Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

21.03.2018

Zwrot VAT za materiały budowlane (stary system) - wnioski tylko do końca 2018 r.

Jeśli w okresie od dnia 30 kwietnia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. poniosłeś wydatki na zakup materiałów budowlanych związanych z inwestycją mieszkaniową, na które od 1 maja 2004 r. wzrosła stawka podatku VAT z 7% na 22% lub wyższą (23%), możesz odzyskać część wydatków poniesionych na ten cel. Jednak, zgodnie z przepisami przejściowymi, złożenie wniosku o zwrot VAT jest możliwe tylko do końca 2018 roku i dotyczy jedynie wydatków poniesionych w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r.

PODSTAWA PRAWNA:

Ważne! Ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym została uchylona z dniem 1 stycznia 2014 r. przez art. 38 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych.

Jednocześnie na mocy art. 32 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych, osobie fizycznej, która wydatki na zakup materiałów budowlanych, poniosła w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., przyznano prawo do ubiegania się po dniu 31 grudnia 2013 r. o zwrot części tych wydatków.

Stosowny wniosek należy złożyć zgodnie z harmonogramem określonym w art. 32 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych, tj. dla wydatków poniesionych w okresie:

 1. 01.05.2004 r. - 31.12.2005 r. - nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r.;
 2. 01.01.2006 r. - 31.12.2007 r. - nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r.;
 3. 01.01.2008 r. - 31.12.2009 r. - nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 r.;
 4. 01.01.2010 r. - 31.12. 2011 r. - nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 r.;
 5. 01.01.2012 r. - 31.12.2013 r. - nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r.

PAMIĘTAJ!
Zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przysługuje jeżeli zostały spełnione wszystkie warunki określone w ustawie.

Dla potrzeb niniejszego opracowania zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, o którym mowa w przepisach ustawy, został nazwany „zwrotem VAT”.

 


1. KTO MA PRAWO UBIEGAĆ SIĘ O ZWROT VAT?

Uprawnionymi są osoby fizyczne, które:

 1. w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2013 r. poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych w związku z inwestycją polegającą na:
  • budowie budynku mieszkalnego(2),
  • nadbudowie lub rozbudowie budynku na cele mieszkalne lub przebudowie (przystosowaniu) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach,
  • remoncie budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego,

   Ważne! Wykaz robót zaliczanych do remontu budynku lub lokalu mieszkalnego zawiera załącznik do ustawy.
 2. poniesione wydatki mają udokumentowane fakturami VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, wystawionymi od dnia 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2013 r.;
 3. poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych, na które po dniu 30 kwietnia 2004 r. wzrosła stawka VAT z 7% na 22% lub wyższą (np. 23%, 24%, 25%);
 4. nie są podatnikami podatku od towarów i usług i nie dokonały zakupu materiałów budowlanych w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem;
 5. posiadają prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane(3) albo tytuł prawny do remontowanego budynku (lokalu) mieszkalnego (szerzej o tytule prawnym w części dotyczącej załączników do wniosku);
 6. posiadają pozwolenia na budowę, w przypadku inwestycji wymagającej takiego pozwolenia.

2. WNIOSEK - PODSTAWĄ UBIEGANIA SIĘ O ZWROT VAT

Zwrot VAT dokonywany jest na wniosek osoby fizycznej.

Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (z wyjątkiem małżonków w stosunku do których sąd orzekł separację) wniosek mogą złożyć indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem(4).

Wniosek o zwrot VAT powinien zawierać, co najmniej:

 • imię i nazwisko osoby fizycznej,
 • identyfikator podatkowy osoby fizycznej, a w przypadku gdy osobie fizycznej nie nadano tego identyfikatora - rodzaj i numer dokumentu tożsamości tej osoby, w tym również wystawionego w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska,
 • adres zamieszkania osoby fizycznej,
 • wskazanie właściwego urzędu skarbowego, do którego kierowany jest wniosek,
 • rodzaj poniesionych wydatków, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy (np. budowa budynku mieszkalnego),
 • rok rozpoczęcia inwestycji,
 • wykaz faktur oraz wartość poniesionych wydatków w związku z inwestycjami polegającymi m.in. na budowie budynku mieszkalnego, remoncie budynku (lokalu) mieszkalnego,
 • kwotę zwrotu, obliczoną zgodnie z przepisami ustawy,
 • oświadczenie o zakresie przeprowadzonego remontu, jeżeli roboty te nie wymagają pozwolenia na budowę,
 • wskazanie sposobu wypłaty kwoty zwrotu; jeżeli wypłata ma nastąpić na rachunek bankowy - wskazanie numeru rachunku osoby fizycznej składającej wniosek, a w przypadku wspólnego wniosku małżonków - numeru rachunku obojga lub jednego z nich, na który ma być dokonany zwrot,
 • podpis osoby ubiegającej się o zwrot wydatków.

Ważne! W przypadku wniosków składanych przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (z wyjątkiem małżonków w stosunku, do których sąd orzekł separację), wniosek powinien zawierać również dane małżonka, tj. jego imię i nazwisko, identyfikator podatkowy, adres zamieszkania oraz podpis, bez względu na sposób złożenia wniosku (wspólnie z małżonkiem albo odrębnie przez każdego z małżonków).

Wzór wniosku (WZM-1) - do ewentualnego wykorzystania - dostępny jest na stronach internetowych izb skarbowych oraz urzędów skarbowych a także na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl.

Przedmiotowy wniosek nie stanowi wzoru urzędowego, określonego w drodze rozporządzenia, dlatego nie ma obowiązku jego stosowania. Należy jednak pamiętać, aby składany wniosek zawierał wszystkie elementy, o których mowa w przepisach ustawy.


3. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU

Do wniosku należy dołączyć kopie:

 • pozwolenia na budowę, jeżeli inwestycja wymagała pozwolenia na budowę,
 • faktur dokumentujących poniesione wydatki,
 • dokumentu potwierdzającego tytułu prawny do budynku (lokalu) mieszkalnego, którego remont nie wymagał pozwolenia na budowę; za tytuł prawny uważa się m.in.: własność, umowę użyczenia, umowę najmu lub dzierżawy, inny stosunek zobowiązaniowy, z którego wynika prawo podatnika do korzystania z budynku (lokalu) mieszkalnego, np. umowę na podstawie której członek spółdzielni jest obowiązany do ponoszenia kosztów eksploatacji związanych z użytkowaniem nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego.

4. KIEDY I GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Wniosek o zwrot VAT składa się nie częściej niż raz w roku, bez względu na liczbę prowadzonych inwestycji.

Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych, wniosek o zwrot VAT z tytułu zakupu materiałów budowlanych poniesionych i udokumentowanych fakturą wystawioną dla osoby fizycznej w okresie:

 1. od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. - składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r.;
 2. od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. - składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r.;
 3. od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. - składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 r.;
 4. od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. - składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 r.;
 5. od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. - składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r.

Za datę złożenia wniosku nadesłanego pocztą uważa się dzień otrzymania wniosku przez organ podatkowy.

Wniosek składa się w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej w dniu złożenia przez nią wniosku.

W przypadku małżonków mających różne miejsca zamieszkania, składających wspólny wniosek, miejscem złożenia jest urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania jednego z małżonków.

Małżonkowie, którzy składają odrębne wnioski do dwóch różnych urzędów skarbowych są obowiązani o złożeniu przez siebie wniosku zawiadomić urząd skarbowy właściwy dla małżonka. Przykładowe zawiadomienie małżonków: 

Warszawa, dzień - miesiąc - rok

Jan Nowak
ul. Puławska 10 m 1283
02-564 Warszawa
Identyfikator podatkowy:

Naczelnik Urzędu Skarbowego
Warszawa-Ursynów
ul. Wynalazek 3
02-677 Warszawa

Mając na uwadze postanowienia ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym zawiadamiam tutejszy urząd skarbowy, jako właściwy dla mojej żony Anny Nowak zam. w Warszawie, ul. Baletowa 1 m 218, 02-867 Warszawa, identyfikator podatkowy..., że w dniu dzisiejszym złożyłem w swoim urzędzie skarbowym, tj. w Urzędzie Skarbowym Warszawa-Mokotów, wniosek o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych.

Jan Nowak


5. WYSOKOŚĆ LIMITÓW ORAZ KWOTY ZWROTU

Zwrot VAT jest limitowany. Kwota zwrotu podlega zaokrągleniu do pełnych złotych.

Na wysokość kwoty zwrotu oraz wysokość przysługujących limitów wpływa wiele czynników. Do najważniejszych należą:

 • rodzaj inwestycji, to znaczy czy inwestycja, w związku z którą poniesiono wydatki na zakup materiałów budowlanych wymaga pozwolenia na budowę;
 • korzystanie w latach 2004-2005 z ulg mieszkaniowych w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zakupu tych samych materiałów budowlanych;
 • wysokość ceny 1 m2(5) stosowanej przy obliczaniu limitów;
 • wysokość stawki podatku VAT obowiązującej w momencie złożenia pierwszego wniosku w pięcioletnim okresie.

Ważne! Co do zasady obowiązują dwa limity. Jeden dla inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę (liczony z uwzględnieniem 70 m2), a drugi dla inwestycji, która takiego pozwolenia nie wymaga (liczony z uwzględnieniem 30 m2). Dla każdego z tych dwóch limitów ustawodawca określił odrębne zasady jego ustalania dla wydatków nieodliczonych w podatku dochodowym od osób fizycznych w ramach ulg mieszkaniowych (1), odpowiednio wydatków odliczonych w latach 2004-2005 w podatku dochodowym od osób fizycznych w ramach ulg mieszkaniowych.

Jednakże maksymalna kwota zwrotu nie może przekroczyć sumy limitów obliczonych dla wydatków związanych z inwestycją wymagającą pozwolenia na budowę (70 m2) oraz niewymagającą takiego pozwolenia (30 m2, nieodliczonych w podatku dochodowym od osób fizycznych w ramach ulg mieszkaniowych.

Limity dotyczą pięciu kolejnych lat liczonych od daty złożenia pierwszego wniosku, z zastrzeżeniem art. 32 ust. 3 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych, który to przepis stanowi, że w przypadku gdy wniosek składany jest po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2013 r., limity kwoty zwrotu dotyczą okresów liczonych od dnia złożenia tego wniosku do dnia 31 grudnia 2018 r. Na przykład, jeżeli pierwszy wniosek został złożony 1 stycznia 2006 r. (tj. w pierwszym dniu obowiązywania przepisów ustawy), wspólny limit ustala się dla okresu od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2010 r. Złożenie następnego wniosku po 31 grudnia 2010 r. rozpoczyna nowy pięcioletni okres liczony od daty złożenia pierwszego wniosku w nowym przedziale czasowym.

Kwota limitu na dzień złożenia kolejnego wniosku w tym samym pięcioletnim okresie stanowi różnicę pomiędzy kwotą limitu przysługującego w pięcioletnim okresie, a kwotą limitu już wykorzystanego w tym okresie.

W przypadku osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim kwota zwrotu dotyczy łącznie obojga małżonków. Jeżeli:

 1. przed zawarciem związku małżeńskiego, osoba fizyczna otrzymała kwotę zwrotu, to kwotę zwrotu obliczoną zgodnie z ustawą, pomniejsza się o kwoty uprzednio otrzymane,
 2. w czasie trwania związku małżeńskiego (w tym do momentu orzeczenia przez sąd separacji), osoba fizyczna otrzymała kwotę zwrotu, a następnie związek małżeński ustał lub sąd orzekł separację, przysługującą jej kwotę zwrotu pomniejsza się o 50% kwoty uprzednio otrzymanej, jeżeli składany był wspólny wniosek małżonków, lub o kwotę otrzymanego zwrotu, jeżeli składany był odrębny wniosek.

6. SCHEMATY OBLICZENIA LIMITÓW ORAZ KWOTY ZWROTU

Jeżeli złożenie pierwszego wniosku w pięcioletnim okresie miało miejsce w momencie obowiązywania podatku VAT o stawce 22%(6), kwota zwrotu:

 

a) dla wydatków nieodliczonych w ramach ulg mieszkaniowych, opodatkowanych podatkiem VAT według stawki:

 

22%

23%

wynosi odpowiednio

68,18% kwoty podatku VAT zapłaconego w cenie zakupionych materiałów budowlanych

65,22% kwoty podatku VAT zapłaconego w cenie zakupionych materiałów budowlanych

nie więcej niż 12,295% kwoty stanowiącej iloczyn:

• 70 m2 i ceny 1 m2 - jeżeli inwestycja wymaga pozwolenia na budowę
• 30 m2 i ceny 1 m2 - jeżeli inwestycja nie wymaga pozwolenia na budowę

 

b) dla wydatków odliczonych w ramach ulg mieszkaniowych wynosi 55,23% kwoty podatku VAT zapłaconego w cenie zakupionych materiałów budowlanych

