12.08.2022: Składki ZUS: ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP

ZUS: Umowa o świadczenie usług z osobą prowadzącą działalność nieewidencjonowaną

 

Osoba wykonująca tzw. działalność nieewidencjonowaną nie prowadzi działalności gospodarczej, nie podlega wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a w konsekwencji nie jest osobą, o której mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, co powoduje obowiązek podlegania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu zawartej z ww. osobą umowy, w myśl art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - wyjaśnił Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

Z wnioskiem o interpretację zwróciła się spółka, która planuje nawiązać współpracę na podstawie umowy cywilnoprawnej z przedsiębiorcami nieewidencjonowanymi, których definicja wskazana jest w art. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (dalej jako p.p.). Przedsiębiorcy ci nie będą pracownikami spółki. Umowy będą dotyczyły świadczenia usług, do których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Z tego względu, że usługi będą świadczone w ramach działalności nieewidencjonowanej, spółka ma wątpliwości co do obowiązku objęcia osób współpracujących z nim ubezpieczeniem społecznym, wskutek którego stałaby się płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne usługodawców z tytułu nabywanych usług.

Spółka rozważa również możliwość nabywania usług od przedsiębiorców nieewidencjonowanych, którzy pozostają z nim w stosunku pracy jako pracownicy. Wówczas przedmiot nabywanych usług będzie znacząco różnić się od czynności, które osoby te wykonują w ramach obowiązków pracowniczych na jej rzecz Wnioskodawcy, a usługi te będą świadczone na podstawie umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

W związku z powyższym spółka we wniosku zapytała czy w przypadku nabywania usług od przedsiębiorcy prowadzącego działalność nieewidencjonowaną, który nie jest jej pracownikiem, spółka staje się płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne usługodawcy i tym samym jest zobligowana do obliczania, rozliczania i przekazywania składek na ubezpieczenia społeczne usługodawcy.

W ocenie spółki, nie jest ona płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne i tym samym nie jest zobowiązana do opłacania składek.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie zgodził się ze spółką:

ZUS przypomniał, że w myśl art. 6 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są:

  • osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz osobami z nimi współpracującymi (o ile nie są uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych oraz studentami, do ukończenia 26 roku życia);
  • osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osobami z nimi współpracującymi.

Zgodnie z art. 8 ust. 6 pkt 1 ustawy za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, z wyjątkiem ust. 6a.

Natomiast w myśl art. 5 ust. 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Wobec powyższego osoba wykonująca tzw. działalność nieewidencjonowaną nie prowadzi działalności gospodarczej, nie podlega wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a w konsekwencji nie jest osobą, o której mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, co powoduje obowiązek podlegania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu zawartej z ww. osobą umowy, w myśl art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

ZUS zaznaczył, że powyższa interpretacja dotyczy sytuacji gdy osoba z którą zostanie zawarta umowa o świadczenie usług nie posiada innego tytułu, z którego podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym.

 

(Interpretacja indywidualna z 4 sierpnia 2022 r., sygn. DI/100000/43/616/2022 (decyzja nr 470) - Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku)

 

Redakcja podatki.biz

 

Hasła tematyczne: składki zus, interpretacja zus, działalność nieewidencjonowana, umowa o świadczenie usług

Wszystkie artykuły z tego działu »

WASZE KOMENTARZE (0)

Dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz

Napisz komentarz...