07.03.2014: Facebook

Zwrot VAT za materiały budowlane w 2014 r. - nowy system

Osoba fizyczna, która po dniu 1 stycznia 2014 r. poniosła wydatki na zakup materiałów budowlanych związanych z inwestycją mieszkaniową, na które od 1 maja 2004 r. wzrosła stawka podatku VAT, ma prawo ubiegać się o zwrot części tych wydatków.

 

KTO MA PRAWO UBIEGAĆ SIĘ O ZWROT VAT?

 

O zwrot wydatków można się ubiegać, jeżeli:

 1. wydatki zostały poniesione w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych w związku z:
  1. budową domu jednorodzinnego albo
  2. nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny;
 2. ww. przedsięwzięcie było realizowane na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po dniu 1 stycznia 2014 r.;
 3. powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego nie przekracza odpowiednio:
  1. 75 m2 i 100 m2,
  2. 85 m2 i 110 m2 - w przypadku gdy osoba fizyczna w dniu wydania pozwolenia na budowę wychowywała przynajmniej troje dzieci (własnych lub przysposobionych). Chodzi tu o dzieci:
   • małoletnie,
   • bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
   • do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczące się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych;
 4. osoba fizyczna do końca roku kalendarzowego, w którym wydano pozwolenie na budowę lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, nie ukończyła 36 lat;

  Uwaga! W przypadku osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim w roku kalendarzowym, w którym wydano pozwolenie na budowę lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, warunek ten dotyczy młodszego z małżonków.
 5. do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków osoba fizyczna nie była:
  1. właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
  2. osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
  3. właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny
 6. - z wyłączeniem domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego, o którym mowa w pkt 1, a więc w domu albo lokalu, którego dotyczy zwrot VAT.

  Uwaga! W przypadku osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim w roku kalendarzowym, w którym wydano pozwolenie na budowę lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, powyższy warunek dotyczy obojga małżonków.

Na potrzeby zwrotu VAT, przez małżonków rozumie się osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim, z wyjątkiem małżonków, w stosunku do których sąd orzekł separację.

Zwrot nie dla podatników VAT

Prawo do zwrotu wydatków przysługuje pod warunkiem, że osoba fizyczna lub jej małżonek nie dokonywali wydatków na materiały budowlane jako podatnicy VAT w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

JAKICH WYDATKÓW DOTYCZY ZWROT VAT?

Zwrot wydatków dotyczy wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT, udokumentowanych fakturami wystawionymi dla osoby fizycznej od dnia wydania pozwolenia na budowę do dnia 30 września 2018 r.

Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia kwoty zwrotu wydatków jest faktura wystawiona dla osoby fizycznej.

Ważne! Nowy system zwrotu VAT obejmie tylko wydatki na materiały budowlane poniesione od dnia wydania pozwolenia na budowę. Ponadto, nie dotyczy on osób, które uzyskały pozwolenie na budowę przed 2014 r.

WYSOKOŚĆ LIMITÓW ORAZ KWOTY ZWROTU

Kwota zwrotu wydatków dla stawki 23% jest równa 65,22% kwoty podatku VAT wynikającej z faktur, nie więcej jednak niż 12,195% kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o zwrot wydatków.

W przypadku gdy stawka podatku VAT będzie wynosiła 22%, kwota zwrotu wydatków będzie równa 68,18% kwoty podatku VAT wynikającej z faktur.

Jeżeli wniosek o zwrot wydatków zostanie złożony w okresie stosowania stawki 22% limit kwoty zwrotu wydatków wynosi nie więcej niż 12,295% kwoty stanowiącej odpowiedni iloczyn, o którym mowa wyżej.

Stawka VAT

22%

23%

kwota zwrotu wynosi

68,18% kwoty podatku VAT zapłaconego w cenie zakupionych materiałów budowlanych

65,22% kwoty podatku VAT zapłaconego w cenie zakupionych materiałów budowlanych

nie więcej jednak niż:

1) 12,295% (wniosek złożony, gdy obowiązuje stawka 22%),
2) 12,195% (wniosek złożony, gdy obowiązuje stawka 23%)

kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2

Kwota zwrotu wydatków obliczona zgodnie z ww. zasadami dotyczy sumy wszystkich udokumentowanych wydatków i podlega zaokrągleniu do pełnych złotych.

W przypadku osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim kwota zwrotu wydatków dotyczy łącznie obojga małżonków.

Ważne! Nowy wykaz materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT, został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 31 grudnia 2013 r. - obwieszczenie z 24 grudnia 2013 r. (poz. 6).

Przykład - dotyczy osoby fizycznej, która pierwszy wniosek złożyła w momencie obowiązywania stawki podatku VAT w wysokości 23%.

Osoba fizyczna rozbudowuje budynek mieszkalny. Jest to inwestycja wymagająca pozwolenia na budowę. W związku z jej prowadzeniem dokonano zakupu materiałów budowlanych. Wydatki udokumentowane fakturami opiewają na kwotę 200 000 zł, z tym, że nie wszystkie dotyczą zakupu materiałów budowlanych, o których mowa w przepisach ustawy. Stąd kwota podatku VAT uprawniającego do zwrotu VAT (zawarta w kwocie 200 000 zł) wynosi „jedynie” 33 500 zł, w tym 22 000 zł to podatek zapłacony według stawki 22%, odpowiednio 11 500 zł według stawki 23%.

Mechanizm obliczenia kwoty zwrotu jest następujący:

Etap pierwszy

obliczenie kwoty przysługującego limitu:

[70 m2 x cena 1 m2] x 12,195%.

Przyjmując, że cena 1 m2 jest stała i odpowiada kwocie 3 500 zł, limit wynosi 70 x 3 500 x 12,195%, czyli 29 877,75 zł.

Etap drugi

obliczenie kwoty zwrotu:

68,18% z kwoty 22 000 zł + 65,22% z kwoty 11 500 zł, czyli 14 999,60 zł + 7 500,30 zł = 22 499,90 zł (po zaokrągleniu do pełnych złotych 22 500 zł).

Ponieważ obliczona w powyższy sposób kwota zwrotu nie przekracza przysługującego limitu (patrz etap pierwszy), podlega w całości zwrotowi.

WNIOSEK - PODSTAWĄ UBIEGANIA SIĘ O ZWROT VAT

Zwrot wydatków dokonywany jest na wniosek osoby fizycznej złożony w urzędzie skarbowym.

Wniosek o zwrot wydatków składa się raz, nie później niż do dnia 31 grudnia roku, w którym zgodnie z prawem miało miejsce przystąpienie do użytkowania wybudowanego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

Jeżeli osoba pozostaje w związku małżeńskim (z wyjątkiem małżonków w stosunku, do których sąd orzekł separację), wniosek o zwrot wydatków może być złożony wspólnie z małżonkiem albo odrębnie przez jednego z małżonków. Złożenie wniosku o zwrot wydatków przez jednego z małżonków traktuje się na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia wniosku o zwrot wydatków. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.

Wniosek o zwrot wydatków powinien zawierać co najmniej:

 1. imię i nazwisko, identyfikator podatkowy, a w przypadku gdy osobie fizycznej składającej wniosek o zwrot wydatków nie nadano go - rodzaj i numer dokumentu tożsamości tej osoby, w tym również wystawionego w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska, adres zamieszkania osoby fizycznej, a w przypadku małżonków - obojga małżonków;
 2. wskazanie właściwego urzędu skarbowego, do którego kierowany jest wniosek o zwrot wydatków;
 3. rodzaj poniesionych wydatków;
 4. rok rozpoczęcia inwestycji;
 5. wykaz faktur oraz wartość poniesionych wydatków;
 6. kwotę zwrotu wydatków, obliczoną zgodnie z przepisami ustawy;
 7. wskazanie sposobu wypłaty kwoty zwrotu wydatków; jeżeli wypłata ma nastąpić na rachunek bankowy - wskazanie numeru rachunku osoby fizycznej składającej wniosek o zwrot wydatków, a w przypadku wspólnego wniosku małżonków - numeru rachunku obojga lub jednego z nich, na który ma być dokonany zwrot wydatków;
 8. podpis osoby fizycznej ubiegającej się o zwrot wydatków, a w przypadku małżonków - podpisy obojga małżonków składających wspólnie wniosek o zwrot wydatków albo podpis małżonka składającego odrębnie wniosek o zwrot wydatków;
 9. oświadczenie osoby fizycznej o spełnieniu warunku, o którym mowa w art. 20 ust. 3 pkt 5, tj. że osoba ta nie była:
  1. właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
  2. osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
  3. właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny
 10. - z wyłączeniem domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego, o którym mowa w pkt 1, a więc w domu albo lokalu, którego dotyczy zwrot VAT.

Załączniki do wniosku

Do wniosku o zwrot wydatków należy załączyć kopie:

 1. pozwolenia na budowę;
 2. faktur dokumentujących poniesione wydatki.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek składa się w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej w dniu złożenia przez nią wniosku.

W przypadku małżonków mających różne miejsca zamieszkania, składających wspólny wniosek, miejscem złożenia jest urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania jednego z małżonków.

Małżonkowie, którzy składają odrębne wnioski do dwóch różnych urzędów skarbowych są obowiązani o złożeniu przez siebie wniosku zawiadomić urząd skarbowy właściwy dla małżonka.

Za datę złożenia wniosku nadesłanego pocztą uważa się dzień otrzymania wniosku przez organ podatkowy.

W JAKIM TERMINIE DOKONUJE SIĘ ZWROTU VAT?

W sprawie zwrotu wydatków urząd skarbowy wydaje decyzję, w której określa kwotę zwrotu wydatków, w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku. W tym przypadku kwota zwrotu podlega wypłaceniu w terminie 25 dni od dnia doręczenia tej decyzji.

Jeżeli prawidłowość złożonego przez osobę fizyczną wniosku o zwrot wydatków nie budzi wątpliwości, urząd skarbowy dokonuje zwrotu VAT bez wydania decyzji, w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

W przypadku gdy osoba fizyczna nie ma zaległości podatkowych, kwota zwrotu wydatków podlega wypłaceniu:

 1. w kasie albo
 2. za pośrednictwem operatora pocztowego, albo
 3. za pośrednictwem banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.

Dodajmy, że kwota zwrotu wydatków wypłacana za pośrednictwem operatora pocztowego jest pomniejszana o koszty jej przesłania.

Jeżeli decyzja nie została wydana w terminie lub kwota zwrotu wydatków nie została wypłacona w terminie, kwota zwrotu wydatków podlega oprocentowaniu w wysokości opłaty prolongacyjnej ustalanej w przypadku odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu państwa, obowiązującej w dniu, w którym upłynął termin wypłaty kwoty zwrotu wydatków.

Oprocentowanie przysługuje:

 1. w przypadku gdy decyzja nie została wydana w terminie lub kwota zwrotu wydatków nie została wypłacona w terminie, od dnia następującego po dniu, w którym upłynęły 4 miesiące od dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków, włącznie do dnia jej wypłacenia - zwrot VAT na podstawie decyzji;
 2. w przypadku gdy kwota zwrotu wydatków nie została wypłacona w terminie, od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin wypłacenia kwoty zwrotu wydatków, włącznie do dnia jej wypłacenia – zwrot VAT bez decyzji.

Oprocentowanie nie przysługuje, jeżeli winę za niewypłacenie kwoty zwrotu wydatków w terminie ponosi osoba fizyczna lub opóźnienie w wypłaceniu kwoty zwrotu wydatków powstało z przyczyn niezależnych od urzędu skarbowego.

KOREKTA WNIOSKU

Przez korektę wniosku rozumie się rozszerzenie zakresu żądania lub zgłoszenie nowego żądania, zgodnie z ustawą - Ordynacja podatkowa. W praktyce skorygowanie wniosku polega na uzupełnieniu lub poprawieniu wniosku wcześniej złożonego i następuje poprzez złożenie nowego wniosku z ponownym wyliczeniem kwoty zwrotu VAT.

Jeżeli składana korekta wiąże się wyłącznie z uzupełnieniem uprzednio złożonego wykazu faktur o nowe „zapomniane” pozycje, nie trzeba sporządzać nowego wykazu w całości. Wystarczy sporządzić uzupełnienie poprzednio złożonego wykazu faktur wyłącznie o nowo dodane pozycje, a w samej korekcie poinformować o dodaniu nowych pozycji. Natomiast w przypadku rezygnacji z faktur poprzednio zamieszczonych w tym wykazie, wystarczającym będzie poinformowanie w korekcie o wycofanych pozycjach.

W przypadku złożenia korekty wniosku, termin na wydanie decyzji przez urząd skarbowy biegnie na nowo, stosownie do postanowień art. 167 ustawy - Ordynacja podatkowa.

O CZYM JESZCZE WARTO WIEDZIEĆ

Wniosek o zwrot VAT oraz załączniki do tego wniosku, nie podlegają opłacie skarbowej. Kwota otrzymanego zwrotu wolna jest od podatku dochodowego od osób fizycznych.

W sprawach nieuregulowanych ustawą stosuje się odpowiednio przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. poz. 1304 i 1608)

Ewa Iwan

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...