24.03.2014: Pracownicy: zatrudnianie, urlopy, zasiłki, świadczenia, ekwiwalenty

Zwrot wydatków za okulary, szkła i badania okulistyczne a PIT pracownika

Bardzo często zdarza się, że pracodawcy płacą za badania okulistyczne swoich pracowników. Finansują lub współfinansują również zakup okularów bądź szkieł kontaktowych. Sprawdźmy, jakie skutki podatkowe będą miały tego rodzaju wydatki. Czy pracownik będzie musiał zapłacić podatek dochodowy?

Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wypłat na rzecz pracowników z tytułu finansowania przez pracodawcę badań okulistycznych i zakupu okularów lub szkieł były przedmiotem interpretacji dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 4 marca 2014 r., nr IPTPB1/415-719/13-6/DS.

Z treści wniosku o jej wydanie wynikało, że wnioskodawca – pracodawca, zgodnie z rozporządzeniem ministra pracy i polityki socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, na podstawie zaleceń lekarza podczas badań w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, zapewnia pracownikom okulary korygujące wzrok, dokonując refundacji poniesionych kosztów za ich zakup do wysokości określonej w zarządzeniu wewnętrznym.

W razie pogorszenia wzroku pracownik ma prawo wystąpić z wnioskiem o zlecenie przeprowadzenia badania między badaniami okresowymi. Jeżeli w wyniku tego badania lekarz stwierdzi pogorszenie lub dalsze pogorszenie wzroku, pracownikowi przysługuje zakup ze środków pracodawcy: okularów korygujących wzrok, szkieł okulistycznych do posiadanych już okularów albo szkieł kontaktowych.

Przychód u pracownika z podatkiem dochodowym

Dyrektor IS wyjaśnił na początek, że w myśl art. 9 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej: ustawa o PIT) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów zwolnionych na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c ww. ustawy oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zwolnienie z podatku. Regulacje prawa pracy

Podkreślił jednak, że stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIT wolne od podatku dochodowego są świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw. Zgodnie zaś z przepisami Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami. Pracodawca jest obowiązany dostarczać pracownikowi środki ochrony indywidualnej, które spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności określone w odrębnych regulacjach.

W myśl natomiast § 8 ust. 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. nr 148, poz. 973) pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi profilaktyczną opiekę zdrowotną w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Ponadto pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Organ podatkowy wyjaśnił, że jeżeli:

  • badania okulistyczne przeprowadzone w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę stosowania okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego, co potwierdzi aktualne zaświadczenie lekarza medycyny pracy,
  • zakup udokumentowany jest fakturą, przy czym bez znaczenia jest to, czy fakturę wystawiono na pracownika, czy na pracodawcę,
  • pracownicy, stosownie do § 2 pkt 4 rozporządzenia, użytkują monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy,

to uzyskana przez pracownika kwota zwrotu kosztów za zakup okularów korygujących wzrok korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIT.

Warunki do spełnienia

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę używania okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego, to kwota zwrotu kosztów za zakup okularów korygujących wzrok zwolniona jest z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIT.

Odnosząc się do przedstawionego stanu faktycznego, dyrektor IS wyjaśnił, że z uwagi na to, że przeprowadzonych badań nie można uznać za badania okulistyczne w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej (pracownicy posiadają ważne badania lekarskie i sami zwrócili się z wnioskiem do pracodawcy o przeprowadzenie badań w przypadku pogorszenia wzroku), poniesione przez wnioskodawcę koszty tych badań, refundacja zakupu okularów korygujących wzrok, szkieł okulistycznych do posiadanych już okularów i szkieł kontaktowych będą stanowiły dodatkowe świadczenie na rzecz pracowników.

Opodatkowanie przychodu

Przychód ten podlega opodatkowaniu na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o PIT. Zgodnie z jego treścią za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Przychód ten nie podlega zwolnieniu z PIT. Pracodawca powinien zatem obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy i uwzględnić ten fakt w informacji PIT.

Jacek Kotowski

Hasła tematyczne: pit, pracodawca, okulary, badania lekarskie, przychód, pracownik, Świadczenia pracownicze, opodatkowanie, dofinansowanie, zwrot, pdof, badanie profilaktyczne, badanie okulistyczne, okulista, szkła kontaktowe

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (3)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...