Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

handel-kasy fiskalne

 • 03.04.2020Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (1)
  Prawo Przedsibiorców umoliwia wszystkim planujcym rozpoczcie dziaalnoci gospodarczej podjcie do bezpiecznej próby. Znaczco odformalizowana dziaalno w niewielkim rozmiarze, okrelana jako dziaalno nierejestrowa pozwala spróbowa, jak to jest by przedsibiorc. Inne nazwy tej aktywnoci to dziaalno nierejestrowana lub dziaalno nieewidencjonowana - wszystkie one oznaczaj w kontekcie Prawa Przedsibiorców to samo. Dziaalno nierejestrowa moliwa jest od 30 kwietnia 2018 r. Naroso wokó niej mnóstwo mitów i nieporozumie. Pojawiaj si te pytania wymagajce odpowiedzi. 
  • 24.08.2018NSA: Nieprawidowe okrelenie towaru na fakturze nie pozbawia podatnika prawa do odliczenia
   Teza: Przepis art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a) ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.) naley rozumie w ten sposób, e jeeli przedmiotem dostawy nie jest ten towar, który zosta wskazany na fakturze, a inny, nie ma podstaw do odmówienia prawa do odliczenia podatku z caej faktury, lecz tylko tej czci podatku, która nie odpowiada rzeczywistoci, co oznacza, e podatnikowi – z uwagi na zasady neutralnoci i proporcjonalnoci – przysuguje prawo do odliczenia podatku w czci odpowiadajcej rzeczywistej wartoci transakcji.
   • 28.06.2018Kasy rejestrujce: Dodatkowe informacje na paragonie fiskalnym
    Rozporzdzenie w sprawie kas rejestrujcych nie wskazuje katalogu zamknitego danych jakie mog zosta wpisane na paragonie fiskalnym. Tym samym, dopuszczalne jest umieszczenie na paragonie fiskalnym dodatkowych danych.
    • 27.06.2018Kasy rejestrujce: Dodatkowe informacje na paragonie fiskalnym
     Rozporzdzenie w sprawie kas rejestrujcych nie wskazuje katalogu zamknitego danych jakie mog zosta wpisane na paragonie fiskalnym. Tym samym, dopuszczalne jest umieszczenie na paragonie fiskalnym dodatkowych danych.
     • 15.05.2018NSA. Nabycie innego towaru ni na fakturze a prawo do odliczenia VAT
      Przepis art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug naley rozumie w ten sposób, e jeeli przedmiotem dostawy nie jest ten towar, który zosta wskazany na fakturze, a inny, nie ma podstaw do odmówienia prawa do odliczenia podatku z caej faktury, lecz tylko tej czci podatku, która nie odpowiada rzeczywistoci, co oznacza, e podatnikowi - z uwagi na zasady neutralnoci i proporcjonalnoci - przysuguje prawo do odliczenia podatku w czci odpowiadajcej rzeczywistej wartoci transakcji - orzek Naczelny Sd Administracyjny.
      • 07.05.2018Dziaalno nierejestrowa - poradnik praktyczny dla pocztkujcych (1)
       Prawo Przedsibiorców obowizujce od 30.04.2018 r. umoliwio wszystkim planujcym rozpoczcie dziaalnoci gospodarczej podjcie do bezpiecznej próby. Znaczco odformalizowana dziaalno w niewielkim rozmiarze, okrelana jako dziaalno nierejestrowa pozwala spróbowa, jak to jest by przedsibiorc. Inne nazwy tej aktywnoci to dziaalno nierejestrowana lub dziaalno nieewidencjonowana - wszystkie one oznaczaj w kontekcie Prawa Przedsibiorców to samo. Mimo, e dziaalno nierejestrowa moliwa jest dopiero od 30.04.2018 r., naroso wokó niej mnóstwo mitów i nieporozumie. Pojawiaj si te pytania wymagajce pilnej odpowiedzi. 
       • 08.08.2017Kasy rejestrujce: Dodatkowe informacje na paragonie fiskalnym
        Rozporzdzenie w sprawie kas rejestrujcych nie wskazuje katalogu zamknitego danych jakie mog zosta wpisane na paragonie fiskalnym. Tym samym, dopuszczalne jest umieszczenie na paragonie fiskalnym dodatkowych danych.
        • 18.08.2015Stawka VAT na rolety zewntrzne i monta
         Pytanie podatnika: Czy prowadzc dziaalno gospodarcz polegajc na sprzeday rolet zewntrznych i wiadczeniu usugi montau tych rolet w obiektach budowlanych lub ich czciach zaliczanych do budownictwa objtego spoecznym programem mieszkaniowym oraz w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektw Budowlanych w klasie ex 1264 Wnioskodawca moe zastosowa dla sprzeday rolet wraz z usuga montau obnion stawk podatku od towarw i usug w wysokoci 8%?
         • 08.05.2015E-handel: Zapata przez porednika a VAT i kasa fiskalna
          Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi dziaalno gospodarcz polegajc na sprzeday konsumentom towarów i usug za porednictwem sklepu internetowego. Wszelkie patnoci w sklepie internetowym dokonywane s przez konsumenta za porednictwem internetowego systemu patnoci. Czy od 1 stycznia 2015 r., czynnoci dokonywane przez Wnioskodawc w ramach prowadzenia dziaalnoci odpowiadaj czynnociom wskazanym pod poz. 37 i 38 zacznika do rozporzdzenia z dnia 4 listopada 2014 r. ws. zwolnie z kas, w zwizku z czym Wnioskodawca zwolniony jest z obowizku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku nalenego przy zastosowaniu kas rejestrujcych?
          • 28.04.2015Prawo do wyrejestrowania kasy rejestrujcej
           Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni w 2013 r. prowadzia dziaalno w zakresie handlu odzie uywan oraz usug ubezpieczeniowych. Z kocem wrzenia 2013 r. postanowia zawzi prowadzon dziaalno i zrezygnowaa z handlu odzie uywan. Przychody ze sprzeday odziey uywanej byy rejestrowane za pomoc kasy fiskalnej, przy czym Wnioskodawczyni korzystaa zwolnienia podmiotowego. Kiedy Wnioskodawczyni powinna bya wyrejestrowa kas fiskaln? Czy z uwagi na fakt, e dziaalno nie zostaa cakowicie zakoczona, a jedynie zawona ma w ogóle prawo do wyrejestrowania kasy fiskalnej?
           • 18.12.2014Podatkowa administracja przedstawia plany na rok 2015
            W przyszym roku administracja podatkowa bdzie nadal koncentrowa si gwnie na podatku od towarw i usug (VAT), gdzie notuje si najwicej nieprawidowoci. Bez wikszych zmian pozostaje lista bran, ktrymi najczciej zainteresowani bd kontrolerzy – wynika z „Krajowego Planu Dziaania Administracji Podatkowej 2015”, opublikowanego we wtorek przez resort finansw.
            • 17.12.2014Podatkowa administracja przedstawia plany na rok 2015
             W przyszym roku administracja podatkowa bdzie nadal koncentrowa si gwnie na podatku od towarw i usug (VAT), gdzie notuje si najwicej nieprawidowoci. Bez wikszych zmian pozostaje lista bran, ktrymi najczciej zainteresowani bd kontrolerzy – wynika z „Krajowego Planu Dziaania Administracji Podatkowej 2015”, opublikowanego we wtorek przez resort finansw.
             • 28.10.2013Sprzeda skadnikw majtku osobistego a dziaalno gospodarcza i VAT
              Pytanie podatnika: Czy w wietle przepisw ustawy o podatku od towarw i usug dokonywana przez Wnioskodawc sprzeda czci podlega opodatkowaniu, jeeli byy to prywatne transakcje niezwizane z prowadzon dziaalnoci gospodarcz?
              • 06.09.2013Sprzeda przez przedsibiorc majtku prywatnego a VAT
               Z uzasadnienia: Nie mona pomin, e podatnik dokonywa sprzeday przedmiotw tego samego rodzaju, co ewidencjonowane w ramach dziaalnoci gospodarczej. Takie dziaanie jest dopuszczalne, jednak podatnik winien zadba o jasne i precyzyjne rozgraniczenie sprzeday majtku od obrotu przedmiotami tego samego rodzaju, ale majcych charakter towarw handlowych.
               • 30.07.2013Kasy fiskalne: Jednoznaczna nazwa, czyli jak zlikwidowa drobny handel
                Interpelacja nr 18537 do ministra finansów w sprawie rozporzdzenia ministra finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujcych
                • 07.06.2013Dzie Ksigowego - akcje promocyjne dla wszystkich i prezenty
                 Dzie Ksigowego to wito wikszoci Czytelnikw www.podatki.biz – wrd zarejestrowanych Uytkownikw (a jest Was ju 500 000) ponad poowa to pracownicy dziaw ksigowoci, doradcy, kadrowcy, niezaleni ksigowi i waciciele biur rachunkowych.
                 • 28.03.2013Okres przechowywania kopii paragonów fiskalnych
                  Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi sprzeda w 17 punktach sprzeday detalicznej. Sprzeda jest ewidencjonowana za pomoc kas fiskalnych. W zwizku z posiadaniem kilkunastu punktów handlu detalicznego, Wnioskodawca posiada bardzo du ilo kopii paragonów fiskalnych. Paragony fiskalne przechowuje od 2004 r. do chwili obecnej, co stanowi duy problem techniczny zwizany z archiwizacj. Jak dugo Wnioskodawca ma obowizek przechowywa kopie paragonów (tzw. rolek)?
                  • 14.02.2013Patnoci za pomoc systemu PayPal a obowizek instalacji kasy fiskalnej
                   Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi dziaalno gospodarcz, przedmiotem dziaalnoci jest handel gotowych produktów, gównie bielizny damskiej. Sprzeday Wnioskodawca dokonuje jedynie za porednictwem wasnych sklepów internetowych, a take za porednictwem amerykaskiego serwisu aukcyjnego. Transakcje dokonywane s za porednictwem serwisu transakcyjnego PayPal, a nastpnie wszystkie patnoci trafiaj bezporednio na firmowe konto bankowe. Wszystkie transakcje w 100% ewidencjonowane s za pomoc faktur VAT. Czy zwaywszy na powysze okolicznoci Wnioskodawca musi zaoy kas fiskaln?
                   • 29.01.2013Podatki 2013: E-handel i kasy fiskalne
                    Interpelacja nr 12720 do ministra finansów w sprawie warunków zwolnienia sklepów internetowych i wysykowych z prowadzenia ewidencji przy uyciu kas rejestrujcych
                    • 08.08.2012Kasy fiskalne 2013 – BCC krytycznie o projekcie nowelizacji
                     Na pocztku sierpnia zakoczyy si konsultacje spoeczne ws. projektu nowelizacji, przewidujcego obnienie z 40 do 20 tys. z limitu obrotw, ktrego przekroczenie oznacza konieczno prowadzenia ewidencji na kasach fiskalnych. – Obnienie limitu nie ograniczy szarej strefy, ale bdzie stanowio dodatkow barier rozwoju dla firm z sektora MSP – uwaa Business Centre Club.
                     • 07.05.2012Podatkowe aspekty sprzeday zaliczkowej i za pobraniem
                      Podatnicy, ktrych przedmiotem dziaalnoci jest handel towarami nierzadko pobieraj zaliczki na poczet przyszej dostawy. Stosuj take sprzeda za pobraniem. Niezwykle istotne znaczenie w tych sytuacjach ma odpowiednie ewidencjonowanie takiej sprzeday. Odmiennoci dotycz zarwno podatku VAT jak i podatku dochodowego. Konieczne jest wic dostosowanie prowadzonych ewidencji do wymaga ustawowych, tak aby wynikay z nich wszelkie dane, niezbdne do prawidowego ustalenia podstawy opodatkowania zarwno dla potrzeb podatku dochodowego, jak i podatku VAT.
                      • 19.12.2011Usugi kompleksowe a rozliczenie i stawka VAT
                       Gdy przedmiotem sprzeday jest usuga, do ktrej stosuje si preferencyjn stawk podatku, stawka ta odnosi si do caej usugi gwnej. Podstaw opodatkowania jest bowiem kwota nalena z tytuu sprzeday okrelonej usugi – wyjani Dyrektor Izby Skarbowej w odzi w interpretacji z 8 grudnia 2011 r. nr IPTPP2/443-518/11-4/BM.
                       • 27.05.2011GUS: Optymistyczne oceny koniunktury we wszystkich dziaach gospodarki
                        Usugi, handel, budownictwo, przemys - wszdzie oceny koniunktury w maju byy optymistyczne, cho poszczeglne dziay gospodarki rniy si stopniem tego optymizmu.
                        • 06.05.2011WSA: Motocykl wykorzystywany w dziaalnoci – odzie motocyklowa w KUP
                         Teza: Skoro organy podatkowe a priori uznay, e skarca wykorzystuje motocykl w dziaalnoci gospodarczej, to niezrozumiae jest dlaczego organy nie uznay za koszty uzyskania przychodw wydatkw na odzie specjalistyczn motocyklow, w szczeglnoci na nabycie butw, kurtki skrzanej, kamizelki, spodni i rkawic. Skoro bowiem w obecnych czasach jedenie motocyklem wymaga uywania odziey specjalistycznej ze wzmocnieniami, stanowicymi ochron przed niszymi temperaturami oraz przed skutkami ewentualnych wypadkw drogowych, a ponadto zasady bezpieczestwa wymagaj, aby motocyklista by ubrany w odzie specjalnie przystosowan do jazdy motocyklem, to w konsekwencji naley zgodzi si z tym, e wydatki na nabycie specjalistycznej (ochronnej) odziey motocyklowej pozostaj w zwizku z osiganymi przychodami, tym bardziej, e odzie motocyklowa rni si istotnie od odziey standardowej.
                         • 29.03.2011Zmiany w VAT od 1 kwietnia 2011 r.
                          Zapewne nie kademu z nas udao si zapozna z obowizujcym od stycznia brzmieniem ustawy o VAT. Co istotne, wci brak jest odpowiedzi na szereg wtpliwoci interpretacyjnych. Ustawodawca wydaje si jednak nie do koca tym przejmowa, bo wanie uchwalono kolejn nowelizacj ustawy o podatku od towarw i usug.
                          • 14.06.2010Tygodniowy przegld wydarze www.podatki.biz
                           Wakacje podatkowe take dla nabywcy nowo wybudowanej nieruchomoci; Przedawnienie dotyczy rwnie odsetek od zalegoci podatkowych; Czy najem uytkowy mona zamieni na prywatny?; Bdne paragony a obowizek zapaty podatku VAT; Nowe regulacje dotyczce podnoszenia kwalifikacji zawodowych; Propozycja wysokoci minimalnego wynagrodzenia za prac w 2011 r. przyjta; Darowizna materiaw budowlanych dla powodzian bez VAT; Waloryzacja zasiku chorobowego