Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Artykuły: Facebook

14.03.2018

ZUS przedsiębiorców 2018: Niższa składka wypadkowa od 1 kwietnia

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 5 marca 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. poz. 502), od 1 kwietnia br. zmianie ulegnie wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe. Oznacza to, że płatnicy składek zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych, od 1 kwietnia 2018 r. wpłacać będą składki na to ubezpieczenie w wysokości 1,67%, a nie jak obecnie 1,80%.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1773, z późn. zm.) o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązującej w danym roku składkowym, Zakład powiadamia do dnia 20 kwietnia danego roku płatników składek, którzy przekazali informację ZUS IWA za trzy kolejne ostatnie lata kalendarzowe.

Pozostali płatnicy składek zobowiązani są do samodzielnego ustalenia stopy procentowej składki na dany rok składkowy, tj.:

  • płatnicy składek zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, którzy nie mieli obowiązku przekazywania informacji ZUS IWA przez trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe, zgodnie z art. 33 ust. 1 ww. ustawy, ustalają stopę procentową składki na to ubezpieczenie w wysokości stopy procentowej określonej dla grupy działalności, do której należą,
  • płatnicy zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych, zgodnie z art. 28 ust. 1 ww. ustawy, ustalają stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności.

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe jest ustalana na okres roku składkowego i zgodnie z art. 2 pkt 8 ww. ustawy obowiązuje do składek należnych za okres od dnia 1 kwietnia danego roku do dnia 31 marca następnego roku.

GRUPY DZIAŁALNOŚCI, KATEGORIE RYZYKA I STOPY PROCENTOWE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE DLA GRUP DZIAŁALNOŚCI (od 1 kwietnia 2018 r.)

Zakres ubezpieczeń

Przypomnijmy, że dla przedsiębiorcy z racji prowadzonej działalności obowiązkowe są ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe), a także ubezpieczenie zdrowotne. Tylko ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne, a przystąpienie do niego możliwe jest wyłącznie na złożony przez niego wniosek.

W sytuacji, gdy prowadzenie pozarolniczej działalności lub współpraca przy jej prowadzeniu nie jest jednym tytułem do podlegania ubezpieczeniom społecznym, osoba prowadząca tę działalność lub osoba z nią współpracująca podlega ubezpieczeniom bądź obowiązkowo, bądź dobrowolnie (szczegóły w poradniku ZUS).

Natomiast osoba, która z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności lub współpracy podlega dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, w przypadku przystąpienia do tych ubezpieczeń, obejmowana jest również ubezpieczeniem wypadkowym. Osoba ta w ogóle nie podlega ubezpieczeniu chorobowemu.

Z kolei składkę na Fundusz Pracy odprowadzają te osoby prowadzące pozarolniczą działalność i osoby współpracujące, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. W konsekwencji za osoby podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym na swój wniosek nie należy odprowadzać składki na Fundusz Pracy.

Składkę na FP opłaca się od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, nie niższych, w przeliczeniu na okres miesiąca, niż minimalne wynagrodzenie, co oznacza, że np. osoba, o której mowa w art. 18a ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, opłacająca składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne od kwoty stanowiącej 30% minimalnego wynagrodzenia nie opłaca za siebie składek na Fundusz Pracy.

ZUS dla nowych firm

I. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które:

  • nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,
  • nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 18a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.) podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2018 r. dla tych osób stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 630 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2018 r.). Zgodnie bowiem z rozporządzeniem w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018 r. od dnia 1 stycznia 2018 r. minimalne wynagrodzenie za pracę ustalono w wysokości 2100 zł.

Za miesiące styczeń - grudzień 2018 r. składka na ubezpieczenia społeczne wyżej wymienionych nie może być niższa:

 

 

styczeń - marzec 2018 r.

kwiecień - grudzień 2018 r.

Ubezpieczenia społeczne

Podstawa wymiaru składek

630,00 zł

630,00 zł

Ubezpieczenie wypadkowe

11,34 zł (1,80%)*

10,52 zł (1,67%)*

Ubezpieczenie emerytalne 19,52%

122,98 zł

122,98 zł

Ubezpieczenie rentowe 8%

50,40 zł

50,40 zł

Ubezpieczenie chorobowe 2,45%

15,44 zł

15,44 zł

Razem składki na ub. społ.

200,16 zł

199,34 zł

Fundusz pracy 2,45%

nie dotyczy

nie dotyczy

Ubezpieczenia zdrowotne

Podstawa wymiaru składki

3554,93 zł

3554,93 zł

Ubezpieczenie zdrowotne 9%

319,94 zł

319,94 zł

Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się PIT 7,75%

275,51 zł

275,51 zł

Razem składki
(ub. społ. + ub. zdr.)

520,10 zł

519,28 zł

* składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników składek zatrudniających do 9 ubezpieczonych.

Duży ZUS

II. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, tj.:

  • osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, niewymienione w punkcie I,
  • twórcy i artyści,
  • osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
  • osoby prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz
  • osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność.

Zgodnie z art. 18 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2018 r. dla tych osób stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 2665,80 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 10 ustawy na dany rok kalendarzowy). Zgodnie bowiem z ustawą budżetową na rok 2018, prognozowane przeciętne wynagrodzenie wynosi 4443 zł.

Za miesiące styczeń - grudzień 2018 r. składka na ubezpieczenia społeczne wyżej wymienionych nie może być niższa:

 

 

styczeń - marzec 2018 r.

kwiecień - grudzień 2018 r.

Ubezpieczenia społeczne

Podstawa wymiaru składek

2665,80 zł

2665,80 zł

Ubezpieczenie wypadkowe

47,98 zł (1,80%)*

44,52 zł (1,67%)*

Ubezpieczenie emerytalne 19,52%

520,36 zł

520,36 zł

Ubezpieczenie rentowe 8%

213,26 zł

213,26 zł

Ubezpieczenie chorobowe 2,45%

65,31 zł

65,31 zł

Razem składki na ub. społ.

846,91 zł

843,45 zł

Fundusz pracy 2,45%

65,31 zł

65,31 zł

Ubezpieczenia zdrowotne

Podstawa wymiaru składki

3554,93 zł

3554,93 zł

Ubezpieczenie zdrowotne 9%

319,94 zł

319,94 zł

Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się PIT 7,75%

275,51 zł

275,51 zł

Razem składki
(ub. społ. + FP + ub. zdr.)

1232,16 zł

1228,70 zł

* składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników składek zatrudniających do 9 ubezpieczonych.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 8 grudnia 2017 r. (M. P. poz. 1174) kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2018 wynosi 133 290 zł, a przyjęta do jej ustalenia kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia wynosi 4443 zł.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

W tym roku podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców (tj. osób wymienionych w pkt. I i II) stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 3554,93 zł (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2017 r., włącznie z wypłatami z zysku, tj. kwoty 4739,91 zł). Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2018 r., począwszy od składek należnych od dnia 1 stycznia 2018 r., nie może być więc niższa niż 319,94 zł (tj. 9,00% podstawy wymiaru).

Ewa Iwan

 

Ostatnie artykuły z tego działu

Wszystkie artykuły z tego działu »

rozwiń wszystkie »Wasze komentarze

skomentuj

dodaj nowy komentarz

komentarz:
podpis:
 

Drodzy Użytkownicy podatki.biz. Choć czytamy uważnie Wasze komentarze, nie odpowiadamy na pytania w kwestiach szczegółowych. Zadając je, kierujecie je nie do nas, a do innych Użytkowników podatki.biz. Jeżeli chcecie wyjaśnić lub rozwiązać jakiś problem, zachęcamy do skorzystania z naszego forum dyskusyjnego - www.podatki.biz/forum

Zespół podatki.biz