Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

aetr

 • 21.09.2018Kontrola czasu pracy kierowców w pojazdach o DMC do 3,5 tony
  W związku z brakiem tachografów w pojazdach o DMC do 3,5 tony lub pojazdach służących do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, pracodawca, który je wykorzystuje musi wprowadzić w swojej firmie specjalne procedury, które zapewnią mu wiedzę na temat aktywności jego pracowników.
 • 03.01.2013Podróże służbowe: Odpoczynek w dzień a zwolnienie z PIT ryczałtu za nocleg
  Pytanie: Zamierzam zatrudnić na umowę o pracę kierowców, którzy pięć dni w tygodniu będą poza siedzibą firmy świadcząc pracę na wyznaczonej trasie bez możliwości powrotu i wypoczynku w domu. Z tytułu podróży służbowej będę im wypłacał diety oraz ryczałt za nocleg, ponieważ kierowca sam będzie organizował sobie odpowiednie miejsce do odpoczynku. Najczęściej noclegi te będą odbywać się w kabinie samochodu. Czy w sytuacji, kiedy kierowca ze względu na charakter pracy odpoczywa w dzień, gdyż nie ma innej możliwości, a ja będę wypłacał mu za ten odpoczynek ryczałt za nocleg, ryczałt ten będzie stanowił dla kierowcy przychód zwolniony z opodatkowania?
 • 08.12.2011Kierowcy wykonujący przewozy regularne do 50 km – zmiany przepisów
  Do końca 2011 r. pracodawca ma obowiązek uzyskać od kierowcy pisemne oświadczenie o wymiarze zatrudnienia albo o niepozostawaniu w zatrudnieniu u innego pracodawcy. Informacja ta jest niezbędna do prawidłowego ukształtowania wymiaru czasu pracy kierowcy, gdyż postanowienia ograniczające ilość godzin wykonywania przez niego pracy odnoszą się łącznie do wszystkich stosunków pracy, w jakich osoba ta w tym samym okresie czasu pozostaje.
 • 18.11.2011Ustawa o czasie pracy kierowców – kolejne zmiany
  Nowelizacja ustawy o czasie pracy kierowców wprowadza z początkiem 2012 r. bardzo interesujące rozwiązanie pozwalające na tworzenie indywidualnych rozkładów czasu pracy. Oczywiście na podstawie obecnie obowiązujących przepisów także tworzone są rozkłady indywidualne (harmonogramy czasu pracy), ale dodane do art. 8 ustawy ust. 2-4 idą znacznie dalej.
 • 09.11.2011Czas pracy kierowców - nowe zasady od stycznia 2012 r.
  Prezydent RP podpisał ustawę z 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy wchodzą w życie 1 stycznia 2012 r. Ustawa niesie za sobą liczne i bardzo istotne zmiany nie tylko w ustawie o transporcie drogowym czy ustawie Prawo o ruchu drogowym, ale także w ustawie o czasie pracy kierowców.
 • 29.11.2010Wynagrodzenie kierowcy za czas obowiązkowej przerwy na odpoczynek
  Kierowca ma prawo do przerw w czasie pracy - tzw. przerwy śniadaniowej oraz dodatkowej przerwy przeznaczonej na wypoczynek. Pierwsza z wymienionych przerw wliczana jest do czasu pracy kierowcy, druga z kolei stanowi czas dyżuru. Wynagrodzenie za przerwy dodatkowe ustalane jest w wysokości połowy wynagrodzenia za „zwykły dyżur”.
 • 07.10.2010Transport drogowy: Nowe zaświadczenie dla kierowców
  Obowiązkowe stosowanie nowego, rozszerzonego formularza zaświadczenia dotyczącego kierowców przewidują przyjęte przez rząd na wniosek ministra infrastruktury założenia do projektu nowelizacji ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy o transporcie drogowym. Wprowadzenie zmian będzie oznaczało rozszerzenie wykazu dokumentów, które kierowca musi okazać na żądanie organu kontroli.
 • 19.04.2010Unijny formularz o nieprowadzeniu pojazdu
  Komisja Europejska decyzją z 14 grudnia 2009 r. zmieniającą decyzję 2007/230/WE w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym zmodyfikowała unijny wzór zaświadczenia o okresach nieprowadzenia pojazdu, które wystawiane jest kierowcy. 12 marca ukazało się także sprostowanie do tej decyzji.
 • 22.10.2009Jaki zakres powinno mieć oświadczenie kierowcy o zatrudnieniu u innego pracodawcy?
  Zatrudniłem pracownika na stanowisku kierowcy. Poprosiłem go o oświadczenie o wszystkich innych (dodatkowych) miejscach zatrudnienia. Złożył mi oświadczenie, w którym wskazał jedynie, że nie jest zatrudniony w innej firmie na podstawie stosunku pracy na stanowisku kierowcy. Czy taka treść oświadczenia jest wystarczająca? Informacja ta powinna odnosić się do zatrudnienia pracowniczego na każdym stanowisku, a nie tylko na stanowisku kierowcy. Kierowca zobowiązany jest zatem złożyć oświadczenie o pozostawaniu lub niepozostawaniu w zatrudnieniu u innego pracodawcy w trakcie zatrudnienia w Pana firmie bez względu na to, jaki ma tam zakres czynności, czy też szerzej – jaki rodzaj pracy wykonuje.
 • 17.10.2008Obowiązkowe przerwy dla kierowców
  Szczególne regulacje dotyczące długości pracy kierowców zawierają m. in. postanowienia obligujące do zapewnienia im dodatkowych przerw czy to w czasie prowadzenia pojazdu (bez względu na podstawę prawną zatrudnienia), czy to w czasie pracy (tutaj z ograniczeniem siłą rzeczy do kierowców będących pracownikami).
 • 15.09.2008Zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu posiadane przez kierowcę
  Kierowca wykonujący przewozy pojazdami, do których zastosowanie znajdują przepisy unijne dotyczące czasu prowadzenia pojazdu powinien posiadać przy sobie zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu w razie, gdy nie prowadził pojazdu, z podaniem przyczyny niesposiadania za te dni wykresówek. Obecnie kierowca powinien mieć przy sobie dane dotyczące okresów aktywności z 28 dni poprzedzających dzień, w którym jest wykonywany przewóz. Wykresówki i okresy wskazane na zaświadczeniach powinny tworzyć ciągłość.
 • 19.03.2008Kierowcy na dodatkowym etacie i ich czas pracy
  Pytanie: Czy dodatkowy etat pracownika (zatrudnienie w innym zakładzie pracy) wpływa na kwestie związane z czasem pracy w moim zakładzie pracy?
 • 26.11.2007Odpoczynek dobowy kierowcy
  Pytanie: Czy odpoczynek dobowy kierowcy zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, w stosunku do którego nie stosujemy przepisów rozporządzenia UE możemy podzielić?  
 • 23.11.2007Oświadczenie kierowcy o zatrudnieniu w innym miejscu
  Pytanie: Czy od każdego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę kierowcy mogę domagać się oświadczenia o pozostawaniu lub nie w innym zatrudnieniu?
 • 24.10.2007Czas pracy kierowców - wiele różnych przepisów
  Pytanie: Jakie przepisy odnośnie czasu pracy stosujemy w stosunku do kierowcy samochodu osobowego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę przez stowarzyszenie zajmujące się działalnością charytatywną?