 

nie więcej niż 9,959% kwoty stanowiącej iloczyn:

• 70 m2 i ceny 1 m2 - jeżeli inwestycja wymaga pozwolenia na budowę
• 30 m2 i ceny 1 m2 - jeżeli inwestycja nie wymaga pozwolenia na budowę

 

Jeżeli złożenie pierwszego wniosku w pięcioletnim okresie przypada w momencie obowiązywania podatku VAT o stawce 23%(6), kwota zwrotu:

 

a) dla wydatków nieodliczonych w ramach ulg mieszkaniowych, opodatkowanych podatkiem VAT według stawki:

 

22%

23%

wynosi odpowiednio

68,18% kwoty podatku VAT zapłaconego w cenie zakupionych materiałów budowlanych

65,22% kwoty podatku VAT zapłaconego w cenie zakupionych materiałów budowlanych

nie więcej niż 12,195% kwoty stanowiącej iloczyn:

• 70 m2 i ceny 1 m2 - jeżeli inwestycja wymaga pozwolenia na budowę
• 30 m2 i ceny 1 m2 - jeżeli inwestycja nie wymaga pozwolenia na budowę

 

b) dla wydatków odliczonych w ramach ulg mieszkaniowych wynosi 55,23% kwoty podatku VAT zapłaconego w cenie zakupionych materiałów budowlanych

 

nie więcej niż 9,959% kwoty stanowiącej iloczyn:

• 70 m2 i ceny 1 m2 - jeżeli inwestycja wymaga pozwolenia na budowę
• 30 m2 i ceny 1 m2 - jeżeli inwestycja nie wymaga pozwolenia na budowę


7. PRZYKŁADY(7):

Przykład 1 - dotyczy osoby fizycznej, która nie korzystała z ulg mieszkaniowych mieszkaniowych, i która pierwszy wniosek złożyła w momencie obowiązywania stawki podatku VAT w wysokości 22%.

Osoba fizyczna buduje budynek mieszkalny. Jest to inwestycja wymagająca pozwolenia na budowę. W związku z jej prowadzeniem dokonała zakupu materiałów budowlanych. Niektóre z nich uprawniają do ubiegania się o zwrot części wydatków. Pierwszy wniosek osoba fizyczna złożyła przed 1 stycznia 2011 r. Na jego podstawie naczelnik urzędu skarbowego wypłacił kwotę zwrotu w wysokości 3 000 zł. W związku z poniesieniem dalszych wydatków na zakup materiałów budowlanych na kwotę 200 000 zł inwestor - przed upływem pięciu lat od złożenia pierwszego wniosku - zamierza złożyć kolejny wniosek. Przy czym z uwagi na to, że nie każdy z zakupionych materiałów budowlanych stanowi wydatek, o którym mowa w przepisach ustawy, kwota podatku od towarów i usług uprawniającego do zwrotu VAT (zawarta w kwocie 200 000 zł) wynosi „jedynie” 33 500 zł, w tym 22 000 zł to podatek zapłacony według stawki 22%, odpowiednio 11 500 zł według stawki 23%.

 

Mechanizm obliczenia kwoty zwrotu jest następujący:

Etap pierwszy

obliczenie kwoty przysługującego limitu:

[70 m2 x cena 1 m2] x 12,295%

Przyjmując, że cena 1 m2 jest stała i odpowiada kwocie 3 500 zł, pięcioletni limit liczony od daty złożenia pierwszego wniosku wynosi 70 x 3 500 x 12,295%, czyli 30 122,75 zł.

Limit ten podlega zmniejszeniu o kwoty uprzednio otrzymanych zwrotów, czyli 30 122,75 zł - 3 000 zł = 27 122,75 zł, co odpowiada wysokości "bieżącego" limitu.

Etap drugi

obliczenie kwoty zwrotu:

68,18% z kwoty 22.000 zł + 65,22% z kwoty 11.500 zł, czyli 14 999,60 zł + 7 500,30 zł = 22 499,90 zł (po zaokrągleniu do pełnych złotych 22 500 zł).

Ponieważ obliczona w powyższy sposób kwota zwrotu nie przekracza przysługującego "bieżącego" limitu, podlega w całości zwrotowi.

 

Przykład 2 - dotyczy osoby fizycznej, która nie korzystała z ulg mieszkaniowych mieszkaniowych, i która pierwszy wniosek złożyła w momencie obowiązywania stawki podatku VAT w wysokości 23%.

