Szukaj:

Aktywne formularze i wzory dokumentów: Ministerstwo Finansów


Elementy do pobrania

 1. Deklaracja producenta dołączana do każdego egzemplarza kasy deklarująca jej identyczność techniczną, funkcjonalną i programową z kasą wzorcową poddaną badaniom

  Dz.U. 2018, poz. 1206 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 7 lipca 2018 r.

 2. do zagospodarowania

  Dz.U. 2018, poz. 1206 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 7 lipca 2018 r.

 3. Dokument dostawy wyrobów węglowych w formie uproszczonej

  Dz.U. 2013, poz. 196 (załącznik 1b)

 4. Dyspozycja przekazania środków w zarządzanie terminowe

  Dz.U. 2014, poz. 1864 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r.

 5. Dyspozycja utworzenia depozytu terminowego

  Dz.U. 2014, poz. 1864 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r.

 6. Dyspozycja wcześniejszego rozwiązania depozytu terminowego

  Dz.U. 2014, poz. 1864 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r.

 7. Dyspozycja wcześniejszego zwrotu środków przekazanych w zarządzanie terminowe

  Dz.U. 2014, poz. 1864 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r.

 8. Ewidencja banderol podatkowych prowadzona przez podmiot prowadzący skład podatkowy, któremu banderole zostały przekazane w celu naniesienia ich na opakowania jednostkowe

  Dz.U. 2019, poz. 2534 (załącznik 11) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.

 9. Ewidencja banderol podatkowych prowadzona przez podmioty obowiązane do oznaczania wyrobów akcyzowych banderolami

  Dz.U. 2019, poz. 2534 (załącznik 10) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.

 10. Formularz identyfikacyjny instytucji obowiązanej - GIIF

  Dz.U. 2003 nr 101 poz. 935 (załącznik 3)

 11. Formularz zgłoszenia holdingu

  Dz.U. 2017, poz. 457 Formularz obowiązuje od dnia 17 marca 2017 r.

 12. Formularz zgłoszenia podmiotu do rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich

  Dz.U. 2017, poz. 1078 Formularz obowiązuje od dnia 28 lipca 2010 r.

 13. Formularz zgłoszenia podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru podmiotów wykluczonych

  Dz.U. 2021, poz. 493 Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2021 r.

 14. Informacja dotycząca stosunku podległości służbowej pracowników izby skarbowej oraz Biura Krajowej Informacji Podatkowej

  Dz.U. 2015, poz. 1935

 15. Informacja o stanie środków na rachunku pomocniczym państwowej jednostki budżetowej

  Dz.U. 2018, poz. 488 Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.

 16. Karta gotowania warki

  Dz.U. 2019, poz. 2534 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.

 17. Karta kasy rejestrującej

  Dz.U. 2018, poz. 1206 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 7 lipca 2018 r.

 18. Karta kupażu lub wytwarzania wyrobu winiarskiego

  Dz.U. 2019, poz. 2534 (załącznik 8) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.

 19. Karta transakcji - GIIF

  Dz.U. 2003 nr 101 poz. 935 (załącznik 1)

 20. Księga kontroli produkcji i rozchodu alkoholu etylowego

  Dz.U. 2019, poz. 2534 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.

 21. Księga kontroli produkcji i rozlewu napojów spirytusowych

  Dz.U. 2019, poz. 2534 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.

 22. Księga kontroli produkcji piwa

  Dz.U. 2019, poz. 2534 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.

 23. Księga kontroli przerobu alkoholu etylowego na ocet

  Dz.U. 2019, poz. 2534 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.

 24. Księga kontroli rektyfikacji i odwadniania alkoholu etylowego

  Dz.U. 2019, poz. 2534 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.

 25. Księga kontroli rozlewu wyrobów winiarskich

  Dz.U. 2019, poz. 2534 (załącznik 9) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.

 26. Lista podmiotów wchodzących w skład konglomeratu finansowego

  Dz.U. 2014, poz. 595 (załącznik 2)

 27. Metryczka nastawu

  Dz.U. 2019, poz. 2534 (załącznik 7) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.

 28. Metryka sprawy

  Dz.U. 2012, poz. 246

 29. Obliczenie kwoty dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych

  Dz.U. 2020, poz. 1318 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2015 r.

 30. Oświadczenie mieszkaniowe funkcjonariusza celnego pełniącego służbę w innej miejscowości

  Dz.U. 2018, poz. 439 Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2018 r.

 31. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

  Dz.U. 2010 Nr 238, poz. 1581

 32. Plan działalności najważniejszych celów do realizacji dla działu/działów administracji rządowej

  Dz.U. 2010 Nr 187, poz. 1254 (załącznik 1)

 33. Protokół kontroli rodzaju paliwa używanego do napędu pojazdu mechanicznego przez kontrolę skarbową

  Dz.U. 2011 Nr 152, poz. 899 (załącznik 2)

 34. Protokół kontroli rodzaju paliwa znajdującego się w zbiorniku pojazdu lub innego środka przewozowego

  Dz.U. 2017, poz. 397 Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.

 35. Protokół skażenia alkoholu etylowego środkiem skażającym/substancjami skażającymi

  Dz.U. 2019, poz. 2534 (załącznik 15) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.

 36. Protokół ustalenia ilości alkoholu etylowego podczas jego wydania z gorzelni

  Dz.U. 2019, poz. 2534 (załącznik 14) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.

 37. Protokół zatrzymania osoby przez kontrolę skarbową

  Dz.U. 2011 Nr 152, poz. 899 (załącznik 1)

 38. Rejestr wierzytelności wymienionych w umowie o subpartycypację

  Dz.U. 2017, poz. 883 Formularz obowiązuje od dnia 20 maja 2017 r.

 39. Roczne dane statystyczne dotyczące zakresu operacji koasekuracyjnych

  Dz.U. 2016, poz. 2121 Formularz obowiązuje od dnia 31 grudnia 2016 r.

 40. Rozliczenie dotacji przedmiotowej do krajowych przewozów pasażerskich

  Dz.U. 2020, poz. 1265 Formularz obowiązuje od dnia 9 lipca 2019 r.

 41. Rozliczenie dotacji przedmiotowej do usług pocztowych

  Dz.U. 2019, poz. 2424 (załącznik 1-3) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.

 42. Rozliczenie dotacji przedmiotowych

  Dz.U. 2021, poz. 960 Formularz obowiązuje od dnia 10 września 2019 r.

 43. Sprawozdanie finansowe o źródłach pozyskanych funduszy na cele inicjatywy ustawodawczej wykonywanej przez obywateli

  Dz.U. 2020, poz. 772 Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2019 r.

 44. Sprawozdanie o sposobie rozpoznania wniosków o ukaranie wniesionych do komisji orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

  Dz.U. 2019, poz. 189 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 9 sierpnia 2005 r.

 45. Sprawozdanie w zakresie adekwatności kapitałowej konglomeratu finansowego

  Dz.U. 2014, poz. 595 (załącznik 1)

 46. Sprawozdanie z działalności rzecznika dyscypliny finansów publicznych

  Dz.U. 2012, poz. 157 (załącznik 2)

 47. Sprawozdanie z działalności rzecznika dyscypliny finansów publicznych

  Dz.U. 2019, poz. 189 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 9 sierpnia 2005 r.

 48. Sprawozdanie z wykonania planu działalności najważniejszych celów do realizacji dla działu/działów administracji rządowej

  Dz.U. 2010 Nr 187, poz. 1254 (załącznik 2)

 49. Świadectwo zawodowe

  Dz.U. 2013, poz. 175 (załącznik 2)

 50. Upoważnienie do uzyskania dostępu do danych osobowych

  Dz.U. 2010 Nr 205, poz. 1360

 51. Wniosek o dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska

  Dz.U. 2006 Nr 103, poz. 705 Formularz obowiązuje od dnia 29 czerwca 2006 r.

 52. Wniosek o odzyskanie należności pieniężnych skierowany do podmiotu z państw trzecich

  Dz.U. 2013, poz. 1356 (załącznik 3)

 53. Wniosek o podjęcie środków zabezpieczających należności pieniężnych skierowany do podmiotu z państw trzecich

  Dz.U. 2013, poz. 1356 (załącznik 4)

 54. Wniosek o powiadomienie kierowanym do państw trzecich dotyczącym należności pieniężnych

  Dz.U. 2013, poz. 1356 (załącznik 2)

 55. Wniosek o udzielenie informacji kierowanej do państw trzecich dotyczącej należności pieniężnych

  Dz.U. 2013, poz. 1356 (załącznik 1)

 56. Wniosek o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych

  Dz.U. 2019, poz. 810 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2019 r.

 57. Wniosek o zapewnienie finansowania/dofinansowania realizacji przedsięwzięcia z budżetu państwa

  Dz.U. 2015, poz. 1532 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 r.

 58. Wniosek o zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych lub rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego

  Dz.U. 2016, poz. 2083 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.

 59. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyzszającej 5 000 zł.

  Dz.U. 2010 Nr 22, poz. 112

 60. Zapytanie o informacje z rejestru prowadzonego przez Główną Komisję Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych

  Dz.U. 2012, poz. 155 (załącznik 2)

 61. Zapytanie o informacje z rejestru prowadzonego przez Główną Komisję Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych

  Dz.U. 2013, poz. 933 (załącznik 2)

 62. Zawiadomienie, dotyczące papierów wartościowych będących przedmiotem oferty publicznej, na podstawie którego KNF dokonuje wpisu do ewidencji

  Dz.U. 2013, poz. 987 (załącznik 1)

 63. Zawiadomienie, dotyczące papierów wartościowych oraz instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu

  Dz.U. 2013, poz. 987 (załącznik 2)

 64. Zawiadomienie o umieszczeniu znaku geodezyjnego, grawimetrycznego i magnetycznego lub budowli triangulacyjnej

  Dz.U. 2020, poz. 1357 Formularz obowiązuje od dnia 12 czerwca 2019 r.

 65. Zestawienie przepływów finansowych prowadzonych przez koła gospodyń wiejskich

  Dz.U. 2019, poz. 70 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 15 stycznia 2019 r.

 66. Zestawienie przychodów i kosztów prowadzone przez koła gospodyń wiejskich

  Dz.U. 2019, poz. 70 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 15 stycznia 2019 r.

 67. Zgłoszenie osoby podlegającej wpisowi do rejestru prowadzonego przez Główną Komisję Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych

  Dz.U. 2012, poz. 155 (załącznik 1)

 68. Zgłoszenie osoby podlegającej wpisowi do rejestru prowadzonego przez Główną Komisję Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych

  Dz.U. 2013, poz. 933 (załącznik 1)

 69. Zgłoszenie przywozu do kraju / wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych

  Dz.U. 2014, poz. 1068

 70. ZTW-1 Zaktualizowany tytuł wykonawczy

  Stosowany przy występowaniu do państwa członkowskiego lub państwa trzeciego z wnioskiem o dochodzenie należności pieniężnych Dz.U. 2013, poz. 1356 (załącznik 5)

 71. ZTW-2 Zagraniczny tytuł wykonawczy

  Stosowany w egzekucji należności pieniężnych państw członkowskich lub państw trzecich Dz.U. 2020, poz. 2102 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 12 grudnia 2020 r.