Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

20.03.2014

Zwrot dla pracownika za niewykorzystany urlop a koszty podatkowe

Jeśli pracodawca odwoła urlop swojego pracownika, powinien on zwrócić pracownikowi poniesione wydatki na wypoczynek. Sprawdźmy, czy tego rodzaju wypłata może być kosztem uzyskania przychodów pracodawcy.

Wątpliwości w tym zakresie rozwiewa interpretacja dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 3 lutego 2014 r. nr ITPB1/415-1148/13/MR. Z treści wniosku o jej wydanie wynikało, że wnioskodawca zamierzał dokonać zwrotu wydatków faktycznie poniesionych i udokumentowanych przez pracownika w związku z zaplanowanym wypoczynkiem. Z powodu niespodziewanego zwiększenia ilości zamówień w firmie, pracownikowi przesunięty został o 18 dni termin urlopu wypoczynkowego.

Wątpliwości wnioskodawcy – pracodawcy dotyczyły możliwości zaliczenia wypłaty na rzecz pracownika do kosztów uzyskania przychodów.

Ogólna definicja kosztów uzyskania przychodów

Organ podatkowy wyjaśnił w niej, że w myśl definicji kosztów uzyskania przychodów, wynikającej z art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Aby dany wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów muszą zostać zatem spełnione łącznie następujące warunki:  

  • być poniesiony, w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,
  • nie znajdować się wśród wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów wskazanych w art. 23 ww. ustawy,
  • być właściwie udokumentowany.

Dyrektor Izby Skarbowej zwrócił uwagę, że w powołanym przepisie art. 22 ust. 1 ustawy ustawodawca nie wskazuje enumeratywnie jakie wydatki mogą być uznane za koszty uzyskania przychodu. Możliwość zaliczenia konkretnego wydatku do kategorii kosztów uzyskania przychodów uzależniona została od istnienia związku przyczynowo - skutkowego tzn. poniesienie wydatku ma lub może mieć wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodu, bądź funkcjonowanie źródła tego przychodu. Kosztami uzyskania przychodów są koszty związane z uzyskiwanymi przychodami, pod warunkiem, że podatnik wykaże, iż zostały one w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów.

W świetle powyższego uregulowania, jeżeli wydatek nie jest objęty katalogiem wydatków wymienionych w art. 23, wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów i jednocześnie istnieje wskazany powyżej związek przyczynowy między poniesionym wydatkiem a przychodem – wydatek taki stanowi koszt uzyskania przychodu.

Odwołanie pracownika z urlopu w przepisach prawa pracy

Organ podatkowy wyjaśnił, że zgodnie z art. 167 § 1 ustawy z  26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) pracodawca może odwołać pracownika z urlopu jeżeli jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu. Odwołanie pracownika z urlopu ma charakter polecenia służbowego. W konsekwencji, odmowa jego wykonania może być uznana za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych. Jednocześnie § 2 omawianego artykułu, nakłada na pracodawcę obowiązek pokrycia kosztów poniesionych przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu. Art. 164 Kodeksu pracy przewiduje natomiast możliwość przesunięcia terminu urlopu. Przesunięcie to może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami (§ 1) lub z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy (§ 2). W przypadku wyznaczenia nowego terminu urlopu z inicjatywy pracodawcy, pracownik nie ma wpływu na zmianę tej decyzji.

Jak stwierdził organ podatkowy, z tych względów, pomimo braku w Kodeksie pracy przepisów obligujących pracodawcę do zwrotu kosztów poniesionych przez pracownika w związku z przesunięciem przez pracodawcę terminu urlopu, w doktrynie powszechnie przyjmuje się, że w takim przypadku, pracodawca ma obowiązek zwrotu kosztów (ewidentnych strat) poniesionych przez pracownika, do czego podstawą jest art. 167 § 2 Kodeksu pracy stosowany w drodze analogii.

Zaliczenie zwrotu do kosztów. Możliwe czy nie?

Dyrektor Izby Skarbowej potwierdził, że w katalogu przepisu art. 23 ust. 1 ustawy nie zawarto zakazu, ani jakiegokolwiek ograniczenia co do możliwości zaliczenia tego rodzaju wydatków do kosztów uzyskania przychodów.  W konsekwencji wydatki takie mogą stanowić koszty uzyskania przychodów, jeśli spełniają dyspozycję art. 22 ust. 1 ustawy.

W omawianym przypadku, według organu podatkowego należało przyjąć, że wydatki na rzecz pracownika były podyktowane szczególną potrzebą pracodawcy, tj. obsługą (realizacją) zamówień w sytuacji niespodziewanego zwiększenia ich ilości. Oznacza to, że poniesienie przedmiotowych wydatków znajduje racjonalne uzasadnienie jako dążenie do osiągania przychodów lub powiększania poziomu przychodów uzyskiwanych.

Reasumując, dyrektor Izby Skarbowej stwierdził, że wydatki podatnika na zwrot pracownikowi – w związku z przesunięciem terminu urlopu wypoczynkowego – kosztów, które ten poniósł na zakup biletów lotniczych, mają na celu uzyskiwanie (zwiększenie) przez niego przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. Wobec tego spełnią kryteria określone w art. 22 ust. 1 ustawy i o ile zostaną właściwie udokumentowane, można zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów.
 
Piotr Różański

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz