Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

25.02.2019

Zwolnienie z podatku VAT ze względu na wysokość obrotów

Podatek od towarów i usług zawiera w swojej regulacji szereg postanowień, które wskazują, kto i kiedy, rozpoczynając działalność gospodarczą, nie będzie zobligowany do rejestracji dla celów VAT. Mowa tutaj o zwolnieniach. Ustawa o VAT co do zasady uzależnia możliwość zastosowania zwolnienia z uwagi na wysokość osiągniętego obrotu. Istnieją również tzw. zwolnienia przedmiotowe, to znaczy takie, które zwalniają sprzedaż wybranych towarów bądź usług.

Ustawa o VAT określa także, kto i kiedy bezwzględnie musi stać się podatnikiem VAT. Z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia wtedy, gdy rozpoczniemy sprzedaż wskazanego przez ustawę rodzaju towarów bądź usług.

Przenieśmy to teraz na płaszczyznę praktyki. Załóżmy, że rozpoczynamy działalność gospodarczą. Oczywiście pojawia się wątpliwość, czy musimy być podatnikiem VAT.

W tym momencie warto odpowiedzieć sobie na kilka pytań:

  • Jaki będzie przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej? Inaczej rzecz ujmując: co będziemy sprzedawać?

  • Jakiej wysokości wartość sprzedaży planujemy osiągnąć z tytułu dokonywanej sprzedaży?

Ważne!

Prawie każdy podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą jest objęty zwolnieniem. Zwolnieniu temu podlegają podatnicy, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości tej sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Przykład:

Czynny podatnik VAT w 20xx r. prowadził wyłącznie sprzedaż opodatkowaną stawką podstawową 23%. Wartość brutto tej sprzedaży wyniosła 210 000 zł.

Mimo to podatnik ten może skorzystać w roku następnym (przy zachowaniu reguł wynikających z art. 113 ust. 11 ustawy o VAT) ze zwolnienia podmiotowego. Po wyłączeniu podatku wartość sprzedaży opodatkowanej w 20xx r. wyniosła bowiem 170 731,71 zł (210 000 zł x 100 / 123).

 

Natomiast podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu VAT jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym kwoty 200 000 zł.

Przykład:

Podatnik rozpoczął działalność gospodarczą 1 czerwca 20xx r. Zakładamy, że rok 20xx ma 365 dni. To oznacza, że do końca roku pozostało 214 dni. Zwolnienie podmiotowe będzie więc wynosiło:

200 000 zł / 365 dni = 547,95 zł – limit zwolnienia dziennego;

547,95 zł x 214 = 117 261,30 zł – limit zwolnienia dla podatnika rozpoczynającego wykonywanie działalności gospodarczej 1 czerwca 20xx r.

Zgodnie z ustawą o VAT, jeżeli faktyczna wartość sprzedaży zwolnionej od podatku w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę 200 000 zł, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Obowiązki rejestracyjne w razie utraty prawa do zwolnienia

Przyjmijmy, że podatnik utracił prawo do zwolnienia podmiotowego z VAT, tzn. przekroczył kwotę zwolnienia, która pozwalała mu, po spełnieniu innych warunków, z niego korzystać. Przyjmijmy również, że nie prowadzi on działalności zwolnionej przedmiotowo z VAT.

W takim przypadku podatnik zobowiązany jest do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego przed dniem, w którym utracił prawo do zwolnienia podmiotowego.

Jako dokonać rejestracji

Jak widzicie, ustawa zobowiązuje podatników do dokonania odpowiedniej rejestracji przed dniem utraty prawa do zwolnienia. Oznacza to, że rozpoczynając działalność gospodarczą, koniecznie należy zarówno określić kwotę zwolnienia przysługującą podatnikowi na dany rok podatkowy, jak i wykazać się odpowiednią czujnością i ostrożnością przy zachowaniu terminu do dokonania rejestracji.

Rejestracji, o której mowa, dokonamy na formularzu VAT-R. Formularz ten stanowi zgłoszenie rejestracyjne dla podatku od towarów i usług.

Omawiane zwolnienie nie będzie miało jednak zastosowania przy sprzedaży wybranych, określonych w ustawie o VAT, towarów bądź usług. Chodzi tutaj o sprzedaż u podatników dokonujących dostaw:

1) towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy,

2) towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:

  • energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0),

  • wyrobów tytoniowych,

  • samochodów osobowych, innych niż wymienione w pkt 5, zaliczanych przez podatnika na podstawie przepisów o podatku dochodowym do środków trwałych podlegających amortyzacji,

3) budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,

4) terenów budowlanych,

5) nowych środków transportu.

Zwolnienie ze względu na wysokość dokonanej sprzedaży nie będzie miało również zastosowania w przypadku podatników świadczących usługi prawnicze, usługi w zakresie doradztwa

– z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego – usługi jubilerskie, jak i podatników nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Załącznik nr 12 do ustawy przedstawia się w sposób następujący:

Lista towarów, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku określone w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy

Poz.

Symbol PKWiU

Nazwa towaru (grupy towarów)

Wyroby (złom) z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali

1

ex 24.41.10.0

Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku - wyłącznie:

1) proszek srebra,

2) srebro technicznie czyste,

3) srebro o wysokiej czystości,

4) stopy srebra,

5) srebro (łącznie z pokrytym złotem lub platyną), w postaci półproduktu, z wyłączeniem srebra (także pokrytego złotem lub platyną) w postaci folii ze srebra i stopów srebra (w tym pokrytych złotem lub platyną) i półproduktów ze srebra lub ze stopów srebra innych niż w postaci taśm, pasów, blach, drutów, prętów, kształtowników, rur

2

ex 24.41.20.0

Złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku - wyłącznie:

1) proszek złota,

2) złoto technicznie czyste,

3) złoto o wysokiej czystości,

4) złoto (także pokryte platyną), w postaci półproduktu, z wyłączeniem złota (także pokrytego platyną) w postaci folii ze złota i stopów złota (także pokrytych platyną) i półproduktów ze złota lub ze stopów złota innych niż w postaci blach, taśm, pasów, drutów, prętów, rur

3

ex 24.41.30.0

Platyna nieobrobiona plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku - wyłącznie:

1) proszek platyny,

2) proszek palladu,

3) proszek irydu,

4) proszek rodu,

5) platyna technicznie czysta,

6) pallad technicznie czysty,

7) iryd technicznie czysty,

8) rod technicznie czysty,

9) platyna o wysokiej czystości,

10) pallad o wysokiej czystości,

11) iryd o wysokiej czystości,

12) rod o wysokiej czystości,

13) platyna w postaci półproduktu, z wyłączeniem platyny w postaci folii z platyny, palladu, irydu, osmu, rodu i rutenu i ze stopów tych metali, oraz półproduktów z tych metali i ich stopów innych niż w postaci blach, taśm, pasów, drutów, prętów, rur

4

ex 25.71.11.0

Noże (z wyłączeniem noży do maszyn) i nożyczki oraz ostrza do nich - wyłącznie: noże stołowe z ostrzami stałymi, srebrzone inaczej niż platerowane

5

ex 25.71.14.0

Łyżki, widelce, łyżki wazowe, cedzaki, łopatki do nakładania tortów, noże do ryb, noże do masła, szczypce do cukru i podobne artykuły kuchenne lub stołowe - wyłącznie nakrycia stołowe srebrzone inaczej niż platerowane

6

32.11.10.0

Monety

7

ex 32.12

Wyroby jubilerskie i podobne, z wyłączeniem:

1) kamieni syntetycznych, szlachetnych lub półszlachetnych, obrobionych, lecz nieoprawionych (PKWiU ex 32.12.11.0),

2) pyłu i proszku z pozostałych naturalnych lub syntetycznych kamieni szlachetnych lub półszlachetnych (PKWiU ex 32.12.12.0),

3) dewocjonaliów wykonanych z metali innych niż metale szlachetne,

4) wyrobów kultu religijnego

8

ex 32.99.59.0

Pozostałe różne wyroby, gdzie indziej niesklasyfikowane - wyłącznie wyroby z bursztynu

9

ex 38.11.58.0

Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal - wyłącznie:

1) złom złota i stopy złota,

2) odpady srebra,

3) złom srebra,

4) stopy srebra,

5) złom platyny i stopy platyny,

6) złom palladu i stopy palladu,

7) złom irydu i stopy irydu

10

ex 91.02.20.0

Zbiory muzealne - wyłącznie dawna biżuteria artystyczna

Oznacza to, że dokonanie sprzedaży któregokolwiek z wyżej wymienionych towarów bądź wykonanie którejkolwiek z wymienionych usług oznaczać będzie obowiązek ich opodatkowania bez względu na wysokość osiągniętego przychodu ze sprzedaży. W takim przypadku podatnik również będzie zobowiązany do dokonania zgłoszenia rejestracyjnego na formularzu VAT-R. Zgłoszenie VAT-R należy złożyć przed dniem, w którym podatnik utraci prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy, czyli dniem poprzedzającym datę dokonania sprzedaży.

Uwaga!

Obecnie trwają prace nad zmianą przepisu dotyczącego zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ustawy o VAT. Ministerstwo Finansów planuje wyłączyć ze zwolnienia od podatku VAT m.in. podatników dokonujących sprzedaży części samochodowych. Obserwuj zmiany w podatku VAT w 2019 r.

Rezygnacja ze zwolnienia

Omawiane zwolnienie nie jest obowiązkowe. Każdy podmiot wykonujący działalność gospodarczą ma do wyboru, czy od razu zostać podatnikiem VAT, czy też korzystać ze zwolnienia.

Oczywiście zwolnienie jest wykluczone, gdy podatnik będzie dokonywał dostawy towarów bądź świadczenia usług, co do których bezwzględnie istnieje obowiązek rejestracji dla celów VAT (np. sprzedaż nowych środków transportu).

Różne czynniki mogą wpływać na to, czy podatnik zdecyduje się na rejestrację dla celów VAT, czy też nie. Zależeć to może od rodzaju kontrahentów (osoby fizyczne, podmioty gospodarcze będące podatnikami VAT) lub od specyfiki dokonywanej sprzedaży.

Zwolnieniem z VAT objęta jest m. in. działalność rolnicza. Jednak rolnicy dokonujący znacznych inwestycji w swoje gospodarstwa decydują się na rejestrację do VAT głównie z uwagi na możliwość skorzystania ze zwrotu VAT. Konstrukcja VAT pozwala na pomniejszenie podatku ze sprzedaży o podatek widniejący na fakturach zakupu (podatek naliczony). Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym w danym okresie rozliczeniowym (najczęściej jest to miesiąc) oznacza możliwość starania się o zwrot tej nadwyżki. W przypadku rolników zdecydowana część ich sprzedaży opodatkowana jest stawką preferencyjną w wysokości 5%, natomiast towary będące przedmiotem zakupów do działalności rolniczej opodatkowane są stawką 23% (maszyny, paliwa). Zatem jest duże prawdopodobieństwo istnienia w każdym okresie rozliczeniowym nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, a to oznacza możliwość występowania przez podatnika o zwrot tej różnicy na rachunek bankowy.

Rezygnacja ze zwolnienia oznacza dla podatnika obowiązek złożenia zgłoszenia VAT-R.

W razie rezygnacji ze zwolnienia podatnik jest zobowiązany do złożenia zgłoszenia VAT-R przed początkiem miesiąca, w którym rezygnuje ze zwolnienia (podatnicy, którzy w poprzednim roku prowadzili działalność gospodarczą), bądź przed dniem wykonania pierwszej czynności opodatkowanej VAT w razie rezygnacji ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 9 ustawy (podatnicy rozpoczynający wykonywanie czynności opodatkowanych w trakcie roku podatkowego).

Zatem rozpoczynając działalność gospodarczą, pamiętajcie, że:

  1. nie musicie być podatnikiem VAT od samego początku prowadzenia działalności gospodarczej,
  2. możecie być podatkiem VAT od samego początku prowadzenia działalności,
  3. w niektórych przypadkach musicie być podatnikiem VAT (np. dokonując sprzedaży nowych środków transportu bądź innego rodzaju towarów lub usług).

Powrót do zwolnienia

Utrata prawa do zwolnienia bądź rezygnacja ze zwolnienia podmiotowego nie oznaczają, że będziecie podatnikami VAT do czasu zakończenia wykonywania działalności gospodarczej.

Podatnik ma prawo do powrotu do zwolnienia z VAT. Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia z podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może – nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia – ponownie skorzystać ze zwolnienia podmiotowego.

Zatem podatnik, który utracił prawo do zwolnienia 2 lipca 2018 r., będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z VAT nie wcześniej niż 1 stycznia 2020 r. (o ile w 2019 r. nie przekroczy kwoty zwolnienia podmiotowego).

Powrót do zwolnienia musi zostać zgłoszony naczelnikowi urzędu skarbowego, który jest właściwy dla podatnika w zakresie VAT. Zgłoszenia dokonujemy na formularzu VAT-R, zaznaczając, że podatnik będzie korzystał ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy.

Krzysztof Kaźmierski

 

VAT jest w swojej konstrukcji najbardziej skomplikowanym i konfliktogennym podatkiem. To podatek stanowiący główne źródło dochodów państwa - dlatego fiskus patrzy na podatników VAT szczególnie uważnie i bez wyrozumiałości. Dla osób rozliczających VAT nieustannie zmieniające się przepisy i interpretacje są źródłem stresów i obaw.

Nasz nowatorski e-kurs: E-szkoła VAT pozwala poznać, zgłębić i rozwiązać rozmaite problemy dotyczące tego podatku. Układ materiału, jego szczegółowość i liczba przykładów umożliwią każdemu, kto zechce poświęcić na to nieco uwagi i czasu, opanowanie tej trudnej i skomplikowanej materii.

E-kurs podzielony jest na dwie główne części: Podatek VAT w obrocie krajowym i Podatek VAT w obrocie międzynarodowym. E-szkołę uzupełnia dodatek, zawierający odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania uczestników.

Zapraszamy naszych Czytelników do zapoznania się ze szczegółowym programem e-kursu: E-szkoła VAT

 

 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz