Szukaj:

Aktywne formularze i wzory dokumentów: Zatrudnienie

9 lipca Sejm uchwalił ustawę o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Ustawa nakazuje m.in.: 1) Zastąpienie umowy cywilnoprawnej umową o pracę na czas określony lub czas wykonania określonej pracy. Zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej będzie możliwe tylko w przypadku uczniów i studentów w wieku od 16 do 26 lat oraz emerytów i rencistów; 2) Agencje i pracodawcy-użytkownicy mogą ustalić między sobą sposób wykorzystania urlopu wypoczynkowego przez pracownika (przysługują mu dwa dni wolne za miesiąc pracy). Jeśli pracownik nie wykorzysta urlopu, należy mu się ekwiwalent pieniężny; 3) Przedsiębiorca nie będzie mógł zatrudnić pracownika tymczasowego, jeżeli w ciągu ostatnich sześciu miesięcy dokonał zwolnień grupowych; 4) Ustawa zabezpiecza też przed sytuacją, w której pracownik tymczasowy mógłby zastąpić pracowników strajkujących lub pracownika zwolnionego z przyczyn dotyczących pracodawcy (nie można tego robić do trzech miesięcy od zwolnienia). Poniżej znajdują się wszelkiego rodzaju umowy, oświadczenia i inne formularze związane z zatrudnianiem pracowników.

Elementy do pobrania

 1. Anulowanie pełnomocnictwa z powodu rozwiązania umowy o pracę

 2. Formularz zgłoszeniowy do pracy

 3. Kontrakt menedżerski

 4. Oferta pracownika o rozwiązanie umowy o pracę za wzajemnym porozumieniem

 5. Oświadczenie o niepodejmowaniu działalności konkurencyjnej

 6. Oświadczenie o niepodejmowaniu działalności konkurencyjnej na danym obszarze

 7. Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej

 8. Oświadczenie pracownika dotyczące przyjęcia odpowiedzialności za powierzone mu mienie

 9. Pismo pracodawcy zawiadamiające pracownika o wygaśnięciu umowy o pracę

 10. Porozumienie o rozwiązaniu umowy o współpracy

 11. Porozumienie stron między pracownikiem a pracodawcą

 12. Przedwstępna umowa o pracę

 13. Przyjęcie wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę

 14. Rachunek do umowy zlecenie (Rachunek umowa zlecenia)

  Wzór zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi. Obliczenia w wersji Ms Excel wykonują się automatycznie.   Zmiany dot. umów zlecenie w 2019 r:.  1. Od początku 2019 r. osoby wykonujące...

 15. Rozwiązanie stosunku pracy

  Wzór zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi. Obliczenia w wersji Ms Excel wykonują się automatycznie.   Zmiany dot. umów zlecenie w 2019 r:.  1. Od początku 2019 r. osoby wykonujące...

 16. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

  Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.

 17. Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę z zachowaniem skróconego okresu wypowiedzenia

  Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.

 18. Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia

  Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.

 19. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

  Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.

 20. Rozwiązanie umowy o pracę za wzajemnym porozumieniem stron

  Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.

 21. Umowa o dzieło

  Formularz umowy o dzieło bez rachunku

 22. Umowa o dzieło z rachunkiem

  Formularz umowy o dzieło bez rachunku

 23. Umowa o podnoszenie kwalifikacji w formach pozaszkolnych

  Formularz umowy o dzieło bez rachunku

 24. Umowa o podnoszenie kwalifikacji w formach szkolnych

  Formularz umowy o dzieło bez rachunku

 25. Umowa o pracę

  (na czas określony, nieokreślony, próbny) Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 2 stycznia 2016 r.

 26. Umowa o pracę na okres próbny

  Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 2 stycznia 2016 r.

 27. Umowa o pracę na zastępstwo

  Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 2 stycznia 2016 r.

 28. Umowa o pracę nakładczą

  Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 2 stycznia 2016 r.

 29. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego

  Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 2 stycznia 2016 r.

 30. Umowa o pracę z pracownikiem młodocianym (prace lekkie sezonowe i dorywcze)

  Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 2 stycznia 2016 r.

 31. Umowa o pracę z pracownikiem młodocianym (przyuczenie do zawodu)

  Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 2 stycznia 2016 r.

