11.06.2012: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

Zwolnienie od podatku od nieruchomości infrastruktury lotniczej

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613, z późn. zm.), zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki, budowle i zajęte pod nie grunty na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego.

Przepis ww. zwolnienia został wprowadzony ustawą z dnia 30 października 2002 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. nr 200, poz. 1683). W pierwotnej wersji tej zmiany, minister infrastruktury proponował szerszy zakres zwolnienia, które miało obejmować budowle i zajęte pod nie grunty stanowiące część lotniczą lotnisk użytku publicznego oraz budowle lotniczych urządzeń naziemnych i zajęte pod nie grunty, a zatem również grunty i budowle położone poza częścią lotniczą lotniska (nie tylko użytku publicznego). Uzasadnieniem wprowadzenia zwolnienia było zrealizowanie postulatu traktowania transportu lotniczego na równi z innymi gałęziami transportu publicznego pod względem zwolnień infrastruktury transportowej z podatku od nieruchomości. (zob. odpowiedź Ministerstwa Finansów na interpelację poselską 4042 pana posła Andrzeja Adamczyka z dnia 27 czerwca 2008 r.).

Część lotnicza lotniska

Sporną kwestią pozostaje rozstrzygnięcie, czy wszystkie budynku, budowle oraz grunty znajdujące się na obszarze lotnisk podlegają zwolnieniu od podatku od nieruchomości. W tym celu należy sięgnąć do zapisów art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. nr 100, poz. 696, z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem, częścią lotniczą lotniska jest obszar trwale przeznaczony do startów i lądowań statków powietrznych oraz do związanego z tym ruchu statków powietrznych, wraz z urządzeniami służącymi do obsługi tego ruchu, do którego dostęp jest kontrolowany.

W cytowanej wyżej odpowiedzi na interpelację Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że częścią lotniczą lotniska jest obszar o specjalnym znaczeniu, w którym nie mogą przebywać osoby postronne, o czym przesądza art. 81 ww. ustawy i określone w nim obowiązki. Dodatkowo definicja części lotniczej lotniska pojawia się także w art. 65, co miało na celu wskazanie nieruchomości lotniskowych, z którymi wiązał się rygor pozostawienia we władztwie publicznym. Ponadto, Ministerstwo Finansów zauważyło, że gruncie ustawy Prawo lotnicze obszar części lotniczej lotniska może obejmować także część, na której wykonywana jest działalność komercyjna (np. sklepy wolnocłowe), ponieważ znajdują się one w strefie kontrolowanej.

Nieruchomości zajęte na działalność komercyjną z podatkiem

Określenie granic części lotniczej lotniska ma bezpośredni wpływ na wielkość zwolnienia zarządzającego lotniskiem z podatku od nieruchomości. Zwolnienie z podatku jest - w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej - traktowane jako pomoc publiczna. Zgodnie z pkt 53 iv) wytycznych wspólnotowych, dotyczących finansowania portów lotniczych i pomocy państwa na rozpoczęcie działalności dla przedsiębiorstw lotniczych oferujących przeloty z regionalnych portów lotniczych (Dz. Urz. UE C z 09.12.2005), działalnością komercyjną jest działalność niezwiązana bezpośrednio z podstawową działalnością portu lotniczego, przez co należy rozumieć działalność obejmującą między innymi budowę, finansowanie, wykorzystywanie i wynajmowanie powierzchni oraz nieruchomości, nie tylko przeznaczonej na biura i magazyny, ale także hotele i przedsiębiorstwa przemysłowe w obrębie portu lotniczego, jak również sklepy, restauracje, parkingi. Zwolnieniem z podatku nie mogą być objęte nieruchomości zajęte na prowadzenie działalności komercyjnej. Część handlowa terminalu, także ta, do której dostęp jest ograniczony i która jest uznawana przez prawo polskie za część lotniczą lotniska (sklepy wolnocłowe, kawiarnie, restauracje itp.), jest uznawana za obszar, na którym prowadzona jest działalność komercyjna. W związku z tym, zgodnie ze zdaniem ministra infrastruktury, ta część terminalu nie powinna podlegać zwolnieniu z podatku od nieruchomości.

Zwolnienie tylko dla gruntów pod budowlami i budynkami

Podobne stanowisko zostało zawarte w Indywidualnej Interpretacji Przepisów Prawa Podatkowego wydanej przez Wójta Gminy Białe Błota, w którym wójt stwierdza, iż zwolnienie w podatku od nieruchomości podlegają tylko budynki, budowle i zajęte pod te budowle i budynki grunty a nie całe grunty leżące w części lotniczej lotniska użytku publicznego. Gdyby ustawodawca zamierzał zwolnić wszystkie grunty na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego to w zapisie art. 7 ust. 1 pkt 3 , wymienił by je po przecinku(,) lub z łącznikiem (i), np: „budynki, budowle, grunty na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego” lub „budynki, budowle i grunty na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego”. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nie definiuje zarówno pojęcia „lotnisko użytku publicznego” jak też pojęcia „obszar części lotniczych lotnisk użytku publicznego”, ale też nie odsyła do przepisów z innej dziedziny prawa. Zdefiniowanie tych pojęć jest niewątpliwie niezbędne na tle stanu faktycznego sprawy, gdyż wątpliwość dotyczy właśnie opodatkowania budynków, budowli i gruntów pod nimi na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego. Wobec braku definicji pojęć, zawartych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, należy sięgnąć do ustawy z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze (tj. Dz. U. z 2006r., Nr 100, poz. 969 ze zmianami), gdzie w art. 2 pkt. 6 zawarto definicję części lotniczej lotniska „ obszar trwale przeznaczony do startów i lądowań statków powietrznych oraz związanego z tym ruchu statków powietrznych, wraz z urządzeniami służącymi do obsługi tego ruchu, do którego dostęp jest kontrolowany”, zaś art. 54 ust. 2 definicję lotniska użytku publicznego „lotnisko otwarte dla wszystkich statków powietrznych w terminach i godzinach ustalonych przez zarządzającego tym lotniskiem i podanych do publicznej wiadomości”. Mając powyższe na względzie zdaniem organu podatkowego wykładnia językowa art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, uzupełniona wykładnią systemową wskazuje, że zwolnieniu od podatku od nieruchomości podlegają wszelkie budynki (np. terminale) i budowle (drogi startowe, pola manewrowe) wykorzystywane na cele lotnicze oraz grunty zajęte przez te budynki i budowle leżące w części lotniczej lotniska użytku publicznego. Z uwagi na to, że ustawodawca zwalnia z podatku od nieruchomości jak wskazano w treści postanowienia, budynki, budowle i zajęte pod nie grunty na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego, pozostałe grunty nie znajdujące się pod budynkami i budowlami na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego, podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości według najwyższych stawek.

Funkcja budynku decyduje o zwolnieniu

Zawarte powyżej stanowiska należy uznać za w pełni prawidłowe i odzwierciedlające obowiązujący stan prawny. Jak zauważył bowiem Minister Finansów, w cytowanej wyżej odpowiedzi na interpelację poselską, wprowadzając przedmiotowe zwolnienie od podatku od nieruchomości budynków, budowli i zajętych pod nie gruntów na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego, wzorowano się na podobnym rozwiązaniu jak to ma miejsce w przypadku infrastruktury drogowej, kolejowej i morskiej, które obejmuje jedynie te przedmioty opodatkowania, które związane są z ich funkcją użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów służących działalności komercyjnej, np. zwolnieniem objęte są budowle torów kolejowych i grunty pod nimi, natomiast ze zwolnienia nie korzysta sklep czy restauracja na dworcu. Podobnie zamiarem ograniczenia zwolnienia dla infrastruktury lotniczej do części lotniczej lotniska było wyeliminowanie ze zwolnienia wszelkiego rodzaju obiektów służących działalności komercyjnej położonych na terenie lotnisk.

Robert Lewandowski

Hasła tematyczne: podatki lokalne, podatek od nieruchomości, lotniska

 

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...