Zwolnienie podmiotowe w VAT. Jednoosobowa działalność i spółka cywilna z osobnymi limitami

Na gruncie podatku od towarów i usług zarówno spółka cywilna, jak i jednoosobowa działalność gospodarcza są odrębnymi podatnikami. Podmioty te dokonując czynności podlegających opodatkowaniu VAT są odrębnymi podatnikami, dokonującymi sprzedaży we własnym zakresie. Odrębnie należy więc traktować czynności wykonywane w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej oraz czynności, które będą wykonywane przez spółkę cywilną.

 

Przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i korzysta ze zwolnienia z podatku VAT, zgodnie z art. 113 ustawy o VAT. W planach ma otwarcie spółki cywilnej, jednoosobowa działalność będzie prowadzona jednocześnie ze spółką cywilną. Spółka cywilna zamierza korzystać ze zwolnienia z art. 113 ustawy o VAT. Usługi spółki cywilnej i jednoosobowej działalności posiadają tożsamy charakter.

W związku z powyższym, we wniosku o interpretację, przedsiębiorca zapytał, w jaki sposób liczyć limit zwolnienia z VAT dla jednoosobowej działalności gospodarczej i spółki cywilnej. W jego ocenie, limit będzie odrębny dla jednoosobowej działalności gospodarczej i spółki cywilnej.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z przedsiębiorcą. W wydanej interpretacji organ wskazał:

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Według art. 15 ust. 2 ustawy działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że ustawodawca przewiduje zwolnienie od podatku VAT dla pewnej grupy podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł.

Jak wynika z art. 113 ust. 1 ustawy zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

 

 

Zgodnie z art. 113 ust. 2 ustawy, do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się:

1) wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem na terytorium kraju;

1a) sprzedaży na odległość towarów importowanych, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem na terytorium kraju;

2) odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:

a) transakcji związanych z nieruchomościami,

b) usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,

c) usług ubezpieczeniowych - jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;

3) odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

W myśl art. 113 ust. 5 ustawy jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Natomiast stosownie do art. 113 ust. 9 ustawy zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.

Ponadto, na mocy art. 113 ust. 10 ustawy jeżeli faktyczna wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 9, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę określoną w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Jak wykazano powyżej, podatnikami podatku od towarów i usług są osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, do których zalicza się między innymi spółki cywilne, oraz osoby fizyczne. Tak więc na gruncie podatku od towarów i usług zarówno otwierana przez przedsiębiorcę spółka cywilna, jak i prowadzona przez przedsiębiorcę jednoosobowa działalność gospodarcza, będą działać jako odrębni podatnicy w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy. Podmioty te dokonując czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług będą odrębnymi podatnikami, dokonującymi sprzedaży we własnym zakresie. Odrębnie należy więc traktować czynności wykonywane przez przedsiębiorcę w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej oraz czynności, które będą wykonywane przez spółkę cywilną.

Mając zatem na uwadze przedstawione okoliczności sprawy oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny, należy wskazać, że wartości sprzedaży dokonywanej przez przedsiębiorcę w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej nie należy sumować ze sprzedażą dokonywaną przez spółkę cywilną, bowiem - jak wyżej stwierdzono - przedsiębiorca oraz spółka będą odrębnymi podatnikami w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, niezależnie od tego, że w spółce cywilnej, będą wykonywane tożsame czynności.

 

Interpretacja indywidualna z 21 października 2022 r., sygn. 0112-KDIL1-2.4012.454.2022.1.AS - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - pełna treść interpretacji

 

Redakcja podatki.biz

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...