Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

dotacje

 • 29.11.2006Dotacje przyznane w celu realizacji programów szkoleniowych
  Pytanie podatnika: 1) Czy otrzymana przez Zakład dotacja dla potrzeb realizacji umowy o dofinansowanie projektu "Nowe materiały i technologie w budownictwie podwyższenie umiejętności i kwalifikacji pracowników" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa stanowi obrót, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, z tytułu czynności wykonywanych w ramach tej umowy, tj. usług edukacyjnych?
  • 23.11.2006Pismo wiceministra Jerzego Kwiecińskiego ws. zwrotu niewykorzystanych transz dotacji EFS
   W nawiązaniu do komunikatu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z 15 listopada br. w sprawie zwrotu niewykorzystanych transz dotacji w ramach projektów współfinansowanych przez EFS z końcem roku budżetowego, na stronie serwisu informacyjnego MRR „Fundusze strukturalne” została opublikowana treść pisma podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Jerzego Kwiecińskiego do wszystkich beneficjentów projektów współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny:
   • 13.11.2006Przy przerwaniu działalności podatków dochodowych się nie płaci - twierdzi MF
    Interpelacja nr 4378 do ministra finansów w sprawie obciążeń podatkowych osób, które z różnych przyczyn losowych zawieszają lub przekształcają działalność gospodarczą
    • 07.11.2006MPiPS: Sytuacja na rynku pracy w październiku 2006 r.
     Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w październiku 2006 roku 14,9 proc. i w porównaniu do września spadła o 0,3 punktu procentowego. Spadek stopy bezrobocia - w granicach od 0,6 do 0,1 punktu - odnotowano we wszystkich województwach.
     • 05.11.2006Kłopoty z systemem SIMIK do obsługi dotacji
      Interpelacja nr 4204 do ministra finansów w sprawie systemu informatycznego do obsługi unijnych dotacji SIMIK
      • 30.10.2006Bezpłatne korzystanie z pomieszczeń przy realizacji umowy ze spółką francuską podlega opodatkowaniu
       Pytanie podatnika: 1. Czy przychody uzyskiwane z tytułu umowy o świadczenie przez podatnika usług na rzecz spółki francuskiej są przychodami z działalności gospodarczej i powinny być wykazywane odpowiednio w PIT-5L i PIT-36L łącznie z przychodami osiąganymi z tytułu sprzedaży detalicznej? 2. Czy obowiązującą ewidencją zdarzeń wymienionych w powyższym pytaniu jest podatkowa księga przychodów i rozchodów, czy też księga handlowa? 3. Czy bezpłatne korzystanie z pomieszczeń udostępnionych przez spółkę francuską podlega opodatkowaniu i w jakiej formie?
       • 19.10.2006Dotacje a VAT
        Otrzymane dotacje, subwencje lub inne dopłaty o podobnym charakterze podlegają opodatkowaniu VAT, gdy bezpośrednio obniżają cenę towaru lub świadczonej usługi. Tak przynajmniej wynika z art. 29 ust. 1 Ustawy o VAT.Podstawą opodatkowania jest bowiem obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5 Ustawy o VAT. Obrót jest rozumiany jako kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Zarazem obrót ten zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze.Nie każda jednak dotacja zwiększy podstawę opodatkowania, a więc tym samym będzie objęta podatkiem VAT.
        • 17.10.2006Opodatkowanie dotacji podatkami dochodowymi
         Opodatkowanie dotacji wzbudza wiele wątpliwości podatników. W tym artykule zajmę się opodatkowaniem dotacji w zakresie obu podatków dochodowych.
         • 25.09.2006Interpelacja nr 3419 do ministra finansów w sprawie przekazania lub przekształcenia działalności gospodarczej na rzecz innej osoby w związku z objęciem funkcji w samorządach różnych szczebli: radnego, wójta, burmistrza, starosty powiatu, prezydenta miasta lub posła czy senatora RP
          Szanowna Pani Minister! Pragnę zwrócić się do Pani Minister w sprawach dotyczących wielu osób, które prowadząc działalność gospodarczą jako osoby fizyczne, a w związku z objęciem funkcji: radnego w samorządach różnych szczebli, posła lub senatora RP, wójta, starosty powiatu, burmistrza lub prezydenta stają w sytuacji zawieszenia bądź zaprzestania działalności gospodarczej, są zobowiązane do poniesienia dużych obciążeń podatkowych z tym związanych. Zasadna byłaby taka zmiana przepisów w materii, którą podnoszę, by osoby te nie ponosiły obciążeń finansowych z tym związanych.
          • 25.09.2006Pensje finansowane z unijnych pieniędzy są opodatkowane
           Okazuje się, że od wynagrodzeń finansowanych ze środków UE jest podatek. A to oznacza, że fiskus może zażądać zapłaty od osób, które do tej pory korzystały ze zwolnienia. To skutek pisma jakie wydał resort finansów.
           • 20.09.2006Wolne od podatku dochodowego są tylko dochody finansowane ze środków przedakcesyjnych
            Pytanie podatnika: Dotyczy dotacji do realizowanych projektów współfinansowanych przez Unię Europejską i budżet państwa.
            • 17.09.2006Opodatkowanie dochodów pochodzących ze środków pomocowych finansowanych z funduszy strukturalnych oraz współfinansujących środków krajowych
             Pismo Podsekretarza Stanu z dnia 30 sierpnia 2006 r., znak DD6-8213-8/06/DZ/412, dotyczące opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych i fizycznych dochodów pochodzących ze środków pomocowych finansowanych z funduszy strukturalnych oraz współfinansujących środków krajowych.
             • 30.08.2006Księgowanie otrzymanego z PFRON dofinansowania do wynagrodzeń w celu zrekompensowania obniżonej wydajności pracy i zwiększonych kosztów zatrudnienia
              Pytanie podatnika: Czy otrzymane z PFRON dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
              • 27.08.2006MGiP: Poradnik opisujący unijną definicję MŚP
               Zmiany wprowadzone przez unijną definicję mikro- oraz małych i średnich przedsiębiorstw, a także wyjaśnienia, w jaki sposób ustalić, czy firma kwalifikuje się do kategorii MŚP – przedstawia nowy poradnik, który opracowała Dyrekcja Generalna Przedsiębiorstwo i Przemysł. Poradnik w jęz. polskim jest dostępny na stronie internetowej Komisji Europejskiej.
               • 16.08.2006Umorzysz dług - złóż PIT 8C
                Pytanie podatnika: Czy istnieje konieczność zawiadomienia dłużnika i Urzędu Skarbowego w zakresie osiągnięcia przez dłużnika "niespodziewanego przychodu" w postaci wartości umorzonej wierzytelności? Jeżeli tak, to w jaki sposób?
                • 09.08.2006Konkurs nie zawsze jest konkursem
                 Pytanie podatnika: Według jakich zasad podlegają opodatkowaniu jednorazowe nagrody wypłacane przez Spółkę dzieciom pracowników, które osiągają dobre wyniki w nauce i kończą naukę w czasie przewidzianym dla cyklu nauki na poziomie szkoły średniej i wyższej?
                 • 13.07.2006Opodatkowanie dochodu z tytułu umorzonego stypendium
                  Pytanie podatnika: Podatnik w latach 2001-2004 otrzymywał stypendium fundowane, które było rozliczane w składanych zeznaniach podatkowych. W 2005 r. połowa stypendium została umorzona, a drugą połowę podatnik został zobowiązany zwrócić płatnikowi. Zdaniem podatnika nie ma on obowiązku wykazywania kwoty umorzonego stypendium w zeznaniu podatkowym za rok 2005, ponieważ podatek z tego tytułu został już zapłacony i rozliczony w zeznaniach podatkowych za lata 2001-2004.
                  • 11.07.2006Roszczenie o naprawienie szkody wynikłej z nie zawarcia umowy o pracę
                   Pytanie podatnika: Czy zwolnione jest z podatku dochodowego w trybie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odszkodowanie wypłacone przez Urząd Miasta w związku z nienawiązaniem stosunku pracy?
                   • 29.06.2006Dofinansowanie z budżetu państwa kosztów kształcenia młodocianych pracowników
                    Pytanie podatnika: Czy kwota dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
                    • 06.06.2006Interpelacja nr 1989 do ministra finansów w sprawie zasad opodatkowania dotacji pochodzących z funduszy Unii Europejskiej przekazywanych małym i średnim przedsiębiorstwom na rozwój działalności gospodarczej
                     Szanowna Pani! Działając na podstawie art. 191 i art. 192 regulaminu Sejmu, w związku z interwencją zgłoszoną w moim biurze poselskim przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., zwracam się do Pani z interpelacją w sprawie zasad opodatkowania dotacji pochodzących z funduszy Unii Europejskiej przekazywanych małym i średnim przedsiębiorstwom na rozwój działalności gospodarczej.
                     • 25.05.2006Oświadczenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie raportów z kontroli: funkcjonowania systemu wewnętrznej kontroli finansowej funduszy strukturalnych oraz wykorzystania funduszy strukturalnych w ramach ZPORR, przeprowadzonych przez NIK
                      Wyniki kontroli systemu udzielania wsparcia, przeprowadzonej przez NIK, nie są dla mnie zaskoczeniem. Wręcz przeciwnie - potwierdzają słuszność diagnozy - postawionej przeze mnie w momencie obejmowania Urzędu.
                      • 16.05.2006Opodatkowanie kaucji pobieranej z tytułu wynajmu lokalu
                       Pytanie: Prowadzę działalność w zakresie wynajmu pomieszczeń. W 2005 r. podpisałam umowę o najem lokalu z przeznaczeniem na działalność gospodarczą. W umowie zawarto zapis o wpłacie przez najemcę kaucji, która powinna być dokonana w ciągu 7 dni po przekazaniu najemcy lokalu. Następnie kaucja ta zostanie od dnia 01.06.2006 r. przez okres 3 miesięcy zaliczana na poczet najmu, tzn.: miesięczna wartość czynszu w tym okresie zostanie pomniejszona miesięcznie o 1/3 kwoty wpłaconej kaucji. Czy wspomniana kaucja podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i należy ją fakturować?
                       • 23.04.2006Opodatkowanie leasingu podatkiem od towarów i usług (2)
                        W artykule z dnia 10 marca 2006 r., zamieszczonym na łamach serwisu podatki.biz, omówiono wstępne zagadnienia zawiązane z opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług umowy leasingu, które pozwalają prawidłowo zaliczyć daną umowę leasingu bądź to do kategorii czynności o charakterze dostawy towarów, bądź to do kategorii czynności o charakterze świadczenia usług. Dokonanie powyższej kwalifikacji pozwala na prawidłowe określenie miejsca świadczenia oraz momentu powstania obowiązku podatkowego. W poniższym artykule zostaną przedstawione pozostałe zagadnienia dotyczące opodatkowania umowy leasingu podatkiem od towarów i usług. W szczególności zajmiemy się takimi zagadnieniami jak:
                        • 03.04.2006Interpelacja nr 792 do ministra finansów w sprawie interpretacji prawa podatkowego w zakresie korzystania przez pracowników i bezrobotnych z bezpłatnych szkoleń w ramach Europejskich Funduszy Społecznych
                         Szanowna Pani Premier! Niedawno Ministerstwo Finansów wydało interpretację przepisów prawa podatkowego dotyczącą pracowników i bezrobotnych korzystających z bezpłatnych szkoleń w ramach Europejskich Funduszy Społecznych. Wspomniane szkolenia w swoich założeniach miały zwiększyć konkurencyjność i mobilność zawodową polskich pracowników, a co najważniejsze umożliwić osobom bezrobotnym zdobycie pracy.
                         • 30.03.2006Ruszył Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
                          Rządowy Program - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) jest trzyletnim projektem wspierającym rozwój inicjatyw obywatelskich z udziałem sektora organizacji pozarządowych. Program dotyczy m. in. organizacji pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, ochrony i promocji zdrowia, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, pomocy kombatantom i inwalidom wojennym oraz organizacji działalności charytatywnej. Z programu FIO finansowane są również projekty związane z aktywizacją osób pozostających bez pracy, działalnością na rzecz mniejszości narodowych, promocją i organizacją wolontariatu oraz propagowaniem wiedzy na temat obronności państwa, ratownictwa i ochrony ludności oraz pomocy ofiarom katastrof.
                          • 07.03.2006Rzecznik Praw Obywatelskich w sprawie finansowania Świątyni Opatrzności Bożej
                           Pod koniec lutego Rzecznik Praw Obywatelskich skierował pismo do Ministra Finansów, będące reakcją na skargi obywateli, kwestionujące dopuszczalność przeznaczenia 20 mln złotych ze środków budżetowych na budowę Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.
                           • 02.03.2006Poradnik dla przedsiębiorców
                            Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości udostępniła poradnik pt. "Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje". Poradnik kierowany jest do ostatecznych beneficjentów dotacji, czyli do przedsiębiorców, którzy otrzymali wsparcie finansowe w formie dotacji na doradztwo i inwestycje.
                            • 24.01.2006Terminy składania wniosków do PARP w 2006 r.
                             Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości umieściła w sieci informacje dotyczące terminów składania wniosków o dotacje do programów pomocowych realizowanych przez PARP w 2006 roku.
                             • 12.01.2006Interpretacja US.II-PDF/415/37/05 z dnia 19.05.2005 r. - Urząd Skarbowy w Olsztynie
                              Pytanie podatnika: W jaki sposób można odzyskać niesłusznie zapłacony podatek od kwoty uzyskanej dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy?
                              • 18.12.2005Interpretacja PD/415-7/05 z dnia 15.04.2005 r. - Urząd Skarbowy w Nysie
                               Pytanie podatnika: Czy można nie księgować po stronie przychodów zwrotu poniesionych kosztów i tym samym po stronie kosztów poniesionych wydatków z tytułu używania nie wprowadzonego do ewidencji środków trwałych prywatnego samochodu osobowego?
                               • 08.12.2005Starania o dotacje w SPO WKP już wkrótce prostsze
                                Na konferencji prasowej, która odbyła się 8 grudnia 2005 roku w siedzibie PARP przedstawiono propozycja zmian, które usprawnią składanie i ocenę wniosków składanych w ramach Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (SPO WKP).
                                • 26.10.2005Przepisy znikają z ustawy – ale obowiązują nadal
                                 Przedsiębiorca jest żywo zainteresowany postępowaniem zgodnym z prawem podatkowym. W tym celu od czasu do czasu zagląda do przepisów sprawdzając słuszność swojego postępowania. Niestety – część przepisów znika z podstawowych aktów prawnych, a mimo to dalej obowiązuje. Przykładem znanym chyba wszystkim podatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych jest tzw. ulga remontowa – nie ma jej w ustawie o pdof w obecnym brzmieniu, a mimo to obowiązuje do końca 2005 r. W tym przypadku znajomość sytuacji jest powszechna – tak jak powszechne jest korzystanie z ulgi remontowej. Dzisiaj napiszę o zwolnieniu, którego w ustawie w obecnym brzmieniu nie ma, a które obowiązuje (na razie) do 31 grudnia 2006 r.
                                 • 07.06.2005Dotacje i VAT
                                  Nie do końca jasne przepisy Art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (ustawy) budzą liczne wątpliwości przedsiębiorców i innych podmiotów korzystających z dotacji. Z wyjaśnień udzielanych przez organy podatkowe wynika jednak zasada generalna: dotacje i subwencje zgodnie z Art. 29 ust. 1 podlegają opodatkowaniu Vat. Jednak nie każda dotacja i subwencja oraz inna dopłata o podobnym charakterze podlega temu opodatkowaniu, ale tylko ta, która jest związana z przedmiotem opodatkowania VAT, czyli z dostawą towarów lub ze świadczeniem usług. Nieopodatkowane pozostaną zatem te dotacje i subwencje oraz inne dopłaty o podobnym charakterze, które nie mają bezpośredniego związku z dostawą towarów lub ze świadczeniem usług.

                                 « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] . [ 15 ] . [ 16 ]