Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

dotacje

 • 06.07.2012Resort gospodarki zamierza promować turystykę medyczną
  Ministerstwo Gospodarki przeznaczy 4 mln zł na promocję polskiej turystyki medycznej. – Liczymy, że w przeciągu 3 lat branża turystki medycznej w znaczny sposób przyczyni się do promocji Polski i wzrostu PKB – mówi wiceminister gospodarki, Ilona Antoniszyn-Klik.
  • 06.07.2012Fundusze europejskie – ponad 8 mld euro na innowacje
   Na początku przyszłego tygodnia Komisja Europejska ogłosi największy konkurs grantowy w ramach siódmego programu ramowego dla badań i rozwoju technologicznego. Przedsiębiorcy mogą liczyć w sumie na dotacje w wysokości przeszło 8 mld euro.
   • 05.07.2012Zmiany w VAT 2013: Procedury szczególne
    Projektowane zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług w obrębie procedur szczególnych dotyczą przede wszystkim zwolnienia podmiotowego dla drobnych przedsiębiorców, a także procedury VAT marża w turystyce. Są to zmiany głównie o charakterze doprecyzowującym. Mają one na celu wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych, w szczególności w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów unijnych.
    • 28.06.2012Zmiany w VAT 2013: Podstawa opodatkowania
     Zgodnie z projektem ustawy nowelizującej ustawę o podatku od towarów i usług, zmiany, które mają wejść 1 stycznia 2013 r., nie ominą także działu VI ustawy „Podstawa opodatkowania”. W większości są to zmiany redakcyjne, dostosowujące obecnie obowiązujące przepisy do przepisów unijnych, a także zwiększające przejrzystość i czytelność regulacji. W ustawie zaproponowano m.in. katalog elementów wchodzących w skład podstawy opodatkowania, a także elementów, które do tej podstawy nie są wliczane. Dość istotną zmianą jest dodanie do ustawy przepisu, który pozwoli podatnikowi obniżyć podstawę opodatkowania o ile wykaże, że faktyczne odebranie przez odbiorcę faktury korygującej nie było możliwe.
     • 25.06.2012Dotacje dla MSP – ponad 600 mln na wdrażanie wynalazków
      Małe i średnie firmy będą mogły ubiegać się o dotacje unijne na pierwsze wdrożenie wynalazku. Do podziału w ramach priorytetu 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa” PO IG jest 616 mln zł. Nabór rozpocznie się 27 sierpnia i potrwa do 14 września br.
      • 22.06.2012Udzielenie rabatu a podstawa opodatkowania VAT
       Pytanie podatnika: Czy w świetle art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w powiązaniu z zapisem ust. 4 tego artykułu, który pozwala na pomniejszenie m.in. o kwoty udokumentowanych i prawnie dopuszczalnych rabatów np. 1-30%, Wnioskodawca może zastosować do ceny urzędowej za przegląd np. samochodu osobowego, rabatu w jakiejś kwocie procentowo i o ten rabat pomniejszyć podstawę opodatkowania podatkiem VAT?
       • 21.06.2012VAT od dotowanych szkoleń
        Jeśli podatnik uzyska dofinansowanie ze środków publicznych, którego nie będzie mógł powiązać z konkretną usługą szkoleniową (gdyż nie będzie ona stanowić dopłaty wpływającej bezpośrednio na jej cenę), a oprócz tego z tytułu świadczenia tej usługi otrzyma wynagrodzenie od usługobiorcy (np. kwoty wkładu własnego od przedsiębiorców kierujących swoich pracowników na szkolenie), usługa ta nie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT - wyjaśnił Minister Finansów w interpretacji ogólnej.
        • 21.06.2012Podstawa opodatkowania VAT przy usłudze wymiany walut
         Pytanie podatnika: Czy obrotem w zakresie świadczenia usług wymiany walut będzie uzyskana marża, czyli wynik na transakcji uzyskany w danym okresie, czy też uzyskana cała kwota należna od nabywcy?
         • 15.06.2012Wypłaty na rzecz członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej a PIT
          Pytanie podatnika: Czy pełniąc funkcję członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej wnioskodawca wykonuje czynności związane z wykonywaniem obowiązków społecznych i obywatelskich? Czy kwoty stanowiące zwrot kosztów poniesionych – otrzymane podlegają rozliczeniu na druku PIT – 8R?
          • 13.06.2012Stypendium naukowe a zwolnienie z PIT
           Pytanie podatnika: Czy stypendium naukowe przyznane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
           • 12.06.2012Kasy fiskalne 2012: Czy w zakładzie fotograficznym musi być kasa?
            Zasadą zapisaną w art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) jest to, że podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.
            • 11.06.2012Skutki podatkowe podwyższenia wartości nominalnej udziałów w spółce z o.o.
             Pytanie podatnika: Czy u Wnioskodawcy będącego wspólnikiem spółki (osobą fizyczną) powstaje przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z podwyższeniem wartości nominalnej udziałów wspólnika - dostosowania wartości nominalnej udziałów - do wysokości kapitału zakładowego spółki?
             • 06.06.2012Ochrona patentowa - ruszył nowy program dotacji
              Przedsiębiorcy mogą się ubiegać o dotacje na ochronę patentową swojej własności przemysłowej. Do podziału dla firm z sektora MSP jest 35 mln zł. Zdaniem ekspertów firmy doradczej Deloitte, program to doskonała okazja do uzyskania wsparcia na ochronę patentową wynalazków, wzorów użytkowych czy przemysłowych powstałych w wyniku prowadzonych badań. Nabór wniosków rozpoczął się 4 czerwca i potrwa do końca 2012 r.
              • 01.06.2012„Młodzi na rynku pracy” – rusza nowy program MPiPS
               Resort pracy rozpoczyna realizację testowego programu „Młodzi na rynku pracy”, czyli pakietu wspólnych działań ministerstwa, instytucji rynku pracy i niektórych samorządów. Nowy system wsparcia (m.in. bony szkoleniowe, stażowe i dotacje na zasiedlenie) ma zwiększyć aktywność zawodową osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30 roku życia. W pilotażu biorą udział 23 powiaty.
               • 25.05.2012Konsekwencje zwrotu wkładu mieszkaniowego przez spółdzielnię
                Pytanie podatnika: Jakie są skutki podatkowe zwrotu przez Spółdzielnię Mieszkaniową – na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – wkładu mieszkaniowego? Czy kwota zwrotu podlega opodatkowaniu PIT?
                • 22.05.2012Gry na automatach o niskich wygranych a VAT
                 Pytanie podatnika: Czy podstawę opodatkowania VAT w przypadku działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych stanowi kwota będąca różnicą między kwotą wpłat do automatów, a sumą wypłaconych wygranych pomniejszoną o kwotę należnego zryczałtowanego podatku od gier?
                 • 21.05.2012Budowa domu z dotacją NFOŚiGW
                  Ruszyły konsultacje ws. nowego programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Program przewiduje dotacje w wysokości 40 tys. zł dla budujących domy oraz 15 tys. dla kupujących mieszkania. Warunkiem otrzymania wsparcia będzie energooszczędność budowanego/kupowanego budynku.
                  • 16.05.2012Podstawa opodatkowania VAT przy udzielaniu pożyczek
                   Pytanie podatnika: Jeśli dana czynność podlega opodatkowaniu podatkiem VAT (korzysta ze zwolnienia na mocy art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku od towarów i usług), to czy podstawą opodatkowania jest wysokość pożyczki czy też należnych odsetek?
                   • 15.05.2012Unijne dotacje dla Polski przekroczyły 100 mld zł
                    Beneficjenci z Polski zwrócili się o wypłacenie już przeszło 100 mld zł dotacji unijnych w programach na lata 2007-2013 – poinformowało Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Całościowo faktury dokumentujące poniesione wydatki wynoszą 140,7 mld zł, z czego dofinansowanie unijne stanowi 100 mld zł, a wkład krajowy 40,7 mld zł.
                    • 14.05.2012Powstanie obowiązku podatkowego od usług dodatkowych
                     Pytanie podatnika: Wnioskodawca dokonuje dostawy towarów (odzież robocza, artykuły BHP). Nabywcy mogą dodatkowo zlecić wykonanie na ich rzecz także innych usług związanych z kupowanym towarem (organizacja transportu - firma kurierska, wykonanie haftów i nadruków, przepakowanie towarów itp.). Usługi te związane są z określoną dostawą towarów oraz wykonywane są przez firmy zewnętrzne. Dokonując odsprzedaży ww. usług Wnioskodawca wystawia fakturę VAT, która jest wystawiana odrębnie w stosunku do faktury dokumentującej dostawę towarów. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy od usług dodatkowych związanych z dostawą towarów?
                     • 11.05.2012Amortyzacja środków trwałych sfinansowanych dotacją a koszty
                      Odpisy amortyzacyjne od części wartości początkowej środka trwałego, która sfinansowana została otrzymanym wsparciem finansowym, nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności – stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 20 kwietnia 2012 r. nr IPTPB3/423-26/12-4/GG.
                      • 11.05.2012Opodatkowanie czynności wykonywanych przez zakład budżetowy na rzecz gminy
                       Pytanie podatnika: Czy czynności wykonywane przez zakład z zakresu gospodarki mieszkaniowej, utrzymania dróg, ulic, utrzymania zieleni, oświetlenia ulicznego, na rzecz gminy, podlegają VAT? Czy wykonywane czynności zobowiązują zakład do wystawiania faktur na rzecz gminy, czy można je rozliczać wystawiając notę księgową, rachunek?
                       • 10.05.2012Nagroda w postaci rabatu a obowiązek wystawienia PIT-8C
                        Pytanie podatnika: Spółka w ramach akcji marketingowej wszystkim klientom indywidualnym posiadających kotły c.o. Jego produkcji, działające powyżej 30 lat, udzieli rabatu na nowy kocioł w wysokości 31%-40% wartości kotła. Czy udzielając nagrodę osobie fizycznej w postaci rabatu, Wnioskodawca będzie zobowiązany, na podstawie art. 42a oraz art. 20 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do wystawienia informacji PIT-8C za 2012 r.?
                        • 24.04.2012Spółka komandytowa: PIT od przychodów komandytariusza
                         Spółka komandytowa jest spółką osobową mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.
                         • 19.04.2012Zwrot kwoty partycypacji w TBS a przychód w PIT
                          Pytanie podatnika: Czy uzyskana kwota z tytułu różnicy między partycypacją wniesioną a uzyskaną w kwocie 7.759,90 w momencie jej zwrotu będzie stanowiła podstawę do wystawienia PIT-8C?
                          • 16.04.2012Prowadzenie ksiąg rachunkowych w 2012 roku
                           Co do zasady, księgi rachunkowe prowadzone są przez jednostkę. Ustawa o rachunkowości dopuszcza jednak możliwość powierzenia prowadzenia ksiąg rachunkowych innym podmiotom.
                           • 12.04.2012Sprzedaż towarów po cenach promocyjnych a podstawa opodatkowania w VAT
                            Pytanie podatnika: Wnioskodawca w celu zachęcenia kontrahentów do nabycia swoich produktów, podejmuje różnego rodzaju działania promocyjne zmierzające do zwiększenia wolumenu sprzedaży. Wnioskodawca rozważa organizację akcji promocyjnych (sprzedaży premiowych), w których będzie oferował możliwość nabycia różnego rodzaju produktów promocyjnych po obniżonych cenach. Czy podstawą opodatkowania z punktu widzenia podatku od towarów i usług przy sprzedaży ww. towarów będzie ich cena promocyjna?
                            • 12.04.2012Opodatkowanie PIT nagród z tytułu uczestnictwa w konkursach
                             Pytanie podatnika: Czy wydanie przez Wnioskodawcę nagrody w organizowanym konkursie, ogłaszanym za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej zamieszczonej w sieci Internet, korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym?
                             • 10.04.2012Obowiązek podatkowy w VAT przy sprzedaży lokali na raty
                              Z uzasadnienia: Podstawą opodatkowania świadczonych przez podatnika usług, polegających na odroczeniu terminu zapłaty części należności za wydane lokale, jest kwota należnych odsetek. W odniesieniu do tych czynności obowiązek podatkowy powstaje na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy o VAT, z chwilą wykonania usługi (moment jej wykonania ustalają strony transakcji). Jeżeli jednak wykonanie usługi powinno być potwierdzone fakturą zastosowanie znajdzie ust. 4 ww. artykułu, zgodnie z którym obowiązek podatkowy powstanie z chwilą wystawienia faktury, nie później niż w 7 dniu licząc od dnia wykonania usługi.
                              • 06.04.2012Opodatkowanie odsetek zasądzonych wyrokiem sądu
                               Pytanie podatnika: Mężowi Wnioskodawczyni wypłacono obniżoną premię. Skutkowało to uszczupleniem zasiłku chorobowego. Mąż założył sprawę w sądzie pracy, w którym wygrał i zakład pracy wypłacił mu zaległą premię oraz zasiłki chorobowe, ale nie wypłacono należnych odsetek od zasiłków chorobowych. Mąż założył następną sprawę, ale w trakcie tej sprawy zmarł. Wnioskodawczyni oraz Jej syn, jako spadkobiercy, prowadzili sprawę przez kilka lat. Ostatecznie, na podstawie wyroku, zakład pracy męża wypłacił należne odsetki, sporządzając druk PIT-8C. Czy otrzymane odsetki od zasiłku chorobowego, zasądzone wyrokiem sądu, nie powinny być zwolnione z opodatkowania?
                               • 05.04.2012Indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) a podatek dochodowy
                                Z początkiem 2012 roku pojawiła się możliwość oszczędzania na tzw. indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Spowodowało to konieczność wprowadzenia zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przyjęto, że wpłaty dokonywane na IKZE będzie można odliczać od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
                                • 03.04.2012Opodatkowanie środków z funduszy strukturalnych UE
                                 Pytanie podatnika: Czy otrzymywane, z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na realizację programów operacyjnych, środki finansowe podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
                                 • 03.04.2012Premie pieniężne a VAT
                                  Pytanie podatnika: Czy premia za wynik stanowi wynagrodzenie za usługi podlegające opodatkowaniu VAT świadczone przez dystrybutorów na rzecz wnioskodawcy? Czy premia za wynik stanowi rabat obniżający wysokość obrotu? Czy premia za wynik może być dokumentowana notą księgową?
                                  • 30.03.2012Udzielanie pożyczek – konsekwencje w rozliczeniu VAT
                                   Pytanie podatnika: Czy obowiązek podatkowy w VAT od otrzymanych odsetek, prowizji z tytułu umowy pożyczki, jak i prowizji od sporządzonego aneksu, powstaje w dacie ich otrzymania? Czy wartością nabycia nieruchomości (jako towaru) w przypadku jej przejęcia za niespłaconą pożyczkę będzie nominalna wartość niespłaconej części pożyczki?
                                   • 21.03.2012Rząd chce wspierać inwestorów
                                    Inwestorzy będą mogli pozyskiwać pomoc z różnych źródeł – zdecydowała we wtorek Rada Ministrów, zmieniając uchwałę „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020”.
                                    • 21.03.2012Młodzi bezrobotni coraz większym problemem w UE
                                     Już ponad 5 mln młodych osób w Unii Europejskiej nie ma pracy. Blisko 30% z nich to osoby długotrwale bezrobotne. Z badań Europejskiej Fundacji na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) wynika, że koszty długoterminowego bezrobocia młodych wynoszą aż 2 mld euro tygodniowo. W Polsce osoby młode stanowią ok. 25% ogólnej liczby bezrobotnych.
                                     • 20.03.2012Stypendia naukowe a PIT
                                      Pytanie podatnika: Czy otrzymywane przez wnioskodawcę stypendium podlega zwolnieniu określonemu w art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                                      • 16.03.2012Polska wykorzystała już 200 mld zł z UE
                                       Wsparcie dla Polski z funduszy europejskich na lata 2007-2013 przekroczyło już sumę 200 mld zł – informuje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Na taką właśnie kwotę polscy projektodawcy podpisali umowy. Na rozliczenie pozostałych 73 mld zł Polska ma czas do końca 2015 r.
                                       • 05.03.2012Zadatek a podatek dochodowy
                                        Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni wraz z mężem sprzedawała dom. Biuro nieruchomości znalazło klienta, który wyraził chęć zakupu ww. budynku. Na skutek negocjacji ustalono cenę sprzedaży na kwotę 935 000 zł. Klient wpłacił kwotę 60 000 zł tytułem zadatku, a następnie wycofał się z zakupu domu. Małżonkowie zatrzymali zadatek, traktując go jako odszkodowanie. Czy z tytułu otrzymanego zadatku należy zapłacić podatek dochodowy?
                                        • 28.02.2012Skutki umorzenia zadłużenia w opłatach za mieszkanie
                                         Pytanie podatnika: Czy spółdzielnia, wystawiając informację PIT-8C, postępuje zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych PIT, przesyłając stosowną informacje do urzędu skarbowego?
                                         • 24.02.2012KE odblokuje środki na Innowacyjną Gospodarkę?
                                          Środki na PO Innowacyjna Gospodarka są niezagrożone – zapewnia Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, odnosząc się do decyzji Komisji Europejskiej, która zawiesiła wypłatę ok. 300 mln euro na realizację projektów w ramach Innowacyjnej Gospodarki. Resort wypiera się odpowiedzialności za blokadę środków i twierdzi, że fundusze mogą zostać odblokowane już na początku marca.
                                          • 22.02.2012KE zaleca dłuższą pracę
                                           Komisja Europejska opublikowała tzw. białą księgę emerytur, zawierającą zalecenia dla państw członkowskich ws. zasad funkcjonowania systemów emerytalnych. Komisja proponuje m.in. wydłużanie i wyrównanie wieku emerytalnego oraz ograniczenie dostępu do wcześniejszych emerytur.
                                           • 14.02.2012Najem lokali użytkowych z mediami a stawka VAT
                                            Pytanie podatnika: Czy w przedstawionym stanie faktycznym podatnik postępuje prawidłowo przenosząc koszt nabycia mediów i usług na najemców lokali za pomocą refaktur, bez doliczania dodatkowych kosztów oraz z zastosowaniem stawki VAT właściwej dla danego rodzaju usługi (towaru)?
                                            • 13.02.2012Korekta faktury wewnętrznej a odliczenie VAT
                                             Pytanie podatnika: Czy w związku z wystawieniem wewnętrznej faktury korygującej celem skorygowania podatku VAT wykazanego nienależnie na fakturze wewnętrznej dokumentującej nieodpłatne przekazanie towarów (tj. czynność uregulowaną w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT), Wnioskodawca będzie uprawniony do obniżenia kwoty podatku należnego w deklaracji VAT za okres, w którym wystawiona została taka wewnętrzna faktura korygująca?
                                             • 10.02.2012Zasady wystawiania faktur zaliczkowych
                                              Pytanie podatnika: Czy Spółka musi wykazać VAT w fakturze dokumentującej otrzymanie zaliczki w wartości brutto wraz z podatkiem stosunkowo: w części wartości opodatkowanej i w pozostałej części zwolnionej, bez wyszczególnienia podatku jako czynności zwolnionej, czy też zastosować od całości transakcji zwolnienie podatkowe wynikające z faktu, że zaliczka dotyczy w przeważającej kwocie przyszłej transakcji czynności zwolnionej?
                                              • 09.02.2012Programy PARP – w tym roku do podziału prawie 4 mld zł
                                               W 2012 r. przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie w wysokości 3,7 mld zł – wynika z ogłoszonego w tym tygodniu harmonogramu konkursów nadzorowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. W poprawnym składaniu wniosków o dotacje unijne pomóc mogą m.in. szkolenia organizowane przez Akademię PARP.
                                               • 01.02.2012Będą zmiany w przepisach o promocji zatrudnienia
                                                Resort pracy szykuje zmiany w przepisach dotyczących przyznawania z Funduszu Pracy środków na podjęcie działalności gospodarczej. Projektowane zmiany zakładają rozszerzenie grupy osób uprawnionych do ubiegania się o środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej o absolwentów centrów i klubów integracji społecznej.
                                                • 30.01.2012Podatek od wynagrodzeń z funduszy UE
                                                 Treść art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uzależnia możliwości skorzystania ze zwolnienia, o jakim mowa w tym przepisie, od bezpośredniego przekazania środków pomocowych przez właściwy podmiot, a jedynie aby cel programu był realizowany przy pomocy tych środków. Z kolei, podatnik chcąc skorzystać ze zwolnienia, o jakim mowa w art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy musi otrzymać środki bezzwrotnej pomocy bezpośrednio od jednego z podmiotów udzielających tej pomocy, bądź od podmiotu uprawnionego do jej rozdziału - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.
                                                 • 25.01.2012Bezrobocie przekroczy wkrótce 13%
                                                  Prognozy części ekonomistów zakładają, że już w lutym tego roku bezrobocie przekroczy poziom 13%. Według Pracodawców RP, dalszemu pogarszaniu się sytuacji na rynku pracy mogłoby częściowo zapobiec przedłużenie niektórych rozwiązań z tzw. ustawy antykryzysowej, która przestała obowiązywać na początku 2012 r.
                                                  • 24.01.2012Obniżenie obrotu na podstawie noty obciążeniowej
                                                   Pytanie podatnika: Czy w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług otrzymana od odbiorcy nota obciążeniowa bez korygowania pierwotnej faktury VAT w wartości reklamowanych sztuk w związku z brakiem jakości dostarczanych towarów jest dokumentem wystarczającym do pomniejszenia obrotu z kontrahentem?

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] ... [ 16 ] następna strona »