Szukaj:

Aktywne formularze i wzory dokumentów: Wyjazdy-Przyjazdy


Elementy do pobrania

 1. Akt nadania obywatelstwa polskiego

  Dz.U. 2012, poz. 927 (załącznik 2)

 2. Decyzja o unieważnieniu lub cofnięciu wizy krajowej

  Dz.U. 2021, poz. 984 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 czerwca 2021 r.

 3. Decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu

  Dz.U. 2014, poz. 535

 4. DS-157-PL Uzupełniający wniosek o wizę nieemigracyjną

  Dz.U. 2014, poz. 535

 5. DS-158-PL - Historia zatrudnienia osoby ubiegającej się o wizę nieimigracyjną oraz informacje o osobach mogących potwierdzić dane zamieszczone na formularzu

  Dz.U. 2014, poz. 535

 6. DS-230 Part I - Podanie o wizę imigracyjną oraz rejestrację obcokrajowca

  Dz.U. 2014, poz. 535

 7. DS-230 Part II - Podanie o wizę imigracyjną oraz rejestrację obcokrajowca

  Dz.U. 2014, poz. 535

 8. Informacja podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi na temat zmian w zakresie wykonywania pracy przez cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę

  Dz.U. 2009 Nr 16, poz. 84 (załącznik 6)

 9. Informacja starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi obejmująca obywateli polskich i cudzoziemców, zarejestrowanych jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy

  Dz.U. 2017, poz. 2345 (załącznik 19) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.

 10. Kwestionariusz paszportowy na paszport dyplomatyczny lub paszport służbowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych

  Dz.U. 2010 Nr 152, poz. 1026 (6)

 11. Lista podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej

  Dz.U. 2014, poz. 1476 Formularz obowiązuje od dnia 13 listopada 2014 r.

 12. Oświadczenie cudzoziemca uprawnionego, o którym mowa w art. 69d ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP

  Dz.U. 2019, poz. 1666 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 września 2003 r.

 13. Oświadczenie cudzoziemca uprawnionego, o którym mowa w art. 69d ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP

  Dz.U. 2019, poz. 1666 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 września 2003 r.

 14. Oświadczenie cudzoziemca uprawnionego, o którym mowa w art. 69d ust. 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP

  Dz.U. 2019, poz. 1666 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 września 2003 r.

 15. Oświadczenie kandydata na aplikację dyplomatyczno-konsularną

  Dz.U. 2016, poz. 1175 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 6 sierpnia 2016 r.

 16. Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

  Dz.U. 2017, poz. 2345 (załącznik 17) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.

 17. Oświadczenie podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w charakterze pracownika tymczasowego

  Dz.U. 2017, poz. 2345 (załącznik 16) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.

 18. Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 88j ust. 1 pkt 3-7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

  Dz.U. 2017, poz. 2345 (załącznik 15) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.

 19. Oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 88z ust. 5 pkt 1-6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

  Dz.U. 2017, poz. 2345 (załącznik 18) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.

 20. Podanie - Kwestionariusz paszportowy

  Formularz przeznaczony tylko jako wzór do użytku wewnętrznego i nie nadaje się do złożenia w urzędzie paszportowym. Uznawane są tylko i wyłącznie druki papierowe dostępne w urzędzie paszportowym.

 21. Przedłużenie ZEZWOLENIA na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

  Dz.U. 2017, poz. 2345 (załącznik 12) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.

 22. Przedłużenie ZEZWOLENIA typ S na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

  Dz.U. 2017, poz. 2345 (załącznik 14) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.

 23. Przedłużenie Zezwolenie typ S na pracę sezonową cudzoziemca w charakterze pracownika tymczasowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

  Dz.U. 2017, poz. 2345 (załącznik 13) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.

 24. Przepustka dla cudzoziemca korzystającego z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który podlega przeniesieniu do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej

  Dz.U. 2005 r. Nr 147 poz. 1228

 25. Rejestr wniosków o udzielenie lub przedłużenie zezwolenia na pobyt oraz wydanych w tych sprawach decyzji

  Dz.U. 2005 r. Nr 147 poz. 1228

 26. Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego

  Dz.U. 2012, poz. 927 (załącznik 1)

 27. Wniosek o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego

  Dz.U. 2012, poz. 925

 28. Wniosek o przedłużenie okresu pobytu cudzoziemca w strzeżonym ośrodku / areszcie dla cudzoziemców

  Dz.U. 2019, poz. 680 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 25 kwietnia 2019 r.

 29. Wniosek o przedłużenie wizy krajowej

  Dz.U. 2014, poz. 593 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 10 maja 2014 r.

 30. Wniosek o przedłużenie wizy Schengen

  Dz.U. 2014, poz. 593 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 10 maja 2014 r.

 31. Wniosek o przyjęcie na aplikację dyplomatyczno - konsularną

  Dz.U. 2014, poz. 593 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 10 maja 2014 r.

 32. Wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego

  Dz.U. 2012, poz. 501

 33. Wniosek o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka

  Dz.U. 2016, poz. 1382 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 2 września 2016 r.

 34. Wniosek o przyznanie pomocy finansowej ze środków budżetu państwa na częściowe pokrycie poniesionych, udokumentowanych przez repatrianta kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się w Polsce

  Dz.U. 2018, poz. 1204 Formularz obowiązuje od dnia 23 czerwca 2018 r.

 35. Wniosek o przyznanie repatriantowi pomocy finansowej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych

  Dz.U. 2018, poz. 1203 Formularz obowiązuje od dnia 23 czerwca 2018 r.

 36. Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej posiadaczowi karty polaka, który złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały

  Dz.U. 2016, poz. 2274 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.

 37. Wniosek o udostępnienie cudzoziemcowi informacji o umieszczeniu jego danych w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium RP jest niepożądany

  Dz.U. 2014, poz. 549 Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2014 r.

 38. Wniosek o udostępnienie danych przetwarzanych w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców

  Dz.U. 2021, poz. 1049 Formularz obowiązuje od dnia 25 czerwca 2021 r.

 39. Wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy

  Dz.U. 2019, poz. 779 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 27 kwietnia 2019 r. Wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy - POBIERZ 

 40. Wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa / korzystania z mobilności długoterminowej

  Dz.U. 2019, poz. 779 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 27 kwietnia 2019 r.

 41. Wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej

  Dz.U. 2014, poz. 569 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2014 r.

 42. Wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały

  Dz.U. 2014, poz. 568 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2014 r.

 43. Wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego

  Dz.U. 2014, poz. 554 (załącznik 1)

 44. Wniosek o udzielenie dotacji celowej gminie, która przeprowadziła remont lub adaptację lokalu mieszkalnego lub wyposażyła lokal mieszkalny w miejscu osiedlenia się repatrianta w Rzeczypospolitej Polskiej

  Dz.U. 2018, poz. 1352 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 14 lipca 2018 r.

 45. Wniosek o udzielenie dotacji celowej na realizację aktywizacji zawodowej repatriantów

  Dz.U. 2018, poz. 1352 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 14 lipca 2018 r.

 46. Wniosek o udzielenie dotacji celowej na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy karty polaka osiedlających się na terytorium RP

  Dz.U. 2016, poz. 2275 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.

 47. Wniosek o udzielenie dotacji gminie, która zapewniła lokal mieszkalny kandydatowi na repatrianta oraz członkom najbliższej rodziny repatrianta

  Dz.U. 2018, poz. 1352 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 14 lipca 2018 r.

 48. Wniosek o udzielenie informacji o wpisaniu / sprostowaniu / wykreśleniu danych osobowych do/z wykazu i Systemu Informacyjnego Schengen

  Dz.U. 2018, poz. 1352 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 14 lipca 2018 r.

 49. Wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej

  Dz.U. 2015, poz. 1859 Formularz obowiązuje od dnia 13 listopada 2015 r.

 50. Wniosek o udzielenie przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej pomocy finansowej obywatelowi państwa członkowskiego Unii Europejskiej

  Dz.U. 2018, poz. 776 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2018 r.

 51. Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy obywatelowi, członkowi rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

  Dz.U. 2019, poz. 1114 (załącznik 1) Formularz obowiązuje z dniem wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej bez zawarcia umowy

 52. Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały obywatelowi, członkowi rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

  Dz.U. 2019, poz. 1114 (załącznik 2) Formularz obowiązuje z dniem wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej bez zawarcia umowy

 53. Wniosek o umieszczenie cudzoziemca w strzeżonym ośrodku / o zastosowanie aresztu dla cudzoziemców

  Dz.U. 2019, poz. 680 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 25 kwietnia 2019 r.

 54. Wniosek o uznanie za obywatela polskiego

  Dz.U. 2012, poz. 916

 55. Wniosek o uznanie za repatrianta

  Dz.U. 2018, poz. 1199 Formularz obowiązuje od dnia 23 czerwca 2018 r.

 56. Wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń

  Dz.U. 2020, poz. 2347 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 18 lutego 2020 r.

 57. Wniosek o wydanie / wymianę dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu

  Dz.U. 2017, poz. 1916 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 16 listopad 2011 r.

 58. Wniosek o wydanie / wymianę karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej

  Dz.U. 2017, poz. 1969 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 2 listopada 2011 r.

 59. Wniosek o wydanie / wymianę karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej

  Dz.U. 2017, poz. 1916 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 16 listopad 2011 r.

 60. Wniosek o wydanie lub wymianę dokumentu "Zgoda na pobyt tolerowany"

  Dz.U. 2014, poz. 589 (załącznik 14) Formularz obowiązuje od dnia 10 maja 2014 r.

 61. Wniosek o wydanie lub wymianę karty pobytu

  Dz.U. 2014, poz. 589 (załącznik 13) Formularz obowiązuje od dnia 10 maja 2014 r.

 62. Wniosek o wydanie lub wymianę polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca

  Dz.U. 2014, poz. 589 (załącznik 10) Formularz obowiązuje od dnia 10 maja 2014 r.

 63. Wniosek o wydanie lub wymianę polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca

  Dz.U. 2014, poz. 589 (załącznik 11) Formularz obowiązuje od dnia 10 maja 2014 r.

 64. Wniosek o wydanie lub wymianę tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca

  Dz.U. 2015, poz. 1856 (załącznik 3)

 65. Wniosek o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego składany do wojewody i ministra właściwego do spraw wewnętrznych

  Dz.U. 2019, poz. 1313 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 19 lipca 2019 r.

 66. Wniosek o wydanie paszportu dyplomatycznego lub paszportu służbowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

  Dz.U. 2019, poz. 1313 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 19 lipca 2019 r.

 67. Wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

  Dz.U. 2017, poz. 2345 (załącznik 9) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.

 68. Wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

  Dz.U. 2017, poz. 2345 (załącznik 11) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.

 69. Wniosek o wydanie przez konsula RP paszportu albo paszportu tymczasowego

  Dz.U. 2019, poz. 1313 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 19 lipca 2019 r.

 70. Wniosek o wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca

  Dz.U. 2014, poz. 589 (załącznik 12) Formularz obowiązuje od dnia 10 maja 2014 r.

 71. Wniosek o wydanie wizy krajowej

  Dz.U. 2021, poz. 988 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 czerwca 2021 r.

 72. Wniosek o wydanie wizy krajowej w celu repatriacji

  Dz.U. 2017, poz. 994 Formularz obowiązuje od dnia 23 maja 2017 r.

 73. Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

  Dz.U. 2017, poz. 2345 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.

 74. Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

  Dz.U. 2017, poz. 2345 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.

 75. Wniosek o wymianę / wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej

  Dz.U. 2017, poz. 1969 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 2 listopada 2011 r.

 76. Wniosek o wymianę lub wydanie nowego dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej

  Dz.U. 2009 nr 99 poz. 835 (załącznik 2)

 77. Wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego

  Dz.U. 2012, poz. 928 (załącznik 1)

 78. Wniosek o zarejestrowanie pobytu obywatela Unii Europejskiej

  Dz.U. 2017, poz. 1969 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 2 listopada 2011 r.

 79. Wniosek o zwrot kosztów (art. 14 ust. 2 i 3 dyrektywy (UE) 2015/637)

  Dz.U. 2018, poz. 776 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2018 r.

 80. Wniosek podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium rzeczypospolitej polskiej w charakterze pracownika tymczasowego

  Dz.U. 2017, poz. 2345 (załącznik 10) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.

 81. Wniosek podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze pracownika tymczasowego

  Dz.U. 2017, poz. 2345 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.

 82. Wniosek wizowy - Białoruś

  Formularz aktywny bezpłatny

 83. Wniosek wizowy do Referacji Rosyjskiej (Rosja)

  Formularz aktywny bezpłatny

 84. Wzór wniosku o uznanie za repatrianta

  Dz.U. 2001 nr 22 poz. 260

 85. Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy

  Dz.U. 2019, poz. 779 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 27 kwietnia 2019 r.

 86. Załącznik nr 2 do wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy

  Dz.U. 2019, poz. 779 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 27 kwietnia 2019 r.

 87. Załącznik nr 3 do wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy

  Dz.U. 2019, poz. 779 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 27 kwietnia 2019 r.

 88. Załącznik nr 4 do wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy

  Dz.U. 2019, poz. 779 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 27 kwietnia 2019 r.

 89. Zaproszenie dla cudzoziemca

  Dz.U. 2020, poz. 2347 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 18 lutego 2020 r.

 90. Zaświadczenie o przyjęciu cudzoziemca na studia/ o kontynuowaniu przez cudzoziemca studiów

  Dz.U. 2018, poz. 1116 Formularz obowiązuje od dnia 25 czerwca 2018 r.

 91. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu karty pobytu, polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca lub dokumentu "Zgoda na pobyt tolerowany"

  Dz.U. 2014, poz. 589 (załącznik 7) Formularz obowiązuje od dnia 10 maja 2014 r.

 92. Zaświadczenie o zakończeniu zwykłego zamieszkiwania

  Dz.U. 2014, poz. 589 (załącznik 7) Formularz obowiązuje od dnia 10 maja 2014 r.

 93. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy

  Dz.U. 2017, poz. 2411 (załącznik 8) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.

 94. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały

  Dz.U. 2017, poz. 2411 (załącznik 7) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.

 95. Zaświadczenie o zwrocie karty pobytu, polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca lub dokumentu "Zgoda na pobyt tolerowany"

  Dz.U. 2014, poz. 589 (załącznik 8) Formularz obowiązuje od dnia 10 maja 2014 r.

 96. Zaświadczenie potwierdzające domniemanie, że cudzoziemiec jest ofiarą handlu ludźmi

  Dz.U. 2014, poz. 513 Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2014 r.

 97. Zaświadczenie potwierdzające zatrzymanie karty pobytu, polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, tożsamości cudzoziemca, tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca lub dokumentu "Zgoda na pobyt tolerowany"

  Dz.U. 2014, poz. 589 (załącznik 9) Formularz obowiązuje od dnia 10 maja 2014 r.

 98. Zawiadomienie o odmowie nadania obywatelstwa polskiego

  Dz.U. 2012, poz. 927 (załącznik 3)

 99. Zezwolenie na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

  Dz.U. 2017, poz. 2345 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.

 100. Zezwolenie typ S na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

  Dz.U. 2017, poz. 2345 (załącznik 8) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.

 101. Zezwolenie typ S na pracę sezonową cudzoziemca w charakterze pracownika tymczasowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

  Dz.U. 2017, poz. 2345 (załącznik 7) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.

 102. Zgłoszenie pobytu czasowego / Temporary residence registration form

  Dz.U. 2020, poz. 930 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 28 maja 2020 r.

 103. Zgłoszenie pobytu stałego / Permanent residence registration form

  Dz.U. 2020, poz. 930 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 28 maja 2020 r.

 104. Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy / Notification of return to the Republic of Poland after leaving for more than 6 months

  Dz.U. 2020, poz. 930 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 28 maja 2020 r.

 105. Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia karty pobytu, polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca lub dokumentu "Zgoda na pobyt tolerowany"

  Dz.U. 2014, poz. 589 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 10 maja 2014 r.

 106. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej / Notification of leaving the territory of the Republic of Poland

  Dz.U. 2020, poz. 930 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 28 maja 2020 r.

 107. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego / Notification of a change of temporary residence

  Dz.U. 2020, poz. 930 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 28 maja 2020 r.

 108. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego / Notification of a change of permanent residence

  Dz.U. 2020, poz. 930 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 28 maja 2020 r.

 109. Zobowiązanie do spłaty kosztów ochrony konsularnej

  Dz.U. 2018, poz. 776 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2018 r.

 110. Życiorys kandydata na aplikację dyplomatyczno-konsularną

  Dz.U. 2016, poz. 1175 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 6 sierpnia 2016 r.