Szukaj:

Aktywne formularze i wzory dokumentów: Administracja i Samorządy


Elementy do pobrania

 1. Informacja o nie dokonaniu obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego finansowaną ze środków przeznaczonych na realizację projektów, w odniesieniu do nabycia towarów i usług

  Dz.U. 2018 poz. 280 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 października 2016 r.

 2. Informacja o rozliczaniu podatku od towarów i usług przez Gminę / Powiat / Województwo wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi

  Dz.U. 2018 poz. 280 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 października 2016 r.

 3. Informacja o składanych korektach deklaracji podatkowych (VAT-7, VAT-7K) Gminy / Powiatu / Województwa w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości

  Dz.U. 2018 poz. 280 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 października 2016 r.

 4. Kwestionariusz o studni

  Dz.U. 2018 poz. 280 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 października 2016 r.

 5. Obwieszczenie Komisji Wyborczej o obsadzeniu mandatu/ów radnego/ych w wyborach uzupełniających/ponownych

  Dz.U. 2018 poz. 280 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 października 2016 r.

 6. Plan działalności najważniejszych celów do realizacji dla działu/działów administracji rządowej

  Dz.U. 2010 Nr 187, poz. 1254 (załącznik 1)

 7. Podanie do wydziału gospodarki gruntami i geodezji o przedłużenie umowy dzierżawy

  Dz.U. 2010 Nr 187, poz. 1254 (załącznik 1)

 8. Podanie do wydziału gospodarki gruntami i geodezji o wydanie wypisu z rejestru gruntów

  Dz.U. 2010 Nr 187, poz. 1254 (załącznik 1)

 9. Podanie o odroczenie (zwolnienie z) zasadniczej służby wojskowej

  Dz.U. 2010 Nr 187, poz. 1254 (załącznik 1)

 10. Potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji przedpoborowych

  Dz.U. 2010 Nr 187, poz. 1254 (załącznik 1)

 11. Sprawozdanie z wykonania planu działalności najważniejszych celów do realizacji dla działu/działów administracji rządowej

  Dz.U. 2010 Nr 187, poz. 1254 (załącznik 2)

 12. Umowa o warunkach wprowadzenia zadania rządowego albo zadania samorządu województwa do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  Dz.U. 2010 Nr 187, poz. 1254 (załącznik 2)

 13. Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

  Dz.U. 2021, poz. 83 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 14 sierpnia 2020 r.

 14. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich jednostki samorządu terytorialnego

  Dz.U. 2021, poz. 83 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 luty 2013 r.

 15. Wzór imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej przez pracownika jednostki samorządu terytorialnego

  Dz.U. 2021, poz. 83 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 luty 2013 r.

 16. Zgłoszenie przez poborowego opuszczenia miejsca pobytu stałego w związku z wyjazdem lub powrotu z miejsca pobytu czasowego do miejsca pobytu stałego

  Dz.U. 2021, poz. 83 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 luty 2013 r.