Doradcy
podatkowi

Serwis tematyczny

Wyłącznie dla Czytelników www.podatki.biz przygotowaliśmy specjalną ofertę ubezpieczenia OC doradców podatkowych. Sprawdź koniecznie.

Ubezpieczenie

ubezpieczenie doradców podatkowych

dla użytkowników serwisu podatki.biz


Ubezpieczenie chroni

Osoby wykonujące czynności doradztwa podatkowego:

 • Doradców podatkowych
 • Podmioty uprawnione i ich pracowników

Oferta obejmuje

 • ubezpieczenie obowiązkowe z możliwością podwyższenia sumy do 250.000 euro,
 • ubezpieczenie nadwyżkowe,
 • (ponad minimalną sumę gwarancyjną ubezpieczenia obowiązkowego), do wysokości 4.000.000 zł,
 • ubezpieczenie uzupełniające (ponad zakres ubezpieczenia obowiązkowego i nadwyżkowego), do sumy 500.000 zł.

Ofertę wyróżniają

 • atrakcyjna cena,
 • szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej,
 • objęcie ochroną rażącego niedbalstwa,
 • rezygnacja ubezpieczyciela z prawa regresu wobec osób odpowiedzialnych za powstanie szkody,
 • objęcie ochroną umyślnego działania pracowników i praktykantów,
 • prosta i wygodna procedura zawierania ubezpieczenia,

najbliższeszkolenia

Artykuły

Najbliższe, pisemne egzaminy na doradcę podatkowego odbędą się we wrześniu. Po zdaniu części pisemnej można przystąpić do egzaminów ustnych.   więcej »

Przez umowę spółki – zgodnie z art. 860 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm., dalej: k.c.) – wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Dalej przepisy stanowią, że wkład wspólnika może polegać na wniesieniu do spółki własności lub innych praw albo na świadczeniu usług. więcej »

Firmant, czyli osoba prawna lub fizyczna prowadząca dla pozoru działalność gospodarczą według niższych stawek podatkowych, która udostępnia swą firmę firmowanemu, czyli osobie prowadzącej rzeczywistą działalność gospodarczą, lecz opodatkowaną według wyższych stawek podatkowych, nie jest podatnikiem w rozumieniu art. 7 par. 1 Ordynacji podatkowej oraz nie podlega obowiązkowi podatkowemu - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. więcej »

W sytuacji gdy z tytułu świadczenia usługi obowiązanym do rozliczenia podatku od wartości dodanej będzie kontrahent niemiecki, spółka powinna dokumentować wykonaną usługę fakturą, wpisując na niej adnotację „odwrotne obciążenie”. Jednocześnie na wystawionych fakturach nie należy wykazywać stawki i kwoty podatku. więcej »

Pojęcie znaków towarowych jest zdefiniowane w ustawie z 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1410, z późn. zm.; dalej: p.w.p.). I tak, zgodnie z art. 120 tej ustawy, znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy. Jednocześnie, ilekroć w ustawie jest mowa o znakach towarowych – rozumie się przez to także znaki usługowe. W konsekwencji przepisy dotyczące znaków towarowych odnoszą się także do znaków usługowych, czyli oznaczeń, które nadają się do odróżnienia usług jednego przedsiębiorstwa od usług innego przedsiębiorstwa. więcej »

W transakcjach z konsumentem w przypadku wysyłania towarów za pobraniem obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania towaru przez kupującego. W sytuacji dostaw do innych podmiotów – w chwili przejęcia przesyłki przez przewoźnika. więcej »

Projekt nowej dyrektywy unijnej ws. przeciwdziałania praktykom unikania opodatkowania nie został prawidłowo uzgodniony z krajami członkowskimi Unii Europejskiej i wykracza poza aktualne rekomendacje Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) – oceniają eksperci Konfederacji Lewiatan. więcej »

Zgodnie z przepisem art. 100 ust. pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym z 6 grudnia 2008r. (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 752 z poźn. zm.) w przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest jego nabycie wewnątrzwspólnotowe, jeżeli samochód ten nie był zarejestrowany wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. więcej »

« poprzednia[ 1 ]następna »