejść 1 stycznia 2013 r., nie ominą także działu VI ustawy „Podstawa opodatkowania”. W większości są to zmiany redakcyjne, dostosowujące obecnie obowiązujące przepisy do przepisów unijnych, a także zwiększające przejrzystość i czytelność regulacji. W ustawie zaproponowano m.in. katalog elementów wchodzących w skład podstawy opodatkowania, a także elementów, które do tej podstawy nie są wliczane. Dość istotną zmianą jest dodanie do ustawy przepisu, który pozwoli podatnikowi obniżyć podstawę opodatkowania o ile wykaże, że faktyczne odebranie przez odbiorcę faktury korygującej nie było możliwe.
                     • 25.06.2012Dotacje dla MSP – ponad 600 mln na wdrażanie wynalazków
                      Małe i średnie firmy będą mogły ubiegać się o dotacje unijne na pierwsze wdrożenie wynalazku. Do podziału w ramach priorytetu 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa” PO IG jest 616 mln zł. Nabór rozpocznie się 27 sierpnia i potrwa do 14 września br.
                      • 22.06.2012Udzielenie rabatu a podstawa opodatkowania VAT
                       Pytanie podatnika: Czy w świetle art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w powiązaniu z zapisem ust. 4 tego artykułu, który pozwala na pomniejszenie m.in. o kwoty udokumentowanych i prawnie dopuszczalnych rabatów np. 1-30%, Wnioskodawca może zastosować do ceny urzędowej za przegląd np. samochodu osobowego, rabatu w jakiejś kwocie procentowo i o ten rabat pomniejszyć podstawę opodatkowania podatkiem VAT?
                       • 21.06.2012VAT od dotowanych szkoleń
                        Jeśli podatnik uzyska dofinansowanie ze środków publicznych, którego nie będzie mógł powiązać z konkretną usługą szkoleniową (gdyż nie będzie ona stanowić dopłaty wpływającej bezpośrednio na jej cenę), a oprócz tego z tytułu świadczenia tej usługi otrzyma wynagrodzenie od usługobiorcy (np. kwoty wkładu własnego od przedsiębiorców kierujących swoich pracowników na szkolenie), usługa ta nie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT - wyjaśnił Minister Finansów w interpretacji ogólnej.
                        • 21.06.2012Podstawa opodatkowania VAT przy usłudze wymiany walut
                         Pytanie podatnika: Czy obrotem w zakresie świadczenia usług wymiany walut będzie uzyskana marża, czyli wynik na transakcji uzyskany w danym okresie, czy też uzyskana cała kwota należna od nabywcy?
                         • 15.06.2012Wypłaty na rzecz członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej a PIT
                          Pytanie podatnika: Czy pełniąc funkcję członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej wnioskodawca wykonuje czynności związane z wykonywaniem obowiązków społecznych i obywatelskich? Czy kwoty stanowiące zwrot kosztów poniesionych – otrzymane podlegają rozliczeniu na druku PIT – 8R?
                          • 13.06.2012Stypendium naukowe a zwolnienie z PIT
                           Pytanie podatnika: Czy stypendium naukowe przyznane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                           • 12.06.2012Kasy fiskalne 2012: Czy w zakładzie fotograficznym musi być kasa?
                            Zasadą zapisaną w art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) jest to, że podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.
                            • 11.06.2012Skutki podatkowe podwyższenia wartości nominalnej udziałów w spółce z o.o.
                             Pytanie podatnika: Czy u Wnioskodawcy będącego wspólnikiem spółki (osobą fizyczną) powstaje przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z podwyższeniem wartości nominalnej udziałów wspólnika - dostosowania wartości nominalnej udziałów - do wysokości kapitału zakładowego spółki?
                             • 06.06.2012Ochrona patentowa - ruszył nowy program dotacji
                              Przedsiębiorcy mogą się ubiegać o dotacje na ochronę patentową swojej własności przemysłowej. Do podziału dla firm z sektora MSP jest 35 mln zł. Zdaniem ekspertów firmy doradczej Deloitte, program to doskonała okazja do uzyskania wsparcia na ochronę patentową wynalazków, wzorów użytkowych czy przemysłowych powstałych w wyniku prowadzonych badań. Nabór wniosków rozpoczął się 4 czerwca i potrwa do końca 2012 r.
                              • 01.06.2012„Młodzi na rynku pracy” – rusza nowy program MPiPS
                               Resort pracy rozpoczyna realizację testowego programu „Młodzi na rynku pracy”, czyli pakietu wspólnych działań ministerstwa, instytucji rynku pracy i niektórych samorządów. Nowy system wsparcia (m.in. bony szkoleniowe, stażowe i dotacje na zasiedlenie) ma zwiększyć aktywność zawodową osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30 roku życia. W pilotażu biorą udział 23 powiaty.
                               • 25.05.2012Konsekwencje zwrotu wkładu mieszkaniowego przez spółdzielnię
                                Pytanie podatnika: Jakie są skutki podatkowe zwrotu przez Spółdzielnię Mieszkaniową – na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – wkładu mieszkaniowego? Czy kwota zwrotu podlega opodatkowaniu PIT?
                                • 22.05.2012Gry na automatach o niskich wygranych a VAT
                                 Pytanie podatnika: Czy podstawę opodatkowania VAT w przypadku działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych stanowi kwota będąca różnicą między kwotą wpłat do automatów, a sumą wypłaconych wygranych pomniejszoną o kwotę należnego zryczałtowanego podatku od gier?
                                 • 21.05.2012Budowa domu z dotacją NFOŚiGW
                                  Ruszyły konsultacje ws. nowego programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Program przewiduje dotacje w wysokości 40 tys. zł dla budujących domy oraz 15 tys. dla kupujących mieszkania. Warunkiem otrzymania wsparcia będzie energooszczędność budowanego/kupowanego budynku.
                                  • 16.05.2012Podstawa opodatkowania VAT przy udzielaniu pożyczek
                                   Pytanie podatnika: Jeśli dana czynność podlega opodatkowaniu podatkiem VAT (korzysta ze zwolnienia na mocy art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku od towarów i usług), to czy podstawą opodatkowania jest wysokość pożyczki czy też należnych odsetek?
                                   • 15.05.2012Unijne dotacje dla Polski przekroczyły 100 mld zł
                                    Beneficjenci z Polski zwrócili się o wypłacenie już przeszło 100 mld zł dotacji unijnych w programach na lata 2007-2013 – poinformowało Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Całościowo faktury dokumentujące poniesione wydatki wynoszą 140,7 mld zł, z czego dofinansowanie unijne stanowi 100 mld zł, a wkład krajowy 40,7 mld zł.
                                    • 14.05.2012Powstanie obowiązku podatkowego od usług dodatkowych
                                     Pytanie podatnika: Wnioskodawca dokonuje dostawy towarów (odzież robocza, artykuły BHP). Nabywcy mogą dodatkowo zlecić wykonanie na ich rzecz także innych usług związanych z kupowanym towarem (organizacja transportu - firma kurierska, wykonanie haftów i nadruków, przepakowanie towarów itp.). Usługi te związane są z określoną dostawą towarów oraz wykonywane są przez firmy zewnętrzne. Dokonując odsprzedaży ww. usług Wnioskodawca wystawia fakturę VAT, która jest wystawiana odrębnie w stosunku do faktury dokumentującej dostawę towarów. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy od usług dodatkowych związanych z dostawą towarów?
                                     • 11.05.2012Amortyzacja środków trwałych sfinansowanych dotacją a koszty
                                      Odpisy amortyzacyjne od części wartości początkowej środka trwałego, która sfinansowana została otrzymanym wsparciem finansowym, nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności – stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 20 kwietnia 2012 r. nr IPTPB3/423-26/12-4/GG.
                                      • 11.05.2012Opodatkowanie czynności wykonywanych przez zakład budżetowy na rzecz gminy
                                       Pytanie podatnika: Czy czynności wykonywane przez zakład z zakresu gospodarki mieszkaniowej, utrzymania dróg, ulic, utrzymania zieleni, oświetlenia ulicznego, na rzecz gminy, podlegają VAT? Czy wykonywane czynności zobowiązują zakład do wystawiania faktur na rzecz gminy, czy można je rozliczać wystawiając notę księgową, rachunek?
                                       • 10.05.2012Nagroda w postaci rabatu a obowiązek wystawienia PIT-8C
                                        Pytanie podatnika: Spółka w ramach akcji marketingowej wszystkim klientom indywidualnym posiadających kotły c.o. Jego produkcji, działające powyżej 30 lat, udzieli rabatu na nowy kocioł w wysokości 31%-40% wartości kotła. Czy udzielając nagrodę osobie fizycznej w postaci rabatu, Wnioskodawca będzie zobowiązany, na podstawie art. 42a oraz art. 20 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do wystawienia informacji PIT-8C za 2012 r.?
                                        • 24.04.2012Spółka komandytowa: PIT od przychodów komandytariusza
                                         Spółka komandytowa jest spółką osobową mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.
                                         • 19.04.2012Zwrot kwoty partycypacji w TBS a przychód w PIT
                                          Pytanie podatnika: Czy uzyskana kwota z tytułu różnicy między partycypacją wniesioną a uzyskaną w kwocie 7.759,90 w momencie jej zwrotu będzie stanowiła podstawę do wystawienia PIT-8C?
                                          • 16.04.2012Prowadzenie ksiąg rachunkowych w 2012 roku
                                           Co do zasady, księgi rachunkowe prowadzone są przez jednostkę. Ustawa o rachunkowości dopuszcza jednak możliwość powierzenia prowadzenia ksiąg rachunkowych innym podmiotom.
                                           • 12.04.2012Sprzedaż towarów po cenach promocyjnych a podstawa opodatkowania w VAT
                                            Pytanie podatnika: Wnioskodawca w celu zachęcenia kontrahentów do nabycia swoich produktów, podejmuje różnego rodzaju działania promocyjne zmierzające do zwiększenia wolumenu sprzedaży. Wnioskodawca rozważa organizację akcji promocyjnych (sprzedaży premiowych), w których będzie oferował możliwość nabycia różnego rodzaju produktów promocyjnych po obniżonych cenach. Czy podstawą opodatkowania z punktu widzenia podatku od towarów i usług przy sprzedaży ww. towarów będzie ich cena promocyjna?
                                            • 12.04.2012Opodatkowanie PIT nagród z tytułu uczestnictwa w konkursach
                                             Pytanie podatnika: Czy wydanie przez Wnioskodawcę nagrody w organizowanym konkursie, ogłaszanym za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej zamieszczonej w sieci Internet, korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym?
                                             • 10.04.2012Obowiązek podatkowy w VAT przy sprzedaży lokali na raty
                                              Z uzasadnienia: Podstawą opodatkowania świadczonych przez podatnika usług, polegających na odroczeniu terminu zapłaty części należności za wydane lokale, jest kwota należnych odsetek. W odniesieniu do tych czynności obowiązek podatkowy powstaje na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy o VAT, z chwilą wykonania usługi (moment jej wykonania ustalają strony transakcji). Jeżeli jednak wykonanie usługi powinno być potwierdzone fakturą zastosowanie znajdzie ust. 4 ww. artykułu, zgodnie z którym obowiązek podatkowy powstanie z chwilą wystawienia faktury, nie później niż w 7 dniu licząc od dnia wykonania usługi.
                                              • 06.04.2012Opodatkowanie odsetek zasądzonych wyrokiem sądu
                                               Pytanie podatnika: Mężowi Wnioskodawczyni wypłacono obniżoną premię. Skutkowało to uszczupleniem zasiłku chorobowego. Mąż założył sprawę w sądzie pracy, w którym wygrał i zakład pracy wypłacił mu zaległą premię oraz zasiłki chorobowe, ale nie wypłacono należnych odsetek od zasiłków chorobowych. Mąż założył następną sprawę, ale w trakcie tej sprawy zmarł. Wnioskodawczyni oraz Jej syn, jako spadkobiercy, prowadzili sprawę przez kilka lat. Ostatecznie, na podstawie wyroku, zakład pracy męża wypłacił należne odsetki, sporządzając druk PIT-8C. Czy otrzymane odsetki od zasiłku chorobowego, zasądzone wyrokiem sądu, nie powinny być zwolnione z opodatkowania?
                                               • 05.04.2012Indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) a podatek dochodowy
                                                Z początkiem 2012 roku pojawiła się możliwość oszczędzania na tzw. indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Spowodowało to konieczność wprowadzenia zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przyjęto, że wpłaty dokonywane na IKZE będzie można odliczać od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
                                                • 03.04.2012Opodatkowanie środków z funduszy strukturalnych UE
                                                 Pytanie podatnika: Czy otrzymywane, z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na realizację programów operacyjnych, środki finansowe podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
                                                 • 03.04.2012Premie pieniężne a VAT
                                                  Pytanie podatnika: Czy premia za wynik stanowi wynagrodzenie za usługi podlegające opodatkowaniu VAT świadczone przez dystrybutorów na rzecz wnioskodawcy? Czy premia za wynik stanowi rabat obniżający wysokość obrotu? Czy premia za wynik może być dokumentowana notą księgową?
                                                  • 30.03.2012Udzielanie pożyczek – konsekwencje w rozliczeniu VAT
                                                   Pytanie podatnika: Czy obowiązek podatkowy w VAT od otrzymanych odsetek, prowizji z tytułu umowy pożyczki, jak i prowizji od sporządzonego aneksu, powstaje w dacie ich otrzymania? Czy wartością nabycia nieruchomości (jako towaru) w przypadku jej przejęcia za niespłaconą pożyczkę będzie nominalna wartość niespłaconej części pożyczki?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] ... [ 16 ] następna strona »