Osoba fizyczna rozbudowuje budynek mieszkalny. Jest to inwestycja wymagająca pozwolenia na budowę. W związku z jej prowadzeniem dokonano zakupu materiałów budowlanych. Wydatki udokumentowane fakturami opiewają na kwotę 200 000 zł, z tym, że nie wszystkie dotyczą zakupu materiałów budowlanych, o których mowa w przepisach ustawy. Stąd kwota podatku VAT uprawniającego do zwrotu VAT (zawarta w kwocie 200 000 zł) wynosi „jedynie” 33 500 zł, w tym 22 000 zł to podatek zapłacony według stawki 22%, odpowiednio 11 500 zł według stawki 23%.

 

Mechanizm obliczenia kwoty zwrotu jest następujący:

Etap pierwszy

obliczenie kwoty przysługującego limitu dla pięcioletniego okresu liczonego od daty złożenia pierwszego wniosku:

[70 m2 x cena 1 m2] x 12,195%.

Przyjmując, że cena 1 m2 jest stała i odpowiada kwocie 3 500 zł, pięcioletni limit wynosi 70 x 3 500 x 12,195%, czyli 29.877,75 zł.

Etap drugi

obliczenie kwoty zwrotu:

68,18% z kwoty 22.000 zł + 65,22% z kwoty 11.500 zł, czyli 14 999,60 zł + 7 500,30 zł = 22.499,90 zł (po zaokrągleniu do pełnych złotych 22.500 zł).

Ponieważ obliczona w powyższy sposób kwota zwrotu nie przekracza przysługującego limitu (patrz etap pierwszy), podlega w całości zwrotowi.

 

Przykład 3 - dotyczy osoby fizycznej, która korzystała z ulg mieszkaniowych

W związku z remontem swojego mieszkania osoba fizyczna w okresie od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2005 r. dokonała zakupu materiałów budowlanych na kwotę 12 200 zł (w tym podatek VAT wyniósł 2 200 zł). Remont nie wymagał pozwolenia na budowę, a kwotę tę podatnik w całości odliczył w ramach ulgi remontowej obowiązującej do końca 2005 r. w podatku dochodowym od osób fizycznych. Po sprawdzeniu okazało się, że wszystkie zakupione materiały uprawniają do ubiegania się o zwrot VAT (przed 1 maja 2004 r. były opodatkowane 7% stawką podatku VAT a w momencie zakupu stawką w wysokości 22%).

 

Mechanizm obliczenia kwoty zwrotu jest następujący:

Etap pierwszy

obliczenie kwoty przysługującego limitu dla pięcioletniego okresu liczonego od daty złożenia pierwszego wniosku:

[30 m2 x cena 1 m2] x 9,959%.

Przyjmując, że cena 1 m2 odpowiada kwocie 3 500 zł, limit wynosi 30 x 3 500 x 9,959%, czyli 10 456,95 zł

Etap drugi

obliczenie kwoty zwrotu:

55,23% z kwoty 2 200 zł, co daje 1 215,06 zł (po zaokrągleniu do pełnych złotych 1 215 zł).

Ponieważ obliczona w powyższy sposób kwota zwrotu nie przekracza przysługującego limitu (patrz etap pierwszy), podlega w całości zwrotowi.


8. KTO I W JAKIM TERMINIE DOKONUJE ZWROTU VAT?

Zwrotu kwoty wykazanej we wniosku dokonuje naczelnik urzędu skarbowego.

Jeżeli prawidłowość złożonego wniosku nie budzi wątpliwości, zwrot dokonywany jest w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku bez wydawania decyzji przez naczelnika urzędu skarbowego.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dokonanie zwrotu poprzedza wydanie decyzji określającej wysokość kwoty zwrotu. Decyzję tę naczelnik urzędu skarbowego wydaje w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Wypłata kwoty zwrotu następuje w terminie 25 dni od dnia doręczenia decyzji.

Warunkiem wypłaty jest brak zaległości podatkowych. W przeciwnym wypadku zwrot VAT podlega z urzędu zaliczeniu na poczet tych zaległości wraz z odsetkami za zwłokę.

Składając wniosek można wybrać sposób dokonania wypłaty, tj.:

 • w kasie albo
 • za pośrednictwem banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (w tym przypadku należy podać numer rachunku), albo
 • za pośrednictwem poczty (kwota zwrotu wypłacana za pośrednictwem poczty jest pomniejszana o koszty jej przesłania).

