Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kasy fiskalne aktualne przepisy

 • 13.01.2020Podatki 2020: Wystawienie faktury do paragonu niezawierającego NIP
  Pytanie: Czy Spółka będzie uprawniona - na żądanie klienta - do wystawienia faktury niezawierającej NIP do paragonu fiskalnego niezawierającego NIP? Czy w przypadku, gdy Spółka - na żądanie klienta - wystawi fakturę bez NIP (do paragonu fiskalnego bez NIP) to czy będzie uprawniona - na żądanie klienta - do wystawienia faktury korygującej zawierającej NIP lub zaakceptowania noty korygującej wystawionej przez klienta z NIP wskazanym przez klienta?
  • 16.10.2017NSA. Z ulgi na zakup kas można skorzystać tylko raz
   Przepis art. 111 ust. 4 ustawy o VAT przewiduje dofinansowanie jedynie nabycia kas rejestrujących zgłoszonych przez podatnika na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania, tzw. pierwszych kas, a wszystkie inne kasy, nabyte przez podatnika po dokonaniu pierwszego zgłoszenia - np. wymieniane z uwagi na zużycie, rozszerzenie działalności gospodarczej podatnika, czy też w związku z wznowieniem przez niego uprzednio zawieszonej lub zakończonej działalności gospodarczej - nie korzystają już z określonego w tym przepisie uprawnienia, które zostało skonsumowane przez niego na dzień „rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania” - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
   • 10.10.2017Kasy fiskalne 2018: MF zapowiada nowe możliwości ws. użytkowania kas
    W ustawie o VAT zostanie wyraźnie wskazane, że podatnik może do prowadzenia ewidencji stosować nie tylko kasy rejestrujące (fiskalne) zakupione, ale też urządzenia używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub podobnych umów – wynika z projektu nowelizacji przygotowanego w Ministerstwie Finansów.
    • 29.09.2017Kasy fiskalne 2018: MF zapowiada nowe możliwości ws. użytkowania kas
     W ustawie o VAT zostanie wyraźnie wskazane, że podatnik może do prowadzenia ewidencji stosować nie tylko kasy rejestrujące (fiskalne) zakupione, ale też urządzenia używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub podobnych umów – wynika z projektu nowelizacji przygotowanego w Ministerstwie Finansów.
     • 24.08.2016Kasy fiskalne 2018: Koniec z kasami dwurolkowymi
      W projekcie nowego rozporządzenia ws. kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące Ministerstwo Rozwoju przewidziało m.in. wycofanie tzw. kas dwurolkowych z kopią papierową. Zmianie ulegną też przepisy określające rodzaje kas fiskalnych. Nowe rozporządzenie wejdzie w życie z początkiem 2018 r.
      • 23.08.2016Kasy fiskalne 2018: Koniec z kasami dwurolkowymi
       W projekcie nowego rozporządzenia ws. kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące Ministerstwo Rozwoju przewidziało m.in. wycofanie tzw. kas dwurolkowych z kopią papierową. Zmianie ulegną też przepisy określające rodzaje kas fiskalnych. Nowe rozporządzenie wejdzie w życie z początkiem 2018 r.
       • 14.02.2013Kasy fiskalne 2013: Od 1 kwietnia nowe przepisy ws. serwisowania
        Z początkiem kwietnia wejdą w życie przepisy nowego rozporządzenia w sprawie warunków organizacji i prowadzenia serwisu kas fiskalnych. Nowe regulacje wyjaśniają niektóre wątpliwości interpretacyjne. Przewidziano także kilka dodatkowych zmian.
        • 24.10.2012Przekształcenie spółki a wymiana kas fiskalnych
         Pytanie podatnika: Czy w wypadku przekształcenia formy prawnej ze spółki akcyjnej w spółkę komandytowo-akcyjną istnieje możliwość dalszego ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kas fiskalnych stosowanych przez niego dotychczas, bez konieczności wymiany modułu fiskalnego wraz z pamięcią fiskalną albo zakończenia pracy w trybie fiskalnym, czy też trzeba dokonać którejkolwiek ze wskazanych wyżej czynności z udziałem pracownika urzędu skarbowego i podjęcia działań wskazanych w załączniku 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r.?
         • 01.09.2011Kasy rejestrujące - zmiany od 1 września 2011 r.
          Od 1 września br. badaniem kas rejestrujących zajmuje się Główny Urząd Miar (GUM). Zatem, od dzisiaj o tym czy kasa spełnia odpowiednie kryteria i warunki techniczne decyduje prezes GUM. Dotychczas zadania te były przypisane Ministrowi Finansów. Skutki nowych przepisów dotkną najbardziej producentów oraz importerów kas. Za badanie kas przez GUM będą musieli zapłacić, a jeżeli wprowadzą na rynek kasy niespełniające wymogów będzie nałożona na nich kara w wysokości 5 tys. zł. Natomiast jeśli chodzi o użytkowników kas zmiany są niewielkie. Co najważniejsze, podatnicy posiadający kasy nie będą musieli ich wymieniać, pod warunkiem że zapewniają one prawidłowość rozliczeń z urzędem skarbowym.
          • 20.12.2010Prawa i obowiązki podatnika rozpoczynającego ewidencjonowanie za pomocą kasy rejestrującej
           I. WSTĘP – ogólnie o kasach rejestrujących Kasy rejestrujące pojawiły się, jako element krajowego systemu podatkowego wraz z wdrożeniem zasad funkcjonowania podatku od wartości dodanej (w Polsce nazwanym podatkiem towarów i usług). Miały być urządzeniami przy pomocy których ewidencjonuje się obroty dla potrzeb rozliczenia VAT w transakcjach dla ostatecznego konsumenta. Przy zastosowaniu kas miano również realizować prawa konsumenta w zakresie zapewnienia klientowi prawa do otrzymania dokumentu (paragonu) zawierającego podstawowe dane o mającej miejsce transakcji, a w tym dane o strukturze ceny (wysokości uwzględnionego w niej podatku VAT).
           • 06.12.2010Kasy fiskalne: Zasady odliczenia kosztów zakupu bez zmian
            Dotychczasowe zasady odliczeń kwot wydatkowanych z tytułu nabycia kas fiskalnych zostaną utrzymane – wynika z projektu rozporządzenia ministra finansów w sprawie odliczenia i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących. Obecnie obowiązujące rozporządzenie traci moc z końcem bieżącego roku.  
            • 17.02.2009Podatek VAT 2009 – Kasy rejestrujące
             Zgodnie z wolą ustawodawcy, zapisaną w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Niestety, zasada ta została zachowana (i zapewne nie zniknie w przyszłości – wprost przeciwnie, minister finansów sukcesywnie zmniejsza listę przypadków, w których podatnicy mogą korzystać ze zwolnienia od obowiązku rejestrowania sprzedaży w kasie fiskalnej).
             • 16.12.2008Ewidencjonowanie w PKPiR transakcji w ramach autohandlu
              Pytanie: Zamierzam poszerzyć działalność gospodarczą o handel samochodami nabytymi w kraju. Proszę o informacje, jakie są zasady ewidencjonowania tego typu transakcji w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.
              • 25.04.2008Obowiązek ewidencjonowania obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej przez następcę prawnego
               Pytanie podatnika: Czy z dniem połączenia jednostka przejmująca, niezobowiązana dotychczas do instalacji kas rejestrujących ze względu na zwolnienie przedmiotowe z uwagi na strukturę obrotów, zobowiązana będzie do jej instalacji z powodu włączenia do niej innej jednostki, która w przeszłości utraciła prawo do takiego zwolnienia ze względu na swoją strukturę obrotów?