Szukaj:

Aktywne formularze i wzory dokumentów: Urząd Skarbowy

Jeśli starasz się o zwrot nadpłaty podatku, masz zaległości w opłatach skarbowych - znajdziesz tu wzory pism, wnioski, oświadczenia itp., które pomogą Ci sprawnie załatwić Twoje problemy.

  Elementy do pobrania

  1. Korekta zeznania oraz wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku

  2. Książka kontroli skarbowej

  3. Odwołanie od decyzji Urzędu Skarbowego

  4. Oferta dotycząca przyjęcia do komisowej sprzedaży ruchomości zajętych w postępowaniu egzekucyjnym

  5. Oświadczenie / Zawiadomienie o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy

  6. Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej

  7. Oświadczenie o rozliczeniu podatkowym

  8. Oświadczenie o wyborze (rezygnacji z) opodatkowania w formie podatku liniowego

  9. Oświadczenie w sprawie przeznaczenia przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych nabytych w 2006 roku na cele mieszkaniowe

   dotyczy tylko sprzedaży nieruchomości nabytych przed 31.12.2006 rokiem

  10. Pismo procesowe pełnomocnika strony skarżącej

   dotyczy tylko sprzedaży nieruchomości nabytych przed 31.12.2006 rokiem

  11. Pismo procesowe pełnomocnika strony skarżącej (Do Naczelnego Sądu Administracyjnego)

   dotyczy tylko sprzedaży nieruchomości nabytych przed 31.12.2006 rokiem

  12. Pismo przewodnie do składanej korekty deklaracji

   dotyczy tylko sprzedaży nieruchomości nabytych przed 31.12.2006 rokiem

  13. Podanie o zwrot nadpłaty podatku

   dotyczy tylko sprzedaży nieruchomości nabytych przed 31.12.2006 rokiem

  14. Polecenie przelewu / wpłaty na rachunek organu podatkowego

   Dz.U. 2008 Nr 236, poz. 1636

  15. Potwierdzenie statusu podmiotu gospodarczego

   Dz.U. 2008 Nr 236, poz. 1636

  16. Prośba o zwrot nadpłaty

   Dz.U. 2008 Nr 236, poz. 1636

  17. Prośba o umorzenie podatku od darowizny

   Dz.U. 2008 Nr 236, poz. 1636

  18. Protokół licytacyjnej sprzedaży ruchomości

   Dz.U. 2008 Nr 236, poz. 1636

  19. Protokół o stanie majątkowym w związku z egzekucją należności pieniężnych prowadzoną na podstawie tytułów wykonawczych

   Dz.U. 2008 Nr 236, poz. 1636

  20. Protokół udaremnienia egzekucji

   Dz.U. 2008 Nr 236, poz. 1636

  21. Protokół zajęcia autorskiego prawa majątkowego i prawa pokrewnego lub prawa własności przemysłowej / zawiadomienie o zajęciu prawa własności przemysłowej

   Dz.U. 2021, poz. 26 (załącznik 11) Formularz obowiązuje od dnia 8 stycznia 2021 r.

  22. Protokół zajęcia i odbioru ruchomości

   Dz.U. 2021, poz. 26 (załącznik 14, 20) Formularz obowiązuje od dnia 8 stycznia 2021 r.

  23. Sprawozdanie z kontroli pracy poborcy skarbowego

   Dz.U. 2021, poz. 26 (załącznik 14, 20) Formularz obowiązuje od dnia 8 stycznia 2021 r.

  24. Wezwanie do zapłaty z tytułu prowadzenia księgi handlowej

   Dz.U. 2021, poz. 26 (załącznik 14, 20) Formularz obowiązuje od dnia 8 stycznia 2021 r.

  25. Wniosek / Korekta o zwrot podatku VAT / Application/Adjustment for VAT refund

   (Formularz z objaśnieniami w pliku PDF) Dz.U. 2014, poz. 1860 (załącznik 2)

  26. Wniosek o odroczenie terminu płatnosci podatku

   (Formularz z objaśnieniami w pliku PDF) Dz.U. 2014, poz. 1860 (załącznik 2)

  27. Wniosek o ograniczenie wysokości zaliczek na podatek dochodowy

   (Formularz z objaśnieniami w pliku PDF) Dz.U. 2014, poz. 1860 (załącznik 2)

  28. Wniosek o przywrócenie uchybionego terminudo wniesienia odwołania

   (Formularz z objaśnieniami w pliku PDF) Dz.U. 2014, poz. 1860 (załącznik 2)

  29. Wniosek o przyznanie dodatku pieniężnego dla emeryta lub rencisty

   (Formularz z objaśnieniami w pliku PDF) Dz.U. 2014, poz. 1860 (załącznik 2)

  30. Wniosek o przyznanie ulgi z tytułu nauki zawodu

   (Formularz z objaśnieniami w pliku PDF) Dz.U. 2014, poz. 1860 (załącznik 2)

  31. Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku / zaległości podatkowej

   (Formularz z objaśnieniami w pliku PDF) Dz.U. 2014, poz. 1860 (załącznik 2)

  32. Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej

   (Formularz z objaśnieniami w pliku PDF) Dz.U. 2014, poz. 1860 (załącznik 2)

  33. Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji przez Urząd Skarbowy

   (Formularz z objaśnieniami w pliku PDF) Dz.U. 2014, poz. 1860 (załącznik 2)

  34. Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych

   (Formularz z objaśnieniami w pliku PDF) Dz.U. 2014, poz. 1860 (załącznik 2)

  35. Wniosek o wyłączenie pracownika z udziału w toczącym się postępowaniu

   (Formularz z objaśnieniami w pliku PDF) Dz.U. 2014, poz. 1860 (załącznik 2)

  36. Wniosek o wznowienie postępowania podatkowego

   (Formularz z objaśnieniami w pliku PDF) Dz.U. 2014, poz. 1860 (załącznik 2)

  37. Wniosek o zmianę wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych

   Dz.U. 2019, poz. 810 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2019 r.

  38. Wniosek o zwolnienie płatnika z obowiązku pobrania podatku

   Dz.U. 2019, poz. 810 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2019 r.

  39. Wniosek o zwrot nadpłaty podatku

   Dz.U. 2019, poz. 810 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2019 r.

  40. Wniosek w sprawie stwierdzenia nadpłaty

   Dz.U. 2019, poz. 810 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2019 r.

  41. Wniosek w sprawie wcześniejszego zwrotu nadpłaty

   Dz.U. 2019, poz. 810 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2019 r.

  42. Wniosek w trybie art. 14 § 4 Ordynacji podatkowej

   Dz.U. 2019, poz. 810 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2019 r.

  43. Wyjaśnienie w sprawie straty z działalności gospodarczej

   Dz.U. 2019, poz. 810 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2019 r.

  44. Wzór Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych

   Dz.U. 2019, poz. 810 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2019 r.

  45. Wzór skargi na bezczynność organu odwoławczego

   Dz.U. 2019, poz. 810 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2019 r.

  46. Zaświadczenie o niezaleganiu z zapłatą zobowiązań podatkowych i nie prowadzenia wobec składającego wniosku egzekucji administracyjnej z tytułu należności niepodatkowych

   Dz.U. 2019, poz. 810 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2019 r.

  47. Zaświadczenie o rejestracji podatnika podatku (przedsiębiorcy)

   Dz.U. 2019, poz. 810 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2019 r.

  48. Zawiadomienie o prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów

   Dz.U. 2019, poz. 810 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2019 r.

  49. Zawiadomienie o zajęciu rachunku bankowego

   Dz.U. 2019, poz. 810 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2019 r.

  50. Zawiadomienie o zajęciu udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

   Dz.U. 2021, poz. 26 (załącznik 12) Formularz obowiązuje od dnia 8 stycznia 2021 r.

  51. Zawiadomienie o zmianie pobierania przez Urząd Skarbowy zobowiązań pieniężnych w wyniku egzekucji administracyjnej

   Dz.U. 2021, poz. 26 (załącznik 12) Formularz obowiązuje od dnia 8 stycznia 2021 r.

  52. Zawiadomienie o zmianie właściwości Naczelnika Urzędu Skarbowego

   Dz.U. 2003 Nr 175, poz. 1698

  53. Zawiadomienie w sprawie zajęcia emerytury - renty

   Dz.U. 2003 Nr 175, poz. 1698

  54. Zawiadomienie w sprawie zawieszenia działalności gospodarczej

   Dz.U. 2003 Nr 175, poz. 1698

  55. Zeznanie podatkowe o nabyciu majątku

   Dz.U. 2003 Nr 175, poz. 1698

  56. Zmiana zajęcia wynagrodzenia za pracę

   Dz.U. 2003 Nr 175, poz. 1698

  57. ZZ-1 Zarządzanie zabezpieczenia

   Stosowane w zabezpieczaniu należności pieniężnych Dz.U. 2020, poz. 1315 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 30 lipca 2020 r.

  58. ZZ-2 Kolejne zarządzenie zabezpieczenia

   Stosowane w zabezpieczaniu należności pieniężnych Dz.U. 2020, poz. 1315 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 30 lipca 2020 r.

  59. ZZ-3 Zarządzenie zabezpieczenia

   Stosowane w zabezpieczeniu wykonania obowiązku o charakterze niepieniężnym Dz.U. 2020, poz. 1315 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 30 lipca 2020 r.

  60. Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji przez Urząd Skarbowy

   Stosowane w zabezpieczeniu wykonania obowiązku o charakterze niepieniężnym Dz.U. 2020, poz. 1315 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 30 lipca 2020 r.