Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

adwokaci vat

 • 15.03.2021Obowi您ki sprawozdawcze podmiotów powi您anych
  Dokonywanie transakcji pomi璠zy podmiotami powi您anymi wi捫e si z obowi您kami nak豉danymi przez ustawy podatkowe. Z poj璚iem podmiotów powi您anych mamy do czynienia na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej równie jako: ustawa o CIT). Podobne terminy zawiera umowa o rachunkowo軼i (poj璚ie jednostek powi您anych zdefiniowane w art. 3 ust. 43 ww. ustawy) oraz kodeks spó貫k handlowych (poj璚ie spó趾i powi您anej zdefiniowane w art. 4 § 1 pkt. 5 ww. ustawy). Niemniej przedmiotem dalszych rozwa瘸 b璠 tylko obowi您ki podmiotów powi您anych, do których odnosi si ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
 • 14.01.2021Zorganizowana cz窷 przedsi瑿iorstwa - zagadnienia podstawowe
  W sytuacji planowanej sprzeda篡 zorganizowanej cz窷ci przedsi瑿iorstwa (dalej jako: „ZCP”) nale篡 wzi望 pod uwag wyzwania wynikaj帷e z przepisów prawa cywilnego oraz podatkowego. Gównym problemem jest ustalenie czy w ogóle mamy do czynienia z jednostk, któr mo積a uzna za zorganizowan cz窷 danej firmy. Przes康zenie tej kwestii ma niebagatelne znaczenie, poniewa mo瞠 si okaza, 瞠 w przypadku odpowiedzi negatywnej ewentualna pó幡iejsza sprzeda obejmie jedynie poszczególne sk豉dniki maj徠kowe przedsi瑿iorstwa co b璠zie mia這 daleko id帷e implikacje w zakresie odpowiedzialno軼i nabywcy za zobowi您ania zwi您ane z przedsi瑿iorstwem, zakres nabytych praw oraz wysoko嗆 obci捫e podatkowych
 • 04.01.2021Podatki w 2021 roku - najwa積iejsze zmiany
  Przeczytaj o najwa積iejszych zmianach dla podatników: systemie esto雟kim, obni穎nej stawce CIT, wi瘯szej dost瘼no軼i rycza速u, podwy盧e podatku od dochodów zagranicznych. Sprawd, o czym nale篡 pami皻a w 2021 roku i jakie warunki spe軟i, 瞠by skorzysta z preferencji.
 • 21.12.2020Podatki w 2021 roku - najwa積iejsze zmiany
  Przeczytaj o najwa積iejszych zmianach dla podatników: systemie esto雟kim, obni穎nej stawce CIT, wi瘯szej dost瘼no軼i rycza速u, podwy盧e podatku od dochodów zagranicznych. Sprawd, o czym nale篡 pami皻a w 2021 roku i jakie warunki spe軟i, 瞠by skorzysta z preferencji.
 • 27.11.2020Przekszta販enia dzia豉lno軼i jednoosobowej w spó趾i osobowe lub prawa handlowego, w celu umo磧iwienia dalszych dzia豉 restrukturyzacyjnych
  Jednoosobowa dzia豉lno嗆 gospodarcza z biegiem czasu mo瞠 wymaga przeprowadzenia dzia豉 restrukturyzacyjnych. Restrukturyzacj definiuje si jako gwa速owne zmiany struktury przedsi瑿iorstwa zmierzaj帷e do zwi瘯szenia jego wydajno軼i lub funkcjonalno軼i, a tym samym wzrostu jego warto軼i. Wbrew obiegowemu znaczeniu, restrukturyzacja stanowi po膨dane przedsi瞝zi璚ie nie tylko w obliczu pojawiaj帷ego si kryzysu, ale równie na potrzeby dalszego rozwoju dobrze dzia豉j帷ego przedsi瑿iorstwa.
 • 20.10.2020Przekszta販enia dzia豉lno軼i jednoosobowej w spó趾i osobowe lub prawa handlowego, w celu umo磧iwienia dalszych dzia豉 restrukturyzacyjnych
  Jednoosobowa dzia豉lno嗆 gospodarcza z biegiem czasu mo瞠 wymaga przeprowadzenia dzia豉 restrukturyzacyjnych. Restrukturyzacj definiuje si jako gwa速owne zmiany struktury przedsi瑿iorstwa zmierzaj帷e do zwi瘯szenia jego wydajno軼i lub funkcjonalno軼i, a tym samym wzrostu jego warto軼i. Wbrew obiegowemu znaczeniu, restrukturyzacja stanowi po膨dane przedsi瞝zi璚ie nie tylko w obliczu pojawiaj帷ego si kryzysu, ale równie na potrzeby dalszego rozwoju dobrze dzia豉j帷ego przedsi瑿iorstwa.
 • 24.08.2016Zwolnienie podmiotowe VAT przy prowadzeniu biura rachunkowego
  Pytanie: W ramach prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej 鈍iadcz us逝gi sklasyfikowane w PKD 69.20.Z - „dzia豉lno嗆 rachunkowo-ksi璕owa, doradztwo podatkowe” i wykonuj nast瘼uj帷e czynno軼i: prowadzenie podatkowej ksi璕i przychod闚 i rozchod闚, ewidencji przychod闚, ewidencji 鈔odk闚 trwa造ch i wyposa瞠nia, sporz康zanie, podpisywanie i sk豉danie deklaracji VAT, ZUS, PIT, przy czym czynno軼i te wykonuje w ramach kompleksowej i ci庵貫j obs逝gi ksi璕owej, na podstawie um闚 zawieranych z podmiotami. Czy mog skorzysta ze zwolnienia podmiotowego z VAT?
 • 23.08.2016Zwolnienie podmiotowe VAT przy prowadzeniu biura rachunkowego
  Pytanie: W ramach prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej 鈍iadcz us逝gi sklasyfikowane w PKD 69.20.Z - „dzia豉lno嗆 rachunkowo-ksi璕owa, doradztwo podatkowe” i wykonuj nast瘼uj帷e czynno軼i: prowadzenie podatkowej ksi璕i przychod闚 i rozchod闚, ewidencji przychod闚, ewidencji 鈔odk闚 trwa造ch i wyposa瞠nia, sporz康zanie, podpisywanie i sk豉danie deklaracji VAT, ZUS, PIT, przy czym czynno軼i te wykonuje w ramach kompleksowej i ci庵貫j obs逝gi ksi璕owej, na podstawie um闚 zawieranych z podmiotami. Czy mog skorzysta ze zwolnienia podmiotowego z VAT?
 • 28.05.2015Us逝gi rachunkowo-ksi璕owe. Opodatkowane czy zwolnione z VAT?
  Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca mo瞠 korzysta ze zwolnienia podmiotowego z VAT zgodnie z art. 113 ust. 1 lub ust. 9 ustawy o VAT?
 • 23.04.2015Us逝gi elektroniczne a wystawianie paragonów fiskalnych
  Pytanie podatnika: Czy us逝ga 鈍iadczona przez Wnioskodawc jest us逝g elektroniczn w rozumieniu art. 2 pkt 26 ustawy o podatku VAT? Czy Wnioskodawca ma obowi您ek rejestrowa sprzeda swych us逝g dokonywan na rzecz osób fizycznych nieprowadz帷ych dzia豉lno軼i gospodarczej na kasie fiskalnej?
 • 05.03.2015Kiedy ksi璕owy i doradca podatkowy musz mie kas fiskaln?
  Pytanie podatnika: Czy w 鈍ietle powy瞠j przedstawionego stanu faktycznego, prawid這wym b璠zie korzystanie przez Wnioskodawc ze zwolnienia z obowi您ku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku nale積ego w danym roku podatkowym nie d逝瞠j ni do 31 grudnia 2016 r. przy zastosowaniu kas rejestruj帷ych?
 • 20.01.2015Raport: Pranie pieni璠zy - Edycja 2014
  Pranie pieni璠zy cho jest zjawiskiem w polskich realiach stosunkowo nowym, to niew徠pliwie jest te jedn z najbardziej niebezpiecznych i przynosz帷ych najwi瘯sze straty patologii wyst瘼uj帷ych w sferze 篡cia gospodarczego naszego kraju. Wp造wa na to zar闚no z這穎no嗆 samego procesu prania pieni璠zy, pope軟ianie obok tego przest瘼stwa r闚nie innych przest瘼stw (w tym przest瘼stw skarbowych) oraz jego cz瘰to mi璠zynarodowy charakter.
 • 15.01.2015Doradztwo i sporz康zanie zezna podatkowych a VAT
  Pytanie podatnika: Czy do us逝g sporz康zania jednorazowych zezna podatkowych w oparciu o pojedyncze zlecenia mo積a zastosowa zwolnienie z VAT?
 • 10.03.2014Prawo do zwolnienia podmiotowego w VAT w 2014 roku
  Pytanie podatnika: Czy w zwi您ku z przedstawionym stanem faktycznym Wnioskodawczyni mog豉 wybra zwolnienie podmiotowe z podatku VAT od dnia 1 stycznia 2014 r.?
 • 23.10.2013Uchwa豉 NSA: Wynagrodzenie prawnika z urz璠u a 廝鏚這 przychodu w PIT
  Wynagrodzenie z tytu逝 nieop豉conej pomocy prawnej udzielonej przez pe軟omocnika ustanowionego z urz璠u, zale積ie od formy prawnej w jakiej wykonuje on sw鎩 zaw鏚, nale篡 kwalifikowa do 廝鏚豉 przychod闚 z pozarolniczej dzia豉lno軼i gospodarczej, o kt鏎ym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od os鏏 fizycznych - w przypadku gdy pomoc prawn z urz璠u pe軟omocnik wykonuje prowadz帷 dzia豉lno嗆 zawodow w formie dzia豉lno軼i gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 lit. a ustawy, a gdy czyni to w ramach innych form wykonywania swojego zawodu - wynagrodzenie to nale篡 kwalifikowa do 廝鏚豉 przychod闚 z dzia豉lno軼i wykonywanej osobi軼ie, o kt鏎ym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 tej ustawy.
 • 18.04.2013Us逝gi kadrowe i ksi璕owe a VAT
  Pytanie podatnika: Czy prowadzenie przez Sp馧k ksi庵 rachunkowych i ewidencji podatkowych bez 鈍iadczenia us逝g doradztwa podatkowego podlega zwolnieniu podmiotowemu z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT?
 • 15.01.2013Podatki 2013: Us逝gi rachunkowo-ksi璕owe a VAT
  Pytanie podatnika: Czy od 1.01.2013 Wnioskodawczyni b璠zie mia豉 mo磧iwo嗆 skorzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT, przy 鈍iadczeniu us逝g rachunkowo – ksi璕owych?
 • 26.11.2012VAT od darmowej pomocy prawnej
  Interpelacja nr 9264 do ministra finans闚 w sprawie ustawy reguluj帷ej kwestie opodatkowania w zakresie 鈍iadczenia bezp豉tnych porad prawnych
 • 19.04.2012Biuro rachunkowe a zwolnienie podmiotowe z VAT
  Z uzasadnienia: Samych us逝g ksi璕owych, nawet kompleksowych nie mo積a uto窺amia z 鈍iadczeniem us逝g doradztwa. Niew徠pliwie 鈍iadczenie us逝g ksi璕owych wi捫e si z posiadaniem okre郵onej wiedzy pozwalaj帷ej na ich wykonywanie. Niemniej jednak nie jest to r闚noznaczne z uznaniem, 瞠 osoba 鈍iadcz帷a tego rodzaju us逝gi jest doradc. R闚nie posiadanie pe軟omocnictw o szerokim zakresie nie uzasadnia twierdzenia, 瞠 podatniczka 鈍iadczy豉 us逝gi doradztwa. Posiadane pe軟omocnictwa wykorzystywane bowiem by造 do podpisywania i sk豉dania deklaracji podatkowych w imieniu mocodawc闚.
 • 22.06.2011Syndyk jest podatnikiem VAT
  Interpelacja nr 21727 do ministra finans闚 w sprawie 膨da urz璠闚 skarbowych zap豉ty podatku VAT od wynagrodze syndyk闚 przyznanych przez s康y upad這軼iowe
 • 09.12.2010Ksi璕owa nie zawsze skorzysta ze zwolnienia podmiotowego w VAT
  Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest uprawniony do us逝gowego prowadzenia ksi庵 rachunkowych. Z dniem 13 lipca 2010 r. rozpocz掖 dzia豉lno嗆 gospodarcz - biuro rachunkowe. Us逝gi, kt鏎e 鈍iadczy obejmuj przede wszystkim prowadzenie podatkowej ksi璕i przychod闚 i rozchod闚, ewidencji przychod闚 i ksi庵 rachunkowych na zlecenie/rzecz klient闚 odpowiednio os鏏 fizycznych prowadz帷ych dzia豉lno嗆 oraz os鏏 prawnych. W ramach wykonywanych czynno軼i zwi您anych z prowadzeniem dzia豉lno軼i gospodarczej, Wnioskodawca nie 鈍iadczy us逝g w zakresie doradztwa podatkowego. Czy prawid這wym b璠zie korzystanie ze zwolnienia podmiotowego, w zakresie opodatkowania podatkiem od towar闚 i us逝g na podstawie art. 113 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towar闚 i us逝g, sprzeda篡 us逝g 鈍iadczonych w ramach prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej w roku podatkowym?
 • 27.05.2009Orzecznictwo podatkowe: Doradcy prawni bez zwolnienia z VAT
  Doradcy prawni, jako wykonuj帷y us逝gi prawnicze, s obj璚i wy陰czeniem ze zwolnienia od podatku VAT stosownie do tre軼i art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towar闚 i us逝g (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). Z przepisu tego wynika bowiem, 瞠 wol ustawodawcy by這 wy陰czenie ze zwolnienia od podatku od towar闚 i us逝g podatnik闚 鈍iadcz帷ych wszystkie us逝gi prawnicze, a nie tylko niekt鏎e z nich. Gdyby bowiem ustawodawca chcia wy陰czy ze zwolnienia tylko niekt鏎e us逝gi prawnicze, to wyra幡ie musia豚y to okre郵i w ustawie.