Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

dotacje

 • 13.07.2006Opodatkowanie dochodu z tytułu umorzonego stypendium
  Pytanie podatnika: Podatnik w latach 2001-2004 otrzymywał stypendium fundowane, które było rozliczane w składanych zeznaniach podatkowych. W 2005 r. połowa stypendium została umorzona, a drugą połowę podatnik został zobowiązany zwrócić płatnikowi. Zdaniem podatnika nie ma on obowiązku wykazywania kwoty umorzonego stypendium w zeznaniu podatkowym za rok 2005, ponieważ podatek z tego tytułu został już zapłacony i rozliczony w zeznaniach podatkowych za lata 2001-2004.
  • 11.07.2006Roszczenie o naprawienie szkody wynikłej z nie zawarcia umowy o pracę
   Pytanie podatnika: Czy zwolnione jest z podatku dochodowego w trybie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odszkodowanie wypłacone przez Urząd Miasta w związku z nienawiązaniem stosunku pracy?
   • 29.06.2006Dofinansowanie z budżetu państwa kosztów kształcenia młodocianych pracowników
    Pytanie podatnika: Czy kwota dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
    • 06.06.2006Interpelacja nr 1989 do ministra finansów w sprawie zasad opodatkowania dotacji pochodzących z funduszy Unii Europejskiej przekazywanych małym i średnim przedsiębiorstwom na rozwój działalności gospodarczej
     Szanowna Pani! Działając na podstawie art. 191 i art. 192 regulaminu Sejmu, w związku z interwencją zgłoszoną w moim biurze poselskim przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., zwracam się do Pani z interpelacją w sprawie zasad opodatkowania dotacji pochodzących z funduszy Unii Europejskiej przekazywanych małym i średnim przedsiębiorstwom na rozwój działalności gospodarczej.
     • 25.05.2006Oświadczenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie raportów z kontroli: funkcjonowania systemu wewnętrznej kontroli finansowej funduszy strukturalnych oraz wykorzystania funduszy strukturalnych w ramach ZPORR, przeprowadzonych przez NIK
      Wyniki kontroli systemu udzielania wsparcia, przeprowadzonej przez NIK, nie są dla mnie zaskoczeniem. Wręcz przeciwnie - potwierdzają słuszność diagnozy - postawionej przeze mnie w momencie obejmowania Urzędu.
      • 16.05.2006Opodatkowanie kaucji pobieranej z tytułu wynajmu lokalu
       Pytanie: Prowadzę działalność w zakresie wynajmu pomieszczeń. W 2005 r. podpisałam umowę o najem lokalu z przeznaczeniem na działalność gospodarczą. W umowie zawarto zapis o wpłacie przez najemcę kaucji, która powinna być dokonana w ciągu 7 dni po przekazaniu najemcy lokalu. Następnie kaucja ta zostanie od dnia 01.06.2006 r. przez okres 3 miesięcy zaliczana na poczet najmu, tzn.: miesięczna wartość czynszu w tym okresie zostanie pomniejszona miesięcznie o 1/3 kwoty wpłaconej kaucji. Czy wspomniana kaucja podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i należy ją fakturować?
       • 23.04.2006Opodatkowanie leasingu podatkiem od towarów i usług (2)
        W artykule z dnia 10 marca 2006 r., zamieszczonym na łamach serwisu podatki.biz, omówiono wstępne zagadnienia zawiązane z opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług umowy leasingu, które pozwalają prawidłowo zaliczyć daną umowę leasingu bądź to do kategorii czynności o charakterze dostawy towarów, bądź to do kategorii czynności o charakterze świadczenia usług. Dokonanie powyższej kwalifikacji pozwala na prawidłowe określenie miejsca świadczenia oraz momentu powstania obowiązku podatkowego. W poniższym artykule zostaną przedstawione pozostałe zagadnienia dotyczące opodatkowania umowy leasingu podatkiem od towarów i usług. W szczególności zajmiemy się takimi zagadnieniami jak:
        • 03.04.2006Interpelacja nr 792 do ministra finansów w sprawie interpretacji prawa podatkowego w zakresie korzystania przez pracowników i bezrobotnych z bezpłatnych szkoleń w ramach Europejskich Funduszy Społecznych
         Szanowna Pani Premier! Niedawno Ministerstwo Finansów wydało interpretację przepisów prawa podatkowego dotyczącą pracowników i bezrobotnych korzystających z bezpłatnych szkoleń w ramach Europejskich Funduszy Społecznych. Wspomniane szkolenia w swoich założeniach miały zwiększyć konkurencyjność i mobilność zawodową polskich pracowników, a co najważniejsze umożliwić osobom bezrobotnym zdobycie pracy.
         • 30.03.2006Ruszył Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
          Rządowy Program - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) jest trzyletnim projektem wspierającym rozwój inicjatyw obywatelskich z udziałem sektora organizacji pozarządowych. Program dotyczy m. in. organizacji pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, ochrony i promocji zdrowia, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, pomocy kombatantom i inwalidom wojennym oraz organizacji działalności charytatywnej. Z programu FIO finansowane są również projekty związane z aktywizacją osób pozostających bez pracy, działalnością na rzecz mniejszości narodowych, promocją i organizacją wolontariatu oraz propagowaniem wiedzy na temat obronności państwa, ratownictwa i ochrony ludności oraz pomocy ofiarom katastrof.
          • 07.03.2006Rzecznik Praw Obywatelskich w sprawie finansowania Świątyni Opatrzności Bożej
           Pod koniec lutego Rzecznik Praw Obywatelskich skierował pismo do Ministra Finansów, będące reakcją na skargi obywateli, kwestionujące dopuszczalność przeznaczenia 20 mln złotych ze środków budżetowych na budowę Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.
           • 02.03.2006Poradnik dla przedsiębiorców
            Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości udostępniła poradnik pt. "Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje". Poradnik kierowany jest do ostatecznych beneficjentów dotacji, czyli do przedsiębiorców, którzy otrzymali wsparcie finansowe w formie dotacji na doradztwo i inwestycje.
            • 24.01.2006Terminy składania wniosków do PARP w 2006 r.
             Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości umieściła w sieci informacje dotyczące terminów składania wniosków o dotacje do programów pomocowych realizowanych przez PARP w 2006 roku.
             • 12.01.2006Interpretacja US.II-PDF/415/37/05 z dnia 19.05.2005 r. - Urząd Skarbowy w Olsztynie
              Pytanie podatnika: W jaki sposób można odzyskać niesłusznie zapłacony podatek od kwoty uzyskanej dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy?
              • 18.12.2005Interpretacja PD/415-7/05 z dnia 15.04.2005 r. - Urząd Skarbowy w Nysie
               Pytanie podatnika: Czy można nie księgować po stronie przychodów zwrotu poniesionych kosztów i tym samym po stronie kosztów poniesionych wydatków z tytułu używania nie wprowadzonego do ewidencji środków trwałych prywatnego samochodu osobowego?
               • 08.12.2005Starania o dotacje w SPO WKP już wkrótce prostsze
                Na konferencji prasowej, która odbyła się 8 grudnia 2005 roku w siedzibie PARP przedstawiono propozycja zmian, które usprawnią składanie i ocenę wniosków składanych w ramach Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (SPO WKP).
                • 26.10.2005Przepisy znikają z ustawy – ale obowiązują nadal
                 Przedsiębiorca jest żywo zainteresowany postępowaniem zgodnym z prawem podatkowym. W tym celu od czasu do czasu zagląda do przepisów sprawdzając słuszność swojego postępowania. Niestety – część przepisów znika z podstawowych aktów prawnych, a mimo to dalej obowiązuje. Przykładem znanym chyba wszystkim podatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych jest tzw. ulga remontowa – nie ma jej w ustawie o pdof w obecnym brzmieniu, a mimo to obowiązuje do końca 2005 r. W tym przypadku znajomość sytuacji jest powszechna – tak jak powszechne jest korzystanie z ulgi remontowej. Dzisiaj napiszę o zwolnieniu, którego w ustawie w obecnym brzmieniu nie ma, a które obowiązuje (na razie) do 31 grudnia 2006 r.
                 • 07.06.2005Dotacje i VAT
                  Nie do końca jasne przepisy Art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (ustawy) budzą liczne wątpliwości przedsiębiorców i innych podmiotów korzystających z dotacji. Z wyjaśnień udzielanych przez organy podatkowe wynika jednak zasada generalna: dotacje i subwencje zgodnie z Art. 29 ust. 1 podlegają opodatkowaniu Vat. Jednak nie każda dotacja i subwencja oraz inna dopłata o podobnym charakterze podlega temu opodatkowaniu, ale tylko ta, która jest związana z przedmiotem opodatkowania VAT, czyli z dostawą towarów lub ze świadczeniem usług. Nieopodatkowane pozostaną zatem te dotacje i subwencje oraz inne dopłaty o podobnym charakterze, które nie mają bezpośredniego związku z dostawą towarów lub ze świadczeniem usług.

                 « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] . [ 15 ] . [ 16 ]