 32. Umowa o szkolenie i konsultacje

  Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 2 stycznia 2016 r.

 33. Umowa o używanie samochodu prywatnego do celów służbowych

  Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 2 stycznia 2016 r.

 34. Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej

  Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 2 stycznia 2016 r.

 35. Umowa o wykonanie zadania (usługi) w ramach grupowej organizacji pracy

  Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 2 stycznia 2016 r.

 36. Umowa o zachowaniu poufności

  Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 2 stycznia 2016 r.

 37. Umowa o zakazie konkurencji

  Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 2 stycznia 2016 r.

 38. Umowa o zakazie konkurencji (po ustaniu stosunku pracy)

  Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 2 stycznia 2016 r.

 39. Umowa o zakazie konkurencji (w czasie trwania stosunku pracy)

  Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 2 stycznia 2016 r.

 40. Umowa Partnerska

  Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 2 stycznia 2016 r.

 41. Umowa zlecenia (zlecenie) z rachunkiem

  Umowa zlecenia z rachunkiem w formacie MS Excel oblicza wynagrodzenie netto na podstawie wpisanego do kalkulatora wynagrodzenia brutto. Wzór rachunku do umowy zlecenia zgodny ze zmianami wprowadzonymi w 2019 ...

 42. Umowa zlecenie

  Umowa zlecenia z rachunkiem w formacie MS Excel oblicza wynagrodzenie netto na podstawie wpisanego do kalkulatora wynagrodzenia brutto. Wzór rachunku do umowy zlecenia zgodny ze zmianami wprowadzonymi w 2019 ...

 43. Wyniki badań okresowych (ocena stanu zdrowia i zdolności do pracy)

  Umowa zlecenia z rachunkiem w formacie MS Excel oblicza wynagrodzenie netto na podstawie wpisanego do kalkulatora wynagrodzenia brutto. Wzór rachunku do umowy zlecenia zgodny ze zmianami wprowadzonymi w 2019 ...

 44. Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika

  Umowa zlecenia z rachunkiem w formacie MS Excel oblicza wynagrodzenie netto na podstawie wpisanego do kalkulatora wynagrodzenia brutto. Wzór rachunku do umowy zlecenia zgodny ze zmianami wprowadzonymi w 2019 ...

 45. Wypowiedzenie umowy o prowadzenie księgi handlowej

  Umowa zlecenia z rachunkiem w formacie MS Excel oblicza wynagrodzenie netto na podstawie wpisanego do kalkulatora wynagrodzenia brutto. Wzór rachunku do umowy zlecenia zgodny ze zmianami wprowadzonymi w 2019 ...

 46. Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy przez pracodawcę

  Umowa zlecenia z rachunkiem w formacie MS Excel oblicza wynagrodzenie netto na podstawie wpisanego do kalkulatora wynagrodzenia brutto. Wzór rachunku do umowy zlecenia zgodny ze zmianami wprowadzonymi w 2019 ...

 47. Wypowiedzenie warunków umowy o pracę

  Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.

 48. Załącznik do regulaminu pracy - rodzaje prac wykonywanych w zakładzie pracy oraz wykaz stanowisk dozwolonych pracownikom młodocianym w celu odbywania przygotowania zawodowego

  Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.

 49. Załącznik do regulaminu pracy - terminy dodatkowych dni wolnych od pracy

  Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.

 50. Załącznik do regulaminu pracy - wykaz prac wykonywanych w zakładzie pracy, przy których nie wolno zatrudniać młodocianych

  Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.

 51. Załącznik do regulaminu pracy - wykaz środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego oraz przewidywane okresy ich użytkowania

  Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.

 52. Załącznik do umowy o pracę dotyczący przeniesienia autorskich praw majątkowych

  Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.

 53. Zawiadomienie o wygaśnięciu umowy o pracę z powodu tymczasowego aresztowania

  Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.

 54. Zawiadomienie zakładowej organizacji związkowej o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę lub warunków pracy i płacy

  Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.

 55. Zlecenie wykonania pracy w godzinach nadliczbowych

  Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.

 56. Zobowiązanie pracownika do zachowania tajemnicy zawodowej i poufności

  Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.