Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

04.09.2017

ZUS również wydaje interpretacje indywidualne

Czy w przypadku wątpliwości związanych z ubezpieczeniami społecznymi mogę zwrócić się z wnioskiem o ich wyjaśnienie do ZUS podobnie jak w przypadku podatkowych interpretacji indywidualnych? Czy takie wyjaśnienie będzie miało moc wiążącą?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje przedsiębiorcom na wniosek pisemne interpretacje przepisów z zakresu ubezpieczeń w ich indywidualnych sprawach - podobnie, jak organy podatkowe. Ramy prawne dla wydawania takich interpretacji tworzy ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (interpretacje w sprawach podatkowych wydawane są na mocy przepisów zawartych w Ordynacji podatkowej).

Wniosek może złożyć przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna, która nie jest  osobą prawną, ale posiada zdolność prawną, np. spółka komandytowa czy spółka jawna.

Wniosek może dotyczyć:

 • obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym,

 • zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych,

 • podstawy, od której obliczane są składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych.

ZUS nie zawsze wyda interpretację

ZUS nie wyda interpretacji, jeżeli wniosek dotyczy m.in.:

 • obowiązku podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu,

 • obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

 • uznania pracy za pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,

 • świadczeń, tj. emerytur, rent, zasiłków,

 • składania i wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych,

 • ustalenia właściwego ustawodawstwa w zakresie zabezpieczenia społecznego.

Jeżeli ZUS uzna się za niewłaściwy do wydania interpretacji, to albo wyda decyzję o odmowie wydania interpretacji albo przekaże sprawę do właściwego organu , informując o tym wnioskodawcę.

Co umieścić we wniosku?

Wniosek powinien zawierać:

 • nazwę firmy,
 • adres siedziby firmy/adres zamieszkania przedsiębiorcy,
 • adres do korespondencji w przypadku, gdy jest on różny od poprzedniego,
 • w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika – jego dane osobowe oraz adres,
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 • numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS),
 • przedstawienie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego,
 • przedstawienie własnego stanowiska w sprawie.

Wnioski rozpatrują dwa oddziały ZUS:

 • Oddział ZUS w Gdańsku

 • Oddział ZUS w Lublinie.

Jeżeli przedsiębiorca prowadzi firmę na terenie działania oddziału w:

 • Białymstoku, Bydgoszczy, Elblągu, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Koszalinie, Łodzi I, Olsztynie, Ostrowie Wielkopolskim, Pile, Płocku, Poznaniu I, Poznaniu II, Siedlcach, Słupsku, Szczecinie, Toruniu, Warszawie I, Warszawie II, Warszawie III, Zielonej Górze - składa wniosek do oddziału ZUS w Gdańsku

 • Bielsku - Białej, Biłgoraju, Chorzowie, Chrzanowie, Częstochowie, Jaśle, Kielcach, Krakowie, Legnicy, Lublinie, Łodzi II, Nowym Sączu, Opolu, Radomiu, Rybniku, Rzeszowie, Sosnowcu, Tarnowie, Tomaszowie Mazowieckim, Wałbrzychu, Wrocławiu, Zabrzu - do oddziału ZUS w Lublinie.

Wniosek można złożyć osobiście, przez PUE lub przesłać pocztą.

Jeśli wniosek zostanie złożony w innym oddziale ZUS niż oddział wskazany do jego rozpatrzenia, zostanie on przekazany do właściwego oddziału.

Koszt interpretacji

Opłata za wydanie pisemnej interpretacji to 40 zł, a środki należy wpłacić w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku na rachunek właściwego oddziału, tj. odpowiednio:

Lp.

Oddział ZUS

Adres oddziału ZUS

Nazwa banku

Numer rachunku bankowego

1.

ZUS O/Gdańsk

80-748 Gdańsk,
ul. Chmielna 27/33

PKO BP SA I Regionalny Oddział Korporacyjny w Warszawie I Centrum Korporacyjne w Warszawie

26 1020 5590 0000 0902 8090 1015

2.

ZUS O/Lublin

20-601 Lublin,
ul. T. Zana 36-38c

PKO BP SA I Regionalny Oddział Korporacyjny w Warszawie I Centrum Korporacyjne w Warszawie

61 1020 5590 0000 0302 8160 1019

Na wpłacie w polu „Tytułem” należy podać:

 • NIP wnioskodawcy

 • "opłata za wniosek o wydanie interpretacji".

Ważne!

Jeśli we wniosku przedstawiono więcej niż jeden stan faktyczny lub przyszłe zdarzenie, to opłata wynosi wielokrotność przedstawionych stanów lub zdarzeń.

 

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (wyciąg)

 

Art. 10. 1. Przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie.

2. Wniosek o wydanie interpretacji może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych.

3. Przedsiębiorca we wniosku o wydanie interpretacji jest obowiązany przedstawić stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe oraz własne stanowisko w sprawie.

4. Wniosek o wydanie interpretacji zawiera również:

 1. firmę przedsiębiorcy;
 2. oznaczenie siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy;
 3. numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 4. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
 5. adres do korespondencji w przypadku, gdy jest on inny niż adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy.

5. Udzielenie interpretacji następuje w drodze decyzji, od której przysługuje odwołanie. Interpretacja zawiera wskazanie prawidłowego stanowiska w sprawie wraz z uzasadnieniem prawnym oraz pouczeniem o prawie wniesienia środka zaskarżenia.

6. Wniosek o wydanie interpretacji podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. W razie nieuiszczenia opłaty w terminie wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

7. W przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych pobiera się opłatę od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

8. Opłata, o której mowa w ust. 6 i 7, stanowi odpowiednio dochód budżetu państwa, Narodowego Funduszu Zdrowia albo jednostki samorządu terytorialnego.

9. Opłatę od wniosku, o którym mowa w ust. 1, uiszcza się na rachunek organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej, właściwych do wydania interpretacji albo, jeżeli istnieje taka możliwość, gotówką w kasie tego organu lub jednostki.

 

Art. 10a. 1. Interpretację wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez organ administracji publicznej lub państwową jednostkę organizacyjną kompletnego i opłaconego wniosku. W razie niewydania interpretacji w terminie uznaje się, że w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin wydania interpretacji, została wydana interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska przedsiębiorcy przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji.

2. Interpretacja nie jest wiążąca dla przedsiębiorcy, jednakże przedsiębiorca nie może być obciążony jakimikolwiek daninami publicznymi, sankcjami administracyjnymi, finansowymi lub karami w zakresie, w jakim zastosował się do uzyskanej interpretacji.

3. Interpretacja jest wiążąca dla organów administracji publicznej lub państwowych jednostek organizacyjnych właściwych dla przedsiębiorcy i może zostać zmieniona wyłącznie w drodze wznowienia postępowania. Nie zmienia się interpretacji, w wyniku której nastąpiły nieodwracalne skutki prawne.

4. Zasady i tryb udzielania interpretacji przepisów prawa podatkowego reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

5. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio w przypadku zastosowania się przedsiębiorcy do utrwalonej praktyki interpretacyjnej właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej.

6. Przez utrwaloną praktykę interpretacyjną, o której mowa w ust. 5, rozumie się wyjaśnienia zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, dominujące w wydawanych w takich samych stanach faktycznych lub zdarzeniach przyszłych oraz w takim samym stanie prawnym – w trakcie danego okresu rozliczeniowego oraz w okresie 12 miesięcy przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego – interpretacjach.

Opracowano na podstawie materiałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Red.

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz