Szukaj:

Aktywne formularze i wzory dokumentów: Budowlane

Znajdziesz tu wszelkie umowy, protokoły, wnioski, oświadczenia, sprawozdania związane budową obiektów budowlanych.


  Elementy do pobrania

  1. Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę lub rozbiórkę (B-5)

   Dz.U. 2016, poz. 1493 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 17 grudnia 2016 r.

  2. Dziennik budowy

   wzór przykładowy

  3. Ewidencja rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych

   wzór przykładowy

  4. Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-4)

   Dz.U. 2016, poz. 1493 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 17 grudnia 2016 r.

  5. Kosztorys budowlany

   Dz.U. 2016, poz. 1493 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 17 grudnia 2016 r.

  6. Krajowa deklaracja właściwości użytkowych

   Dz.U. 2016, poz. 1966 (załącznik 2) Wzór obowiązujący od dnia 1 stycznia 2017 r.

  7. Krajowy wykaz zakwestionowanych wyrobów budowlanych

   Dz.U. 2015, poz. 2342

  8. Księga obmiarów robót

   Dz.U. 2015, poz. 2342

  9. Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót

   Dz.U. 2015, poz. 2342

  10. Oświadczenie o podjęciu / przejęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego

   Dz.U. 2015, poz. 2342

  11. Oświadczenie o podjęciu / przejęciu obowiązków kierownika budowy / robót budowlanych

   Dz.U. 2015, poz. 2342

  12. Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego

   Dz.U. 2015, poz. 2342

  13. Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy / rozbiórki

   Dz.U. 2015, poz. 2342

  14. Oświadczenie o posiadaniu uprawnień budowlanych i podjęciu się obowiązku kierowania budową

   Dz.U. 2015, poz. 2342

  15. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5)

   Dz.U. 2021, poz. 1170 Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2021 r.

  16. Oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

   Dz.U. 2019, poz. 831 Formularz obowiązuje od dnia 7 maja 2019 r.

  17. Prospekt informacyjny dewelopera (dotyczy ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego)

   Dz.U. 2021, poz. 1445 Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2021 r.

  18. Protokół kontroli wyrobów budowlanych

   Dz.U. 2019, poz. 1230 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 18 lipca 2019 r.

  19. Protokół obowiązkowej kontroli obiektu budowlanego

   Dz.U. 2021, poz. 1719 Formularz obowiązuje od dnia 19 września 2021 r.

  20. Protokół odbioru robót

   Dz.U. 2021, poz. 1719 Formularz obowiązuje od dnia 19 września 2021 r.

  21. Protokół odbioru wykonanych elementów, robót, obiektu

   Dz.U. 2021, poz. 1719 Formularz obowiązuje od dnia 19 września 2021 r.

  22. Protokół oględzin wyrobu budowlanego

   Dz.U. 2019, poz. 1230 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 18 lipca 2019 r.

  23. Protokół pobrania próbki wyrobu budowlanego / i próbki kontrolnej wyrobu budowlanego

   Dz.U. 2020, poz. 1508 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2019 r.

  24. Protokół wprowadzenia na budowę

   Dz.U. 2020, poz. 1508 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2019 r.

  25. Przedmiar robót budowlanych

   Dz.U. 2020, poz. 1508 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2019 r.

  26. Przedwstępna umowa kupna-sprzedaży nieruchomości

   Dz.U. 2020, poz. 1508 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2019 r.

  27. Rozliczenie zużycia materiałów na budowie

   Dz.U. 2020, poz. 1508 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2019 r.

  28. Sprawozdanie z badań próbki wyrobu budowlanego

   Dz.U. 2020, poz. 1508 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2019 r.

  29. Udzielenie pozwolenia na wznowienie robót budowlanych

   Dz.U. 2020, poz. 1508 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2019 r.

  30. Umowa o prace projektowe w budownictwie i o wykonanie nadzoru autorskiego

   Dz.U. 2020, poz. 1508 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2019 r.

  31. Umowa o roboty budowlane

   Dz.U. 2020, poz. 1508 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2019 r.

  32. Umowa o roboty budowlane (w systemie generalnego wykonawcy)

   Dz.U. 2020, poz. 1508 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2019 r.

  33. Umowa o roboty budowlane (w systemie wykonawstwa częściowego)

   Dz.U. 2020, poz. 1508 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2019 r.

  34. Umowa przedwstępna o roboty budowlane

   Dz.U. 2020, poz. 1508 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2019 r.

  35. Umowa stała (o wykonanie robót remontowych i konserwacji)

   Dz.U. 2020, poz. 1508 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2019 r.

  36. Umowa z architektem wnętrz

   Dz.U. 2020, poz. 1508 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2019 r.

  37. Umowa zlecenie pełnienia funkcji nadzoru inspektorskiego

   Dz.U. 2020, poz. 1508 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2019 r.

  38. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli wyrobów budowlanych

   Dz.U. 2019, poz. 1230 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 18 lipca 2019 r.

  39. Wniosek o bonifikatę za udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie gruntu

   Dz.U. 2019, poz. 1230 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 18 lipca 2019 r.

  40. Wniosek o nadanie budynkowi numeru porządkowego

   Dz.U. 2019, poz. 1230 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 18 lipca 2019 r.

  41. Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (B-1)

   Dz.U. 2016, poz. 1493 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 17 grudnia 2016 r.

  42. Wniosek o pozwolenie na budowę (PB-1)

   Dz.U. 2021, poz. 410 Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2021 r.

  43. Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę (PB-3)

   Dz.U. 2021, poz. 346 Formularz obowiązuje od dnia 26 lutego 2021 r.

  44. Wniosek o pozwolenie na użytkowanie (PB-17)

   Dz.U. 2021, poz. 913 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2021 r.

  45. Wniosek o pozwolenie na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych (PB-17a)

   Dz.U. 2021, poz. 913 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2021 r.

  46. Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę (PB-9)

   Dz.U. 2021, poz. 322 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r.

  47. Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych (PB-10)

   Dz.U. 2021, poz. 322 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r.

  48. Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu (PB-11)

   Dz.U. 2021, poz. 322 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r.

  49. Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego

   Dz.U. 2021, poz. 322 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r.

  50. Wniosek o wpisanie na listę członków izby inżynierów budownictwa

   Dz.U. 2021, poz. 322 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r.

  51. Wniosek o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego (PB-15)

   Dz.U. 2021, poz. 338 Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2021 r.

  52. Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości (PB-14)

   Dz.U. 2021, poz. 296 Formularz obowiązuje od dnia 17 lutego 2021 r.

  53. Wniosek o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (PB-13)

   Dz.U. 2021, poz. 308 Formularz obowiązuje od dnia 19 lutego 2021 r.

  54. Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (PB-7)

   Dz.U. 2021, poz. 440 Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2021 r.

  55. Wniosek o wydanie dziennika budowy

   Dz.U. 2021, poz. 440 Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2021 r.

  56. Wniosek o wydanie krajowej oceny technicznej

   Dz.U. 2016, poz. 1968 Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.

  57. Wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego (PB-6)

   Dz.U. 2021, poz. 335 Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2021 r.

  58. Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego (PB-8)

   Dz.U. 2021, poz. 356 Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2021 r.

  59. Wniosek w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych (PB-0)

   Dz.U. 2021, poz. 1154 Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2021 r.

  60. Wzór rejestru wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę prowadzonego w formie elektronicznej

   Dz.U. 2009 Nr 23, poz. 135 (1)

  61. Wzór rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę prowadzonego w formie pisemnej

   Dz.U. 2009 Nr 23, poz. 135 (2)

  62. Zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-16a)

   Dz.U. 2021, poz. 913 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2021 r.

  63. Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego

   Dz.U. 2021, poz. 913 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2021 r.

  64. Zawiadomienie o zakończeniu budowy (PB-16)

   Dz.U. 2021, poz. 913 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 lipca 2021 r.

  65. Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (PB-12)

   Dz.U. 2021, poz. 297 Formularz obowiązuje od dnia 17 lutego 2021 r.

  66. Zestawienie zbiorcze prac remontowych

   Dz.U. 2021, poz. 297 Formularz obowiązuje od dnia 17 lutego 2021 r.

  67. Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-2a)

   Dz.U. 2021, poz. 304 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 18 lutego 2021 r.

  68. Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (PB-2)

   Dz.U. 2021, poz. 304 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 18 lutego 2021 r.

  69. Zgłoszenie rozbiórki (PB-4)

   Dz.U. 2021, poz. 314 Formularz obowiązuje od dnia 19 lutego 2021 r.

  70. Zgłoszenie zamiaru kupna nieruchomości

   Dz.U. 2021, poz. 314 Formularz obowiązuje od dnia 19 lutego 2021 r.

  71. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (PB-18)

   Dz.U. 2021, poz. 298 Formularz obowiązuje od dnia 17 lutego 2021 r.