Szukaj:

Aktywne formularze i wzory dokumentów: ZUS


Elementy do pobrania

 1. A1 - Zaświadczenie o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej

 2. E 101 - Zaświadczenie dotyczące ustawodawstwa właściwego

 3. E 124 - Wniosek o zasiłek pogrzebowy

 4. E 207 - Informacje dotyczące przebiegu ubezpieczenia osoby ubezpieczonej

 5. EKL

  Wniosek o wydanie książki inwalidy wojennego/wojskowego - legitymacji osoby represjonowanej (dawny ZUS ER-9) Formularz obowiązuje od dnia 13 czerwca 2019 r.

 6. EKP

  Wniosek w sprawie kapitału początkowego Formularz obowiązujący od dnia 2 czerwca 2021 r.

 7. EMP Wniosek o emeryturę

  Wniosek o emeryturę Formularz obowiązujący od dnia 26 listopada 2020 r.

 8. EMZ

  Załącznik do wniosku o emeryturę dla osób, które ubiegają się o emeryturę z zagranicznej instytucji państw UE/EFTA

 9. ENS

  Wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do świadczeń emerytalno-rentowych (zastąpił formularz ZUS Rp-18) Formularz obowiązuje od dnia 18 stycznia 2019 r.

 10. ENSK

  Wniosek o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne (dawny ZUS Rp-12) Formularz obowiązujący od dnia 27 stycznia 2020 r.

 11. EPOM

  Wniosek o emeryturę pomostową (dawny ZUS RP-1 Epom) Formularz obowiązujący od dnia 14 stycznia 2020 r.

 12. ERN

  Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy Formularz obowiązujący od dnia 27 stycznia 2020 r. Wzór ERN – zastąpił dotychczasowy druk ZUS Rp-1R

 13. ERN-P

  Wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy ERN-P zastąpił wzór ZUS Rp-1a Formularz obowiązujący od dnia 27 stycznia 2020 r.

 14. ERO

  Oświadczenie w sprawie świadczenia długoterminowego dotyczące przyznania/ponownego ustalenia/podjęcia wypłaty tego świadczenia – od dnia spełnienia warunków Formularz obowiązujący od dnia 12 sierpnia 2020 r...

 15. EROP

  Oświadczenie o osiąganiu przychodu Formularz obowiązujący od dnia 13 czerwca 2019 r. Formularz EROP zastąpił dotychczasowy druk ZUS Rw-73

 16. ERP-15

  Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i o sytuacji materialnej (dawny ZUS Rp-15) Formularz obowiązujący od dnia 5 listopada 2018 r.

 17. ERR-W

  Wniosek w sprawie wypłaty renty rodzinnej Formularz obowiązujący od dnia 2 lipca 2019 r. ERR-W zastąpił wzór ZUS Rw-3

 18. ESP

  Wniosek o świadczenie przedemerytalne Formularz obowiązujący od dnia 27 stycznia 2020 r. Formularz ESP zastąpił dotychczasowy druk ZUS Rp-26

 19. Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej

  AKTYWNY FORMAT PDF. Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2021 r. Dz.U. 2020, poz. 2366 (załącznik 19)

 20. Informacja o rachunku bankowym / zmianie rachunku bankowego w celu przekazania świadczeń przez ZUS

  AKTYWNY FORMAT PDF. Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2021 r. Dz.U. 2020, poz. 2366 (załącznik 19)

 21. Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej

  AKTYWNY FORMAT PDF. Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2021 r. Dz.U. 2020, poz. 2366 (załącznik 20)

 22. Informacje w zakresie rozrachunku aktywów + oświadczenie

  Dz.U. 2014, poz. 117 (załącznik 1,3) Formularz obowiązuje od dnia 22 stycznia 2014 r.

 23. OL-10

  Wywiad zawodowy (załącznik do wniosku o rentę z tytułu niezdolności) Formularz obowiązuje od dnia 6 kwietnia 2021 r.

 24. Oświadczenie o przekazywaniu składki do Otwartego Funduszu Emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

  Dz.U. 2015, poz. 1600

 25. Polecenie przelewu/wpłata do ZUS - Należności z tytułu składek

  (objaśnienia w pliku PDF) - Dz.U. 2009 Nr 202, poz. 1561

 26. RD-2

  Oświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymaniu pomocy publicznej De Minimis Formularz obowiązujący od dnia 18 grudnia 2018 r.

 27. RSO

  Wniosek o odroczenie terminu płatności składek do ZUS RSO zastąpił wzór ZUS-EOP-02 Formularz obowiązuje od dnia 6 grudnia 2018 r.

 28. US-1 Wniosek o wydanie zaświadczenia A1

  Wniosek o zaświadczenie A1 - przeniesienie działalności do innego państwa (dla osoby, która w Polsce wykonuje pracę na własny rachunek i będzie wykonywać działalność w innym państwie członkowskim UE, EOG lu...

 29. US-2 Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym dla osoby która normalnie wykonuje działalność na własny rachunek w dwóch lub w kilku Państwach Członkowskich UE

  Wniosek o zaświadczenie A1 - działalność na własny rachunek w kilku państwach.

 30. US-4 Wniosek o wydanie zaświadczenia A1

  Wniosek o zaświadczenie A1 - praca najemna w kilku państwach (dla osoby wykonującej pracę najemną w dwóch lub więcej państwach członkowskich UE, EOG lub Szwajcarii)

 31. US-7

  Wniosek o wydanie zaświadczenia / informacji z konta osoby ubezpieczonej (zastępuje formularz ZUS-ZZU) Formularz obowiązuje od dnia 21 stycznia 2019 r.

 32. US-9

  Wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, chorobowe

 33. Wniosek o rentę socjalną

  Dz.U. 2003 nr 170 poz. 1656

 34. Wniosek o rozłożenie na raty składek ZUS

  Dz.U. 2003 nr 170 poz. 1656

 35. ZAS-12

  Zaświadczenie płatnika składek dotyczące ustalenia prawa do zasiłku chorobowego lub opiekuńczego za dalszy okres Formularz obowiązuje od dnia 23 stycznia 2019 r.

 36. ZPW

  Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie zasiłku

 37. ZUS ERP-6

  Informacja o okresach składkowych i nieskładkowych Formularz obowiązujący od dnia 13 czerwca 2019 r.

 38. ZUS ERP-7

  Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (zastępuje wzór RP-7) Formularz obowiązuje od dnia 18 stycznia 2019 r. Wzór dostępny w aktywnym formacie PDF

 39. ZUS ERP-8

  Zeznanie świadka Formularz obowiązuje od dnia 5 listopada 2018 r.

 40. ZUS ERP-9

  Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów Formularz obowiązuje od dnia 5 listopada 2018 r.

 41. ZUS ERR

  Wniosek o rentę rodzinną Formularz obowiązujący od dnia 16 stycznia 2020 r. Wniosek o rentę rodzinną (nowy symbol – ERR), dnia 2 października 2017 r. zastąpił dotychczasowy formularz ZUS Rp-2 i załąc...

 42. ZUS OL-9

  Zaświadczenie o stanie zdrowia Formularz obowiązuje od dnia 6 kwietnia 2021 r.

 43. ZUS OL-FZLA

  Wniosek w sprawie upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich Formularz obowiązujący od dnia 28 września 2020 r.

 44. ZUS OSW

  Oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych AKTYWNY FORMAT PDF. Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2021 r. Dz.U. 2020, poz. 2366 (załącznik 23)

 45. ZUS PEL

  Pełnomocnictwo / odwołanie pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych w relacjach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Formularz obowiązujący od dnia 24 maja 2021 r.

 46. ZUS PEL-Z

  Załącznik do pełnomocnictwa / odwołania pełnomocnictwa Formularz obowiązujący od dnia 16 grudnia 2020 r.

 47. ZUS RCA cz. II

  Imienny raport cz. II dla osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą na mniejszą skalę, która korzysta z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne AKTYWNY FORMAT PDF. Wzór obowią...

 48. ZUS RD-3

  Wniosek o informację o stanie konta płatnika składek Formularz obowiązuje od dnia 18 grudnia 2018 r.

 49. ZUS RIA

  Raport informacyjny AKTYWNY FORMAT PDF. Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2021 r. Dz.U. 2020, poz. 2366 (załącznik 22)

 50. ZUS Rp-13

  Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny emeryta – rencisty – osoby uprawnionej do renty socjalnej – świadczenia przedemerytalnego/zasiłku – nauczycielskiego świadczeni...

 51. ZUS Rp-3

  Poświadczenie dalszego istnienia prawa do pobierania świadczeń.

 52. ZUS RUD

  Zgłoszenie umowy o dzieło / Korekta zgłoszenia umowy o dzieło Wzór obowiązujący od dnia 14 maja 2021 r.

 53. ZUS RWN

  Wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek Formularz obowiązujący od dnia 7 marca 2019 r. Formularz RWN zastąpił dotychczasowy druk ZUS EWN

 54. ZUS US-3

  Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 dla pracownika delegowanego do wykonywania pracy w innym państwie członkowskim UE, EOG lub w Szwajcarii

 55. ZUS Z-10

  Oświadczenie w związku z roszczeniem o zasiłek chorobowy/świadczenie rehabilitacyjne Formularz obowiązujący od dnia 26 czerwca 2020 r.

 56. ZUS Z-12

  Wniosek o zasiłek pogrzebowy Formularz obowiązuje od dnia 23 kwietnia 2021 r.

 57. ZUS Z-15a

  Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem Formularz obowiązujący od dnia 22 marca 2021 r.

 58. ZUS Z-15b

  Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny Formularz obowiązujący od dnia 21 stycznia 2019 r.

 59. ZUS Z-3 Zaświadczenie płatnika składek

  Formularz obowiązuje od dnia 22 kwietnia 2021 r.

 60. ZUS Z-3a Zaświadczenie płatnika składek

  Formularz obowiązuje od dnia 21 kwietnia 2021 r.

 61. ZUS Z-3b Zaświadczenie płatnika składek

  Formularz obowiązujący od dnia 21 kwietnia 2021 r.

 62. ZUS ZAO

  Wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego Formularz obowiązujący od dnia 17 kwietnia 2020 r.

 63. ZUS ZRU - Zgłoszenie reklamacji do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej

  Wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego Formularz obowiązujący od dnia 17 kwietnia 2020 r.

 64. ZUS ZZP - Zgłoszenie zapytania płatnika

  Wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego Formularz obowiązujący od dnia 17 kwietnia 2020 r.