Jeżeli decyzja nie zostanie wydana w terminie lub kwota zwrotu nie zostanie wypłacona w terminie, kwota zwrotu podlega oprocentowaniu w wysokości opłaty prolongacyjnej ustalonej w przypadku odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu państwa, obowiązującej w dniu, w którym upłynął termin wypłaty kwoty zwrotu.Oprocentowanie przysługuje od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin określony ustawą, włącznie do dnia wypłacenia kwoty zwrotu. Oprocentowanie nie przysługuje jeżeli winę za nieterminowe wypłacenie kwoty zwrotu ponosi osoba fizyczna lub opóźnienie w wypłacie powstało z przyczyn niezależnych od urzędu skarbowego.


9. KOREKTA WNIOSKU

Przez korektę wniosku rozumie się rozszerzenie zakresu żądania lub zgłoszenie nowego żądania, zgodnie z ustawą - Ordynacja podatkowa. W praktyce skorygowanie wniosku polega na uzupełnieniu lub poprawieniu wniosku wcześniej złożonego i następuje poprzez złożenie nowego wniosku z ponownym wyliczeniem kwoty zwrotu VAT.

Jeżeli składana korekta wiąże się wyłącznie z uzupełnieniem uprzednio złożonego wykazu faktur o nowe „zapomniane” pozycje, nie trzeba sporządzać nowego wykazu w całości. Wystarczy sporządzić uzupełnienie poprzednio złożonego wykazu faktur wyłącznie o nowo dodane pozycje, a w samej korekcie poinformować o dodaniu nowych pozycji. Natomiast w przypadku rezygnacji z faktur poprzednio zamieszczonych w tym wykazie, wystarczającym będzie poinformowanie w korekcie o wycofanych pozycjach. Osoby, które korzystają ze wzoru wniosku opracowanego przez organy podatkowe (tzw. VZM-1 wraz z załącznikami o symbolach VZM-1/A, VZM-1/B lub VZM-1/C), mogą to uczynić w części „Dodatkowe informacje”.

W przypadku złożenia korekty wniosku, termin na wydanie decyzji przez urząd skarbowy biegnie na nowo, stosownie do postanowień art. 167 ustawy - Ordynacja podatkowa.


10. O CZYM JESZCZE WARTO WIEDZIEĆ?

Wniosek o zwrot VAT oraz załączniki do tego wniosku, nie podlegają opłacie skarbowej. Kwota otrzymanego zwrotu wolna jest od podatku dochodowego od osób fizycznych.

W sprawach nieuregulowanych ustawą stosuje się odpowiednio przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa.

Red.


(1) Ilekroć jest mowa o podatku VAT rozumie się przez to podatek od towarów i usług o stawce 22% i wyższej, obowiązującej na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.).

(2) Przez budynek mieszkalny rozumie się budynek lub jego część, służące zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, oraz związane z nimi urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania tego budynku lub jego części zgodnie z ich przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków.

(3) Zgodnie z art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.), ilekroć w przepisach tej ustawy jest mowa o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

(4) Ilekroć jest mowa o małżonkach rozumie się przez to osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim, z wyjątkiem małżonków w stosunku do których sąd orzekł separację.

(5) Ilekroć jest mowa o „cenie 1 m2” oznacza to cenę 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu; cena ta jest ogłaszana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w drodze komunikatu, publikowanego w Dzienniku Urzędowym GUS. Uwaga! Informacje statystyczne dostępne są na stronie internetowej: www.stat.gov.pl oraz na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl.

(6) Dotyczy stawki podatku VAT obowiązującej w momencie złożenia wniosku rozpoczynającego liczenie pięcioletniego okresu (tzw. pierwszy wniosek), niezależnie od tego czy osoba fizyczna dokonała zakupu materiałów budowlanych opodatkowanych podatkiem VAT wyłącznie o stawce obowiązującej w momencie złożenia pierwszego wniosku czy o różnych stawkach, tj. 22% i wyższej.

(7) Dla potrzeb niniejszych przykładów przyjęto fikcyjną stałą cenę 1 m2 w wysokości 3 500 zł. W rzeczywistości cena ta może być jednak niższa lub wyższa. Należy bowiem przyjąć cenę 1 m2, o której mowa w przypisie 5, czyli ostatnio ogłoszoną przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu. Zmiana ceny 1 m2 powoduje zmianę wysokości limitów.

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz