Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

15.12.2020

Zwolnienie z kas: Karta płatnicza czasami nie jest gotówką

Podatnik nie będzie miał obowiązku ewidencjonowania sprzedaży z tytułu świadczonych usług wynajmu samochodów osobowych, za które należność jest regulowana kartą kredytową/debetową, przy pomocy kasy rejestrującej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej.

We wniosku o interpretację spółka wyjaśniła, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wynajmie samochodów osobowych (renta car). Nabywcami usług są zarówno osoby fizyczne jak i podatnicy podatku od towarów i usług oraz podatku od wartości dodanej. Rezerwacja pojazdów dokonywana jest zarówno za pośrednictwem strony internetowej spółki jak i jej partnerów biznesowych, telefonicznie jak również w oddziale spółki. Płatności za wynajem pojazdów dokonywane będą wyłącznie:

  • w formie bezpośredniego przelewu środków na rachunek bankowy,
  • za pośrednictwem systemu płatniczego,
  • portfelem wirtualnym,
  • voucherem,
  • w formie płatności kartą kredytową/debetową (karta jest autoryzowana i zapisywana w systemie wewnętrznym spółki.

Spółka zrezygnowała z przyjmowania za świadczone usługi wynajmu pojazdów płatności gotówkowych, a zatem jedynymi dostępnymi i możliwymi formami płatności za świadczone usługi wynajmu pojazdów są te wymienione powyżej, mających charakter płatności bezgotówkowych.

Spółka planuje rezygnację ze stosowania kas rejestrujących z uwagi, że każda płatność za świadczoną usługę na rzecz osób fizycznych będzie realizowana na warunkach i zasadach określonych na podstawie § 2 ust. 1 i 2 w zw. z poz. 37 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, tj. osoby fizyczne będą dokonywały płatności bezgotówkowych na rachunek bankowy spółki, zaś spółka będzie w stanie powiązać dokonanie płatności przez daną osobę fizyczną za konkretną usługę.

W przypadku płatności kartą kredytową/debetową za wynajem samochodu, na podstawie wcześniej założonej rezerwacji, w której klient podał numer i datę ważności karty, karta jest pre-autoryzowana w punkcie wynajmu przy użyciu wewnętrznego sytemu spółki. Po zakończeniu wynajmu, spółka przekazuje za pomocą bezpiecznego łącza internetowego raporty do operatorów kart kredytowych zawierające numery kart kredytowych, numery wynajmów, daty, kwoty należne, których dotyczy przekazana przez danego operatora, zbiorcza kwota należności od klientów. Operator przekazuje zapłatę wraz z raportem, w którym podaje numery wynajmów i kwoty oraz zaszyfrowane numery kart kredytowych, których dotyczą wpłacanej należności. Spółka ma wgląd w zestawienie płatności otrzymanych od klientów i przekazanych mu przez operatora płatności elektronicznych (dla płatności za pomocą kart kredytowych/debetowych). Udostępniane informacje obejmują: datę i dokładny czas dokonania wpłaty przez klienta oraz numer użytej karty kredytowej.

Spółka chciała wiedzieć, czy w sytuacji zapłaty za wynajem pojazdu przez osobę fizyczną kartą płatniczą/kredytową ma prawo do zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pośrednictwem kasy rejestrującej. W jej opinii - tak.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się ze spółką. W wydanej interpretacji wyjaśnił:

Kwestie dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących od 1 stycznia 2019 r. reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2018 r., poz. 2519), zwane dalej „rozporządzeniem”.

Zwolnienie z obowiązku instalowania kas rejestrujących zostało określone w § 2 i § 3 ww. rozporządzenia.

Powyższe zwolnienia wskazują na dwojakiego rodzaju zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących, mianowicie zwolnienie dla określonych grup podatników (zwolnienie podmiotowe) i zwolnienie dla konkretnych czynności (zwolnienie przedmiotowe).

Stosownie do § 2 ust. 1 rozporządzenia - zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 r. czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

W odniesieniu do niektórych czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się zgodnie z warunkami określonymi w tym załączniku (ust. 2 § 2 rozporządzenia).

W poz. 37 tego załącznika wymieniono, świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Powyższe zwolnienie jest zwolnieniem przedmiotowym z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej, tj. dotyczy przedmiotu działalności.

Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w przepisach § 2 i § 3 ww. rozporządzenia nie stosuje się w przypadku dostawy towarów i usług, które zostały wymienione w § 4.

Ponadto w odniesieniu do podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2, zwolnienie to traci moc z chwilą wykonania czynności, o której mowa w § 4 (§ 5 ust. 7 cyt. rozporządzenia).

Aby zatem przysługiwało prawo do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 37 załącznika do rozporządzenia, muszą łącznie zostać spełnione następujące warunki:

  • świadczący usługę na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem),
  • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła,
  • przedmiotem świadczenia nie są usługi wymienione w § 4 rozporządzenia.

Niespełnienie jednego z warunków oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że ww. opisana przez spółkę forma płatności kartą kredytową/debetową za świadczone usługi spełnia przesłankę do uznania, że została dokonana na konto bankowe spółki za pośrednictwem banku. Oznacza to, że pierwsza z przesłanek umożliwiających skorzystanie ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w zw. z poz. 37 załącznika została spełniona. Po zakończeniu wynajmu, spółka przekazuje raporty do operatorów kart kredytowych zawierające numery kart kredytowych, numery wynajmów, daty, kwoty należne, których dotyczy przekazana przez danego operatora, zbiorcza kwota należności od klientów. Operator przekazuje zapłatę wraz z raportem, w którym podaje numery wynajmów i kwoty oraz zaszyfrowane numery kart kredytowych, których dotyczą wpłacanej należności. Udostępniane informacje obejmują: datę i dokładny czas dokonania wpłaty przez klienta oraz numer użytej karty kredytowej. Spółka wskazała, że klient nie dokonuje płatności kartą płatniczą/debetową w ten sposób, że przykłada do terminala kartę, z której pobierane są środki za wynajem pojazdu. W punktach wynajmu pojazdu spółka nie używa terminali płatniczych do obciążania kart debetowych i kredytowych klientów. Karta jest pre-autoryzowana w chwili otwarcia umowy najmu i wydania samochodu przy użyciu wewnętrznego sytemu spółki. Przy zamknięciu umowy następuje naliczenie kosztu do obciążenia karty. Operator kart kredytowych dokonuje obciążenia kart na podstawie wysłanych przez spółkę raportów. Spółka wskazała, że nie świadczy usług określonych w § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia. Ponadto, spółka posiada dowody umożliwiające zidentyfikowanie transakcji za świadczone usługi wynajmu samochodów, których dotyczy zapłata, co oznacza, że zostanie spełniona kolejna przesłanka umożliwiająca skorzystanie ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w zw. z poz. 37 załącznika.

W konsekwencji, spółka może na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w zw. z poz. 37 załącznika, stosować zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania w stosunku do usług wynajmu samochodów osobowych, za które zapłata dokonywana jest kartą kredytową/debetową, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła. Zatem spółka, nie będzie miała obowiązku ewidencjonowania sprzedaży z tytułu świadczonych usług wynajmu samochodów osobowych za które należność jest regulowana w opisany sposób, tj. kartą kredytową/debetową, przy pomocy kasy rejestrującej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Interpretacja indywidualna z 3 grudnia 2020 r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012.567.2020.2.MT - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - pełna treść interpretacji

Redakcja podatki.biz

 


Przeczytaj także:

Zwolnienie z kas: Karta płatnicza to gotówka?:

(...) płatności dokonywane za pomocą kart płatniczych przy użyciu terminala wypełniają kryteria płatności gotówkowych. Tym samym sprzedaż towarów i usług, za które klient ureguluje kartą płatniczą z użyciem terminala, będzie podlegała obowiązkowi ewidencjonowania na kasie rejestrującej spółki. Przy czym nie ma znaczenia fakt, że dokonywana płatność dokonywana będzie zdalnie poprzez wprowadzenie danych klienta przez pracownika spółki a nie bezpośrednio przez klienta na miejscu np. w sklepie.

(Interpretacja indywidualna z 26 maja 2020 r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012.82.2020.2.KP - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej)


 

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz